250 câu hỏi TRẮC NGHIỆM NÂNG NGẠCH CÔNG VIÊN CHỨC năm 2019

49 202 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 19:58

250 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NÂNG NGẠCH CÔNG VIÊN CHỨC NĂM 2019 (VIÊN CHỨC) Nhà nước pháp quyền là: a Nhà nước cai trị pháp luật không chịu ràng buộc pháp luật b Nhà nước quản lý xã hội pháp luật không bị hạn chế pháp luật c Nhà nước chịu ràng buộc pháp luật không cai trị pháp luật d Nhà nước quản lý xã hội pháp luật bị ràng buộc luật pháp 2.Nhà nước pháp quyền khác với nhà nước pháp trị ở: a Nhà nước pháp quyền quản lý xã hội pháp luật b Nhà nước pháp quyền đặt pháp luật c Nhà nước pháp quyền bị ràng buộc pháp luật d Pháp luật thực triệt để 3.Đặc trưng máy nhà nước xã hội chủ nghĩa là: a.Quyền lực tập trung, thống b.Có đảng cộng sản lãnh đạo c.Quyền lực nhà nước thuộc nhân dân d.Có tham gia nhân dân vào máy nhà nước Nội dung thể kế thừa tinh hoa học thuyết pháp quyền nhà nước xã hội chủ nghĩa: a.Có ba quan lập pháp, hành pháp tư pháp b.Các quan thực chức khác c.Mối quan hệ quan nhà nước phụ thuộc d.Thực phân công, phân nhiệm quan nhà nước 5.Nội dung không phản ánh dân chủ xã hội chủ nghĩa việc thực quyền lực nhà nước a Quyền lực nhà nước thuộc nhân dân b.Quyền lực nhà nước thuộc giai cấp thống trị c Nhân dân trực tiếp thực quyền lực nhà nước d Nhân dân tham gia vào việc tổ chức máy nhà nước Khẳng định nguyên tắc tổ chức hoạt động quyền địa phương a Tuân thủ Hiến pháp pháp luật, quản lý xã hội pháp luật; thực nguyên tắc tập trung dân chủ b Hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu giám sát Nhân dân c.Hội đồng nhân dân làm việc theo hội nghị tự quản tự định theo đa số d.Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể Ủy ban nhân dân kết hợp với trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân 1 Đâu nguyên tắc tổ chức hoạt động quyền địa phương a.Tuân thủ Hiến pháp pháp luật, quản lý xã hội pháp luật; thực nguyên tắc tập trung dân chủ b.Hiện đại, minh bạch, phục vụ nhà nước, không chịu giám sát Nhân dân c.Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ ủy quyền theo đa số d.Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ thủ trưởng,người đứng đầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 8.Chính quyền địa phương thị gồm a.Thành phố, quận, thị xã, phường, thị trấn b.Thành phố, thị xã, phường, thị trấn, tổ dân phố c Thành phố, quận, phường, thị trấn, thị tứ d.Thành phố trực thuộc trung ương,thành phố trực thuộc tỉnh, quận 9.Chính quyền địa phương nơng thơn gồm a.Chính quyền địa phương Xã, thơn, ấp, b.Chính quyền địa phương Huyện, xã, thơn, ấp c.Chính quyền địa phương tỉnh, huyện, xã d.Chính quyền địa phương tỉnh, huyện, xã, thị trấn 10.Đơn vị hành cấp xã phân thành ba loại a.Loại I, loại II loại III b.Xã đặc biệt khó khăn, xã khó khăn, xã miền núi hải đảo c.Xã Nông thôn mới, xã ven đô thị, xã đồng d.Loại A, loại B, loại C 11.Các đơn vị hành cấp tỉnh phân thành loại a.Loại phát triển, loại trung bình, loại khó khăn b.Loại I, loại II loại III c.Đồng bằng, trung du, miền núi d Miền Bắc, MiềnTrung, Miền Nam 12.Đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp thuộc quyền a Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ phần ba tổng số đại biểu Quốc hội b.Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội,Ủy ban thường vụ Quốc hội Chính phủ c Chủ tịch nước, Chủ tích Quốc hội,Thủ tướng Chính phủ phần ba tổng số đại biểu Quốc hội d.Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc Tổ Bí thư Đảng 13.Cơ cấu Chính phủ gồm a Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ 2 b.Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng c.Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ tịch UBND cấp tỉnh d.Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Thủ trưởng quan ngang 14 Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội báo cáo công tác trước a Bộ Chính trị, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước b.Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội c.Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước d.Ban chấp hành TW Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước 15 Chính phủ khơng có chức a.Cơ quan hành nhà nước cao b.Thực quyền hành pháp c.Cơ quan chấp hành Quốc hội d.Thực quyền lực trị Đảng 16 Những người đảm nhiệm chức trách quan nhà nước a.Phải công dân Việt Nam b.Phải đảng viên c.Phải đại biểu dân bầu d.Phải công dân cư trú lãnh thổ Việt nam 17.Tính chất khơng hoạt động quan nhà nước a.Mang tính quyền lực b.Được đảm bảo quyền lực nhà nước, c.Tuân theo mệnh lệnh cấp d.Tuân theo thủ tục pháp luật quy định 18 Cơ quan nhà nước phận cấu thành máy nhà nước, gồm a.Một tập thể người hay người thay mặt nhà nước b.Một hệ thống máy lập pháp, hành pháp, tư pháp c.Một đội ngũ công chức, viên chức d.Một tập thể người thay mặt nhà nước 19 Chức máy nhà nước thể a.Ba lĩnh vực hoạt động: lập pháp, hành pháp tư pháp b.Ba lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa c.Bốn lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, đối ngoại d.Bốn lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp báo chí 20.Bộ máy nhà nước ta tổ chức 3 a.Theo nguyên tắc tam quyền phân lập, dân chủ b.Theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo c.Theo nguyên tắc thống quyền lực dân, dân, dân d.Theo nguyên tắc tập trung, quyền lực nhà nước thống 21.Nhân dân thực quyền lực nhà nước thông qua a.Các quan đại diện nhân dân bầu b.Các tổ chức trị-xã hội nhân dân tham gia c.Trực tiếp đến gặp cán bộ, công chức đề đạt ý kiến d.Thông qua Mặt trận tổ quốc Việt Nam 22.Cơ cấu tổ chức, hoạt động máy nhà nước bảo đảm a.Tính dân chủ trực tiếp b.Tính dân chủ đại diện c.Tính thống quyền lực nhà nước d.Tính phân cấp ủy quyền nhà nước 23.Bộ máy nhà nước a.Hệ thống quan Đảng, nhà nước, tổng công ty nhà nước b.Hệ thống quan nhà nước c.Gồm hệ thống quan nhà nước lực lượng vũ trang d.Gồm quan nhà nước tổ chức đại diện 24 Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành phải lấy ý kiến a.Nhân dân địa phương b.Cử trị địa phương c.Đại biểu HĐND địa phương d.Đoàn thể nhân dân địa phương 25 Đơn vị hành - kinh tế đặc biệt a.Chính phủ thành lập b.Quốc hội thành lập c.Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập d.Bộ Chính trị thành lập 26 Các đơn vị hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phân định a cấp b.4 cấp c.5 cấp d.2 cấp 27 Quy định đúng? 4 a.Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải nêu cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, khơng có tham nhũng hoạt động kinh tế - xã hội quản lý nhà nước b.Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng hoạt động kinh tế - xã hội quản lý nhà nước c.Cơ quan, tổ chức, cá nhân giáo dục ý thức tiết kiệm, có tư tưởng chống lãng phí, triệt để chống tham nhũng hoạt động kinh tế - xã hội quản lý nhà nước d Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm, giảm chi tiêu cơng, phòng, chống tham nhũng tiền, ngoại tệ chức vụ quản lý nhà nước 28.Hiến pháp 2013 công nhận: a.Tài sản hợp pháp cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh pháp luật bảo hộ tự chuyển nước cần thiết b.Tài sản hợp pháp cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh pháp luật bảo hộ bị quốc hữu hóa theo yêu cầu nhân dân c.Tài sản hợp pháp cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh pháp luật bảo hộ, khơng bị quốc hữu hóa, đền bù thiệt hại thiên tai gây d.Tài sản hợp pháp cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh pháp luật bảo hộ khơng bị quốc hữu hóa 29 Quy định theo Hiến pháp 2013 a Mọi người có quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng tư, quyền im lặng bí mật gia đình; đấu tranh bảo vệ danh dự, uy tín b.Mọi người có quyền giữ gìn đời sống riêng tư, khai báo bí mật cá nhân bí mật gia đình với nhà nước; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín c Mọi người có quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín d.Nam, nữ có quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng tư, cất giữ bí mật cá nhân lưu giữ bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín 30.Hiến pháp 2013 ghi nhận a.Mọi người có quyền sống b.Tính mạng người pháp luật bảo hộ c.Khơng bị tước đoạt tính mạng trái luật d.Tất quyền a,b,c 31.Theo quy định Hiến pháp 2013, hành vi bị nghiêm trị a.Chống lại độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ, chống lại nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc b.Tham gia nghĩa vụ quân sự, bảo vệđộc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ c.Đoàn kết toàn dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc 5 d.Chống suy thối tư tưởng, trị, đạo đức cán bộ, đảng viên 32.Cơ quan sau có thẩm quyền định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều địa giới hành cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương? a.Quốc hội b.Uỷ ban thường vụ Quốc hội c.Chính phủ d Bộ Nội vụ 33.Cơ quan sau có thẩm quyền định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương? a.Quốc hội b.Chủ tịch nước c.Chính phủ d.Ủy ban Thường vụ Quốc hội 34.Ai người có thẩm quyền định cho nhập quốc tịch, quốc tịch, trở lại quốc tịch tước quốc tịch Việt Nam? a.Thủ tướng Chính phủ b.Chủ tịch nước c.Bộ trưởng Bộ Tư pháp d.Chủ tịch Quốc hội 35.Theo Hiến pháp năm 2013, người có quyền định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đốc, phó đốc, đốc hải qn? a.Chủ tịch nước b.Thủ tướng Chính phủ c.Chủ tịch Quốc hội d.Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 36.Theo Hiến pháp năm 2013, người có quyền định đại xá? a.Chủ tịch nước b.Quốc hội c.Chính phủ d.Ủy ban Thường vụ Quốc hội 37.Theo Hiến pháp năm 2013, người có quyền định đặc xá? a.Chủ tịch nước b.Chủ tịch Quốc Hội c.Thủ tướng Chính phủ d.Chánh án Tòa án Tối cao 38.Theo Hiến pháp năm 2013, quan sau có quyền định trưng cầu dân ý? 6 a.Quốc hội b.Hội đồng nhân dân c.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam d.Chủ tịch nước 39.Theo Hiến pháp năm 2013, quan sau có nhiệm vu bảo vệ quyền người, quyền cơng dân? a.Toà án nhân dân b.Viện kiểm sát nhân dân c Cả hai phương án a b d.Công an nhân dân 40.Theo Hiến pháp năm 2013, quan sau có nhiệm vụ bảo vệ cơng lý? a Toà án nhân dân b.Viện kiểm sát nhân dân c.Cả hệ thống trị d.Chủ tịch Nước 41 Hiến pháp năm 2013 bảo đảm cho cơng dân có quyền sau đây? a Có quyền có việc làm b.Có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm nơi làm việc c.Có quyền làm việc bảo đảm thu nhập cao d.Có việc làm ổn định, lâu dài khơng bị thất nghiệp 42 Hiến pháp năm 2013 quy định bảo đảm sau cho cá nhân? a Không thể bị kết án hai lần tội phạm b.Chỉ bị kết án hai lần tội phạm trường hợp đặc biệt c.Có thể bị kết án hai lần tội phạm d ba phương án 43 Hiến pháp năm 2013 bảo đảm cho người có quyền sau đây? a.Có quyền sống b.Có quyền sống c.Có quyền sống quyền sống d.Có quyền mưu cầu sống 44.Ở nước ta, Hiến pháp xuất nào? a Có nhà nước, có pháp luật b.Có Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hồ c.Có Nhà nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam d.Kết thúc chiến tranh, thống đất nước 45 Có việc viên chức khơng làm ? 7 a 01 b.04 c.05 d.06 46 Căn tuyển dụng viên chức? a Căn vào nhu cầu cơng việc b Căn vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp c Căn quỹ tiền lương đơn vị nghiệp công lập d Cả 03 47 Có phương thức tuyển dụng viên chức? a 01 b 02 c 03 d 04 48 Khẳng định không với nguyên tắc tuyển dụng viên chức? a Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan pháp luật b Bảo đảm tính cạnh tranh c Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm d Không đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập 49 Điều kiện tuổi đăng ký dự tuyển viên chức? a Từ 18 tuổi trở lên b Từ đủ 18 tuổi trở lên c Dưới 18 tuổi (đối với số lĩnh vực đặc thù, theo quy định pháp luật) d b c 50 Khẳng định không với nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức? a Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình thực hoạt động nghề nghiệp b Tận tụy phục vụ nhân dân 8 c Không chịu giám sát nhân dân d Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử 51 Khẳng định không với nguyên tắc quản lý viên chức? a Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thống quản lý Nhà nước b Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức thực sở quan điểm lãnh đạo đơn vị c Bảo đảm quyền chủ động đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập d a c 52 Hình thức kỷ luật không áp dụng viên chức a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Giáng chức; d) Buộc việc 53 Trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập định tạm đình cơng tác viên chức thời gian ngày?: a.Thời gian tạm đình cơng tác khơng q 15 ngày b Thời gian tạm đình cơng tác khơng q 20 ngày c Trường hợp cần thiết, kéo dài thêm không 30 ngày d a c 54 Dưới nội dung khơng có việc đánh giá viên chức? a Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc ký kết; b Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp c Kết đánh giá, nhận xét tổ chức trị, trị xã hội mà viên chức thành viên d Việc thực nghĩa vụ khác viên chức 55 Trường hợp viên chức quản lý không xin giữ chức vụ quản lý miễn nhiệm: 9 a Không đủ sức khoẻ; b Không đủ lực, uy tín; c Theo yêu cầu nhiệm vụ; d Đã bị xử lý kỷ luật 56 Hình thức đào tạo, bồi dưỡng không quy định viên chức? a Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý; b Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; c Đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu cá nhân viên chức; d Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ phục vụ hoạt động nghề nghiệp 57 Dưới khẳng định sai so với thuật ngữ “Viên chức quản lý”? a Người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn b Chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập c Phải công chức d Được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý 58 Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập không đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trường hợp sau? a Viên chức ốm đau bị tai nạn, điều trị bệnh nghề nghiệp theo định sở chữa bệnh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác b Viên chức nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng trường hợp nghỉ khác người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập cho phép; c Viên chức nữ thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi 48 tháng tuổi d a b 59 Dưới khẳng định sai? Theo quy định pháp luật hành, viên chức nước ta: a Không thiết phải công dân Việt Nam b Được tuyển dụng theo vị trí việc làm c Làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc 10 10 179 Thông tư 01/2011/TT- BNV hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành nhà nước quy định chữ viết tắt Sao y là: a.SYBC b.SyBc c.SY d.sy 180.Thơng tư 01/2011/TT- BNV hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành nhà nước quy định chữ viết tắt Giấy giới thiệu là: a.GGT b.GT c.GGt d.Gt 181.Thông tư 01/2011/TT – BNV hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành nhà nước quy định chữ viết tắt Bản cam kết là: a.BCK b.CK c.GCK d.BBCK 182.Theo Thông tư 01/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ, Bản có hh́nh thức nào? a.“SAO Y BẢN CHÍNH” “SAO LỤC” b.“SAO Y BẢN CHÍNH” “TRÍCH SAO” c.“SAO Y BẢN CHÍNH”, “SAO LỤC” “TRÍCH SAO” d.“SAO Y BẢN CHÍNH”, “SAO LỤC”, “TRÍCH SAO” “CƠNG CHỨNG” 183 Theo Thơng tư 01/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ, văn xác định độ khẩn theo mức độ a.khẩn, thượng khẩn b.khẩn, thượng khẩn, hỏa tốc, c khẩn, thượng khẩn, hỏa tốc, hỏa tốc hẹn d khẩn, thượng khẩn, điện khẩn, hỏa tốc, hỏa tốc hẹn giờ, 184 Văn hành Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nơng sở, ban, ngành thuộc tỉnh (có trụ sở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nơng), phần địa danh ghi là: a.TX.Gia Nghĩa b.Gia nghĩa c.Đắk Nông d.Tỉnh Đắk Nông 35 35 185 Theo Thông tư 01/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ, Công văn Sở Nội vụ tỉnh Văn phòng Sở soạn thảo, có ký hiệu văn trình bày nào: a.Số: …/CV-SNV b.Số: …/SNV c.Số: …/CV-SNV-VP d.Số: …/SNV-VP 186 Theo Thông tư 01/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ, Quyết định Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành ghi nào: a.Số: /năm/QĐ-HĐND b.Số: …/QĐ-HĐND c.Số:…/QĐ-TTHĐND d.Số:…/năm/QĐ-TTHĐND 187 Văn quy phạm pháp luật quan phải niêm yết a.Hội đồng nhân dân cấp tỉnh b.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c.Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã d.Cả a, b,c 188 Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền đình việc thi hành văn quy phạm pháp luật a.Quyết định UBND cấp tỉnh b.Nghị HĐND cấp huyện c.Quyết định UBND cấp huyện d.Cả b,c 189 Theo quy định Nghị Định 34/2016/NĐ-CP Chính phủ, viện dẫn văn có liên quan, phải ghi đầy đủ yếu tố văn bản: a.Tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua ký ban hành văn bản; b.Tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua ký ban hành văn bản; tên quan, người có thẩm quyền ban hành văn c.Tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua ký ban hành văn bản; tên quan, người có thẩm quyền ban hành văn tên gọi văn d.Tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua ký ban hành văn bản; tên quan, người có thẩm quyền ban hành văn trích yếu văn 190 Ngơn ngữ văn quy phạp pháp luật có sử dụng ngơn ngữ nước ngồi hay khơng a.Khơng sử dụng b.Được sử dụng khơng có từ ngữ tiếng Việt tương ứng để thay 36 36 c.Được sử dụng từ ngữ thông dụng, phổ biến d.Được sử dụng phải phiên âm sang tiếng Việt 191 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: trường hợp văn quy phạm pháp luật có quy định khác vấn đề áp dụng sau: a.Áp dụng văn có hiệu lực pháp lý cao b.Áp dụng văn ban hành sau c.Không áp dụng văn d.Áp dụng văn chuyên ngành điều chỉnh lĩnh vực 192.Trong thời hạn ngày, kể từ ngày nhận văn bản, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm đăng văn Cơng báo cấp tỉnh a.05 ngày b.07 ngày c.10 ngày d.15 ngày 193.Công báo ấn phẩm thơng tin thức Nhà nước, quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thống quản lý? a.Quốc hội b.Văn phòng Quốc hội c.Chính phủ d.Bộ Tư pháp 194 Theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn phần trường hợp sau đây: a.Khơng đối tượng thi hành; b.Có văn ban hành nội dung; c.Bị đình văn quan nhà nước có thẩm quyền; d.Văn quy phạm pháp luật hết hiệu lực văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn đồng thời hết hiệu lực 195 Cơ quan có thẩm quyền giải thích Hiến pháp, Luật? a.Quốc Hội b.Uỷ ban thường vụ Quốc hội c.Chính phủ d.Bộ Tư pháp 196 Hành vi bị nghiêm cấm quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015? 37 37 a.Ban hành văn quy phạm pháp luật không với Hiến pháp, với văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp b.Ban hành văn không thuộc hệ thống văn quy phạm pháp luật c.Ban hành văn quy phạm pháp luật khơng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 d.cả a, b, c 197 Trong trường hợp luật không giao, văn khơng quy định thủ tục hành chính: a.Thơng tư Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ; b.Nghị HĐND cấp tỉnh, định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c.Nghị Hội đồng nhân dân cấp xã, định Ủy ban nhân dân cấp xã d.Cả a, b, c 198 Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cơng bố Nghị Quốc hội? a.Chủ tịch nước b.Chủ tịch Quốc hội c.Tổng thư ký Quốc hội d.Cả a, b, c 199 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội xây dựng: a.Theo kỳ họp Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội b.Hằng năm c.Theo nhiệm kỳ Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội d.Cả a, b, c 200 Bản dịch văn quy phạm pháp luật tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngồi có giá trị: a.Như b.Như y c.Như lục d.Tham khảo 201 Đâu nguyên tắc xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật quy định Luật ban hành VBQPPL năm 2015? a.Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp tính thống văn quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật b.Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật c.Bảo đảm tính minh bạch quy định văn quy phạm pháp luật d.Bảo đảm tính pháp quyền xã hội chủ nghĩa 38 38 202 Theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật hình thức: a.Quyết định, thị b.Nghị quyết, định c.Quyết định d.Quyết định, Nghị quyết, thị 203 Theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Hội đồng nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật hình thức: a.Nghị b.Nghị quyết, định c Nghị quyết, thị d A b 204 Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật hình thức sau đây? a.Lệnh, Quyết định b.Lệnh, thị c.Quyết định, thị d.Cả a, b c 205 Theo quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, hình thức văn sau văn quy phạm pháp luật: a.Nghị định Chính phủ b.Lệnh Chủ tịch nước c.Quyết định Thủ tướng Chính phủ d.Chỉ thị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 206 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: trường hợp văn quy phạm pháp luật có quy định khác vấn đề áp dụng sau: a.Áp dụng văn có hiệu lực pháp lý cao b.Áp dụng văn ban hành sau c.Không áp dụng văn d.Áp dụng văn chuyên ngành điều chỉnh lĩnh vực 207 Quyết định UBND cấp tỉnh văn quy phạm pháp luật? a.Quyết định phê duyệt kế hoạch; b.Quyết định giao tiêu cho quan, đơn vị; 39 39 c.Quyết định tiêu biên chế quan, đơn vị; định khốn biên chế, kinh phí quản lý hành cho quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; d.Quyết định biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn quan nhà nước cấp trên, nghị Hội đồng nhân dân cấp phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh địa phương; 208 Nghị HĐND cấp tỉnh văn quy phạm pháp luật ? a.Nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân chức vụ khác; b.Nghị phê chuẩn kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân bầu chức vụ khác; c.Nghị giải tán Hội đồng nhân dân; d.Nghị biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương 209 Đâu phương pháp quản lý hành nhà nước a.Phương pháp giáo dục b.Phương pháp tổ chức c.Phương pháp hành d.Phương pháp pháp luật 210 Đâu chức hoạt động quản lý? a.Chức định hướng; b.Chức tổ chức; c.Chức phân phối; d.Chức kiểm tra 211.Đâu công cụ quản lý hành nhà nước? a.Cơng cụ sách b.Cơng cụ pháp luật c.Công cụ kế hoạch d.Công cụ đội ngũ cán bộ, cơng chức hành 212 Đâu khơng phải nội dung quản lý hành nhà nước? a.Hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật b.Hoạt động ban hành văn pháp luật c.Hoạt động lập quy d.Hoạt động lập quy hành 213 Đâu chủ thể quản lý hành nhà nước? a.Cơ quan nhà nước b.Cơ quan hệ thống trị c.Cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp 40 40 d.Cơ quan hành nhà nước từ trung ương đến sở 214 Đâu đặc điểm quản lý hành nhà nước: a.Quản lý hành nhà nước mang tính quyền lực nhà nước b.Quản lý hành nhà nước có tính chủ động, sáng tạo linh hoạt c.Quản lý hành nhà nước có tính liên tục, tương đối ổn định thích ứng d.Quản lý hành nhà nước lợi ích quan hành nhà nước 215 Quản lý hành chình nhà nước hoạt động thực thi quyền nào? a.Quyền lập pháp b.Quyền hành pháp c.Quyền tư pháp d,Cả a, b, c 216 Theo định 225/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ năm 2016, phê duyệt kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 – 2020, đâu yêu cầu cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016- 2020 a.Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu quan hành nước quan hành nhà nước b.Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu quan hành nước bộ, ngành địa phương trình triển khai thực nhiệm vụ cải cách hành c.Xác định rõ trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trình triển khai thực nhiệm vụ cải cách hành d.Xác định rõ trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức quan hành việc triển khai kế hoạch cải cách hành 217 Đâu mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011- 2020 Chính phủ? a.Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có cấu hợp lý, có trình độ, lực cao b.Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có đủ phẩm chất, lực trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước c.Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có cấu hợp lý, có đủ phẩm chất, lực trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước d.Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, có đủ phẩm chất đạo đức, lực chun mơn trình độ, đáp ứng u cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước 218.Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng năm 2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành chính, đâu khơng phải ngun tắc thực chế cửa, cửa liên thông: a Lấy hài lòng tổ chức, cá nhân thước đo chất lượng hiệu phục vụ cán bộ, cơng chức, viên chức quan có thẩm quyền 41 41 b Việc giải thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân theo chế cửa, cửa liên thông quản lý tập trung, thống c Giảm thiểu phát sinh chi phí thực thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân quy định pháp luật d Giải thủ tục hành kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, pháp luật, cơng bằng, bình đẳng, khách quan, cơng khai, minh bạch có phối hợp chặt chẽ quan có thẩm quyền 219 Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng năm 2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thơng giải thủ tục hành chính, chế cửa giải thủ tục hành hiểu là: a chế giải công việc tổ chức, cá nhân, thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quan hành nhà nước, hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải đến trả kết thực đầu mối phận tiếp nhận trả kết quan hành nhà nước b phương thức tiếp nhận hồ sơ, giải trả kết giải thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân quan có thẩm quyền thông qua phận cửa c thủ tục hành thực đầu mối phận tiếp nhận trả kết quan hành nhà nước d a, b 220 Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng năm 2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành chính, đâu khơng phải quyền tổ chức, cá nhân thực thủ tục hành chính: a Được hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả; b Từ chối thực yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ không hợp lý; c Phản ánh, kiến nghị với quan có thẩm quyền khơng cần thiết, tính khơng hợp lý khơng hợp pháp thủ tục hành chính; 42 42 d Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cán bộ, cơng chức, viên chức có cứ, chứng chứng minh việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết giải thủ tục hành khơng quy định pháp luật hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan; 221 Trung tâm Dịch vụ hành cơng cấp tỉnh đơn vị hành đặc thù thuộc: a UBND tỉnh b Sở Tư pháp c Văn phòng UBND tỉnh d Sở Nội vụ 222 Theo quy định Nghị định 24/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng năm 2010 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, thi công công, đâu trường hợp miễn thi môn ngoại ngữ trường hợp môn nghiệp vụ chun ngành khơng phải ngoại ngữ: a Có tốt nghiệp đại học, sau đại học ngoại ngữ; b Có tốt nghiệp đại học, sau đại học nước c Tốt nghiệp đại học, sau đại học sở đào tạo tiếng nước Việt Nam d Có chứng tiếng người đồng bào dân tộc thiểu số thi vào công chức tỉnh miền núi, nơi có nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số 223 Đâu yêu cầu công tác lập hồ sơ a.Phản ánh chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị hình thành hồ sơ b.Đảm bảo mối liên hệ khách quan giữ văn c.Đảm bảo tập hợp tất văn có giá trị khác d.Văn hồ sơ phải đảm bảo thể thức văn 224 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành chính, đâu nguyên tắc quy định thực hành a.Đơn giản, dễ hiểu dễ thực b.Phù hợp với mục tiêu quản lý hành nhà nước c.Đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức giải công việc cho cá nhân, tổ chức d Bảo đảm quyền bình đẳng đối tượng thực thủ tục hành 43 43 225 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm sốt thủ tục hành chính, đâu nguyên tắc quy định thủ tục hành a.Bảo đảm cơng khai, minh bạch thủ tục hành thực b.Bảo đảm khách quan, công thực thủ tục hành c.Bảo đảm tính liên thơng, kịp thời, xác, khơng gây phiền hà thực thủ tục hành d.Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quy định thủ tục hành 226.Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng năm 2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thơng giải thủ tục hành chính, đâu nguyên tắc thực chế cửa, cửa liên thông: a Lấy hài lòng tổ chức, cá nhân thước đo chất lượng hiệu phục vụ cán bộ, công chức, viên chức quan có thẩm quyền b Việc giải thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân theo chế cửa, cửa liên thông quản lý tập trung, thống c Giảm thiểu phát sinh chi phí thực thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân ngồi quy định pháp luật d Giải thủ tục hành kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, pháp luật, cơng bằng, bình đẳng, khách quan, cơng khai, minh bạch có phối hợp chặt chẽ quan có thẩm quyền 227 Theo quy định Nghị định 24/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng năm 2010 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, đâu trường hợp thực việc luân chuyển công chức: a Theo yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức quan, tổ chức, đơn vị b Luân chuyển trung ương địa phương, ngành, lĩnh vực theo quy hoạch nhằm tiếp tục rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý c Chuyển đổi vị trí cơng tác theo quy định pháp luật d Cả a, b, c 228 Nội dung nhiệm vụ Chương trình cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011? a.Hiện đại hóa hành 44 44 b.Bảo đảm thực thực tế quyền dân chủ nhân dân, bảo vệ quyền người, gắn quyền người với quyền lợi ích dân tộc, đất nước c.Đảm bảo tính cạnh tranh d.Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm 229 Theo Thơng tư 09/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ, Hồ sơ hội nghị công chức, viên chức có thời hạn bảo quản năm: a.10 năm b.20 năm c.30 năm d.Vĩnh viễn 230 Theo Thông tư 09/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ, thông báo ý kiến, kết luận họp có thời hạn bảo quản năm: a.05 năm b.10 năm c.Đến hết giá trị áp dụng d.Vĩnh viễn 231 Theo Thông tư 09/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ, hồ sơ nguyên tắc có thời hạn bảo quản năm: a.10 năm b.20 năm c.Đến văn hết hiệu lực thi hành d.Vĩnh viễn 232 Theo Thông tư 09/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ, Hồ sơ hội nghị tổng kết năm cơng tác ngành, quan có thời hạn bảo quản a.05 năm b.10 năm c.20 năm d.Vĩnh viễn 233 Theo Luật Xử lý vi phạm hành năm 2012, đâu hình thức xử phạt vi phạm hành a.Cảnh cáo; Phạt tiền; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề có thời hạn đình hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính; Trục xuất b.Nhắc nhở; Cảnh cáo; Phạt tiền; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề có thời hạn đình hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện sử dụng để vi phạm hành 45 45 c.Nhắc nhở; Cảnh cáo; Phạt tiền; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề có thời hạn đình hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính; Trục xuất d.Nhắc nhở; Cảnh cáo; khiển trách; Phạt tiền; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề có thời hạn đình hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính; Trục xuất 234 Theo Luật Xử lý vi phạm hành năm 2012, thời hiệu xử phạt vi phạm hành quy định a.Thời hiệu xử phạt vi phạm hành 03 tháng, số trường hợp khác 06 tháng b.Thời hiệu xử phạt vi phạm hành 06 năm, số trường hợp khác 01 năm c.Thời hiệu xử phạt vi phạm hành 01 năm, số trường hợp khác 02 năm d.Thời hiệu xử phạt vi phạm hành 02 năm, số trường hợp khác 03 năm 235 Theo Luật Xử lý vi phạm hành năm 2012, vi phạm hành hiểu là: a Là hành vi cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật quản lý nhà nước theo quy định pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành b Là hành vi có lỗi cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật quản lý nhà nước theo quy định pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành c.Là hành vi có lỗi cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật quản lý nhà nước mà tội phạm theo quy định pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành d.Là hành vi tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật quản lý nhà nước mà tội phạm theo quy định pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành 236 Nền cơng vụ Việt Nam thuộc chế độ công vụ đây: a.Chế độ công vụ chức nghiệp b.Chế độ công vụ việc làm c.Chế độ công vụ hỗn hợp d.Không thuộc chế độ công vụ 237 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ Kiểm sốt thủ tục hành chính, quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cơng bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải cấp quyền địa bàn tỉnh a.Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh b.Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh c.Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh d.cả a, b,c 46 46 238 Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ Kiểm sốt thủ tục hành chính, đâu khơng phải ngun tắc thực thủ tục hành a.Bảo đảm cơng khai, minh bạch thủ tục hành thực b.Bảo đảm khách quan, công thực thủ tục hành c.Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo cá nhân, tổ chức người thực thủ tục hành d.Đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức giải công việc cho cá nhân, tổ chức 239 Theo Nghị định 92/2017/NĐ-CP Chính phủ, địa bàn tỉnh, quan có trách nhiệm tổ chức thực kiểm soát thủ tục hành chính? a.Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh b.Sở Tư pháp c.Sở Nội vụ d.Ủy ban nhân dân tỉnh 240 Đâu khơng phải vai trò hồ sơ quản lý hành nhà nước? a.Giúp cho việc tra tìm nhanh chóng tài liệu b.Giúp cho việc quản lý tài liệu chặt chẽ, giữ gìn bí mật thông tin c.Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lưu trữ, phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu d.Giúp bảo quản tài liệu lâu dài 241 Một trách nhiệm quan thực thủ tục hành là: a.Có thể tự đặt thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ ngồi quy định pháp luật để thực thuận lợi b.Khơng tự đặt thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ ngồi quy định pháp luật c.Khơng tự đặt thủ tục hành chính, u cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thêm hồ sơ, giấy tờ quy định pháp luật d.Được phép đặt thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ quy định pháp luật 242 Theo quy định Nghị định 09/2010/NĐ-CP năm 2010 Chính phủ, trường hợp phải đính văn a.Văn phát hành có sai sót nội dung b.Văn phát hành có sai sót thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành c.Văn phát hành có sai sót thầm quyền d.Cả a, b, c 243.Theo quy định nghị định 110/2004/NĐ-CP năm 2004 Chính phủ, đâu khơng phải trình tự quản lý văn đi? a.Soạn thảo trình ký văn 47 47 b.Kiểm tra thể thức, hình thức kỹ thuật trình bày; ghi số, ký hiệu ngày, tháng văn c.Đóng dấu quan dấu mức độ khẩn, mật (nếu có); d.Đăng ký văn đi; Làm thủ tục, chuyển phát theo dõi việc chuyển phát văn đi; Lưu văn 244 Theo quy định Nghị định 09/2010/NĐ-CP năm 2010 Chính phủ, văn phải lưu ? a.Một gốc lưu văn thư b.Phải lưu hai chính; lưu văn thư quan, tổ chức lưu hồ sơ c Phải lưu hai bản: gốc lưu Văn thư quan, tổ chức lưu hồ sơ d.Tùy theo chế độ văn thư quan 245 PCI số hành ? a.Chỉ số hài lòng người dân, tổ chức phục vụ quan hành nhà nước b.Chỉ số cải cách hành c.Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh, số đánh giá xếp hạng quyền cấp tỉnh chất lượng điều hành kinh tế xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh d.Chỉ số hiệu quản trị hành cơng cấp tỉnh 246 PAR INDEX số gì? a.Chỉ số hài lòng người dân, tổ chức phục vụ quan hành nhà nước c.Chỉ số cải cách hành chính, cơng cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành d.Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh d.Chỉ số hiệu quản trị hành cơng cấp tỉnh 247 PAPI số gì? a.Chỉ số hài lòng người dân, tổ chức phục vụ quan hành nhà nước b.Chỉ số cải cách hành c.Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh d.Chỉ số hiệu quản trị hành cơng cấp tỉnh Việt Nam 248 Việc không làm công khai thủ tục hành chính: a.Niêm yết cơng sở; b.Thơng qua phương tiện thông tin đại chúng; 48 48 c.Khi thực chương trình phổ biến pháp luật; d.Thay đổi bổ sung thủ tục chưa rõ cứ; 249 Đâu nguyên tắc quản lý hành nhà nước a.Nguyên tắc thẩm quyền; b.Nguyên tắc xác, khách quan, cơng minh; c.Ngun tắc cơng khai hóa thủ tục hành chính; d.Ngun tắc khơng bình đẳng bên tham gia thủ tục hành 250 Theo Quy chế văn hóa cơng sở quan hành nhà nước, ban hành theo định số 129/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, quan có thu phí gửi phương tiện giao thơng người đến giao dịch, làm việc hay khơng a.Có thu phí b.Có thu phí giá theo quy định c.Khơng thu phí d.Tùy quan 49 49 ... nghiệp công 71 Viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn năm? a năm b Không năm c.3 năm d.Không năm 72 Viên chức quản lý ? a .Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, tổ chức. .. thực công việc đơn vị nghiệp công lập hưởng phụ cấp quản lý b .Viên chức quản lý người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm điều hành số công việc đơn vị nghiệp công lập công chức c .Viên. .. ngữ Viên chức quản lý”? a Người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn b Chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập c Phải công chức d Được hưởng phụ cấp chức
- Xem thêm -

Xem thêm: 250 câu hỏi TRẮC NGHIỆM NÂNG NGẠCH CÔNG VIÊN CHỨC năm 2019 , 250 câu hỏi TRẮC NGHIỆM NÂNG NGẠCH CÔNG VIÊN CHỨC năm 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn