Nghiên cứu ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong môn võ thuật công an cho sinh viên học viện cảnh sát nhân dân

171 79 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 20:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH HÀ MƯỜI ANH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TẤN CÔNG TRONG MÔN VÕ THUẬT CÔNG AN CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC BẮC NINH – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH HÀ MƯỜI ANH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TẤN CÔNG TRONG MÔN VÕ THUẬT CÔNG AN CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN Ngành : Giáo dục học Mã số : 9140101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG PGS.TS ĐINH QUANG NGỌC BẮC NINH – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận án trung thực chưa công bố công trình Tác giả luận án Hà Mười Anh DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CAND - Công an Nhân dân CSND - Cảnh sát nhân dân DC.Test - Đòn chân.Test DC.BT - Đòn chân.Bài tập DT.BT - Đòn tay.Bài tập Đ - Điểm HVCS - Học viện Cảnh sát Kg - Kilogram (trọng lượng) kG - Kilogram (lực) ms - Mili giây NTN - Nhóm thực nghiệm NĐC - Nhóm đối chứng PH.BT - Phối hợp.Bài tập QSVT - Quân Võ thuật SL - Số lượng STN - Sau thực nghiệm TDTT - Thể dục thể thao TTN - Trước thực nghiệm VĐV - Vận động viên MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước rèn luyện thể lực huấn luyện võ thuật chiến sĩ Công an nhân dân 1.2 Cơ sở lý luận giảng dạy huấn luyện kỹ thuật môn Võ 10 1.2.1 Khái niệm Võ thuật 10 1.2.2 Các phương pháp giảng dạy huấn luyện võ thuật 10 1.2.3 Các nguyên tắc giảng dạy huấn luyện võ thuật 13 1.3 Võ thuật Công an – Đặc điểm, tính chất nguyên tắc sử dụng 16 1.3.1 Khái niệm hình thành, phát triển Võ thuật Công an nhân dân 16 1.3.2 Đặc điểm võ thuật Công an nhân dân 21 1.3.3 Tính chất võ thuật Công an nhân dân 24 1.3.4 Yêu cầu tập luyện nguyên tắc sử dụng Võ thuật Công an 29 1.4 Kiểm tra đánh giá giảng dạy huấn luyện võ thuật 36 1.4.1 Mục đích việc kiểm tra đánh giá 37 1.4.2 Quy trình tổ chức kiểm tra đánh giá 37 1.4.3 Yêu cầu kiểm tra đánh giá trình giảng dạy huấn luyện võ thuật 37 1.4.4 Hình thức nội dung kiểm tra, đánh giá trình giảng dạy huấn luyện võ thuật 38 1.4.5 Các vấn đề cần ý trình kiểm tra đánh giá 40 1.4.6 Kiểm tra đánh giá kỹ thuật môn Võ thuật Cơng An 40 1.5 Các cơng trình nghiên cứu liên quan 43 1.5.1 Những nghiên cứu giảng dạy, huấn luyện võ thuật nước 44 1.5.2 Những nghiên cứu giảng dạy, huấn luyện Võ thuật nước 46 1.6 Kết luận chương 51 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 53 2.1 Phương pháp nghiên cứu 53 2.1.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 53 2.1.2 Phương pháp quan sát sư phạm 53 2.1.3 Phương pháp vấn 54 2.1.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 55 2.1.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 57 2.1.6 Phương pháp toán thống kê 58 2.2 Tổ chức nghiên cứu 59 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu: 59 2.2.2 Phạm vi nghiên cứu: 59 2.2.3 Kế hoạch nghiên cứu 59 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 61 3.1 Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy huấn luyện kỹ thuật công môn Võ thuật Công an Học viện Cảnh sát nhân dân 61 3.1.1 Thực trạng sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy huấn luyện môn Võ thuật Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 61 3.1.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy huấn luyện môn Võ thuật Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân 64 3.1.3 Nghiên cứu lựa chọn test kiểm tra đánh giá hiệu thực kỹ thuật công môn Võ thuạt Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân 66 3.1.4 Thực trạng hiệu kỹ thuật công môn Võ thuật Công an sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân 77 3.1.5 Thực trạng công tác giảng dạy, học tập kỹ thuật công môn Võ thuật Công an Học viện Cảnh sát nhân dân 80 3.1.6 Bàn luận kết đánh giá thực trạng công tác giảng dạy huấn luyện kỹ thuật công môn Võ thuật Công an Học viện Cảnh sát nhân dân 83 3.2 Nghiên cứu lựa chọn đánh giá hiệu tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật công môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân 85 3.2.1 Lựa chọn tập nâng cao hiệu kỹ thuật công (bằng tay chân) môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân 85 3.2.2 Ứng dụng tập nâng cao hiệu kỹ thuật công môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân 105 3.2.3 Bàn luận kết nghiên cứu tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật công môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân 113 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 115 Kết luận 115 Kiến nghị 116 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Thể Số TT loại 1.1 1.2 1.3 Nội dung Tiêu chuẩn rèn luyện thể lực lực lượng công an nam Tiêu chuẩn rèn luyện thể lực lực lượng công an nữ Hình thức, nội dung phương pháp kiểm tra đánh giá võ thuật Trang 9 38 1.4 Bảng quy đổi điểm đánh giá theo thang điểm 10 41 1.5 Tiêu chí chấm điểm kỹ thuật 42 3.1 3.2 3.3 Bảng 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Thực trạng sở vật chất phục vục công tác giảng dạy huấn luyện môn Võ thuật Công an Học viện Cảnh sát Nhân dân Thực trạng số lượng học viên tham gia học tập môn Võ thuật Công an Bộ môn QSVT-TDTT, Học viện Cảnh sát nhân dân Thực trạng đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy môn Võ thuật Công an Học Viện Cảnh sát Nhân dân Kết vấn lựa chọn test kiểm tra đánh giá hiệu kỹ thuật công môn Võ thuật Công an sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân (n=30) Độ tin cậy thang đo thông qua kết vấn lựa chọn nhóm test kiểm tra hiệu thực kỹ thuật cơng đòn tay mơn Võ thuật Cơng an (n = 30) Độ tin cậy thang đo thông qua kết vấn lựa chọn nhóm test kiểm tra hiệu thực kỹ thuật cơng đòn tay môn Võ thuật Công an sau loại biến (n = 30) Độ tin cậy thang đo thơng qua kết vấn lựa chọn nhóm test kiểm tra hiệu thực kỹ thuật công đòn chân mơn Võ thuật Cơng an (n = 30) Độ tin cậy thang đo thông qua kết vấn lựa chọn nhóm test kiểm tra hiệu thực kỹ thuật cơng đòn chân môn Võ thuật Công an sau loại biến (n = 30) Kết kiểm tra xung lực công đòn đấm thẳng đá móc sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân (n=83) Bảng phân loại kết kiểm tra F-độ lớn cực đại lực công thực kỹ thuật đấm thẳng đá móc 62 64 66 70 71 72 74 75 77 78 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 Bảng phân loại kết kiểm tra T-thời gian phản ứng thực kỹ thuật cơng đòn đấm thẳng đá móc Thực trạng hiệu cơng đòn tay chân sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân thông qua test kiểm tra sư phạm (n=83) Thực trạng phân loại kết kiểm tra xung lực công đòn tay chân sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân (n=83) Phân phối nội dung chương trình môn học Võ thuật Công an môn Quân Võ thuật Học viện Công an Nhân dân Lịch trình chung học phần Võ thuật Cơng an Nhân dân I Kết vấn lựa chọn tập nâng cao hiệu kỹ thuật công môn Võ thuật Công an sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân (n=30) Độ tin cậy thang đo thông qua kết vấn lựa chọn tập nhóm kỹ thuật cơng đòn tay mơn Võ thuật Công an (n = 30) Độ tin cậy thang đo thông qua kết vấn lựa chọn tập nhóm tập kỹ thuật cơng đòn tay mơn Võ thuật Cơng an sau loại biến (n = 30) Độ tin cậy thang đo thông qua kết vấn lựa chọn tập nhóm tập kỹ thuật cơng đòn chân môn Võ thuật Công an (n = 30) Độ tin cậy thang đo thông qua kết vấn lựa chọn tập nhóm kỹ thuật cơng đòn chân mơn Võ thuật Cơng an sau loại biến (n = 30) Độ tin cậy thang đo thông qua kết vấn lựa chọn tập nhóm kỹ thuật phối hợp tay chân mơn Võ thuật Công an (n = 30) Độ tin cậy thang đo thông qua kết vấn lựa chọn tập nhóm kỹ thuật phối hợp tay chân môn Võ thuật Công an sau loại biến (n = 30) Độ tin cậy thang đo thông qua kết vấn lựa chọn tập nhóm phát triển thể lực môn Võ thuật Công an (n = 30) Độ tin cậy thang đo thông qua kết vấn lựa chọn tập nhóm tập nhóm phát triển thể lực mơn Võ thuật Công an sau loại biến (n = 30) Tiến trình thực nghiệm ứng dụng tập nâng cao hiệu kỹ thuật cơng đòn tay chân môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân 78 79 79 82 82 Sau trang 91 Sau trang 92 93 95 96 98 99 101 102 Sau trang 106 3.26 3.27 3.28 3.29 3.20 Sơ đồ 1.1 3.1 3.2 3.3 Biểu đồ 3.4 3.5 3.6 3.7 So sánh kết kiểm tra hiệu kỹ thuật cơng hai nhóm thực nghiệm đối chứng trước thực nghiệm (nA=nB=40) So sánh kết kiểm tra xung lực cơng đòn tay chân hai nhóm thực nghiệm đối chứng trước thực nghiệm (nA=nB=40) So sánh kết kiểm tra hiệu kỹ thuật cơng hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm (nA=nB=40) So sánh kết kiểm tra xung lực cơng đòn tay chân hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm (nA=nB=40) Nhịp tăng trưởng thành tích kiểm tra hiệu kỹ thuật công môn Võ thuật Cơng an hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm (nA=nB=40) Quy trình kiểm tra, đánh giá võ thuật Kết tổng hợp tần suất lựa chọn phương án ưu tiên sử dụng test kiểm tra đánh giá hiệu kỹ thuật cơng đòn tay môn Võ thuật Công an sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân (n=30) Kết tổng hợp tần suất lựa chọn phương án ưu tiên sử dụng test kiểm tra đánh giá hiệu kỹ thuật cơng đòn chân mơn Võ thuật Cơng an sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân (n=30) Kết tổng hợp tần suất lựa chọn phương án ưu tiên sử dụng tập kỹ thuật công đòn tay mơn Võ thuật Cơng an cho sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân (n=30) Kết tổng hợp tần suất lựa chọn phương án ưu tiên sử dụng tập kỹ thuật cơng đòn chân môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân (n=30) Kết tổng hợp tần suất lựa chọn phương án ưu tiên sử dụng tập kỹ thuật công phối hợp tay chân môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân (n=30) Kết tổng hợp tần suất lựa chọn phương án ưu tiên sử dụng tập kỹ thuật công phối hợp tay chân môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân (n=30) So sánh nhịp tăng trưởng thành tích kiểm tra nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm (nA=nB=40) 107 109 110 111 Sau trang 112 36 67 70 88 91 94 97 107 thực hiện,sau thi đấu sử dụng đòn tay nghỉ phút để hồi cơ(tổng thời gian 10 - 15 phút) d Những điều cần ý tập: Chú ý tư cơng,khi đòn cổ tay ln thẳng chánh bị bong gân trật khớp, quan trọng trước thực đòn phải khởi động kỹ khớp cổ tay,cổ chân, cổ, vai hông,tránh bị chấn thương không luyện tập II Nhóm Bài Tập Kỹ Thuật Tấn Cơng Đòn Chân Bài tập 11: Bài tập chỗ thực kỹ thuật đá a Mục đích: - đòn chân đòn có uy lực mạnh đá vào vị trí xung yếu mặt, cổ, hơng , bụng….đối tượng chúng đòn nhanh chóng sức chiến đấu, hạ gục đối tượng nhanh chóng b Yêu cầu: - Yêu cầu: cán bộ, chiến sỹ có sức khỏe tốt tập luyện, rèn luyện bản, nhanh nhẹn hoạt bát,nắm vững đòn chân - Dụng cụ: đích đệm, băng bó chân - Khối lượng cường độ: lần × nhịp × tổ, nghỉ phút c Cách tập: 06 học viên, chia 03 học viên công sử dụng đòn chân bao gồm đòn đá thẳng, đá móc đạp ngang, đá thẳng khu vực cơng vùng mặt, vùng cằm, vùng ngực đá móc khu vực vùng cổ, vùng hông(sườn),vùng mặt.đối với đạp ngang khu vực công vùng mặt,vùng cổ, vùng ngực.bụng,03 học viên cầm đích đệm yêu cầu phải đứng trụ chân trước chân sau thấp đảm bảo an toàn vững trãi,vì lực đòn chân mạnh,đích giữ 02tay đưa phía trước bên thực 04 lần × 08 nhịp(nghỉ 01 phút) d Những điều cần ý tập: Trước thực phải khởi động nóng khớp tay, chân, hơng, cổ, đặc biệt phải khởi động kỹ chân xoay kỹ khớp hông khớp chân,tập tư ép chân phía trước sau ép ngang bổ trợ tốt cho đòn đá cao đẹp,đồng thời phối hợp giữ chân hông nhịp nhàng giúp tạo tư đá thoải mái tạo lực tốt cho đòn đá Bài tập 12: Bài tập ngồi xuống đứng lên kết hợp đá thẳng chân a Mục đích: - ngồi xuống đứng lên kết hợp đá thẳng tạo lực bật cho chân ,đòn chân đòn có uy lực mạnh đá vào vị trí xung yếu mặt, cổ,ngực(khu vực huyệt mặt trời), bụn,đối tượng chúng đòn nhanh chóng sức chiến đấu, hạ gục đối tượng nhanh chóng b Yêu cầu: - Yêu cầu: cán bộ, chiến sỹ có sức khỏe tốt tập luyện, rèn luyện bản, nhanh nhẹn hoạt bát,nắm vững đòn chân, đặc biệt đòn đá thẳng - Dụng cụ: đích đệm, băng bó chân - Khối lượng cường độ: lần × nhịp × tổ, nghỉ phút c Cách tập: 06 học viên, chia 03 học viên cơng sử dụng đòn chân bao gồm đòn đá thẳng, đá thẳng khu vực công vùng mặt, vùng cằm, vùng ngực(huyệt mặt trời), tập ngồi xuống đứng lên đứng lên tung chân đá thẳng phía trước.03 học viên cầm đích đệm yêu cầu phải đứng trụ chân trước chân sau thấp đảm bảo an tồn vững trãi,vì lực đòn chân mạnh,đích giữ 02tay đưa phía trước bên thực 04 lần × 08 nhịp(nghỉ 01 phút) d Những điều cần ý tập: Trước thực phải khởi động nóng khớp tay, chân, hông, cổ, đặc biệt phải khởi động kỹ chân xoay kỹ khớp hông khớp chân,tập tư ép chân phía trước sau ép ngang bổ trợ tốt cho đòn đá cao đẹp,đồng thời phối hợp giữ chân hông nhịp nhàng giúp tạo tư đá thoải mái tạo lực tốt cho đòn đá Bài tập 13 Bài tập chỗ phối hợp thực kỹ thuật đòn chân a Mục đích: Nâng cao kỹ thuật đòn chân cho học viên tiếp xúc b Yêu cầu: - Khối lượng cường độ: lần × nhịp × tổ, nghỉ phút - Phân nhóm tổ chức tập luyện c Cách tập: 02 tổ thay phiên tập, lần tập thực kỹ thuật đòn đá, đá thẳng, đá móc đạp ngang Mỗi kỹ thuật đá thực lần x nhịp, nghỉ phút tổ d Những điều cần ý tập: Kỹ thuật đánh chân có nhiều lối đánh khác theo tính chất môn phái võ Trong thực tế chiến đấu không sử dụng độc đòn đánh tay mà phải ln kết hợp với đòn chân Đòn đánh chân thường nguy hiểm có lực mạnh, cần phải ý đảm bảo an tồn tập luyện dễ bị trấn thương Bài tập 14 Bài tập kết hợp di chuyển với thực kỹ thuật đòn chân a Mục đích: Giúp học viên làm quen với trình di chuyển việc thực kỹ thuật đòn đá với tư di chuyển, tạo thuận lợi cho tập b Yêu cầu: - Khối lượng cường độ: Thực lần x nhịp x tổ, nghỉ phút - Phân nhóm tổ chức tập luyện c Cách tập: 02 nhóm thay phiên tập, lần tập thực kỹ thuật đòn đá, đá thẳng, đá móc đạp ngang, kết hợp với di chuyển, thực xong kỹ thuật đòn đá chuyển sang đòn đá khác Mỗi kỹ thuật đá thực lần x nhịp, nghỉ phút tổ d Những điều cần ý tập: Đảm bảo an toàn tránh trấn thương Khi thực kỹ thuật đòn chân với thư di chuyển phải ý tới tấn, phải vững thực dứt khoát, tay thủ, tay bo Bài tập 15 Bài tập di chuẩn kết hợp với nhiều đòn chân a Mục đích: Tăng thêm độ khó tập luyện để học viên kết hợp đòn chân với tư di chun, đòi hỏi khả cao từ tăng dần trình độ cho học viên b Yêu cầu: - Khối lượng cường độ: Thực phút x tổ, nghỉ phút - Phân nhóm tổ chức tập luyện c Cách tập: tổ thay phiên tập, lần tập thực liên thứ tự kỹ thuật đòn đá thẳng, đá móc đạp ngang, kết hợp với di chuyển b Những điều cần ý tập: Đảm bảo an toàn tránh trấn thương Khi thực kỹ thuật đòn chân với thư di chuyển phải ý tới tấn, phải vững thực dứt khoát, tay thủ, tay bo Thực chậm động tác sau vào làm nhanh động tác Bài tập 16 Bài tập cơng đòn chân đá thẳng vào đích a Mục đích: Nâng cao sức mạnh kỹ thuật đòn đá thẳng học viên Tăng thêm thể lực độ linh hoạt chân b Yêu cầu: - Các loại đích khác - Khối lượng cường độ: 10 lần (5 lần/1chân) × tổ, nghỉ phút - Phân nhóm tổ chức tập luyện c Cách tập: Chia 03 tổ thay phiên tập Thực kỹ thuật đòn đá thẳng 10 lần (5 lần/ chân) Một học viên cầm đích, học viên thực d Những điều cần ý tập: Đảm bảo an tồn tránh trấn thương Phải có phối hợp nhịp nhàng học viên cầm đích học viên thực Bài tập 17 Bài tập công đòn chân đá móc vào đích a Mục đích: Nâng cao sức mạnh kỹ thuật đòn đá móc học viên Tăng thêm thể lực độ linh hoạt chân b Yêu cầu: - Các loại đích khác Khối lượng cường độ: 10 lần (5 lần/ chân) x tổ, nghỉ phút - Phân nhóm tổ chức tập luyện c Cách tập: Chia 03 tổ thay phiên tập Thực kỹ thuật đòn đá móc 10 lần (5 lần/ chân) Một học viên cầm đích, học viên thực d Những điều cần ý tập: Đảm bảo an toàn tránh trấn thương Phải có phối hợp nhịp nhàng học viên cầm đích học viên thực Bài tập 18 Bài tập tấp cơng đòn chân đạp ngang vào đích a Mục đích: - Giúp tăng cường dẻo dai, nhanh nhẹn linh hoạt cho đôi chân - Nâng cao sức mạnh, hiệu từ đòn chân sử dụng chiến đấu b Yêu cầu, dụng cụ: - Khối lượng cường độ: 10 lần (5 lần/1 chân) × tổ, nghỉ phút - Phân nhóm tổ chức tập luyện c Cách tập: - Chân phải, chân trái đạp ngang vào đích + Chân phải đạp ngang vào đích: Từ tư chân trước chân sau tư cao, xoay chân trái sang trái 5-7 cm gối chùng để chịu trọng lượng toàn thân, thân người gập trước nghiêng sang trái, đồng thời chân phải co lên gần ngang với gối trái, cạnh bàn chân hướng xuống đất Kết hợp lực toàn thân chủ yếu sức bật đùi cẳng chân bật đạp ngang bàn chân phải sang phải từ lên từ trái sang phải từ vào điểm đánh đích Điểm chạm cạnh ngồi bàn chân (3/4 cạnh bàn chân tính từ gót) Tay phải xi tự nhiên che hạ, tay trái thu thủ trước ngực mắt liếc nhìn điểm đánh Đạp xong nhanh chóng thu chân tư chuẩn bị + Chân trái đạp ngang vào đích: Tương tự chân phải d điều cần ý tập: - Chuyển trọng lượng, đồng thời co chân phải (trái) lên đạp ngang, chủ yếu dùng sức bật đùi cẳng chân - Không đứng thẳng người, gập người thấp đá cao Bài tập 19 Bài tập phối hợp cơng đòn chân với mục tiêu di động a Mục đích: Nâng cao khả linh hoạt sức mạnh kỹ thuật đòn chân, phối hợp với tư di chuyển, tiếp cận dần với tình mục tiêu di động b Yêu cầu: - Các loại đích khác - Khối lượng cường độ: lần x tổ, nghỉ phút - Phân nhóm tổ chức tập luyện c Cách tập: Phân nhóm 02 người, 01 người cầm đích di chuyển, người lại thực ký thuật cơng chân vào đích d Những điều cần ý tập: Đảm bảo an toàn tránh trấn thương Phải có phối hợp nhịp nhàng người cầm đích người thực III Nhóm tập phối hợp tay chân Bài tập 20 Bài tập chỗ phối hợp công tay, chân a Mục đích: Nâng cao khả kết hợp đòn tay đòn chân từ nâng cao hiệu sử dụng chiến đấu B Yêu cầu: - Phân nhóm tập luyện theo hình thực ln phiên - Khối lượng cường độ: lần × tổ, nghỉ phút - Thực tổ hợp: Tại chỗ đấm thẳng tay phải đá thẳng chân phải chỗ đấm thẳng tay trái đá thẳng chân trái c Cách tập: - Tổ hợp 1: đấm thăng tay phải đá thẳng chân phải Cử động 1: Từ tư chân trước chân sau tư cao, kết hợp lực toàn thân, chủ yếu sức bật bả vai cánh tay phải phóng thẳng nắm đấm từ theo đường thẳng tới điểm định đánh dừng lại, lúc cánh tay phải song song với mặt đất, phối hợp lực tồn thân vào đòn đấm nên ½ thân người phía xoay từ phải sang trái, chân trái chùng chịu trọng lượng toàn thân nhiều chân phải, chân phải gối khuỵu, gót kiễng, tay phải đấm tay trái thu vị trí chuẩn bị cằm Điểm chạm toàn mặt phẳng nắm đấm Cử động 2: chân phải co lên cẳng chân gạp sát vào đùi gối rút cao, tay phải thu che hạ, tay trái thủ trước ngực Kết hợp lực toàn thân chủ yếu sức bật đùi cẳng chân bật đá chân phải phía trước theo đường thẳng từ lên vào điểm đá Điểm chạm giày tồn mũi giày, chân khơng ức bàn chân, điểm đánh hạ bộ, ngực cằm đối phương Cử động 3: đá xong nhanh chóng thu chân thủ - Tổ hợp 2: đấm thẳng tay trái đá thẳng chân trái: tương tự tổ hợp d Những điều ý tập: - Kết hợp lực toàn thân chủ yếu sức bật bả vai cánh tay phải - Khi đấm không lấy đà, đấm dúi đấm sang phải, sang trái - Không đá lăng chân Bài tập 21 Bài tập phối hợp cơng tay chân vào đích a Mục đích: Nâng cao khả kết hợp đòn tay đòn chân từ nâng cao hiệu sử dụng chiến đấu b Yêu cầu: - Khối lượng cường độ: lần × tổ, nghỉ phút - Phân nhóm tập luyện theo hình thức luân phiên: học viên chia làm nhóm, nhóm người - Thực tổ hợp: chỗ đấm thẳng tay phải đá thẳng chân phải vào đích chỗ đấm thẳng tay trái đá thẳng chân trái vào đích - Mỗi tổ chuân bị đích: đích đấm đích đá c cách tập: - Tổ hợp 1: đấm thăng tay phải đá thẳng chân phải vào đích Cử động 1: Từ tư chân trước chân sau tư cao, kết hợp lực toàn thân, chủ yếu sức bật bả vai cánh tay phải phóng thẳng nắm đấm từ theo đường thẳng tới điểm định đánh đích dừng lại, lúc cánh tay phải song song với mặt đất, phối hợp lực tồn thân vào đòn đấm nên ½ thân người phía xoay từ phải sang trái, chân trái chùng chịu trọng lượng toàn thân nhiều chân phải, chân phải gối khuỵu, gót kiễng, tay phải đấm tay trái thu vị trí chuẩn bị cằm Điểm chạm toàn mặt phẳng nắm đấm Cử động 2: chân phải co lên cẳng chân gạp sát vào đùi gối rút cao, tay phải thu che hạ, tay trái thủ trước ngực Kết hợp lực toàn thân chủ yếu sức bật đùi cẳng chân bật đá chân phải phía trước theo đường thẳng từ lên vào điểm chạm đích Điểm chạm giày toàn mũi giày, chân khơng ức bàn chân, điểm đánh mặt trước đích Cử động 3: Đá xong nhanh chóng thu chân thủ - Tổ hợp 2: Đấm thẳng tay trái đá thẳng chân trái vào đích (tương tự tổ hợp 1) d Những điều ý tập: - Kết hợp lực toàn thân chủ yếu sức bật bả vai cánh tay phải - Khi đấm không lấy đà, đấm dúi đấm sang phải, sang trái - Không đá lăng chân Bài tập 22 Bài tập công tay, chân vào mục tiêu di động (bạn tập) a Mục đích: Nâng cao khả kết hợp đòn tay đòn chân từ nâng cao hiệu sử dụng chiến đấu b Yêu cầu: - Khối lượng cường độ: lần × tổ, nghỉ phút - Phân nhóm tập luyện theo hình thức luân phiên: học viên chia làm nhóm, nhóm người - Thực tổ hợp: đấm thẳng tay phải đá thẳng chân trái vào đích đấm thẳng tay trái đá thẳng chân phải vào đích tổ luân phiên phục vụ - Mỗi tổ chuân bị đích: đích đấm đích đá c Cách tập: - Tổ hợp 1: đấm thăng tay phải đá thẳng chân trái vào đích Từ đứng chân trước chân sau tư cao, dùng sức bật lòng bàn chân bật lướt phía trước khoảng 30-40cm, chân trái bật lướt trước làm điểm tựa cho chân phải bật sau tạo đứng vững Kết hợp lực toàn thân, chủ yếu sức bật bả vai cánh tay phải phóng thẳng nắm đấm từ theo đường thẳng tới điểm đánh đích dừng lại, lúc cánh tay phải song song với mặt đất, nắm đấm úp xuống mặt đất, phối hợp lực toàn thân vào đòn đấm nên ½ thân người phía xoay từ phải sang trái, chân trái chùng chịu trọng lượng toàn thân nhiều chân phải, chân phải gối khuỵu, gót kiễng, tay phải đấm tay trái thu vị trí chuẩn bị cằm Điểm chạm toàn mặt phẳng nắm đấm Đấm xong tay nhanh chóng rút vị trí cằm, đồng thời đá thẳng chân trái vào đích Sau rút chân tư thủ - Tổ hợp 2: đấm thẳng tay trái đá thẳng chân phải vào đích: tương tự tổ hợp d Những điều ý tập: - Kết hợp lực toàn thân chủ yếu sức bật bả vai cánh tay phải - Khi đấm không lấy đà, đấm dúi đấm sang phải, sang trái - Không đá lăng chân IV Nhóm tập thể lực Bài tập 23 Nằm sấp chống đẩy a Mục đích: Nâng cao thể sực cho cán chiến sỹ, đặc biệt tay vai Bổ trợ cho đòn cơng tay b Yêu cầu: - Khối lượng cường độ: 15s × tổ, nghỉ phút - Thực theo hiệu lệnh giáo viên c Cách tập: - Hai chân dang rộng vai, ngang tay nắm chặt từ từ hạ xuống - Giữ thân người hông thành mặt phẳng, hai cánh tay tạo thành đường thẳng tính từ vị trí vai phần khuỷu tay - Bắt đầu hạ người xuống, tập trung lực vào phần từ thân tới trước vai - Hạ ngực gần chạm đất dừng lại trở lại tư ban đầu - Cứ thực chp tới có hiệu lệnh người huy d Những điều ý tập: - Kết hợp chống đẩy thở cho nhịp nhàng Bài tập 24 Co tay xà đơn a mục đích: Nâng cao thể sực cho cán chiến sỹ, đặc biệt tay vai Bổ trợ cho đòn cơng phòng thủ b u cầu: - Phân nhóm tập luyện theo hình thức ln phiên - Khối lượng cường độ: 15s × tổ, nghỉ phút c cách tập: - Thực động tác nắm xà đơn với lòng bàn tay hướng phía thân người (có thể hướng ngồi tùy thích) - Ở vị trí bắt đầu giữ cho thân người thẳng ưỡn ngực - Dùng lực từ cánh tay vai kéo người lên cằm qua xà au từ từ hạ thể vị trí ban đầu - Cứ làm có hiệu lệnh người huy d Những điều ý tập: - Chú ý độ rộng hẹp tay lớn vai - Giữ thân người thẳng - Chú ý nhịp thở Bài tập 25 Cầm tạ Ante 1kg thực kỉ thuật đấm a Mục đích: Tăng cường lực cánh tay, giúp tăng cường lực cho đòn đấm, trì nhiều đòn đấm mà khơng bị đuối sức b Yêu cầu : - Khối lượng cường độ: Thực 15s × tổ, nghỉ phút - Phải kết hợp lực bụng bà vai để đẩy cánh tay nhanh mạnh dứt khoát, cánh tay phải thẳng theo hướng đích song song với mặt đất c Cách tập: Chia theo nhóm tập luyện, thay nhâu tập, cán huấn luyện quan sát chỉnh sửa cho học viên d Những điều cần ý: - Động tác nhanh, mạnh dứt khốt có điểm dừng - Đấm phải hướng với mục tiêu, không chếch sang trái hay sang phải Bài tập 26 Nắm dây chun đấm liên tục 30s × tổ, nghỉ phút a Mục đích - Luyện sức đấm mạnh hơn, phát triển nhóm đấm thẳng - Để lơi kéo đối phương từ phía bên, phía trước - Luyện sức đấm thẳng với tư trung bình b Yêu cầu: - Chuẩn bị chun có độ co giãn tốt - Khối lượng cường độ: thực 30s × tổ, nghỉ phút c Cách tập: - Cố định phần giữ dây chun, hai tay nắm đầu dây chun, đứng theo đinh tấn, trung bình tấn, quay ngược lại với điểm buộc dây Hai tay từ bên hông đấm thẳng trước d Những điều ý tập: Cần khởi động kỹ trước đấm, tập nên dúng dây tiến độ ta tăng tăng số dây lên, lần đấm 50 lần đấm thẳng Bài tập 27 Gánh tạ 20kg, bật nhảy liên tục 20s × tổ, nghĩ phút a Mục đích: - Bổ trợ cho chắn chân - Tăng nhanh cho chân có vật nặng đè lên người b Yêu cầu: - Chuẩn bị tạ 20kg - Khối lượng cường độ: Bật nhảy liên tục 20s × tổ, nghĩ phút c Cách tập: Hai chân đứng rộng vai, đặt tạ đòn vai, tay nắm tạ, lòng bàn tay hướng trước Thực đứng lên ngồi xuống liên tục 20s theo tín hiệu điều khiển giáo viên d Những điều ý tập: - Giữ thẳng lưng thực kỹ thuật để đề phòng chấn thương - Thực kỹ thuật ngồi cao, khơng ngồi q sâu (góc đùi cẳng chân mức gần 900) Bài tập 28: Bật bục cao 30cm đổi chân liên tục 20s × tổ, nghĩ phút a Mục đích: Tăng sức bật chân, rèn sức mạnh đôi chân b Yêu cầu: - Chuẩn bị bục gỗ có chiều cao 30cm; - Người tập thởi động kỹ trước thực tập, đặc biệt khớp gối; - Sử dụng mũi chân tiếp đất bật nhảy - Khối lượng cường độ: Bật đổi chân liên tục 20s × tổ, nghĩ phút c Cách tập: Chia thành nhóm, luân phiên vào tập luyện theo điều khiển giáo viên Người tập bật đổi chân liên tục thời gian quy định d Những điều ý tập: - Chú ý sử dụng mũi bàn chân bật nhảy tiếp đất; - Hai chân liên tục đổi vị trí sau lần bật Bài tập 29 Đeo chì nặng 2kg vào cổ chân (mỗi chân 1kg) thực đá lướt ngang vào hai đích 30s × tổ, nghỉ phút a Mục đích: Tăng lực chân cho đòn đá, rèn sức khỏe cho đơi chân, rèn độ bền b Yêu cầu: - Chuẩn bị cặp bao chì nặng 01 kg/cái Các bao chì phải thiết kế cho buộc vào chân không làm ảnh hưởng tới hoạt động người tập - Khối lượng cường độ: Thực đá lướt ngang vào hai đích 30s × tổ, nghỉ phút - Chuẩn bị cặp đích c Cách tập: Thực tập luyện theo hình thức luân phiên Người tập sau đeo chì vào chân, thực kỹ thuật di chuyển lướt ngang đá vào đích d Những điều ý tập: Sử dụng kỹ thuật di chuyển lướt ngang Khi di chuyển sang bên sử dụng chân bên đá vào đích; Bài tập 30 Buộc dây chun cổ chân, thực kỹ thuật đá 20s × tổ, nghỉ phút a Mục đích: Tăng sức mạnh tốc độ chân qua tăng lực cho đòn đá b Yêu cầu: Chuẩn bị dây chun có độ đàn hồi tốt; Khối lượng cường độ: Thực kỹ thuật đá 20s × tổ, nghỉ phút c Cách tập: Cố định đầu dây chun, đầu lại buộc vào bàn chân Người tập thực kỹ thuật liên tục kỹ thuật đòn đá thời gian quy định d Những điều ý tập: Giữ vững chân trụ thực kỹ thuật; Xác định vị trí đứng cho phù hợp với độ đàn hồi dây chun ... kỹ thuật công (bằng tay chân) môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân Ứng dụng tập nâng cao hiệu kỹ thuật công môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân. .. công môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân 105 3.2.3 Bàn luận kết nghiên cứu tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật công môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát. .. luyện kỹ thuật công môn Võ thuật Công an Học viện Cảnh sát nhân dân 83 3.2 Nghiên cứu lựa chọn đánh giá hiệu tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật công môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong môn võ thuật công an cho sinh viên học viện cảnh sát nhân dân , Nghiên cứu ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong môn võ thuật công an cho sinh viên học viện cảnh sát nhân dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn