Giáo án Lịch sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 18:35

Bài CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG A- Mục tiêu học: - Giúp H nắm được,sau XHNT tan rã, XH giai cấp nhà nước đời phương Đông: Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, ấn Độ từ cuối kỷ I - đầu kỷ III, tảng KT thể chế Nhà nước quốc gia - Xã hội cổ đại phát triển cao XHNT, bước đầu ý thức bỉnh đẳng giàu nghèo ( g/c) XH nhà nước chuyên chế - KL kỹ quan sát, nhận xét tranh ảnh B- Phương tiện DH: - G: Bản đồ quốc gia cổ đại phương Đông tư liệu - H: Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh đời sống quốc gia cổ đại phương Đơng C- Tiến trình DH: KTBC: - Em cho biết Người tinh khôn sống nào? - Vì XHNT tan rã? Bài mới: XHNT ( Cxã T.tộc) tan rã Con người đứng trước ngưỡng cửa thời đại giai cấp - thời cổ đại Bài học giúp em tìm hiểu số quốc gia cổ phương Đông 1) Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu từ bao giờ? N đ dạy * Sử dụng đồ giới thiệu khu vực lưu vực sơng lớn, ngưòi đến cư trú đơng: Nin, Tigơrơ- ơphrát, ấn - Hằng, T.Giang, Hoàng Hà H đ học Quan sát lược đồ Ghi bảng - Tại lưu vực việc sông lớn, người đến cư t rú đơng? Thảo luận Hình thành * Phân tích: Với phát triển Sản xuất, lưu vực đặc biệt KL dẫn đến người chuyển sông lớn dần xuống sông lớn Những trở thành ngành KT Nhưng muốn phát triển sản xuất nơng nghiệp người ta phải làm gì? Quan sát H8 - Em mơ tả khâu sản xuất miêu tả nông nghiệp người Ai Cập cổ qua H8 SGK? ( Quan sát từ lên trên, từ trái qua phải, Hàng trên: phải sang trái) Thảo luận nhận - Em suy nghĩ từ tranh này? ( Nghề xét làm ruộng thu hoạch nhiều nên phải nộp chi Cuối TK IV q tộc) đầu TNK III * Phân tích: Nơng nghiệp trơng lúa nước TCN, hình phát triển vùng đất màu mỡ Nghe nhìn lược thành q người định cư lâu dài phát triển đồ để xác định vị gia Ai Cập, ngành sản xuất khác Phân hóa giàu nghèo trí Lưỡng Hà, ấn sâu sắc dẫn đến hình thành tầng lớp Độ, Trung quyền làm chủ vùng đất 6000 Quốc năm trước hình thành quốc gia cổ đại phương Đông ( đồ) 2/ Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng lớp nào: Hướng dẫn học sinh đọc SGK: Từ đầu khác vật Nêu tầng lớp a/ cấu xã hội XH cổ đại Phương Đông bao gồm - Nông dân tầng lớp nàp? (C.xã) chiếm GV P.tích đời sống đại vị tầng đa số lực lớp lượng sản xuất G thích thuật ngữ: Cơng xã, lao dịch, q tộc, sa mát, nơ lệ Nhận xét luật Nô lệ: phục vụ Hướng dẫn H khai thác H9 điều trích Hămmurabi vua quý tộc luật Hamurabi - Quý tộc - Qua điều luật theo em người cày ( Vua, quan - thuê ruộng phải làm vịêc nào? quý tộc) G nêu qua nguyên nhân quyền khởi nghĩa: bị bóc lột nặng nề bị đối xử Kể tên theo SK\GK nhiều cải súc vật - Hãy kể tên khởi nghĩa nô lệ b/ Các dân nghèo khởi nghĩa - Đi sâu vào KN - 1750 Ai Cập qua số nô lệ dân đoạn trích ( Lời khuyên Ipuse) "lời nghèo tiên đoán Nêphéc tuy" SGV ( 25) - Sự - KN lưỡng vùng lên mạnh mẽ tầng lớp bị trị Hà (- 2300) xã hội - KN Ai Cập (- 1750) 3/ Nhà nước chuyên chế cổ đại Phương Đông: Y/ cầu H đọc SGK mục Giúp H tìm hiểu thuật ngữ QCCC thông qua Đứng đầu là: chế độ trị - xã hội Phương Đơng cổ - Vua: nắm đại nước phương Đơng vua Nêu theo SGK quyền hành cao quyền hành gì? vịêc đặt KL: nước cách gọi khác luật pháp, vua Thiên tử ( TQ), Phraôn ( Ai huy quân Cập), Ensi ( Lưỡng Hà) N xét rút kết đội Qua tìm hiểu nội dung trên, em luận - Chê độ rút đặc trưng N2 chế độ cổ đại QCCC ( vua phương đơng gì? chun chế) (Quyền lực vơ hạn vua vè RĐ, thần - Bộ máy hành dân ) Dựa vào SGK trả quan lại - Giúp vịêc cho vua ai? Họ quyền gì? lời từ TW - địa MR: Ai Cập, ấn Độ: T.lữ t gia vào vịêc phương ( quý trị, quyền lớn, chí lúc tộc, quan lại) lấn át vua - đựơc coi vị thần để trị giúp việc cho dân T.lữ thường lợi dụng yếu tố thần thánh vua để giải thích nguồn gốc gán cho (nguồn gốc thần thánh trao quyền để trị dân chúng) 3/ Sơ kết bài: Điều kiện tự nhiên thuận lợi đưa tới đời quốc gia cổ đại phương Đơng Đó nhà nước quân chủ chuyên chế: Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Độ, L.Hà 4/ Củng cố: Câu hỏi SGK 5/ Hướng dẫn H làm BT: Vẽ sơ đồ máy nhà nước chuyên chế Nêu rõ vị trí tầng lớp? ... gia cổ đại phương Đông ( đồ) 2/ Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm tầng lớp nào: Hướng dẫn học sinh đọc SGK: Từ đầu khác vật Nêu tầng lớp a/ Cơ cấu xã hội XH cổ đại Phương Đông bao gồm - Nơng... Nhà nước chuyên chế cổ đại Phương Đông: Y/ cầu H đọc SGK mục Giúp H tìm hiểu thuật ngữ QCCC thơng qua Đứng đầu là: chế độ trị - xã hội Phương Đơng cổ - Vua: nắm đại nước phương Đông vua có Nêu theo... vị gia Ai Cập, ngành sản xuất khác Phân hóa giàu nghèo trí Lưỡng Hà, ấn sâu sắc dẫn đến hình thành tầng lớp có Độ, Trung quyền làm chủ vùng đất 60 00 Quốc năm trước hình thành quốc gia cổ đại phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông, Giáo án Lịch sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn