Giáo án Lịch sử 6 bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

2 87 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 18:25

Bài : CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức : - HS nắm tên vị trí quốc gia cổ đại Phương Tây - Điều kiện tự nhiên vùng Địa Trung Hải không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp - Những đặc điểm tảng kinh tế, cấu thể chế nhà nước Hy Lạp Rôma cổ đại - Những thành tựu lớn quốc gia cổ đại Phương Tây 2.Kỹ : -HS thấy mối quan hệ logic điều kiện tự nhiên phát triển kinh tế khu vực 3.Tư tưởng :- HS thấy rõ bất bình đẳng xã hội giai cấp II.THIẾT BỊ TÀI LIỆU: GV:- Bản đồ giới cổ đại HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định: Kiểm tra cũ: +Nêu tầng lớp xã hội giải thích sao? +Vẽ sơ đồ máy Nhà nước cổ đại Phương Đơng, giải thích gọi Nhà nước chuyên chế? Bài mới: Giới thiệu : Sử dụng đồ giới cổ đại Giới thiệu Hylạp Rôma ( kỷ I TCN) Các hoạt động thầy - trò Nội dung HS ghi HĐ1: Tìm hiểu hình thành quốc gia cổ đại Sự hình thành quốc gia cổ đại phương Tây: phương Tây: GV? Các quốc gia cổ phương Tây bao gồm quốc gia nào? HS: Hy lạp Rô ma GV? Các quốc gia hình thành thời gian ? HS : Đầu thiên niên kỉ I TCN - Xuất vào thiên niên kỉ I TCN GV? Điều kiện tự nhiên quốc gia cổ đại - Hình thành bán đảo Ban Căng Phương Đông Phương Tây khác nhau? Italia, đồng bằng, nhiều hải GV giới thiệu điều kiện tự nhiên quốc gia cổ đại cảng tốt, thuận lợi cho buôn bán đường Phương Tây biển GV :Họ buôn bán mặt hành nào? HS :Sp thủ công, rượu nho, dầu ơliu… HĐ2: Tìm hiểu xã hội cổ đại Hylạp, Rôma gồm Xã hội cổ đại phương Tây giai cấp nào: - Ngành kinh tế thủ công nghiệp -HS đọc mục trang 15 SGK thương nghiệp Ngoài họ còn trồng số GV : Hoạt động KT chủ yếu Rô-ma, Hi lạp ? loại : ơliu, cam, chanh,… HS : Thủ công nghiệp, Thương nghiệp GV? XH cổ đại Phương Tây hình thành - XH : gồm tầng lớp : tầng lớp nào? HS: Chủ nô nô lệ GV? Đ/sống Chủ nô sao? HS: Chủ nô sống sung sướng + Chủ nô :gồm chủ xưởng, chủ thuyền buôn, chủ trang trại… giàu, lực trị,sở hữu nhiều nơ lệ GV? Ngồi chủ nơ tầng lớp nào? Họ sống + Nô lệ : Rất đông, lực lượng lao động sao? chính, bị chủ nơ bóc lột đối xử tàn -GV phân tích thêm thân phận người nô lệ bạo GV? Em cho biết xã hội cổ đại Phương Tây khác XH cổ đại phương Đông nào? HS: HS nhớ lại kiến thức cũ trả lời GV?Vì lại gọi Nhà nước chiếm hữu nô lệ? HS : XH chủ yếu sống dựa vào lao động nơ lệ Họ bị bóc lột tàn nhẫn, bị coi hàng hố 4.Củng cố: a Ở phương Tây cuốc gia cổ đại nào? b Nhà nước cổ đại phương Tây tổ chức ntn? 5.Hướng dẫn học tập: - Học cũ, kết hợp trả lời câu hỏi SGK - Đọc trước mới, trả lới câu hỏi SGK ... động nô lệ Họ bị bóc lột tàn nhẫn, bị coi hàng hố 4.Củng cố: a Ở phương Tây có cuốc gia cổ đại nào? b Nhà nước cổ đại phương Tây tổ chức ntn? 5.Hướng dẫn học tập: - Học cũ, kết hợp trả lời câu... đối xử tàn -GV phân tích thêm thân phận người nô lệ bạo GV? Em cho biết xã hội cổ đại Phương Tây khác XH cổ đại phương Đông nào? HS: HS nhớ lại kiến thức cũ trả lời GV?Vì lại gọi Nhà nước chiếm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây, Giáo án Lịch sử 6 bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn