Bộ câu hỏi trắc nghiệm dự thi vào ngạch chuyên viên ở khối đảng

33 10 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 19:58

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHỤC VỤ ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI VÀO NGẠCH CHUYÊN VIÊN TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC CHO CẤP ỦY TỈNH VÀ CẤP ỦY CẤP HUYỆN - Câu 324 Tại thời điểm chi xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải có điều kiện tuổi đời với Điều lệ Đảng hành? A Đủ 18 tuổi (tính theo tháng) B Đủ 18 tuổi (tính theo năm) C Đủ 20 tuổi (tính theo tháng) D Đủ 20 tuổi (tính theo năm) Câu 325 Theo hướng dẫn hành Ban Bí thư số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, người vào Đảng phải? A Học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng B Học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, có giấy chứng nhận trung tâm bồi dưỡng trị cấp huyện tương đương cấp; nơi khơng có trung tâm bồi dưỡng trị cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp C Học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, cấp giấy chứng nhận cách năm D Học tốt nghiệp trung cấp lý luận trị Câu 326 Theo hướng dẫn hành Ban Bí thư số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Quyết định kết nạp đảng viên cấp uỷ có thẩm quyền khi? A Có nửa số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý B Có 2/3 số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý C Có 3/4 số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý D 100% số Ủy viên Ban thường vụ đồng ý Câu Theo hướng dẫn hành Ban Bí thư số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, kết nạp đảng người 60 tuổi phải đồng ý văn của? A Ban Bí thư trung ương Đảng B Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương C Ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương D Ban thường vụ cấp uỷ cấp sở Câu Theo hướng dẫn hành Ban Bí thư số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, quản lý hồ sơ đảng viên, cấp ủy có thẩm quyền giao cho tổ chức hay cá nhân nào? A Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện tương đương C Bí thư chi B Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy tương đương D Cấp ủy sở Câu Theo hướng dẫn hành Ban Bí thư số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Đảng ủy sở ủy quyền kết nạp đảng viên định kết nạp đảng viên khi? A Có nửa cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý B Có 2/3 cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý C Có nửa số ủy viên Ban Thường vụ đồng ý D Có 100% cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý Câu Thẩm quyền định kết nạp đảng viên xét công nhận đảng viên thức Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương do? A Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, định B Tập thể thường trực cấp ủy đồng chí ủy viên thường vụ Trưởng ban Đảng cấp xem xét, định C Tập thể cấp ủy xem xét, định D Bí thư phó bí thư Đảng ủy xem xét, định Câu Theo Điều lệ Đảng hành Đảng viên dự bị khơng có quyền sau đây? A Được thông tin thảo luận vấn đề Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, sách Đảng B Phê bình, chất vấn hoạt động tổ chức đảng đảng viên cấp phạm vi tổ chức C Biểu quyết, ứng cử bầu cử quan lãnh đạo Đảng D Trình bày ý kiến tổ chức đảng nhận xét, định công tác thi hành kỷ luật Câu Điều lệ Đảng hành quy định sinh hoạt định kỳ đảng sở nào? A Mỗi tháng lần B Mỗi quý lần C Mỗi năm lần D Mỗi năm lần Câu Điều lệ Đảng hành quy định thời hạn chuyển sinh hoạt đảng thức, kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để sinh hoạt đảng quy định nào? A Trong vòng 15 ngày làm việc B Trong vòng 30 ngày làm việc C Trong vòng 45 ngày làm việc D Trong vòng 60 ngày làm việc Câu Điều lệ Đảng hành quy định đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác sinh hoạt đảng tổ chức định? A Đảng ủy sở xem xét, định B Đảng xem xét, định C Chi ủy xem xét, định D Chi xem xét, định Câu Điều lệ Đảng hành quy định cấp có thẩm quyền xóa tên danh sách đảng viên đảng viên bỏ sinh hoạt đảng không đóng đảng phí mà khơng có lý đáng thời gian? A tháng năm B tháng năm C tháng năm D tháng năm Câu 10 Điều lệ Đảng hành quy định quan lãnh đạo cao Đảng tỉnh là? A Đại hội đại biểu Đảng tỉnh B Thường trực Tỉnh ủy C Ban Thường vụ Tỉnh ủy D Ban Chấp hành Đảng tỉnh Câu 11 Điều lệ Đảng hành quy định kỳ đại hội, quan lãnh đạo Đảng tỉnh là? A Đại hội đại biểu Đảng tỉnh B Thường trực Tỉnh ủy C Ban Thường vụ Tỉnh ủy D Ban Chấp hành Đảng tỉnh Câu 12 Điều lệ Đảng hành quy định Đảng ủy sở có từ ủy viên trở lên bầu ban thường vụ? A ủy viên B ủy viên C ủy viên D ủy viên Câu 13 Điều lệ Đảng hành quy định hình thức kỷ luật tổ chức đảng là? A Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên B Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ C Khiển trách, cảnh cáo, giải thể D Khiển trách, cảnh cáo, giải tán Câu 14 Điều lệ Đảng hành quy định hình thức kỷ luật đảng viên thức là? A Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, khai trừ B Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, cách chức C Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ D Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ, hạ bậc lương Câu 15 Điều lệ Đảng hành quy định hình thức kỷ luật đảng viên dự bị là? A Khiển trách, cảnh cáo B Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên C Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ D Khiển trách, cảnh cáo, cách chức Câu 16 Theo hướng dẫn hành Văn phòng Trung ương Đảng quy định chế độ đóng đảng phí, quy định đảng viên quan hành đóng đảng phí tháng bằng? A 1% tiền lương; B 1% tiền lương, khoản phụ cấp; C 1% tiền lương, khoản phụ cấp; tiền công; D 1% tiền lương, khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công Câu 17 Tổ chức sở Đảng theo Điều lệ Đảng hành bao gồm: A Chi sở, đảng sở B Chi sở, đảng sở, Ban Cán Đảng C Chi sở, đảng sở, Đảng đoàn D Chi sở, đảng sở, Ban Cán Đảng, Đảng đoàn Câu 18 Theo Điều lệ Đảng hành đối tượng chịu kiểm tra, giám sát Đảng là? A Tổ chức đảng B Đảng viên C Tổ chức đảng đảng viên D Chi sở, đảng sở Câu 19 Quy định Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng không xem xét, kếp nạp lại vào Đảng (lần 2) người trước khỏi Đảng lý do? A Vi phạm Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình B Gây đồn kết nội nghiêm trọng C Có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ D Lạm dụng quyền hạn, chức vụ chiếm đoạt tiền, ngân sách nhà nước Câu 20 Tổ chức Đảng họp thường lệ tháng lần? A Chi sở; Đảng ủy, chi ủy sở B Đảng sở C Đảng huyện tương đương D Cả phương án lại Câu 21 Mục đích Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng nước Việt Nam nào? A Xây dựng nước Việt Nam trở thành nước XHCN cuối cộng sản chủ nghĩa B Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh C Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, khơng người bóc lột người, thực thành công CNXH cuối chủ nghĩa cộng sản D Xây dựng nước Việt Nam độc lập cuối nước xã hội chủ nghĩa Câu 22 Theo quy định Điều lệ Đảng hành, chi có đảng viên thức trở lên bầu chi ủy, bầu bí thư phó bí thư số chi ủy viên? A 07 đảng viên thức B 09 đảng viên thức trở lên C 11 đảng viên thức D 13 đảng viên thức Câu 23 Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày đảng viên nhận định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp Ban Chấp hành Trung ương? A Trong thời hạn 30 ngày làm việc B Trong thời hạn 40 ngày làm việc C Trong thời hạn 50 ngày làm việc D Trong thời hạn 60 ngày làm việc Câu 24 Đảng ủy sở có ủy viên bầu ban thường vụ? A ủy viên trở lên B ủy viên C ủy viên D ủy viên Câu 25 Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam hành, chi trực thuộc đảng uỷ sở tổ chức đại hội năm lần? A Một năm lần B Hai năm lần C Năm năm hai lần D Năm năm lần Câu 26 Đảng viên bị kỷ luật cách chức thời hạn kể từ ngày có định khơng bầu vào cấp uỷ, không bổ nhiệm vào chức vụ tương đương cao hơn? A 12 tháng B 18 tháng C 24 tháng D 36 tháng Câu 27 Nội dung sau thuộc chức cấp ủy đảng? A Chức quản lý Nhà nước B Chức đoàn kết, tập hợp niên C Chức lãnh đạo D Chức giám sát phản biện xã hội Câu 28 Những đảng viên bị bệnh nặng, xét tặng Huy hiệu Đảng sớm trước thời hạn thời gian xét tặng sớm không so với thời gian quy định ? A tháng B tháng C tháng D 12 tháng Câu 29 Nhiệm kỳ đại hội chi sở năm? A năm /2 lần B năm / lần C năm D năm Câu 30 Theo quy định Điều lệ Đảng hành, cấp có quyền định khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng vi phạm? A Cấp ủy cấp B Cấp ủy cấp trực tiếp C Cấp ủy cấp cách cấp D Đại hội cấp Câu 31 Tại đại hội Đảng cấp, việc bầu cử hình thức biểu giơ tay, áp dụng cho việc bầu cử nào? A Bầu Đoàn Chủ tịch đại hội B Bầu nhân cấp ủy C Bầu đại biểu thức dự đại hội cấp D Bầu đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp Câu 327 Tổ chức Đảng không lập quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy? A Cấp Trung ương B Cấp tỉnh C Cấp huyện D Cấp xã Câu 32 Khi họp xét kết nạp người vào Đảng, đảng uỷ sở thảo luận, cấp ủy viên biểu đồng ý nghị đề nghị cấp uỷ cấp xét kết nạp? A Được 2/3 số cấp uỷ viên trở lên đồng ý B Được 3/4 số cấp uỷ viên trở lên đồng ý C Được 100% số cấp uỷ viên đồng ý D Được nửa số cấp uỷ viên trở lên đồng ý Câu 33 Khi thực thủ tục xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách, chi họp, xem xét, đảng viên thức biểu đồng ý xóa tên nghị quyết, báo cáo cấp uỷ cấp xóa tên đảng viên dự bị? A Có 100% đảng viên thức biểu đồng ý xố tên đảng viên dự bị B Có 3/4 số đảng viên thức trở lên biểu đồng ý xố tên đảng viên dự bị C Có 2/3 đảng viên thức trở lên biểu đồng ý xố tên đảng viên dự bị D Có 1/2 số đảng viên thức trở lên biểu đồng ý xoá tên đảng viên dự bị Câu 34 Ban thường vụ cấp uỷ có thẩm quyền họp, xem xét xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách, thành viên biểu đồng ý định xố tên đảng viên dự bị? A Có 100% số thành viên biểu đồng ý xố tên B Có 3/4 số thành viên trở lên biểu đồng ý xố tên C Có 2/3 số thành viên trở lên biểu đồng ý xoá tên D Có nửa số thành viên biểu đồng ý xoá tên Câu 35 Theo hướng dẫn hành Ban Bí thư số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên cơng nhận thức tuổi đảng đảng viên tính từ thời điểm nào? A Ngày kết nạp vào Đảng B Ngày cấp có thẩm quyền ký định kết nạp đảng viên C Ngày cơng nhận đảng viên thức D Sau 12 tháng kể từ ngày ghi định kết nạp Câu 36 Cấp uỷ có thẩm quyền phải xem xét, định đồng ý không đồng ý kết nạp đảng viên xét cơng nhận đảng viên thức thông báo kết cho chi thời hạn (kể từ ngày chi có nghị đề nghị kết nạp)? A 60 ngày B 60 ngày làm việc C 45 ngày làm việc D 30 ngày làm việc Câu 37 Chi phải tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên thời hạn (kể từ ngày nhận định kết nạp đảng viên cấp uỷ có thẩm quyền)? A 90 ngày B 60 ngày làm việc C 45 ngày làm việc D 30 ngày làm việc Câu 38 Nội dung coi vấn đề cấp bách công tác xây dựng Đảng Hội nghị Trung ương (khóa XI) đề ra? A Kiên đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ đảng viên, trước hết cán lãnh đạo, quản lý B Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp, cấp Trung ương C Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, quyền mối quan hệ với tập thể cấp ủy, quan, đơn vị D Tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng Câu 39 Nội dung phương thức lãnh đạo Đảng hệ thống trị ? A Bằng cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết, định hướng sách chủ trương lớn B Bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra C Bằng phối hợp, hợp tác bình đẳng D Bằng hành động gương mẫu đảng viên Câu 40 Điều lệ Đảng hành quy định nguyên tắc tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam nguyên tắc nào? A- Tự phê bình phê bình; B- Tập trung dân chủ; C- Đảng hoạt động theo Hiến pháp pháp luật; D- Cả phương án Câu 41 Nội dung quản lý đảng viên bao gồm: A Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý hoạt động đảng viên B Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý tư tưởng đảng viên C Quản lý hoạt động đảng viên, quản lý tư tưởng đảng viên D Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý hoạt động đảng viên, quản lý tư tưởng đảng viên Câu 42 Đại hội Đảng lần thứ có chủ trương cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân? A Đại hội VIII B Đại hội IX C Đại hội X D Đại Hội XI Câu 43 Ở đại hội đảng viên, có quyền đề cử đảng viên thức đảng bộ, chi để bầu làm đại biểu dự đại hội đảng cấp để bầu vào cấp ủy cấp mình? A Chỉ đảng viên thức B Đảng viên thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời, đảng viên dự bị C Đảng viên thức, đảng viên dự bị D Đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời Câu 44 Chủ thể công tác tư tưởng Đảng là? A Các tổ chức đảng từ Trung ương đến sở; B Cấp ủy người lãnh đạo; C Cơ quan tuyên giáo cấp lực lượng tham mưu nòng cốt; D Cả phương án lại Câu 45 Đối tượng công tác tư tưởng Đảng là? A Cán bộ; B Đảng viên; C Nhân dân; D Cả phương án Câu 46 Công tác tư tưởng Đảng đòi hỏi phải đảm bảo nguyên tắc nào? A Nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học thống lý luận thực tiễn; B Nguyên tắc tính khoa học thống lý luận thực tiễn; C Nguyên tắc tính Đảng thống lý luận thực tiễn D Nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học Câu 47 Các yếu tố tạo thành dư luận xã hội: A Nhiều luồng ý kiến khác nhau, chí đối lập B Tập hợp ý kiến cá nhân, tự phát, ý kiến tổ chức C Những kiện, tượng, vấn đề xã hội có tính thời nhiều người quan tâm D Cả phương án lại Câu 48 Công tác tư tưởng hợp thành phận sau đây? A Công tác lý luận, công tác tuyên truyền, công tác cổ động B Công tác lý luận, công tác tuyên truyền, công tác giáo dục C Công tác nghiên cứu lịch sử, công tác tuyên truyền, công tác báo cáo viên D Công tác lý luận, công tác khoa giáo, công tác tuyên truyền Câu 49 Chức sau chức công tác tư tưởng? A Lý luận - tư tưởng, nhận thức - học vấn tổ chức B Lý luận - tư tưởng, giáo dục - tư tưởng, nhận thức - học vấn tổ chức C Lý luận - tư tưởng, giáo dục - tư tưởng, nhận thức - học vấn, tổ chức phê phán D Lý luận - tư tưởng, giáo dục - tư tưởng, nhận thức - học vấn, tổ chức, phê phán dự báo Câu 50 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, "tuyên truyền " A Đưa nghị Đảng vào sống B Giới thiệu nghị Đảng cho nhân dân C Làm cho nhân dân hiểu tin vào Đảng D Đem việc nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm Câu 51 Nội dung nhiệm vụ công tác tuyên giáo lĩnh vực khoa giáo? A Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng tỉnh; hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng huyện, thị xã, thành phố B Theo dõi việc thực thị, nghị Đảng lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học cơng nghệ, tài ngun - mơi trường, gia đình, trẻ em, trí thức C Cung cấp thơng tin phục vụ hoạt động báo cáo viên; tổ chức hội nghị báo cáo viên, báo cáo thời D Xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn tuyên truyền định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhân dân Câu 52 Cuộc đấu tranh tư tưởng nước ta thuộc lĩnh vực sau đây? A Lĩnh vực kinh tế B Lĩnh vực trị C Lĩnh vực văn hóa D Ở tất lĩnh vực đời sống tư tưởng xã hội Câu 53 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta xác định thức tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng Đại hội nào? A Đại hội lần thứ VI (12/1986) B Đại hội lần thứ VII (6/1991) C Đại hội lần thứ VIII (6/1996) D Đại hội lần thứ IX (4/2001) Câu 54 Chỉ đạo, định hướng hoạt động cơng tác báo chí thuộc chức nhiệm vụ quan đơn vị sau đây? A Hội nhà Báo B Sở Thông tin Truyền thông C Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy D Ban Dân vận Tỉnh ủy Câu 55 Công tác sau không thuộc phận cấu thành công tác tư tưởng? A Công tác nghiên cứu lý luận B Công tác tuyên truyền C Công tác điều tra dư luận xã hội D Công tác cổ động Câu 56 Chuyên đề sau chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018? A Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành nhân dân, đời tư sáng, sống riêng giản dị B Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo chủ chốt cấp C Học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phụ vụ nhân dân D Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, cán bộ, đảng viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Câu 57 Tác phẩm sau Chủ tịch Hồ Chí Minh Ban Chấp hành Trung ương Đảng định đưa vào nghiên cứu, học tập rộng rãi Đảng nhân dân? A Di chúc B Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân C Đường cách mệnh D Cả phương án lại Câu 58 Quan điểm sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng gì? A Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin làm cốt B Đảng cộng sản Việt Nam kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân phong trào yêu nước C Đảng cộng sản phải xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu giai cấp vô sản D Đảng phải thường xuyên tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân Câu 59 Nội dung quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng gì? A Cần, kiệm, liêm chính, chí cơng, vơ tư B Trung với nước, hiếu với dân C Thương u người, sống có tình có nghĩa D Tinh thần quốc tế sáng thủy chung Câu 60 "Không hứa mà không làm" nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nội dung sau đây? A Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân B Hết lòng phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân C Nêu cao tinh thần trách nhiệm D Nói đơi với làm Câu 61 Đâu nguyên nhân suy thoái đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên? A Cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu rèn luyện phẩm chất, đạo đức B Tự phê bình, phê bình sửa chữa khuyết điểm chưa nghiêm túc; nói nhiều, làm ít, nói khơng làm, nói đằng làm nẻo C Đấu tranh chống tệ nạn chưa liệt; nói mạnh làm nhẹ, mạnh với tội nhỏ, nhẹ với tội to, nể nang, ô dù bao che cho D Cả phương án lại Câu 62 Theo quy định Ban Bí thư Trung ương nội dung nêu gương cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo chủ chốt cấp bao gồm: A Về tư tưởng trị; Về đạo đức, lối sống, tác phong; Về tự phê bình, phê bình; Về ý thức tổ chức kỷ luật; Về đoàn kết nội bộ; B Về tư tưởng trị; Về đạo đức, lối sống, tác phong; Về tự phê bình, phê bình; Về quan hệ với nhân dân; Về trách nhiệm công tác; Về ý thức tổ chức kỷ luật; Về đoàn kết nội bộ; C Về tư tưởng trị; Về đạo đức, lối sống, tác phong; Về tự phê bình, phê bình; Về trách nhiệm công tác; Về ý thức tổ chức kỷ luật; D Về tư tưởng trị; Về đạo đức, lối sống, tác phong; Về tự phê bình, phê bình; Về đồn kết nội Câu 63 Cơng tác tun truyền miệng phải đảm bảo nguyên tắc nào? A Tính Đảng, tính giai cấp; tính khoa học; tính khách quan B Tính Đảng, tính giai cấp; tính khoa học; tính khách quan, chân thật; tính chiến đấu; tính phổ thơng đại chúng; tính thời C Tính Đảng, tính giai cấp; tính khoa học; tính thời D Tính Đảng, tính giai cấp; tính khoa học; tính chiến đấu; tính phổ thơng đại chúng; tính thời Câu 64 Câu nói " thực hành dân chủ chìa khóa vạn giải khó khăn" ai? A V.I.Lênin B C Mác C Chủ tịch Hồ Chí Minh D Lê Duẩn Câu 65 Thủ đoạn “Diễn biến hồ bình” lĩnh vực tư tưởng - văn hoá lực thù địch quan trọng nhất? A Làm tan rã niềm tin B Chi phối đầu tư chiếm lĩnh thị trường C Chia rẽ nội ngoại giao thân thiện D Kết hợp biện pháp kích động bạo loạn, lật đổ, răn đe can thiệp quân Câu 66 Các nguyên tắc tự phê bình phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: A Nhằm mục đích để giúp tiến nên động phải sáng, dựa “tình đồng chí thương u nhau” B Phải có thái độ kiên khơng khoan nhượng C Tự phê bình phê bình muốn có hiệu tốt cần có phương pháp tốt phải có thái độ chân tình cầu thị, nói ưu điểm khuyết điểm, phê bình phải lúc, có hồn cảnh thích hợp D Cả phương án lại Câu 67 Cần đề cao yếu tố phương châm tiến hành công tác tuyên truyền miệng: A Chủ động, tích cực phục vụ nhiệm vụ trị B Nhạy bén, kịp thời, cụ thể, thiết thực C Kiên trì, linh hoạt D Cả phương án lại Câu 68 Trích yếu nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị gì? A Về học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh B.Về tiếp tục đẩy mạnh thực vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh C Về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh D Về đẩy mạnh việc làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Câu 69 Quy định công tác giám sát tổ chức đảng đảng viên thực từ đại hội toàn quốc Đảng lần thứ mấy? A Đại hội lần thứ VIII B Đại hội lần thứ IX C Đại hội lần thứ X D Đại hội lần thứ XI Câu 70 Kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm có hiệu lực nào: A Ngay sau công bố định B Ngay sau công bố định 10 ngày C Ngay sau công bố định 15 ngày D Ngay sau công bố định tháng Câu 71 Chi có thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên (kể cấp ủy viên cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý) vi phạm phẩm chất, trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ cấp giao) với hình thức nào? A Khiển trách, cách chức B Khiển trách, cảnh cáo C Cảnh cảo, cách chức D Cách chức, khai trừ Câu 72 Uỷ ban Kiểm tra cấp tỉnh bầu ra? A Đại hội đại biểu Đảng tỉnh B Ban Chấp hành Đảng tỉnh C Ban Thường vụ Tỉnh uỷ D Uỷ ban Kiểm tra cấp huyện Câu 73 Nội dung sau nội dung lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy? A Xác đinh, định nội dung, đối tượng kiểm tra B Tiến hành kiểm tra, giám sát C Kiểm tra cấp ủy cấp thực nhiệm vụ kiểm tra D Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát Câu 74 Nội dung đơn tố cáo sau dùng làm kết hợp với thông tin khác để định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên có dấu hiệu vi phạm? A Đơn tố cáo cấp có thẩm quyền giải tái tố, khơng có nội dung B Đơn tố cáo giấu tên, mạo tên có nội dung, địa cụ thể C Đơn tố cáo có nội dung xác định vu cáo D Đơn tố cáo người khơng có lực hành vi ký tên Câu 75 Trường hợp sau phải đình sinh hoạt đảng đảng viên? A Đảng viên vi phạm pháp luật bị quan pháp luật khởi tố bị can để điều tra B Đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng C Đảng viên vi phạm bị quan pháp luật có thẩm quyền định truy tố, tạm giam D Đảng viên vi phạm từ chối kiểm điểm trước tổ chức đảng có thẩm quyền Câu 76 Nội dung sau coi không vi phạm điều đảng viên không làm: A Phát ngơn có nội dung trái với nghị quyết, thị, quy định, định, quy chế, kết luận Đảng pháp luật Nhà nước B Phát biểu, nêu ý kiến khác hội thảo khoa học, hội nghị quan có thẩm quyền tổ chức C Làm việc pháp luật khơng cấm ảnh hưởng đến uy tín Đảng D Đăng thơng tin thuộc danh mục bí mật Đảng Nhà nước quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Câu 77 Chọn phương án nêu nguyên tắc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm: A Tự phê bình phê bình B Tập trung dân chủ C Bình đẳng trước kỷ luật đảng D Khách quan, công bằng, nghiêm minh, pháp luật Câu 78 Trường hợp sau đây, đảng viên vi phạm không bị thi hành kỷ luật hình thức khai trừ khỏi Đảng? A Vi phạm pháp luật bị tồ tun án phạt cải tạo khơng giam giữ B Sinh thứ tư C Hoạt động đảng phái, tổ chức trị phản động D Có hành vi, việc làm phá hoại bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân cấp Câu 79 Nhiệm kỳ Ủy ban Kiểm tra cấp tính? A Theo nhiệm kỳ cấp ủy cấp B Theo nhiệm kỳ cấp ủy cấp C Theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc D Cả phương án lại Câu 80 Nội dung sau không thuộc nhiệm vụ ủy ban kiểm tra cấp: A Kiểm tra chấp hành Điều lệ, thị, nghị Đảng tổ chức đảng đảng viên B Kiểm tra tổ chức đảng đảng viên có dấu hiệu vi phạm C Giải tố cáo tổ chức đảng đảng viên D Giải khiếu nại kỷ luật Đảng Câu 81 Đảng viên vi phạm thời kỳ mang thai, nghỉ thai sản, mắc bệnh hiểm nghèo khả nhận thức, bị ốm nặng điều trị nội trú bệnh viện quan y tế có thẩm quyền theo quy định pháp luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhận thì: A Xem xét, xử lý kỷ luật B Không xem xét, xử lý kỷ luật C Chưa xem xét, xử lý kỷ luật D Cả phương án Câu 82 Thời hạn đình sinh hoạt đảng đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng quy định thời gian ngày làm việc? A 60 ngày B 70 ngày C 80 ngày D 90 ngày Câu 83 Đảng viên bị hình phạt từ cải tạo khơng giam giữ trở lên, phải xử lý kỷ luật Đảng hình thức nào? A Khiển trách B Cảnh cáo C Cách chức D Khai trừ Câu 84 Kể từ ngày nhận đơn thư tố cáo tổ chức đảng đảng viên cấp tỉnh, thành, huyện, quận tương đương trở xuống phải xem xét giải quyết: A Chậm 30 ngày làm việc B Chậm 60 ngày làm việc C Chậm 90 ngày làm việc D Chậm 120 ngày làm việc Câu 85 Thời gian kể từ ngày nhận đơn thư tố cáo tổ chức đảng đảng viên cấp trung ương phải xem xét giải quyết? A Chậm 120 ngày làm việc B Chậm 150 ngày làm việc C Chậm 180 ngày làm việc D Chậm 210 ngày làm việc Câu 86 Quyết định kỷ luật tổ chức đảng cấp kỷ luật đảng viên vi phạm có hiệu lực: A Sau tổ chức đảng có thẩm quyền bỏ phiếu biểu hình thức kỷ luật B Sau ký ban hành định kỷ luật C Sau công bố định kỷ luật D Từ ngày ký định kỷ luật Câu 87 Sau Tổ chức Đảng có thầm quyền ký định kỷ luật phải kịp thời công bố: A Chậm không 30 ngày kể từ ngày ký B Chậm không 20 ngày kể từ ngày ký C Chậm không 15 ngày kể từ ngày ký D Chậm không 10 ngày kể từ ngày ký Câu 88 Tổ chức Đảng khơng có thẩm quyền kỷ luật đảng viên vi phạm: A Chi B Ủy ban Kiểm tra đảng ủy sở C Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tương đương D Cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện tương đương Câu 89 Đảng viên sau bị thi hành kỷ luật đảng, thời hạn ngày kể từ công bố định kỷ luật cấp ủy phải đạo tiến hành xem xét kỷ luật hành đồn thể (nếu có) ? A 30 ngày B 50 ngày C 60 ngày D 70 ngày Câu 90 Nội dung sau điều kiện quan trọng bảo đảm thực tốt công tác kiểm tra, giám sát Đảng? A Thành viên ủy ban kiểm tra cán kiểm tra không bị tố cáo B Ủy ban kiểm tra có đủ thành viên chuyên trách kiêm nhiệm C Ủy ban kiểm tra cán kiểm tra có lĩnh trị, lĩnh nghề nghiệp vững vàng, tính chiến đấu cao D Cơ quan ủy ban kiểm tra tích cực nghiên cứu khoa học cơng tác kiểm tra, giám sát Câu 91 Ban Dân vận có chức tham mưu công tác ? A Về công tác dân vận (bao gồm công tác dân tộc, tôn giáo) B Về công tác dân vận tuyên giáo C Về công tác tuyên vận đảng D Cả phương án lại Câu 92 Công tác dân vận trách nhiệm tổ chức ? A Của quyền, Mặt trận tổ quốc đồn thể trị - xã B Của Ban Dân vận cấp C Của tất tổ chức hệ thống trị D Của tổ chức Đảng Câu 93 Quan hệ Ban Dân vận với Mặt trận Tổ quốc tổ chức đồn thể trị - xã hội cấp là: A Cấp cấp B Quan hệ cấp cấp C Quan hệ phối hợp D Cả phương án lại Câu 94 Theo quy định nay, quan Thường trực Ban đạo cấp huyện thực quy chế dân chủ sở ? A Ban Tổ chức B Ban Tuyên giáo C Ban Dân vận D Văn phòng Câu 95 Phong trào thi đua Dân vận khéo triển khai với quan, tổ chức ? A Ngành dân vận tồn quốc B Cả hệ thống trị C Chính quyền cấp D Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị -xã hội Câu 96 Lĩnh vực sau không thuộc chức Ban Dân vận cấp? A Tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực chủ trương, nghị Đảng cơng tác Dân Vận B Đồn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên tầng lớp nhân dân vào tổ chức C Tham mưu cho cấp ủy công tác tôn giáo, dân tộc D Thẩm định đề án, văn có nội dung liên quan Câu 97 Mối quan hệ mối quan hệ công tác Ban Dân vận Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương? A Lãnh đạo B Chỉ đạo C Phối hợp D Hướng dẫn Câu 98 Nhiệm vụ, giải pháp sau không thuộc nhiệm vụ, giải pháp thuộc Nghị số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI “về tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình mới” ? A Tăng cường đổi công tác dân vận quan nhà nước B Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy q trình cơng nghiệp hố, đại hoá, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh trị C Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, máy, đội ngũ cán Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể nhân dân cấp vững mạnh D Xây dựng quyền vững mạnh, bảo đảm quyền làm chủ thực nhân dân Câu 99 Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 Bộ Chính trị Quy chế cơng tác dân vận hệ thống trị, chủ trương, nghị quyết, thị Đảng, văn quy phạm pháp luật Nhà nước công tác dân vận có liên quan đến quyền, lợi ích tầng lớp nhân dân phải lấy ý kiến tham gia quan trước ban hành thực hiện? A Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân B Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân C Các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân D Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân 10 B Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch phù hợp với nhiệm vụ giao C Vị trí việc làm thơng qua thi tuyển D Vị trí việc làm; phù hợp với cấu công chức quan, tổ chức, đơn vị thông qua thi tuyển Câu 179 Hoạt động không nằm nội dung quản lý công chức? A Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán công chức B Ban hành quy chế làm việc tổ chức hệ thống trị C Quy định chức danh cấu cán D Tổ chức thực chế độ tiền lương chế độ,chính sách đãi ngộ cán bộ,cơng chức Câu 180 Công chức vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định khác pháp luật tùy theo tính chất, mức độ mà phải chịu hình thức kỷ luật từ thấp đến cao ? A Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc việc B Khiển trách, hạ bậc lương, cách chức, buộc việc C Cảnh cáo, cách chức, giáng chức, buộc việc D Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc việc Câu 181 Đâu nguyên tắc thi hành công vụ theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008? A Tuân thủ Hiến pháp pháp luật B Bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ C Cơng khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát D Tận tuỵ phục vụ nhân dân Câu 182 Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức thực trường hợp nào? A Người tuyển dụng hoàn thành chế độ tập B Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch C Công chức chuyển sang ngạch tương đương D Cả phương án lại Câu 183 Theo Luật cán bộ, cơng chức năm 2008, từ "ngạch" hiểu là: A Tên gọi thể trình độ học vấn cơng chức B Tên gọi thể thứ bậc lực trình độ chun mơn, nghiệp vụ cơng chức C Tên gọi thể trình độ chun mơn cơng chức D Tên gọi thể trình độ khả công chức Câu 184 Chế độ sau chế độ công vụ? A Chế độ trách nhiệm C Chế độ thụ hưởng B Chế độ kỷ luật D Chế độ phục vụ nhân dân Câu 185 Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu nghĩa vụ cán bộ, công chức Đảng, Nhà nước nhân dân? A Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc lợi ích quốc gia B Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân C Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân D Đại diện quyền lợi ích hợp pháp nhân dân Câu 186 Nội dung không thuộc nội dung đánh giá cán theo Luật Cán bộ, cơng chức năm 2008? A Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc B Tham gia hoạt động đoàn thể C Tinh thần trách nhiệm công tác D Kết thực nhiệm vụ giao Câu 187 Nội dung sau nghĩa vụ cán bộ, công chức thi hành công vụ? A Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn giao B Có ý thức tổ chức kỷ luật C Chủ động phới hợp chặt chẽ thi hành công vụ D Bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản doanh nghiệp giao cho Câu 188 Nội dung sau không thuộc quyền cán bộ, công chức bảo đảm điều kiện thi hành công vụ? 19 A Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ B Được bảo đảm trang thiết bị điều kiện làm việc theo quy định pháp luật C Được tăng lương trước thời hạn D Được pháp luật bảo vệ thi hành công vụ Câu 189 Điều kiện sau điều kiện đăng ký dự tuyển cơng chức? A Có quốc tịch quốc tịch Việt Nam B Đủ 20 tuổi trở lên C Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng D Có văn bằng, chứng phù hợp Câu 190 Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, việc tuyển dụng cơng chức phải vào? A Yêu cầu nhiệm vụ B Vị trí việc làm C Chỉ tiêu biên chế D Cả phương án lại Câu 191 Quản lý cán bao gồm nội dung đây? A Tuyển chọn, bố trí, phân cơng, điều động ln chuyển cán bộ, phân cấp quản lý cán B Đánh giá cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; Khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực chế độ sách cán C Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, giải khiếu nại, tố cáo cán D Cả phương án lại Câu 192 Cơng chức cử đào tạo, bồi dưỡng nước không hưởng quyền lợi sau đây? A Được quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian kinh phí theo quy định B Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục C Được hưởng nguyên lương, phụ cấp thời gian đào tạo, bồi dưỡng; biểu dương, khen thưởng kết xuất sắc đào tạo, bồi dưỡng D Sau đào tạo, bồi dưỡng nâng lương sớm năm Câu 193 Thi nâng ngạch cơng chức nhằm mục đích để? A Đánh giá, tuyển chọn bố trí cơng chức vào vị trí chuyên môn nghiệp vụ cao B Tuyển dụng công chức C Làm xét lương phụ cấp cho phù hợp D Làm sở xây dựng cấu công chức quan, tổ chức Câu 194 Theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 Chính phủ, cán bộ, công chức không tuổi cử đào tạo sau đại học lần đầu? A 39 B 40 C 41 D 42 tuổi tuổi tuổi tuổi Câu 331 Nguyên tắc nguyên tắc thi hành công vụ? A- Tuân thủ Hiến pháp pháp luật B- Thực nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân phân công, phân cấp rõ ràng C- Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân D- Công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát Câu 195 Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008, trường hợp sau cán bộ? A- Giám đốc Sở B- Bộ trưởng C- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh D- Trưởng phòng Nội vụ huyện Câu 196 Trường hợp sau công chức bị xem xét xử lý kỷ luật hình thức “khiển trách” theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 Chính phủ “Quy định xử lý kỷ luật cơng chức”? A Có thái độ hách dịch, cửa quyền gây khó khăn, phiền hà quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thi hành công vụ B Cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện C Sử dụng giáy tờ không hợp pháp để tham gia đào tạo, bồi dưỡng; dự thi nâng ngạch công chức D Cả phương án lại Câu 197 Trường hợp sau công chức bị xem xét xử lý kỷ luật hình thức “cảnh cáo” theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP, ngày 17/5/2011 Chính phủ “Quy định xử lý kỷ luật công chức”? A Không thực nhiệm vụ giao mà khơng có lý đáng; B Sử dụng tài sản công trái pháp luật; 20 C Không chấp hành định điều động, phân công công tác quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền; D Cả phương án lại Câu 198 Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nguyên tắc quản lý cán bộ, cơng chức? A Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân B Kết hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm tiêu biên chế C Bảo đảm lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nước D Thực bình đẳng giới Câu 199 Nhiệm vụ sau không thuộc thẩm quyền quan sử dụng cơng chức? A Bố trí, phân công nhiệm vụ kiểm tra việc thực nhiệm vụ công chức B Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định pháp luật công chức thuộc phạm vi quản lý C Đánh giá công chức theo quy định D Tổ chức thực chế độ, sách Nhà nước công chức Câu 200 Việc quản lý biên chế công chức phải tuân thủ nguyên tắc nào? A Đáp ứng yêu cầu bảo đảm biên chế công chức phù hợp với đổi hệ thống trị B Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm biên chế công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức, đơn vị C Đáp ứng yêu cầu thực phân cấp quản lý công chức quan nhà nước D Đáp ứng yêu cầu xây dựng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực Câu 201 Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung quyền cán bộ, cơng chức? A Được hưởng sách ưu đãi nhà B Được quyền thành lập công ty hợp danh C Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật D Được hưởng sách ưu đãi phương tiện lại Câu 202 Khi chuyển ngạch công chức? A Được kết hợp nâng ngạch B Nâng bậc lương C Chỉ nâng ngạch, không nâng bậc lương D Không kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lương Câu 203 Viên chức bị kỷ luật khiển trách thời hạn nâng lương bị kéo dài bao nhiêu? A 12 tháng B tháng C tháng D tháng Câu 204 Trong thời hạn chậm ngày, kể từ ngày có định tuyển dụng, người tuyển dụng vào công chức phải đến quan nhận việc, trừ trường hợp định tuyển dụng quy định thời hạn khác? A 30 ngày B 20 ngày C 15 ngày D 10 ngày Câu 205 Trong thời gian tập sự, người tập có trình độ từ đại học trở xuống hưởng % mức lương bậc ngạch tuyển dụng? A 70% B.75% C 80% D 85% Câu 206 Trong thời gian tập sự, người tập có trình độ thạc sĩ hưởng mức lương ngạch tuyển dụng? A 90% bậc ngạch tuyển dụng B 100% bậc ngạch tuyển dụng C 85% bậc ngạch tuyển dụng D 90% bậc ngạch tuyển dụng Câu 207 Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật sau khơng áp dụng cán bộ? A Cảnh cáo B Cách chức C Giáng chức D Bãi nhiệm Câu 208 Theo Luật cán bộ, cơng chức, đâu hình thức kỷ luật cán bộ? A Hạ bậc lương B Giáng chức C Cách chức D Buộc việc Câu 209 Theo Luật Cán bộ, công chức, đâu hình thức kỷ luật cơng chức? A Khiển trách; B Cảnh cáo; C Cách chức; D Bãi nhiệm Câu 210 Theo quy định hành, Quốc hội bao gồm chức nào? A Chức lập hiến, lập pháp B Chức định vấn đề quan trọng đất nước C Chức giám sát tối cao toàn hoạt động Nhà nước 21 D Cả phương án lại Câu 211 Nội dung sau không thuộc quan điểm Kết luận số 64-KL/TW Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở”? A Nhất thiết Trung ương có tổ chức địa phương có tổ chức B Cần tăng cường kiêm nhiệm số chức danh tổ chức hệ thống trị C Những chủ trương thực hiện, thực tiễn khẳng định khơng phù hợp điều chỉnh, sửa đổi D Quyền hạn đôi với trách nhiệm đề cao trách nhiệm người đứng đầu Câu 212 Tổ chức sau khơng phải đồn thể trị - xã hội? A Hội Nơng dân Việt Nam B Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam C Hội Cựu chiến binh Việt Nam D Hội Luật gia Việt Nam Câu 213 Đồn thể trị - xã hội thành lập sớm nhất? A Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam B Hội Nông dân Việt Nam C Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D Công đồn Việt Nam Câu 214 Khái niệm “hệ thống trị” lần Đảng ta sử dụng nào? A Tại Hội nghị Trung ương khóa VI B Tại Hội nghị Trung ương khóa VII C Tại Hội nghị Trung ương khóa VIII D Tại Hội nghị Trung ương khóa IX Câu 215 Hệ thống trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo chế nào? A Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ B Đảng làm chủ, Nhà nước lãnh đạo, nhân dân quản lý C Đảng quản lý, nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ D Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý Câu 216 Cơ quan quan chấp hành Quốc hội, quan hành cao nước CHXHCN Việt Nam? A Bộ Chính trị B Ban Bí thư C Chính phủ D Quốc hội Câu 217 Chính phủ khơng có chức ? A Là quan quyền lực nhà nước cao B Là quan hành nhà nước cao C Là quan chấp hành Quốc hội D Quản lý nhà nước theo quy định Hiến pháp pháp luật Câu 218 Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước 10 năm chia thành giai đoạn nào? A Giai đoạn (2011 - 2020) B Giai đoạn (2011 - 2015); Giai đoạn (2016 - 2020) C Giai đoạn (2011 - 2013); Giai đoạn (2014 - 2017); Giai đoạn (2017 - 2020) D Giai đoạn (2011 - 2016); Giai đoạn (2017 - 2020) Câu 219 Mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn (2011 - 2020) vào năm 2020 thủ tục hành cải cách bản, mức độ hài lòng nhân dân doanh nghiệp thủ tục hành phải đạt mức đây? A Mức 80% B Mức 70% C Mức 60% D Mức 50% Câu 220 Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng xác định Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xã hội nào? A Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh B Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh C Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh D Dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh Câu 221 Vị trí pháp lý Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam A Là quan chấp hành Nhà nước B Là quan chấp hành Quốc hội 22 C Là quan quyền lực nhà nước D Là quan quyền lực Quốc hội Câu 222 Theo Hiến pháp 2013 chức khơng phải Chính phủ? A Chính phủ quan chấp hành Quốc hội B Chính phủ quan hành nhà nước cao nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam C Chính phủ quan có thẩm quyền ban hành văn luật D Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội Câu 223 Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh ai? A Chủ tịch Quốc hội B Thủ tướng Chính phủ C Chủ tịch nước D.Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Câu 224 Việc bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành theo ngun tắc nào? A Phổ thơng, bình đẳng, trực tiếp bỏ phiếu kín B Phổ thơng, bình đẳng, trực tiếp nhờ người khác bỏ phiếu kín C Phổ thơng, trưng cầu dân ý bỏ phiếu kín D Phổ thơng, bình đẳng đại diện cử tri Câu 225 Nội dung sau nhiệm vụ, quyền hạn Quốc hội? A Quyết định mục tiêu, tiêu, sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước; B Thống quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, mơi trường, thơng tin, truyền thơng, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội C Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, quan ngang Chính phủ D Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành - kinh tế đặc biệt Câu 226 Theo Hiến pháp 2013, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân thuộc chức danh đây? A Tổng Bí thư B Chủ tịch nước C Thủ tướng Chính phủ D Chủ tịch Quốc hội Câu 227 Luật Tổ chức Chính phủ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ thơng qua ngày 19-6-2015 có hiệu lực thi hành từ ngày? A 01-12-2015 B 01-01-2016 C 01-7-2015 D 01-6-2016 Câu 228 Luật tổ chức Chính phủ Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ thơng qua ngày 19-6-2015 quy định số lượng cấp phó nào? A Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng quan ngang khơng q 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an khơng q B Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng quan ngang không 5; Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an, Bộ ngoại giao khơng q C Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng quan ngang khơng q 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ ngoại giao không D Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng quan ngang khơng q 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an khơng Câu 229 Theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 Chính phủ CB, CC, VC chuyển cơng tác quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian cơng tác quan, tổ chức, đơn vị cũ) tháng trở lên? A Từ 06 tháng trở lên B Từ 10 tháng trở lên C Từ 03 tháng trở lên D Không xác định thời gian Câu 230 Theo Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 Bộ Chính trị sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tuyển dụng xếp hệ số lương bao nhiêu? A Được hưởng 100% hệ số 2,34, bậc lương 1/9 ngạch chuyên viên; B Được hưởng 100% hệ số 2,67, bậc lương 1/9 ngạch chuyên viên; C Được hưởng hệ số 4,40, bậc 1/8 ngạch chuyên viên D Được hưởng hệ số lương 4,74, bậc 2/8 ngạch chuyên viên tương đương Câu 231 Theo Kết luận số 86-KL/TW, ngày 24/01/2014 Bộ Chính trị cán khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ khoa học tuyển dụng xếp hệ số lương bao nhiêu? 23 A Được hưởng hệ số lương 5,08, bậc 3/8 ngạch chuyên viên tương đương; B Được hưởng hệ số lương 5,42, bậc 4/8 ngạch chuyên viên tương đương; C Được hưởng hệ số 4,40, bậc 2/8 ngạch chuyên viên chính; D Được hưởng hệ số lương 4,74, bậc 2/8 ngạch chuyên viên tương đương Câu 232 Theo quy định hành Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên sử dụng thẻ đảng viên vào trường hợp sau đây? A Để biểu sinh hoạt đảng B Để biểu sinh hoạt đảng, đại hội đảng cấp (trừ trường hợp biểu phiếu kín) C Để biểu đại hội đảng cấp D Để biểu sinh hoạt đảng, đại hội đảng cấp Câu 233 Theo quy định hành Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng, phiếu đảng viên tổ chức quản lý? A Đảng bộ, chi sở B Ban tổ chức cấp uỷ huyện tương đương C Cấp uỷ cấp trực tiếp tổ chức sở D Ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ tương đương Câu 234 Theo quy định hành Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng, cấp uỷ viên chuyển sinh hoạt tạm thời có cấp uỷ viên hay khơng? A Khơng cấp uỷ viên B Là cấp uỷ viên nơi sinh hoạt tạm thời C Vẫn cấp uỷ viên D Vẫn cấp uỷ viên nơi sinh hoạt thức Câu 235 Theo quy định hành Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng, số thành viên hội nghị ban chấp hành đảng là? A Tổng số cấp uỷ viên đương nhiệm ban chấp hành đảng B Tổng số cấp uỷ viên đương nhiệm ban chấp hành đảng (trừ số thành viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời) C Tổng số cấp uỷ viên đương nhiệm ban chấp hành đảng (trừ số thành viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời khơng có mặt hội nghị, số thành viên bị đình sinh hoạt, bị khởi tố, truy tố, tạm giam) D Tổng số cấp uỷ viên đương nhiệm ban chấp hành đảng (trừ số thành viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, số thành viên bị đình sinh hoạt, bị khởi tố, truy tố, tạm giam) Câu 236 Theo hướng dẫn hành Ban Bí thư, số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, thẩm tra lý lịch người vào Đảng gồm? A Thẩm tra người vào Đảng; cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (chồng) người trực tiếp nuôi dưỡng thân; vợ chồng, đẻ người vào Đảng có lực hành vi dân đầy đủ B Thẩm tra người vào Đảng; cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (chồng) người trực tiếp nuôi dưỡng thân C Thẩm tra người vào Đảng; cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (chồng) người trực tiếp nuôi dưỡng thân; vợ chồng, cơ, bác bên nội bên ngoại người vào Đảng D Thẩm tra cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (chồng) người trực tiếp nuôi dưỡng thân; vợ chồng, đẻ người vào Đảng Câu 237 Cấp ủy sở muốn triệu tập đại hội bất thường, cần bảo đảm yêu cầu, điều kiện nào? A Khi cấp ủy thấy cần thiết B Khi có nửa tổ chức đảng trực thuộc trí C Khi cấp ủy cấp trực tiếp đồng ý D Cả phương án lại Câu 238 Thẩm định, thẩm tra đề án, văn tổ chức máy, cán bộ, công chức, viên chức cấp ủy cấp dưới, đồn thể trị xã hội, quan trực thuộc tỉnh ủy trước trình thường trực, ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm vụ quan sau đây? a- Văn phòng tỉnh ủy b- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy c- Ban Tổ chức tỉnh ủy d- Ban Dân vận tỉnh ủy Câu 239 Hệ thống quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện gồm quan nào? A Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Văn phòng huyện ủy B Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng huyện ủy Trung tâm Bồi dưỡng trị huyện C Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đoàn thể trị xã hội D Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng trị huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đoàn thể trị xã hội Câu 332 Theo quy định hành, đảng viên bị bệnh nặng xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, 24 thời gian xét tặng sớm không quá? a- 03 tháng so với thời gian quy định b- 06 tháng so với thời gian quy định c- 09 tháng so với thời gian quy định d- Một năm so với thời gian quy định Câu 333 Theo quy định hành, đại hội đảng bộ, nội dung sau không thực phiên trù bị? a- Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu b- Thông qua nội quy, chương trình làm việc đại hội, quy chế làm việc c- Đánh giá kết thực nghị nhiệm kỳ qua d- Thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn sinh hoạt đại biểu Câu 334 Theo quy định hành, cấp ủy khóa điều hành công việc từ nào? a- Ngay sau Đại hội công bố kết bầu cử b- Khi nhận định chuẩn y cấp ủy có thẩm quyền c- Sau bàn giao cấp ủy cấp ủy cũ d- Cả phương án lại Câu 335 Theo quy định hành, chế độ phụ cấp cho ủy viên ban chấp hành đảng bộ, chi sở bao nhiêu? a- Hưởng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu chung; b- Hưởng hệ số 0,4 mức lương tối thiểu chung; c- Hưởng hệ số 0,3 mức lương tối thiểu chung; d- Hưởng hệ số 0,2 mức lương tối thiểu chung Câu 336 Theo quy định Điều lệ Đảng, quan hành pháp, tư pháp việc lập Ban cán đảng do? A Đại hội cấp bầu B Thủ trưởng quan định C Cấp ủy cấp định D Cấp ủy cấp định Câu 337 Đảng viên tự ý huỷ thẻ đảng viên, hình thức xử lý đúng? a Không bị kỷ luật b Kỷ luật mức khiển trách c Kỷ luật mức cảnh cáo d Xoá tên danh sách đảng viên Câu 338 Bỏ phiếu kín Đảng không thực trường hợp sau đây? A Bầu quan điều hành, giúp việc đại hội B Bầu cấp ủy C Bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy D Bầu đại biểu dự đại hội đảng cấp Câu 339 Nội dung sau khơng có nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nêu Báo cáo trị Đại hội XII Đảng? A Đổi cơng tác tư tưởng, lý luận; B Hồn thiện tổ chức nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động máy nhà nước; C Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức máy Đảng hệ thống trị D Đổi mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ trị nội Câu 340 Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) quy định phối hợp Ban Tuyên giáo cấp với quan quản lý Nhà nước cấp việc gì? A Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội B Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động văn hóa - giáo dục C Triển khai hoạt động văn hóa - giáo dục, giải vấn đề xúc nhân dân D Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải vấn đề xúc nhân dân Câu 341 Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Bồi dưỡng cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết" tác phẩm sau Người? A Sửa đổi lối làm việc B Di chúc C Tuyên ngôn Độc lập D Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 25 Câu 342 Giải pháp chủ yếu để nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân từ phía cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm nội dung nào? A Đặt lợi ích cách mạng, Đảng, nhân dân lên hết; B Phải sâu, sát thực tế, gần gũi quần chúng, tôn trọng phát huy quyền làm chủ tập thể nhân dân; C Mối quan hệ Đảng-Dân nhân tố định thắng lợi nghiệp cách mạng; D Cả phương án lại Câu 343 Ban quyền? A Năm 2008 B Năm 2009 Dân vận Trung ương thống lấy năm năm dân vận C Năm 2010 D Năm 2011 Câu 344 Mục đích sau khơng phải mục đích thực dân chủ hoạt động quan đơn vị nêu Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 Chính phủ thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước đơn vị nghiệp công lập ? a) Phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị b) Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công bộc nhân dân, có đủ phẩm chất trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lực trình độ chun mơn, nghiệp vụ, làm việc có suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đổi đất nước c) Phòng ngừa, ngăn chặn chống hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân d) Xây dựng nếp sống văn hóa quan, đơn vị Câu 345 Trong Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 Chính phủ thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước đơn vị nghiệp công lập việc sau công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết ? A Chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước liên quan đến công việc quan, đơn vị B Hồn cảnh gia đình, thu nhập cán bộ, cơng chức, viên chức C Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp nguồn tài khác; tốn kinh phí hàng năm quan, đơn vị D Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm; nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức Câu 346 Chức nhiệm vụ sau không thuộc chức nhiệm vụ Khối Dân vận xã, phường, thị trấn? a) Phối hợp thành viên Khối để tham mưu với cấp ủy tổ chức thực thị, nghị Đảng công tác dân vận b) Phối hợp hoạt động Mặt trận, đoàn thể; giúp cấp ủy xử lý vấn đề cụ thể liên quan đến công tác dân vận c) Giúp cấp ủy kiểm tra, tra hành vi tham nhũng cán bộ, đảng viên ảnh hưởng tới mối quan hệ Đảng - Dân d) Thực chế độ thông tin báo cáo với cấp ủy Ban Dân vận cấp theo quy định Câu 347 Văn kiện Đại hội XII Đảng xác định nội dung sau nhằm đổi mới, nâng cao hiệu công tác dân vận? a) Tinh giản tổ chức, máy gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động tổ chức b) Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước c) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị Đảng, pháp luật, sách Nhà nước d) Kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương Đảng thành sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn đáp ứng lợi ích, nguyện vọng đáng nhân dân Câu 348 Nhiệm vụ sau nhiệm vụ Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy? a) Nghiên cứu, đề xuất Chương trình cơng tác ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ; giúp ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ xây dựng, tổ chức thực quy chế làm việc b) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên nhân dân, dư luận xã hội, âm mưu, thủ đoạn chống phá lực thù địch lĩnh vực tư tưởng - văn hoá địa bàn tỉnh 26 c) Theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (bao gồm tình hình dân tộc, tơn giáo, giai tầng xã hội, vấn đề xúc nhân dân) để báo cáo tham mưu với tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ d) Tham mưu xây dựng nghị quyết, định, thị, quy định, quy chế, kết luận tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ công tác tổ chức xây dựng đảng Câu 349 Theo Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 Văn phòng Trung ương Đảng thể thức kỹ thuật trình bày văn Đảng, thể thức đề ký đồng chí bí thư, phó bí thư chi là? A.T/M BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ B T/M CHI ỦY C T/M CHI BỘ D Cả phương án lại Câu 350 Theo Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 Văn phòng Trung ương Đảng thể thức kỹ thuật trình bày văn Đảng, thể thức đề ký chánh văn phòng cấp ủy ban thường vụ ủy quyền trực tiếp ký là? A.T/L BAN CHẤP HÀNH B CHÁNH VĂN PHÒNG C T/L BAN THƯỜNG VỤ D Cả phương án lại Câu 351 Theo Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 Văn phòng Trung ương Đảng thể thức kỹ thuật trình bày văn Đảng trích yếu nội dung Cơng văn ghi số ký hiệu với cỡ, kiểu chữ ? A Cỡ chữ 14, kiểu chữ in thường B Cỡ chữ 14, kiểu chữ in thường, nghiêng C Cỡ chữ 12, kiểu chữ in thường D Cỡ chữ 12, kiểu chữ in thường, nghiêng Câu 352 Chức năng, nhiệm vụ văn phòng cấp ủy cấp huyện gì? A Nghiên cứu, đề xuất B Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát C Phối hợp tham mưu, phục vụ D Cả phương án lại Câu 353 Quan hệ đối ngoại ASEAN gồm khuôn khổ nào? A B C D ASEAN+1; ASEAN+3 ASEAN+1; ASEAN+3; ARF ASEAN+1; ASEAN+3; EAS ASEAN+1; ASEAN+3; ARF; EAS Câu 354 Nguyên tắc việc định ASEAN gì? A Thiểu số phục tùng đa số B Tham vấn B Đồng thuận D Tham vấn đồng thuận Câu 355 Mục tiêu đối ngoại Đảng Nhà nước ta xác định Đại hội XII là? A Vì lợi ích quốc gia, dân tộc B Bảo đảm lợi ích tối cao quốc gia - dân tộc, sở nguyên tắc luật pháp quốc tế, bình đẳng có lợi C Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại D Chủ động tích cực hội nhập quốc tế Câu 356 Chủ trương “chủ động tích cực hội nhập quốc tế” Đảng ta lần A B C D đưa văn nào? Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI Nghị 22 Bộ Chính trị hội nhập quốc tế Câu 357 Chủ trương Việt Nam vấn đề Biển Đơng gì? A Thơng qua biện pháp hồ bình B Giải luật pháp quốc tế, có Cơng ước Liên hợp quốc Luật biển năm 1982 27 C Sử dụng giải pháp kiện Toà án quốc tế D Bằng biện pháp hoà bình sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc Luật biển năm 1982 Câu 358 Thứ tự Tinh thần "4 tốt" quan hệ Việt Nam Trung Quốc gì? A Bạn bè tốt, đối tác tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt B Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt C Bạn bè tốt, đối tác tốt, đồng chí tốt, láng giềng tốt D Đối tác tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt Câu 359 Một định hướng lớn đối ngoại đề cập Văn kiện Đại hội XII là? Mở rộng, làm sâu sắc nâng cao hiệu quan hệ đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước A đối ngoại nhân dân B Mở rộng, làm sâu sắc nâng cao hiệu quan hệ đối ngoại Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước ngoại giao nhân dân C Mở rộng, làm sâu sắc nâng cao hiệu quan hệ đối ngoại Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước ngoại giao nghị viện D Mở rộng, làm sâu sắc nâng cao hiệu quan hệ đối ngoại ngoại giao trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa Câu 360 Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng đề tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm mức đây? A Đạt 5,5% đến 6%/năm B Đạt 6% đến 6,5%/năm C Đạt 6,5 đến 7%/năm D Đạt 7% đến 7,5%/năm Câu 361 Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng đề tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo năm bao nhiêu? A Giảm 0,5% đến 1% B Giảm 1% đến 1,5% C Giảm 1,5% đến 2% D Giảm 2% đến 2,5% Câu 362 Tỉ lệ che phủ rừng đến năm 2020 đề tiêu môi trường Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng? A 38% B 40% C 42% D 44% Câu 363 Theo Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, đến năm 2020 tỉ lệ lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội bao nhiêu? A Khoảng 35% B Khoảng 40% C Khoảng 45% D Khoảng 50% Câu 364 Theo Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, đến năm 2020 tỉ A Dưới 4% lệ thất nghiệp khu vực thành thị mức sau đây? B Dưới 4,5% C Dưới % D Dưới 5,5% Câu 365 Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng đưa tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ A 70% trọng công nghiệp dịch vụ GDP? B 75% C 80% D 85% Câu 366 Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng đưa tiêu phấn đấu đến năm 2020, suất lao động xã hội bình quân tăng? A Khoảng 5%/năm B Khoảng 6%/năm C Khoảng 7%/năm D Khoảng 8%/năm Câu 367 Trong mục tiêu tổng quát Nghị Đại hội XII Đảng, có nội dung sau đây? A Đẩy mạnh công đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại B Đẩy mạnh tồn diện, đồng cơng đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại 28 C Đẩy mạnh toàn diện, đồng công đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2020 sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại D Đẩy mạnh tồn diện, đồng cơng đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 Câu 368 Nghị Đại hội Đảng lần thứ XII đưa tiêu xã hội nào? A Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội khoảng 30% B Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội khoảng 40% C Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội khoảng 50% D Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội 50% Câu 369 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nêu kinh tế nước ta gồm thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư tư nhân), kinh tế tư nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi? A Đại hội IX B Đại hội X C Đại hội XI D Đại hội XII Câu 370 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đặt tiêu tỷ lệ lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội đến năm 2020 ? a Khoảng 20-25% b Khoảng 25-30% c Khoảng 30-35% d Khoảng 35-40% Câu 371 Theo Luật Tổ chức Quốc hội hành, số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tổng số đại biểu Quốc hội? A Ít 35% B Từ 35% - 40% C Từ 40% - 45% D Từ 45% - 50% Câu 372 Theo Luật Tổ chức Quốc hội hành, quy định thời gian làm việc năm để thực nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Quốc hội hoạt động khơng chun trách là? A Ít 2/3 thời gian làm việc năm B Ít 1/2 thời gian làm việc năm C Ít 1/3 thời gian làm việc năm D Ít 1/4 thời gian làm việc năm Câu 373 Cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thực bước sau quy trình giới thiệu người quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội? A Ban lãnh đạo quan, tổ chức, đơn vị dự kiến người quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội B Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi người dự kiến giới thiệu ứng cử công tác C Tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội quan D Cả phương án lại Câu 374 Cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thực bước sau quy trình giới thiệu người quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội? A Ban lãnh đạo quan, tổ chức, đơn vị dự kiến người quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội B Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi người dự kiến giới thiệu ứng cử công tác C Tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội quan D Cả phương án lại Câu 375 Theo quy định hành, văn sau văn quy phạm pháp luật? A Nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao B Quyết định Tổng Kiểm tốn nhà nước C Thơng tư Bộ trưởng D Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ 29 Câu 376 Theo Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: A Chủ tịch Hội đồng nhân dân hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; B Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ viên Trưởng ban Hội đồng nhân dân; C Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh D Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ viên Trưởng ban Hội đồng nhân dân Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Câu 377 Theo quy định hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh loại I có ? A Hai Phó Chủ tịch B Khơng q hai Phó Chủ tịch C Khơng q ba Phó Chủ tịch D Khơng q bốn Phó Chủ tịch Câu 378 Theo quy định hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh loại II loại III có ? A Hai Phó Chủ tịch C Khơng q ba Phó Chủ tịch B Khơng q hai Phó Chủ tịch C Khơng q bốn Phó Chủ tịch Câu 379 Theo quy định hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện loại I có? A Một Phó Chủ tịch B Khơng q hai Phó Chủ tịch C Khơng q ba Phó Chủ tịch D Khơng q bốn Phó Chủ tịch Câu 380 Theo quy định hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện loại II loại III có ? A Một Phó Chủ tịch C Ba Phó Chủ tịch B Khơng q hai Phó Chủ tịch C Khơng ba Phó Chủ tịch Câu 381 Theo quy định hành, kết bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn? A Chủ tịch nước B Thủ tướng Chính phủ C Chủ tịch Quốc hội C Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Câu 382 Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội Đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13, quy định ? A Ngày bầu cử phải ngày chủ nhật công bố chậm 100 ngày trước ngày bầu cử B Ngày bầu cử phải ngày chủ nhật công bố chậm 115 ngày trước ngày bầu cử C Ngày bầu cử phải ngày chủ nhật công bố chậm 130 ngày trước ngày bầu cử D Ngày bầu cử phải ngày chủ nhật công bố chậm 120 ngày trước ngày bầu cử Câu 383 Theo quy định hành, số lượng người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội bảo đảm có phần trăm danh sách thức người ứng cử đại biểu Quốc hội ? A Chiếm 15 % B Chiếm 16 % C Chiếm 17 % D Chiếm 18 % Câu 384 Theo quy định hành, chậm ngày trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân phải thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ? A Chậm 100 ngày B Chậm 105 ngày C Chậm 110 ngày D Chậm 115 ngày Câu 385 Nghị số 03, ngày 27-4-2016 Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác cải cách hành địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 xác định mục tiêu chung cải cách hành gì? 30 A Trong giai đoạn từ 2016 - 2020, phấn đấu đưa Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh vào tốp 10 , Chỉ số cải cách hành vị thứ 15 - 20 bảng xếp hạng năm nước B Trong giai đoạn từ 2016 - 2020, phấn đấu đưa Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh vào tốp 15 , Chỉ số cải cách hành vị thứ 10 - 15 bảng xếp hạng năm nước C 100% thủ tục hành đưa vào tiếp nhận, giải Bộ phận tiếp nhận trả kết cấp D Mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức phục vụ quan hành chính, dịch vụ đơn vị nghiệp công cung cấp đạt 80% vào năm 2020 Câu 386 Mục tiêu cải cách hành theo Nghị số 03, ngày 27-4-2016 Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác cải cách hành địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 gì? A Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có số lượng, cấu hợp lý, đủ trình độ lực thi hành cơng vụ, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nước; B Đến năm 2020, 100% quan hành chính, đơn vị nghiệp triển khai cấu công chức, viên chức theo đề án phê duyệt; C Đến năm 2020, 90% cán bộ, công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo chức danh D Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cấu hợp lý, đủ trình độ lực thi hành cơng vụ, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nước Đến năm 2020, 100% quan hành chính, đơn vị nghiệp triển khai cấu cơng chức, viên chức theo đề án phê duyệt Câu 387 Nghị số 03, ngày 27-4-2016 Tỉnh ủy đẩy mạnh cơng tác cải cách hành địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đề nhiệm vụ, giải pháp sau đây? A Tăng cường lãnh đạo, đạo Tỉnh ủy, cấp ủy đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh B Hiện đại hóa hành C Cải cách tài cơng D Cả 03 phương án lại Câu 388 Nghị số 03, ngày 27-4-2016 Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác cải cách hành địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 xác định quan điểm đạo cải cách hành chính? A quan điểm B quan điểm C quan điểm D quan điểm Câu 389 Nghị số 04, ngày 12-8-2016 Tỉnh ủy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức máy giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 xác định mục tiêu chung gì? A Tiếp tục đổi tạo đột phá cơng tác cán Triển khai thực có hiệu Nghị số 39NQ/TW, ngày 17-4-2015 Bộ Chính trị (khóa XI) tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán Nghị số 03-NQ/TU, ngày 27-4-2016 Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác cải cách hành địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 2020 B Xây dựng đội ngũ cán từ tỉnh đến sở bảo đảm chất lượng, có cấu hợp lý, vững vàng trị, có đạo đức cách mạng sáng, có trình độ, kỹ tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình C Tập trung kiện toàn tổ chức máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Sắp xếp, chuyển đổi mô hình tổ chức, đẩy mạnh xã hội hóa đơn vị nghiệp cơng D Cả 03 phương án lại Câu 390 Nghị số 04, ngày 12-8-2016 Tỉnh ủy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức máy giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 xác định quan điểm đạo nào? A Thực nghiêm nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, đôi với phát huy trách nhiệm tổ chức người đứng đầu tổ chức hệ thống trị cơng tác cán B Xây dựng đội ngũ cán từ tỉnh đến sở bảo đảm chất lượng, có cấu hợp lý, vững vàng trị, có đạo đức cách mạng sáng, có trình độ, kỹ tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình C Tập trung kiện toàn tổ chức máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Sắp xếp, chuyển đổi mô hình tổ chức, đẩy mạnh xã hội hóa đơn vị nghiệp công D Đổi nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác nhận xét, đánh giá cán Câu 391 Nghị số 04, ngày 12-8-2016 Tỉnh ủy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức máy giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 xác định mục tiêu đến năm 2020 cán cấp xã thuộc khu vực đồng nào? 31 A 100% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trung cấp chun mơn trở lên; phấn đấu trình độ chun mơn đại học trở lên đạt 80%; chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã 100% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên B 90% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trung cấp chun mơn trở lên; phấn đấu trình độ chun mơn đại học trở lên đạt 80%; chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã 100% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên C 100% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trung cấp chun mơn trở lên; phấn đấu trình độ chun mơn đại học trở lên đạt 90%; chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã 100% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên D 100% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trung cấp chun mơn trở lên; đó, phấn đấu 80% đạt trình độ chun môn đại học trở lên Câu 392 Nghị số 04, ngày 12-8-2016 Tỉnh ủy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức máy giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 xác định mục tiêu đến năm 2020 cán cấp xã thuộc khu vực miền núi nào? A 90% trở lên đạt trình độ trung cấp lý luận trị 80% trở lên đạt trình độ trung cấp chun mơn; phấn đấu 70% đạt trình độ chuyên môn đại học trở lên; chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã 100% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trở lên 75% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên B 100% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trung cấp chun mơn trở lên; đó, phấn đấu 80% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên C 100% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trung cấp chun mơn trở lên; phấn đấu trình độ chun mơn đại học trở lên đạt 90%; chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã 100% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên D 95% đạt trình độ trung cấp lý luận trị trung cấp chun mơn trở lên; phấn đấu trình độ chun mơn đại học trở lên đạt 80%; chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã 100% đạt trình độ chun mơn đại học trở lên Câu 393 Nghị số 04, ngày 12-8-2016 Tỉnh ủy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức máy giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ? A 03 nhiệm vụ, giải pháp B 04 nhiệm vụ, giải pháp C 05 nhiệm vụ, giải pháp D 06 nhiệm vụ, giải pháp Câu 394 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân %/năm? A 10%/năm B 10-11%/năm C 10-10,5%/năm D 11-12%/năm Câu 395 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân %/năm? A 2%/năm B 3%/năm C 1,5-2,5%/năm D 2-2,5%/năm Câu 396 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định bình quân năm kết nạp đảng viên? A 2.500 đảng viên trở lên B 2.600 đảng viên trở lên C 2.700 đảng viên trở lên D 2.800 đảng viên trở lên Câu 397 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện? A 12 nhóm giải pháp B 13 nhóm giải pháp C 14 nhóm giải pháp 32 D 15 nhóm giải pháp Câu 398 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2020 gì? A Quảng Nam trở thành tỉnh nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại? B Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại? C Quảng Nam trở thành tỉnh nước? D Quảng Nam trở thành tỉnh giàu có nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại? Câu 399 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định nhóm nhiệm vụ trọng tâm? A 05 nhóm B 06 nhóm C 07 nhóm D 08 nhóm - 33 ... tiền cơng Câu 17 Tổ chức sở Đảng theo Điều lệ Đảng hành bao gồm: A Chi sở, đảng sở B Chi sở, đảng sở, Ban Cán Đảng C Chi sở, đảng sở, Đảng đoàn D Chi sở, đảng sở, Ban Cán Đảng, Đảng đoàn Câu 18... thời, đảng viên dự bị C Đảng viên thức, đảng viên dự bị D Đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời Câu 44 Chủ thể công tác tư tưởng Đảng là? A Các tổ chức đảng từ Trung ương đến sở; B Cấp... Hội XI Câu 43 Ở đại hội đảng viên, có quyền đề cử đảng viên thức đảng bộ, chi để bầu làm đại biểu dự đại hội đảng cấp để bầu vào cấp ủy cấp mình? A Chỉ đảng viên thức B Đảng viên thức, đảng viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm dự thi vào ngạch chuyên viên ở khối đảng , Bộ câu hỏi trắc nghiệm dự thi vào ngạch chuyên viên ở khối đảng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn