Quản lý tài chính tại trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú bắc kạn

122 68 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 18:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ MINH HẰNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ MINH HẰNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN BÍCH HỒNG THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Dương Thị Minh Hằng ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn, đề tài: “Quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn” Em nhận giúp đỡ tận tình q báu thầy giáo, giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Ban giám hiệu, phận Kế hoạch tài – Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn tạo điều kiện với tận tình giảng dạy, giúp đỡ động viên em suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Bích Hồng, người dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu, dù cố gắng thật nhiều, khả kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế, nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận cảm thơng góp ý q thầy, cô giáo người quan tâm đến đề tài Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Dương Thị Minh Hằng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa luận văn Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG LẬP 1.1 Cơ sở lý luận quản lý tài trường cao đẳng nghề công lập 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại đơn vị nghiệp công lập 1.1.2 Khái niệm, phân loại sở giáo dục nghề nghiệp công lập 1.1.3 Mục tiêu nguyên tắc quản lý tài trường cao đẳng nghề công lập 1.1.4 Nguồn tài sử dụng nguồn tài trường cao đẳng nghề công lập 10 1.1.5 Phương thức nội dung quản lý tài trường cao đẳng nghề công lập 13 1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài trường cao đẳng nghề công lập 19 1.2 Kinh nghiệm thực tiễn quản lý tài trường cao đẳng nghề công lập 22 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý tài trường cao đẳng nghề kỹ thuật cơng nghệ Tuyên Quang 22 1.2.2 Kinh nghiệm quản lý tài trường cao đẳng lương thực – thực phẩm Đà Nẵng 24 1.2.3 Bài học kinh nghiệm quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 25 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 27 2.2 Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 27 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 28 2.3 Các tiêu nghiên cứu 30 2.3.1 Chỉ tiêu lập dự toán 30 2.3.2 Chỉ tiêu thực dự toán 30 2.3.3 Chỉ tiêu chênh lệch thu - chi tài 31 Chương THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN 31 3.1 Tổng quan trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 32 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 3.1.2 Chức nhiệm vụ 32 3.1.3 Cơ cấu tổ chức máy 34 3.1.4 Đội ngũ cán quản lý giáo viên 35 3.1.5 Cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề nhà trường 36 3.1.6 Kết thực nhiệm vụ trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017 38 3.2 Thực trạng quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 43 3.2.1 Bộ máy quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 43 3.2.2 Lập dự toán thu - chi 45 3.2.3 Tổ chức thực dự toán thu – chi 47 3.2.4 Quyết toán tài chính, cơng khai tài 80 3.2.5 Thực trạng công tác quản lý tài sản 82 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 83 3.3.1 Cơ chế, sách Nhà nước quản lý tài 83 3.3.2 Tổ chức máy quản lý tài 84 3.3.3 Năng lực, trình độ, thái độ giải công việc cán máy quản lý tài 85 3.4 Đánh giá chung công tác quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 86 3.4.1 Những kết đạt 86 3.4.2 Những tồn cần khắc phục 89 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN 93 4.1 Quan điểm phát triển, định hướng quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 93 4.1.1 Quan điềm phát triển trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 93 4.1.2 Định hướng quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 96 4.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 97 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện máy quản lý tài 97 4.2.2 Giải pháp đầu tư sở vật chất phục vụ công tác quản lý tài nâng cao chất lượng báo cáo toán 98 4.2.3 Giải pháp quản lý, sử dụng nguồn tài 99 4.2.4 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản 100 4.3 Kiến nghị 101 4.3.1 Đối với Sở Tài 101 4.3.2 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh 101 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBVC : Cán viên chức CĐN : Cao đẳng nghể DTNT : Dân tộc nội trú HSSV : Học sinh sinh viên MTQG : Mục tiêu quốc gia NCKH Nghiên cứu khoa học NSNN : Ngân sách nhà nước KBNN : Kho bạc nhà nước KP : Kinh phí QL : Quản lý TSCĐ : Tài sản cố định UBND : Ủy ban nhân dân 93 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN 4.1 Quan điểm phát triển, định hướng quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 4.1.1 Quan điềm phát triển trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn - Lựa chọn, xác định ngành nghề đào tạo gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương Việc đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên phải thiết thực, không ngừng nâng cao chất lượng để đảm bảo sau trường em hành nghề ứng dụng vào thực tế đời sống - Nghiên cứu, tính tốn chế vận hành cho hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề nhà trường đảm bảo hướng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động - Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy lý thuyết thực hành, đồng thời nghiên cứu mời thêm chuyên gia viện, học viện, trường đại học… giảng dạy ngành kỹ thuật công nghệ cao cho học sinh, sinh viên - Chủ động liên hệ, phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ triển khai ứng dụng số đề tài, dự án mơ hình sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao phục vụ việc nghiên cứu, thực hành học sinh, sinh viên Một số nhiệm vụ chủ yếu: - Về công tác tuyển sinh tư vấn việc làm: tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, tư vấn việc làm trường trung học sở, trường trung học phổ thông Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Nhà trường, hội việc làm sau tốt nghiệp đến niên Lựa chọn liên kết doanh nghiệp việc chỉnh sửa chương trình, giải việc làm cho học sinh Đặc biệt tăng cường liên kết doanh nghiệp để đào tạo có địa cho người học… Tăng cường tuyên truyền, định hướng nghề trường trung học phổ 94 thông để tuyển sinh hệ Cao đẳng, phối hợp khu công nghiệp đào tạo hệ sơ cấp - Về công tác quản lý đào tạo: Tổ chức thực nghiêm túc quy định ngành quan quản lý cấp trên; trọng giải pháp đổi công tác quản lý đào tạo, hoạt động dạy học; đổi kiểm tra đánh giá kết học tập; phát triển đội ngũ giáo viên quản lý; tăng cường sở, vật chất; phát triển chương trình, giáo trình; kiểm sốt chất lượng dạy nghề; thực nghiêm túc quy chế quản lý đào tạo học tập, kiểm tra, chấm điểm đổi phương pháp đánh giá kết học sinh; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mặt Tổ chức đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng liên thông Đại học Xác định lại quy mô đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp theo hướng vào sở vật chất nguồn nhân lực giáo viên điều chỉnh giảm quy mô đào tạo.Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết đào tạo Phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp lớp trung cấp nghề đạt 90% Trong tỷ lệ khá, giỏi đạt 40% Chuẩn bị tốt điều kiện tham gia Hội giảng toàn quốc Duy trì đào tạo lớp nghề hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo kế hoạch Hoàn thiện thủ tục đăng ký nghề bổ sung nghề hệ sơ cấp trung cấp, cao đẳng nghề hệ cao đẳng liên thơng Rà sốt, biên soạn chương trình, giáo trình nghề nhà trường đào tạo phù hợp với điều kiện nhà trường đáp ứng yêu cầu thực tế thị trường lao động.Tổ chức đợt thi đua “Dạy tốt, học tốt” năm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương thực nội quy, quy chế đào tạo nhà trường; thực tốt công tác thi đua khen thưởng giáo viên học sinh có thành tích thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xử lý nghiêm khắc giáo viên học sinh vi phạm nội quy – quy chế nhà trường Tổ chức tốt chương trình bổ túc văn hóa THPT cho học sinh theo quy định Sở giáo dục đào tạo, thực biện hoạt động thao giảng, dự đánh giá giáo viên khối nghề khối giáo dục thường xuyên, triển khai đánh giá xếp loại giáo viên theo quy định Bộ Giáo dục Bộ Lao 95 động – Thương binh Xã hội - Về công tác học sinh, sinh viên: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục tư tưởng trị học sinh, sinh viên; thực tốt công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú; công tác giáo viên chủ nhiệm; xây dựng kế hoạch thường xuyên tổ chức hoạt động hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên góp phần giảm thiểu tỷ lệ học sinh bỏ học; thực đầy đủ, kịp thời chế độ sách cho học sinh, sinh viên Thường xuyên quan tâm đến đối tượng học sinh nghèo, có hồn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập - Về công tác quản lý khoa học đảm bảo chất lượng: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm định chất lượng dạy nghề; thường xuyên, liên tục kiểm tra đôn đốc đơn vị, cá nhân thực công tác kiểm định theo phân công Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Hội đồng, gắn trách nhiệm cho tập thể, cá nhân Xây dựng kế hoạch thực đề tài, sáng kiến, quan tâm đầu tư kinh phí nhân lực điều kiện cho phép để tạo điều kiện cho cá nhân tập thể hoàn thành tốt sản phẩm Tiếp tục triển khai có hiệu mơ hình sáng kiến đề tài, tổ chức hội thảo khoa học cấp trường - Lĩnh vực công tác khối hành chính: Tiếp tục thực cơng tác ln chuyển, điều động, bổ nhiệm theo quy trình đảm bảo phát huy vai trò trách nhiệm cán viên chức công việc giao; phối hợp với sở, ban, ngành triển khai thực Chương trình hành động số 11Ctr/TU ngày 23 tháng 01 năm 2018 Tỉnh ủy Bắc Kạn Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác trị tư tưởng thực đầy đủ, kịp thời chế độ sách cho viên chức, hợp đồng lao động Thực tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật tạo động lực cho viên chức, hợp đồng lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, có động lực phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ giao Xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua; Chủ động, kịp thời đáp ứng nhu cầu 96 sở vật chất, phương tiện, vật tư cho hoạt động thường xuyên quan Sử dụng có hiệu quả, mục đích tài sản, thiết bị đầu tư Thực quản lý tài sản theo quy định nhà nước, khơng để xảy thất thốt, lãng phí Phát huy tinh thần tự nghiên cứu học tập nâng cao lực cán giáo viên, đề cao tinh thần làm việc theo phương châm “Trách nhiệm – Sáng tạo – Đoàn kết” để nâng cao hiệu chất lượng công việc, củng cố tinh thần đoàn kết toàn trường gắn với việc “Học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; thực tốt cơng tác thi đua khen thưởng, nội quy, quy chế quan, tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực nhiệm vụ Tổ chức thực tốt nội quy, quy chế quan, tăng cường công tác kiểm tra giám sát qua trình thực 4.1.2 Định hướng quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn - Việc lập kế hoạch phát triển nhà trường phải gắn với yêu cầu nguồn lực tài Chủ động phối hợp với quan tài địa phương, tăng cường cơng tác bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho đội ngũ kế tốn, tài để cập nhật chế độ sách mới, trao đổi nghiệp vụ nhằm nâng cao lực quản lý tài - Tuyển dụng xây dựng đội ngũ cán nghiệp vụ quản lý tài đủ số lượng đồng thời đáp ứng yêu cầu phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ chun mơn trình độ đào tạo - Tăng cường gắn kết nhà trường doanh nghiệp, thực chuyển đổi mạnh mẽ sang mơ hình đào tạo “những thị trường cần” hướng tới đào tạo “những thị trường cần” - Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu công nghệ, phương tiện dạy học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học quản lý đào tạo; Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học nhà trường, gắn nghiên cứu với hoạt động chuyển giao sở; Tăng cường hoạt động 97 hợp tác đa phương, song phương lĩnh vực GDNN nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán quản lý, quản trị nhà trường - Tổ chức công tác quản lý tài theo chế độ sách quy định Nhà nước Quản lý tài theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu 4.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện máy quản lý tài Bộ máy quản lý tài ln giữ vị trí vơ quan trọng, đảm bảo phát triển quan, đơn vị Bởi máy cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời tình hình hoạt động đơn vị Trong đội ngũ cán kế tốn – tài phận quan trọng thiếu máy quản lý tài Năng lực làm việc đội ngũ cán kế tốn tài định chất lượng, hiệu cơng tác hạch tốn kế tốn cơng tác quản lý tài Vì vậy, nâng cao lực đội ngũ cán kế tốn tài yêu cầu đơn vị trước yêu cầu chế tài Để đạt mục tiêu nâng cao lực đội ngũ cán kế tốn tài ,cần thực giải pháp: - Xây dựng môi trường làm việc tốt nội dung, nhiệm vụ hàng đầu Mơi trường làm việc tốt cá nhân cán bộ, viên chức có điều kiện làm việc tốt, phát huy khả mình, chung sức thực nhiệm vụ đơn vị - Xây dựng chế độ đánh giá hiệu công việc lương, thưởng hợp lý Việc thực chế độ lương, thưởng hợp lý, phù hợp với khối lượng công việc, nhiệm vụ giao hiệu hồn thành cơng việc cá nhân có tác động khích lệ, động viên cán bộ, viên chức nói chung cán làm cơng tác quản lý tài nói riêng hăng say với cơng việc, cố gắng phấn đấu hồn thành nhiệm vụ giao, từ góp phần thực tốt kế hoạch, 98 nhiệm vụ đơn vị - Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn nghiệp vụ đội ngũ cán kế toán tài Từ làm để tuyển dụng cán Tạo điều kiện cho cán trẻ tuyển dụng nhằm phát huy lực cán bộ, nâng cao kinh nghiệm công tác chuyên môn - Đào tạo bồi dưỡng lý luận trị, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể cán quản lý, kê tốn tài Trường - Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán kế tốn tài nhằm đáp ứng u cầu ngày cao QLTC phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội sách, chế độ nhà nước Đội ngũ cán làm công tác QLTC có trình độ chun mơn cao, có kinh nghiệm thực tiễn xây dựng kế hoạch tài phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị, nâng cao hiệu sử dụng nguồn kinh phí, đảm bảo thu đúng, thu đủ nguồn thu, quản lý khoản chi cách chặt chẽ, tránh tình trạng lãng phí, thất nguồn kinh phí 4.2.2 Giải pháp đầu tư sở vật chất phục vụ công tác quản lý tài nâng cao chất lượng báo cáo toán Cơ sở vật chất, trang thiết bị điều kiện, phương tiện cần thiết đảm bảo cho công tác quản lý tài đạt hiệu cao Để đáp ứng yêu cầu quản lý điều kiện thực đa dạng hố loại hình đào tạo, đa dạng hố nguồn tài cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác QLTC theo hướng trang bị thiết bị tin học đồng bộ, đại thông qua quản lý mạng nội giúp cho phận nghiệp vụ kế tốn tài trao đổi thông tin, liệu dễ dàng Hiện nay, nhà trường sử dụng phần mềm kế toán MISA Phần mềm cung cấp hệ thống sổ sách, báo cáo tài tương đối đầy đủ thống mẫu biểu, nội dung so với quy định chung cho đơn vị nghiệp công lập Tuy nhiên, chế độ, sách quản lý tài thay đổi, dẫn đến hệ thống sổ sách, báo cáo có thay đổi định 99 theo, vậy, nhà trường cần thường xuyên cập nhật nâng cấp phần mềm kế toán, đảm bảo yêu cầu sổ sách, báo cáo tài chính, hạch tốn, giá trị lẫn số lượng, đảm bảo việc đối chiếu số liệu kế toán chi tiết với kế toán tổng hợp thuận tiện, số liệu kế toán cần thiết cho điều hành quản lý tài phải khai thác kịp thời hiệu giúp cho cơng tác quản lý tài nhà trường đạt hiệu cao 4.2.3 Giải pháp quản lý, sử dụng nguồn tài - Đưa giải pháp tăng nguồn thu: Tăng nguồn thu nhiệm vụ trọng tâm nhà trường Để thực mục tiêu trên, thời gian tới, nhà trường cần phải động, sáng tạo, nâng cao quy mô nghành nghề đào tạo, hướng đến nhu cầu xã hội lợi ích người học, tích cực tìm kiếm sở đào tạo để thực liên thông, liên kết đào tạo; mở rộng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đào tạo; đa dạng hóa hoạt động dịch vụ chủ động mở lớp ngắn hạn tin học, đánh giá kỹ nghề, may đặc biệt phát huy mạng đào tạo lái xe ô tô nhằm tăng nguồn thu cho đơn vị trường Công tác quản lý nguồn thu cần thực theo nguyên tắc công khai, minh bạch, sở khai thác tối đa nguồn lực, điều kiện có nhà trường hoạt động liên doanh liên kết Đa dạng hóa nguồn lực, kênh cách thức huy động, đặc biệt trọng đến việc huy động nguồn lực tài từ hoạt động dịch vụ để bù đắp giảm sút nguồn từ ngân sách nhà nước trước xu hướng chuyển đổi sang chế tự chủ trường cao đẳng nghề công lập giai đoạn - Yêu cầu tự chủ quản lý tài đảm bảo việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí theo định mức, tiêu chuẩn, xác, trung thực, sở tiết kiệm có hiệu Cần tăng cường quản lý việc sử dụng nguồn tài để nâng cao lực tự chủ tài cho trường thơng qua việc tiếp tục rà sốt, chỉnh sửa, hồn thiện Quy chế chi tiêu nội cho phù hợp với tình hình thay đổi chế sách thực tế Ngồi ra, cần tập 100 trung quản lý chi tiêu nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo thực chủ trương đẩy mạnh tiết kiệm chống lãng phí Nhà nước - Đổi chế phân phối kết hoạt động tài chi tiền lương tăng thêm: Việc phân phối kết hoạt động tài chinh chi tiền lương cho cán bộ, viên chức người lao động cần quy định cụ thể quy chế chi tiêu nội đơn vị Xây dựng quy chế chi tiêu nội việc phân phối kết tài cần gắn phân phối kết tài với cống hiến cá nhân nhà trường hướng vào phát triển bền vững lâu dài nhà trường đồng thời đảm bảo quy định Nhà nước Để nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc, nhằm khích lệ, tạo động lực cho cán viên chức người lao động, nhà trường cần trọng đến mức chi thu nhập tăng thêm thu nhập người lao động định đến hiệu thực nhiệm vụ giao Bên cạnh đó, nhà trường cần tăng trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập để tạo chủ động chi tiêu tiền lương, tiền công; tạo niềm tin cho cán viên chức người lao động giai đoạn kinh tế nước gặp khó khăn; trích quỹ phát triển hoạt động nghiệp để đầu tư, phát triển nâng cao hoạt động nghiệp, bổ sung vốn đầu tư xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc Để đảm bảo mục tiêu đó, nhà trường Xây dựng tiêu chí đánh giá kết hồn thành nhiệm vụ cán viên chức trường dựa tính chất loại cơng việc bảo đảm ngun tắc người có hiệu suất cơng tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi trả nhiều hơn, từ đưa phương án phân phối điều chỉnh phương án chi thu nhập tăng thêm cho phù hợp 4.2.4 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản Tăng cường đầu tư, nâng cấp sở vật chất phòng ban chuyên môn, khoa, trung tâm trực thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ 101 hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh tránh đầu tư dàn trải, khơng đồng gây lãng phí nguồn vốn Tăng cường việc sử dụng khai thác tài sản mục đích giao, đảm bảo tiết kiệm, có hiệu đồng thời phải chịu trách nhiệm có sai phạm quản lý, sử dụng tài sản Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tài sản Tăng cường sử dụng phần mềm quản lý tài sản, nhờ thường xuyên theo dõi, quản lý tài sản, cập nhật biến động tăng, giảm tài sản vào sổ sách, báo cáo Hàng năm, thực trích khấu hao tài sản theo quy định 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Sở Tài - Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài đơn vị dự tốn trực thuộc, đặc biệt có văn hướng dẫn chế độ tài chính, ngân sách - Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho cán làm cơng tác quản lý tài đơn vị 4.3.2 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh - Tăng cường bổ sung ngân sách để đầu tư sở vật chất phục vụ công tác đào tạo xây dựng mở rộng diện tích nhà xưởng cho nghề trọng điểm, nâng cấp máy móc thiết bị cho phòng thực hành, phòng thí nghiệm, sân tập thể dục thể thao tạo môi trường thuận lợi cho công tác giáo dục đào tạo, góp phần thu hút học sinh, sinh viên đăng ký học nghề - Có chế sách cụ thể nhằm thu hút học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông để tăng số lượng học sinh học nghề, góp phần giải vấn đề bất hợp lý nhân lực xã hội KẾT LUẬN Vấn đề khai thác nguồn tài sử dụng có hiệu nguồn tài 102 phục vụ cho hoạt động trường cao đẳng nghề cơng lập đóng vai trò quan trọng giai đoạn nay, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, bền vững Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn đơn vị nghiệp có thu lĩnh vực đào tạo, năm vừa qua trường không ngừng đầu tư sở vật chất, nâng cao quy mơ chất lượng đào tạo, đa dạng hóa nguồn thu thực chi tiêu nguồn kinh phí tiết kiệm, hiệu sở quy chế chi tiêu nội định mức theo quy định nhà nước Trước xu hướng chuyển sang chế tự chủ giai đoạn đổi nay, việc hồn thiện chế quản lý tài chính, gia tăng nguồn thu, khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn lực tài yêu cầu tất yếu khách quan, đòi hỏi cơng tác quản lý tài trường phải thực tốt, hiệu giúp Nhà trường ổn định phát triển Luận văn “Quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn” đạt số nội dung sau: Thứ nhất, Hệ thống hóa sở lý luận cơng tác quản lý tài trường cao đẳng nghề cơng lập Thứ hai, Phân tích thực trạng cơng tác quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn bao gồm nội dung lập dự toán, thực dự toán, toán tài quản lý tài sản Từ phân tích đó, rút kết đạt hạn chế tồn cơng tác quản lý tài trường CĐN DTNT Bắc Kạn về: máy quản lý tài chính, cơng tác lập dự tốn, cơng tác quản lý sử dụng nguồn tài chính, cơng tác tốn tài chính, cơng tác quản lý sử dụng tài sản Thứ ba, Trên sở hạn chế tồn cơng tác quản lý tài trường CĐN DTNT Bắc Kạn, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài trường gồm: Giải pháp hồn thiện máy quản lý tài chính; giải pháp đầu tư sở vật chất phục vụ cơng tác quản lý tài 103 nâng cao chất lượng báo cáo toán; giải pháp quản lý, sử dụng nguồn tài chính; giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài sản Mặc dù có cố gắng trình thực luận văn, nhiên, với trình độ thời gian có hạn, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả hi vọng nhân đóng góp từ phía thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp để nội dung luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương (2017), Nghị số 19-NQ/TW ngày 25/10/20017 tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập Bùi Công Quang, Pháp luật tổ chức hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập Việt Nam, Tạp chí dân chủ pháp luật Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập Chính phủ (2016), Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành số điều Luật ngân sách nhà nước Chính phủ (2015), Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg, ngày 21/5/2015 Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn (2010), Nghị số 30/2010/NQHĐND ngày 19 tháng 11 năm 2010 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho thời kỳ ổn định ngân sách năm 2011 tỉnh Bắc Kạn Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn (2016), Nghị số 49/2016/NQHĐND ngày 06 tháng 11 năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 tỉnh Bắc Kạn Lê Văn Tun (2016), Hồn thiện cơng tác quản lý tài trường Cao đẳng nghề kỹ thuật – công nghệ Tuyên Quang, luận văn thạc sỹ trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên Nguyễn Thị Kim Anh (2012), Quản lý tài trường cao đẳng lương thực thực phẩm Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ trường Đại học Đà Nẵng 10 Nguyễn Trường Giang (2017) , Đổi chế tài đơn vị 105 nghiệp cơng theo tinh thần Nghị Trung ương khóa XII, Tạp chí Tài kỳ tháng 12/2017 11 Quốc hội (2010), Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 12 Quốc hội (2014), Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 13 Quốc hội (2015), Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 14 Quốc hội (2017), Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 15 Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (2015, 2016, 2017), Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2015, 2016, 2017 16 Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (2015, 2016, 2017), Báo cáo tài trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn năm 2015, 2016, 2017 17 Trường Cao đẳng nghề Bắc Kạn (2015), Đề án thành lập trường Cao đẳng nghề Bắc Kạn 18 Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (2015), Quy chế chi tiêu nội trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 19 Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (2016), Quy chế chi tiêu nội trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 20 Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (2017), Quy chế chi tiêu nội trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 21 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (2015), Quyết định giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 22 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (2016), Quyết định giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 23 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (2017), Quyết định giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 106 PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN Phiếu điều tra thực nhằm thu thập thông tin cho đề tài luận văn tốt nghiệp “Quản lý tài trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn” Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị để hoàn thành câu hỏi sau đây: I Thông tin chung Họ tên: Bộ phận công tác:……………………………… II Nội dung điều tra Anh (chị) vui lòng đánh giá tiêu chí liên quan đến hiệu cơng tác quản lý tài đơn vị nơi cơng tác Với tiêu chí có mức độ đánh sau: A: Rất tốt B: Tốt C: Chấp nhận D: Không đạt yêu cầu E: Kém Khi đánh giá tiêu chí đồng ý với phương án tích X vào phương án đó, khơng chọn để trống Mức độ đánh giá STT I Tiêu chí đánh giá Bộ máy quản lý tài chính, thái độ giải cơng việc Đội ngũ cán tài có trình độ, chun mơn đáp ứng yêu cầu công việc A B C D E 107 Mức độ đánh giá STT Tiêu chí đánh giá Thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình Hướng dẫn thủ tục , toán kinh phí nhiệt tình, dễ hiểu II Thanh tốn, Cơng khai tài Định cơng khai số liệu dự tốn, tốn tài Số liệu dự tốn, tốn tài cơng khai cụ thể, rõ ràng Thực toán theo định mức quy định quy chế chi tiêu nội A B C D E ... dân tộc nội trú Bắc Kạn 93 4.1.2 Định hướng quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 96 4.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội. .. 2015-2017 38 3.2 Thực trạng quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 43 3.2.1 Bộ máy quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 43 3.2.2 Lập... thực trạng công tác quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý tài trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn để sử dụng tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài chính tại trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú bắc kạn , Quản lý tài chính tại trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn