Phát triển chuỗi giá trị một số mặt hàng nông sản của tỉnh phú thọ

136 81 1
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 18:06

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO KHÁNH LY PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG SẢN CỦA TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: Quản lý kinh tế THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO KHÁNH LY PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG SẢN CỦA TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Duy Dũng THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn nghiên cứu cơng trình riêng tơi, dựa sở lý thuyết học tập qua tìm hiểu tình hình thực tiễn tỉnh Phú Thọ, hướng dẫn PGS.TS.Nguyễn Duy Dũng Những số liệu, thông tin kết nghiên cứu luận văn trung thực, giải pháp đưa xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu, kinh nghiệm phù hợp với địa phương chưa sử dụng để bảo vệ luận văn Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Một lần xin khẳng định trung thực lời cam kết Việt Trì, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Đào Khánh Ly ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Phát triển chuỗi giá trị số mặt hàng nơng sản tỉnh Phú Thọ”, ngồi cố gắng nỗ lực thân, nhận hướng dẫn, giúp đỡ động viên nhiều cá nhân, tập thể Trước hết, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình PGS.TS Nguyễn Duy Dũng - người trực tiếp hướng dẫn hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý báu Nhà trường, thầy cô Trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên Tôi xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Cục thống kê tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phú Thọ, Sở Khoa học Công nghệ Phú Thọ, lãnh đạo số huyện địa bàn tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp thông tin số liệu cần thiết cho tơi để tơi hồn thành luận văn Tôi xin bày tỏ biết ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên giúp đỡ khích lệ tơi suốt trình học tập nghiên cứu Đây cơng trình nghiên cứu, làm việc nghiêm túc thân, song khả trình độ có hạn, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận đóng góp ý kiến q thầy cơ, bạn bè bạn đọc quan tâm tới đề tài Xin chân thành cảm ơn! Việt Trì, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Đào Khánh Ly MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG NÔNG NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận chuỗi giá trị 1.1.1 Chuỗi sản xuất - cung ứng 1.1.2 Chuỗi giá trị 1.2 Phân loại chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp 1.2.1 Chuỗi giá trị nông sản giản đơn 1.2.2 Chuỗi giá trị nông sản mở rộng 1.3 Liên kết chuỗi giá trị 10 1.3.1 Các tác nhân tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị 10 1.3.2 Liên kết chuỗi giá trị 12 1.4 Nội dung phân tích chuỗi giá trị 13 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp 18 1.5.1 Yếu tố nhận thức 18 1.5.2 Yếu tố khoa học công nghệ 19 1.5.3 Yếu tố vĩ mô 20 1.6 Cơ sở thực tiễn chuỗi giá trị nước 24 1.6.1 Kinh nghiệm số nước giới chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp 24 1.6.2 Kinh nghiệm số tỉnh nước chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp 26 1.6.3 Một số học kinh nghiệm cho tỉnh Phú Thọ 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 33 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 33 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 33 2.2.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 35 2.3 Các tiêu nghiên cứu chuỗi giá trị 36 Chương THỰC TRẠNG CHUỖI GIÁ TRỊ MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG SẢN CỦA TỈNH PHÚ THỌ 39 3.1 Khái quát tỉnh Phú Thọ 39 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 39 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 41 3.1.3 Những thuận lợi, khó khăn mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ 44 3.1.4 Chính sách khuyến khích phát triển chuỗi giá trị Nhà nước 47 3.2 Thực trạng chuỗi giá trị số mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ 50 3.2.1 Thực tiễn hình thành chuỗi giá trị liên kết phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Phú Thọ 50 3.2.2 Những kết đạt phát triển chuỗi giá trị số mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ 53 3.3 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp 72 3.3.1 Yếu tố nhận thức 72 3.3.2 Yếu tố khoa học công nghệ 73 3.3.3 Yếu tố vĩ mô 74 3.4 Đánh giá thực trạng chuỗi giá trị số mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ 76 3.4.1 Những thành công 76 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế 79 3.4.3 Nguyên nhân 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 Chương QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ MẶT HÀNG NÔNG SẢN CỦA TỈNH PHÚ THỌ 83 4.1 Các quan điểm, định hướng phát triển chuỗi giá trị mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ 83 4.1.1 Quan điểm định hướng phát triển chuỗi giá trị mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ 83 4.1.2 Quan điểm phát triển chuỗi giá trị mặt hàng nông sản cá nhân 87 4.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chuỗi giá trị mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ 88 4.2.1 Tạo lập môi trường thuận lợi cho nông dân chủ thể khác 88 4.2.3 Giải pháp đầu tư phát triển khoa học công nghệ sản xuất nông nghiệp 91 4.2.4 Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuỗi giá trị nông nghiệp 92 4.2.5 Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị 93 4.2.6 Các giải pháp khác 93 4.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển chuỗi giá trị mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ 96 4.3.1 Đối với Trung ương 96 4.3.2 Đối với UBND tỉnh Phú Thọ 97 4.3.3 Đối với xã, phường 100 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP Cổ phần HTX Hợp tác xã KHCN Khoa học công nghệ NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Phương pháp tính tốn phân tích hiệu kinh tế tác tham gia chuỗi giá trị 37 Bảng Đất trồng nông nghiệp hàng năm tỉnh Phú Thọ 54 Bảng 3.2 Phân tích kết kinh tế tác nhân tham gia chuỗi giá trị rau cải an toàn vụ hè thu theo kênh thị trường 57 Bảng 3 Phân tích kết kinh tế tác nhân tham gia chuỗi giá trị rau cải an toàn vụ hè thu theo kênh thị trường 58 Bảng Đất công nghiệp lâu năm tỉnh Phú Thọ 60 Bảng Phân tích kết kinh tế tác nhân tham gia chuỗi giá trị chè tỉnh Phú Thọ theo kênh thị trường 63 Bảng Phân tích kết kinh tế tác nhân tham gia chuỗi giá trị chè tỉnh Phú Thọ theo kênh thị trường 64 Bảng Số liệu chăn nuôi gia cầm tỉnh Phú Thọ 66 Bảng Phân tích kết kinh tế tác nhân tham gia chuỗi giá trị gà nhiều cựa tỉnh Phú Thọ theo kênh thị trường 69 Bảng Phân tích kết kinh tế tác nhân tham gia chuỗi giá trị gà nhiều cựa tỉnh Phú Thọ theo kênh thị trường 70 Bảng 10 Khó khăn tham gia chuỗi giá trị 80 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Chuỗi giá trị nông sản giản đơn Hình 1.2 Chuỗi giá trị nông sản mở rộng 10 Hình 3.1 Sơ đồ tổng quan chuỗi giá trị rau an toàn tỉnh Phú Thọ 55 Hình 3.2 Sơ đồ tổng quan chuỗi giá trị chè tỉnh Phú Thọ 61 Hình 3.3 Sơ đồ tổng quan chuỗi giá trị gà nhiều cựa tỉnh Phú Thọ 68 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2020 24 Nghị số 12/2015/NQ-HĐND ban hành ngày 14/12/2015 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, hướng tới mục tiêu xây dựng nơng nghiệp hàng hóa quy mơ lớn 25 Nghị số 01/2016/NQ-HĐND ngày 19/07/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 26 Nghị số 12/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Về Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch phát triển rau loại 27 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn 28 Nghị số 15/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014 HĐND tỉnh Phú Thọ, Quy định sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thôn địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 2020 29 Phạm Thị Cần, Vũ Văn Phúc, Nguyễn Văn Kỷ (2003), Kinh tế hợp tác nông nghiệp nước ta nay, NXB Chính trị Quốc gia 30 Phạm Đức Nghiệm, Quách Ngọc Ân, Vũ Ngọa Hiếu (2011), Đổi phương thức chuyển giao công nghệ phát triển nơng, lâm nghiệp vùng tây ngun, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/06/2002 Thủ tướng Chính phủ “Về sách khuyến khích tiêu thụ nơng sản hàng hóa thơng qua hợp đồng 32 Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 33 Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 05/ 05/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa để phát triển cụm liên kết ngành chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn” với mục tiêu Hỗ trợ nâng cao khả cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ vừa nông thôn Việt Nam tham gia phát triển mạng lưới liên kết, sản xuất, kinh doanh dịch vụ chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp 34 Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 35 Quyết định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 Chính phủ sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 36 Quyết định số 15/2016/QĐ - UBND ngày 25/05/2016 UBND tỉnh Phú Thọ việc ban hành quy định xây dựng, quản lý thực chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ 37 Vũ Đình Thắng (2006), Kinh tế nông nghiệp, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Tài liệu nước - Tài liệu dịch 38 Entwicklung und laendlicher Raum, 5/2005 - Höffler, H G Maingi (2005), “Liên kết thành thị - nông thôn thực tiễn thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp” PHỤ LỤC BẢNG HỎI THU THẬP THÔNG TIN CHUỖI GIÁ TRỊ MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG SẢN CỦA TỈNH PHÚ THỌ (Phiếu dành cho hộ nông dân sở sản xuất chuỗi giá trị mặt hàng nông sản địa bàn tỉnh Phú Thọ) Bảng hỏi nhằm thu thập thông tin phục vụ Luận văn Thạc sỹ: “Phát triển chuỗi giá trị số mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ” Tôi mong nhận hợp tác ủng hộ anh/chị thông qua việc cung cấp thông tin trả lời câu hỏi Tất thông tin cung cấp để sử dụng phân tích tổng hợp đề tài Sự hợp tác anh/chị giúp nhiều q trình hồn thành đề tài giúp cho cấp quản lý có giải pháp phù hợp nhằm phát triển chuỗi giá trị mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ Xin chân trọng cảm ơn! A THÔNG TIN CHUNG Họ tên người trả lời phiếu: Tên tổ chức/đơn vị/doanh nghiệp: ………………………………………… Địa chỉ:: Anh/Chị xin vui lòng tích X vào ô trống bên cạnh (Từ câu đến câu 4) Giới tính Nam Nữ Anh/Chị cho biết trình độ học vấn cao Khơng qua trường lớp THPT Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau Đại học Anh/Chị biết đến chuỗi giá trị nhận thức phát triển chuỗi giá trị thông qua nguồn nào? Tham gia hợp đồng liên kết với doanh nghiệp Các buổi hội thảo, tập huấn từ dự án cấp nhà nước đến địa phương Phương tiện truyền thông (Website, quảng cáo, ) Từ nguồn khác Anh/chị tham gia chuỗi giá trị: Chuỗi giá trị chè Chuỗi giá trị rau an toàn Chuỗi giá trị gà nhiều cựa Chưa tham gia B THÔNG TIN KHẢO SÁT Anh/chị đại diện tác nhân chuỗi giá trị Hộ nông dân Thương lái Người bán sỉ Người bán lẻ Công ty chế biến Doanh nghiệp tư nhân/Công ty kinh doanh Nhà hàng, khách sạn Anh/chị có lao động tham gia sản xuất (lao động từ 16 tuổi trở lên): …………………………………………………………………………… Diện tích sản xuất: … Anh/chị có ni trồng theo quy trình cụ thể khơng? Có Khơng 10 Năng suất bình quân: kg/năm 11 Vốn thực tế sử dụng năm sản xuất kinh doanh là: triệu đồng/năm Trong đó: - Vốn tự có: triệu đồng/năm - Vốn vay: triệu đồng/năm 12 Tổng chi phí đầu vào hộ sản xuất (Chi phí nguyên vật liệu: giống, chi phí vật tư, ): triệu đồng/năm 13 Tổng chi phí tăng thêm hộ nông dân kênh thị trường (Chi phí bảo quản, chi phí vận chuyển, chi phí lao động, ) (ĐVT: triệu đồng/năm) 14 Hộ gia đình có áp dụng tiêu chuẩn nơng sản an tồn VietGAP, Global GAP, UTZ,…trong sản xuất khơng? Có Khơng 15 Xin anh/chị cho biết, hộ gia đình tiêu thụ sản phẩm theo kênh nào? Trực tiếp Cụ thể:…….…% Qua DN:………… % Qua Đại lý Cụ thể:…… % Qua thương lái Cụ Xuất trực tiếp Cụ thể:……… % thể:….% Kênh khác Cụ thể:……….……… % 16 Giá bán đơn vị mặt hàng nông sản kênh tiêu thụ hộ sản xuất Sản phẩm cung cấp kênh thị trường nào? Cho tác nhân kênh thị trường? Giá bán đơn vị mặt hàng nông sản tương ứng? (ĐVT: đồng/kg) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 17 Theo Anh/chị yếu tố môi trường pháp lý tỉnh Phú Thọ ảnh hưởng nhiều đến phát triển chuỗi giá trị Miễn giảm thuế đất nông nghiệp Giao cho thuê đất sản xuất Hỗ trợ thủy lợi phí Xây dựng giao thơng Yếu tố khác (………………………………………) 110 18 Khó khăn Liên kết chuỗi giá trị mang tính hình thức Quy mô sản xuất nhỏ, phân tán Thiếu chế phân chia lợi ích Hạn chế việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ Thiếu thông tin sách thị trường Thiếu chế, sách phát triển chuỗi giá trị quan quản lý nhà nước Khó khăn khác (………………………………………) Để góp phần phát triển chuỗi giá trị số mặt hàng nông sản địa bàn tỉnh Phú Thọ theo anh/chị cần có giải pháp nào: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn cộng tác Anh/Chị! Người thực Đào Khánh Ly PHỤ LỤC BẢNG HỎI THU THẬP THÔNG TIN CHUỖI GIÁ TRỊ MỘT SỐ MẶT 111 HÀNG NÔNG SẢN CỦA TỈNH PHÚ THỌ (Phiếu dành cho các sở chế biến chuỗi giá trị mặt hàng nông sản địa bàn tỉnh Phú Thọ) Bảng hỏi nhằm thu thập thông tin phục vụ Luận văn Thạc sỹ: “Phát triển chuỗi giá trị số mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ” Tôi mong nhận hợp tác ủng hộ anh/chị thông qua việc cung cấp thông tin trả lời câu hỏi Tất thông tin cung cấp để sử dụng phân tích tổng hợp đề tài Sự hợp tác anh/chị giúp tơi nhiều q trình hồn thành đề tài giúp cho cấp quản lý có giải pháp phù hợp nhằm phát triển chuỗi giá trị mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ Xin chân trọng cảm ơn! A THÔNG TIN CHUNG Họ tên người trả lời phiếu: Tên tổ chức/đơn vị/doanh nghiệp: ……………………………………… Địa chỉ:: Anh/Chị xin vui lòng tích X vào trống bên cạnh (Từ câu đến câu 4) Giới tính Nam Nữ Anh/Chị biết đến chuỗi giá trị nhận thức phát triển chuỗi giá trị thông qua nguồn nào? Tham gia hợp đồng liên kết với doanh nghiệp Các buổi hội thảo, tập huấn từ dự án cấp nhà nước đến địa phương Phương tiện truyền thông (Website, quảng cáo, ) Từ nguồn khác Anh/chị tham gia chuỗi giá trị: Chuỗi giá trị chè Chuỗi giá trị rau an toàn Chuỗi giá trị gà nhiều cựa 112 Chưa tham gia B THƠNG TIN KHẢO SÁT Các hình thức kinh tế tham gia liên kết chuỗi DN Nhà nước; DN có đầu tư nước ngồi; DN tư nhân; Hợp tác xã Hộ kinh doanh Khác Quy mô sản xuất, kinh doanh: Lớn Vừa Nhỏ Khác Lao động Tổng số: Lao động thường xuyên: Lao động thời vụ: …………………………………………………………… Khối lượng mặt hàng nông sản thu mua: kg/năm Năng suất bình qn (Nếu có) : ……… … kg/năm 10 Thị trường tiêu thụ: Tại chợ truyền thống Hợp tác xã Cơ sở sản xuất, chế biến Siêu thị Khác 11 Vốn thực tế sử dụng năm sản xuất kinh doanh là: triệu đồng/năm Trong đó: - Vốn tự có: triệu đồng/năm - Vốn vay: triệu đồng/năm 12 Chi phí đầu vào tác nhân (Giá mua đơn vị sản phẩm tác nhân 113 đứng trước chuỗi giá trị): đồng/kg 13 Tổng chi phí tăng thêm tổ chức, cá nhân chế biến kênh thị trường (Chi phí bảo quản, chi phí vận chuyển, chi phí lao động, chi phí marketing ) (ĐVT: triệu đồng/năm) 14 Giá bán đơn vị sản phẩm tổ chức, cá nhân chế biến cho tác nhân đứng sau kênh thị trường Sản phẩm cung cấp kênh thị trường nào? Cho tác nhân kênh thị trường? Giá bán đơn vị mặt hàng nông sản tương ứng? (ĐVT: đồng/kg) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 15 Theo Anh/chị yếu tố môi trường pháp lý tỉnh Phú Thọ ảnh hưởng nhiều đến phát triển chuỗi giá trị Miễn giảm thuế đất nông nghiệp Giao cho thuê đất sản xuất Hỗ trợ thủy lợi phí Xây dựng giao thơng Yếu tố khác (………………………………………) 16 Khó khăn Liên kết chuỗi giá trị mang tính hình thức Quy mơ sản xuất nhỏ, phân tán Thiếu chế phân chia lợi ích Hạn chế việc ứng dụng kỹ thuật, cơng nghệ 114 Thiếu thơng tin sách thị trường Thiếu chế, sách phát triển chuỗi giá trị quan quản lý nhà nước Khó khăn khác (………………………………………) Để góp phần phát triển chuỗi giá trị số mặt hàng nông sản địa bàn tỉnh Phú Thọ theo anh/chị cần có giải pháp nào: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn cộng tác Anh/Chị! Người thực Đào Khánh Ly PHỤ LỤC BẢNG HỎI THU THẬP THÔNG TIN CHUỖI GIÁ TRỊ MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG SẢN CỦA TỈNH PHÚ THỌ (Phiếu dành cho các sở phân phối nơng sản theo hình thức bán bn bán lẻ chuỗi giá trị mặt hàng nông sản địa bàn tỉnh Phú Thọ) Bảng hỏi nhằm thu thập thông tin phục vụ Luận văn Thạc sỹ: “Phát triển chuỗi giá trị số mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ” Tôi mong nhận hợp tác ủng hộ anh/chị thông qua việc cung cấp thông tin trả lời câu hỏi Tất thông tin cung cấp để sử dụng phân tích tổng hợp đề tài Sự hợp tác anh/chị giúp nhiều q trình hồn thành đề tài giúp cho cấp quản lý có giải pháp phù hợp nhằm phát triển chuỗi giá trị mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ Xin chân trọng cảm ơn! A THÔNG TIN CHUNG Họ tên người trả lời phiếu: Địa chỉ:: Anh/Chị xin vui lòng tích X vào trống bên cạnh (Từ câu đến câu 4) Giới tính Nam Nữ Anh/Chị biết đến chuỗi giá trị nhận thức phát triển chuỗi giá trị thông qua nguồn nào? Tham gia hợp đồng liên kết với doanh nghiệp Các buổi hội thảo, tập huấn từ dự án cấp nhà nước đến địa phương Phương tiện truyền thông (Website, quảng cáo, ) Từ nguồn khác Anh/chị tham gia chuỗi giá trị: Chuỗi giá trị chè Chuỗi giá trị rau an toàn Chuỗi giá trị gà nhiều cựa Chưa tham gia B THƠNG TIN KHẢO SÁT Loại hình doanh nghiệp DN Nhà nước; DN có đầu tư nước ngồi; DN tư nhân; Hợp tác xã Hộ kinh doanh Khác Quy mô sản xuất, kinh doanh: Lớn Vừa Nhỏ Khác Lao động Tổng số: Lao động thường xuyên: Lao động thời vụ: …………………………………………………………… Khối lượng mặt hàng nông sản thu mua: kg/năm Năng suất bình qn (Nếu có) : ……… … kg/năm 10 Thị trường tiêu thụ: Tại chợ truyền thống Hợp tác xã Cơ sở sản xuất, chế biến Siêu thị Khác 11 Vốn thực tế sử dụng năm sản xuất kinh doanh là: triệu đồng/năm Trong đó: - Vốn tự có: triệu đồng/năm - Vốn vay: triệu đồng/năm 12 Chi phí đầu vào tác nhân (Giá mua đơn vị sản phẩm tác nhân đứng trước chuỗi giá trị): đồng/kg 13 Tổng chi phí tăng thêm sở phân phối nông sản theo hình thức bán bn bán lẻ kênh thị trường (Chi phí bảo quản, chi phí vận chuyển, chi phí lao động, chi phí marketing ) (ĐVT: triệu đồng/năm) 14 Giá bán đơn vị sản phẩm sở phân phối nông sản theo hình thức bán bn bán lẻ cho tác nhân đứng sau kênh thị trường Sản phẩm cung cấp kênh thị trường nào? Cho tác nhân kênh thị trường? Giá bán đơn vị mặt hàng nông sản tương ứng? (ĐVT: đồng/kg) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 15 Theo Anh/chị yếu tố môi trường pháp lý tỉnh Phú Thọ ảnh hưởng nhiều đến phát triển chuỗi giá trị Miễn giảm thuế đất nông nghiệp Giao cho thuê đất sản xuất Hỗ trợ thủy lợi phí Xây dựng giao thơng Yếu tố khác (………………………………………) 16 Khó khăn Liên kết chuỗi giá trị mang tính hình thức Quy mơ sản xuất nhỏ, phân tán Thiếu chế phân chia lợi ích Hạn chế việc ứng dụng kỹ thuật, cơng nghệ Thiếu thơng tin sách thị trường Thiếu chế, sách phát triển chuỗi giá trị quan quản lý nhà nước Khó khăn khác (………………………………………) Để góp phần phát triển chuỗi giá trị số mặt hàng nông sản địa bàn tỉnh Phú Thọ theo anh/chị cần có giải pháp nào: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn cộng tác Anh/Chị! Người thực Đào Khánh Ly PHỤ LỤC BẢNG HỎI THU THẬP THÔNG TIN CHUỖI GIÁ TRỊ MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG SẢN CỦA TỈNH PHÚ THỌ (Phiếu dành cho người tiêu dùng số mặt hàng nông sản chuỗi giá trị địa bàn tỉnh Phú Thọ) Bảng hỏi nhằm thu thập thông tin phục vụ Luận văn Thạc sỹ: “Phát triển chuỗi giá trị số mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ” Tôi mong nhận hợp tác ủng hộ anh/chị thông qua việc cung cấp thông tin trả lời câu hỏi Tất thông tin cung cấp để sử dụng phân tích tổng hợp đề tài Sự hợp tác anh/chị giúp nhiều q trình hồn thành đề tài giúp cho cấp quản lý có giải pháp phù hợp nhằm phát triển chuỗi giá trị mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ Xin chân trọng cảm ơn! A THÔNG TIN CHUNG Họ tên người trả lời phiếu: Tên tổ chức/đơn vị/doanh nghiệp: ……………………………………… Địa chỉ:: Anh/Chị xin vui lòng tích X vào trống bên cạnh (Từ câu đến câu 4) Giới tính Nam Nữ Anh/Chị cho biết trình độ học vấn cao Khơng qua trường lớp THPT Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau Đại học Anh/Chị biết đến chuỗi giá trị nhận thức phát triển chuỗi giá trị thông qua nguồn nào? Từ siêu thị địa bàn tỉnh Từ hội chợ địa bàn tỉnh Phương tiện truyền thông (Website, quảng cáo, ) Từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Từ nguồn khác B THÔNG TIN KHẢO SÁT Giá mua lẻ sản phẩm: Đánh giá sau sử dụng sản phẩm nông sản tỉnh Phú Thọ Chưa hài lòng sản phẩm Sản phẩm tốt Sẽ mua lại sản phẩm Không mua lại sản phẩm vào lần sau Để góp phần phát triển mặt hàng nông sản địa bàn tỉnh Phú Thọ theo anh/chị cần khắc phục gì: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn cộng tác Anh/Chị! Người thực Đào Khánh Ly ... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ MẶT HÀNG NÔNG SẢN CỦA TỈNH PHÚ THỌ 83 4.1 Các quan điểm, định hướng phát triển chuỗi giá trị mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ 83... thành chuỗi giá trị liên kết phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Phú Thọ 50 3.2.2 Những kết đạt phát triển chuỗi giá trị số mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ 53 3.3 Đánh giá yếu... khó khăn mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ 44 3.1.4 Chính sách khuyến khích phát triển chuỗi giá trị Nhà nước 47 3.2 Thực trạng chuỗi giá trị số mặt hàng nông sản tỉnh Phú Thọ 50 3.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển chuỗi giá trị một số mặt hàng nông sản của tỉnh phú thọ , Phát triển chuỗi giá trị một số mặt hàng nông sản của tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn