Tổ 10 đ11 đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 2 trường phúc trạch – hà tĩnh

7 88 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 18:55

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT PHÚC TRẠCH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 003 x Câu 1: Hàm số f  x   2019 có đạo hàm x 1 A f '  x   ln 2019 C f '  x   Câu 2: Cho B f '  x   2019 x ln 2019 2019 x 2019 x D f '  x   2019 ln 2019 1 f  x  dx  , Khi �f  x  dx  2; � f  x  dx  � 1 A -14 B 14 C 12 D Câu 3: Trong không gian Oxyz, mp(P): x  y  z   qua điểm A Q  1; 2; 2  B N  8;0; 2  C P  8; 0;  D M  8; 0;  Câu 4: Bảng biến thiên sau hàm số   x -1 y’  y  -   A y  2x 1 x 1 B y  2x 1 x 1 C y  2x  x 1 D y  2x  x 1 Câu 5: Tập nghiệm bất phương trình x �24 x A  �; 0 � 2; � B  0; 2 C  0; 2 D  0;  Câu 6: Thể tích khối nón tròn xoay có bán kính đáy 3cm độ dài đường sinh 5cm A 12 cm3 B 12 cm C 36 cm3 D 12cm3 Câu 7: Đạo hàm hàm số y  ln  x  1 khoảng  1: � 1 1 A y '  B y '  C y '   x  1  x  1 x 1 Câu 8: Diện tích mặt cầu bán kính a 4 a A 4 a B C 4 a Câu 9: Phần ảo số thức liên hợp z  4i  A 4 B 7 C Câu 10: Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y = B x  2 C y  2 Câu 11: Hàm số y  x  x  có điểm cực đại là: A x  B x  C M  0;5  D y '  D x 1 4 a 3 D  2x là: x 1 D x  1 D y  Câu 12: Cho hàm số f  x  có f '  x   x  x  1  x   Số điểm cực trị hàm số cho Trang 1/6 - Mã đề thi 003 A B C D Câu 13: Tập xác định hàm số y  log   x  A D  (�; 2) B D  [2; �) C D  (�; 2] D D  (2; �) k Câu 14: Kí hiệu: Cn với k , n số nguyên dương k �n A Chỉnh hợp chập k n phần tử B Số tổ hợp chập k n phần tử C Tổ hợp chập k n phần tử D Số chỉnh hợp chập k n phần tử Câu 15: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Hàm số cho đồng biến khoảng sau đây? A  �; 1 B  �; � C  1; � D (0 ; 1) Câu 16: Phương trình log  x    có nghiệm A x  12 B Vơ nghiệm C x  e  D x  Câu 17: Thể tích vật thể tròn xoay sinh hình phẳng giới hạn đồ thị y  f  x  , trục Ox đường thẳng x  a, x  b,  a  b  quay quanh trục Ox tính theo công thức b f  x  dx A V  � a b f  x  dx B V   � a b f  x  dx C V   � a b f  x  dx D V  � a Câu 18: Cho a, b, c số thực dương, a �1 Mệnh đề sai b A log a (b  c)  log a b  log a c B log a  log a b  log a c c C log a b  log c b.log a c, (c �1) D log a (b.c)  log a b  log a c uuuu r r r Câu 19: Trong không gian Oxyz Cho véc OM   j  5k Khi tọa độ điểm M A M  1;0;5  B M  1;5;0  Câu 20: Số giao điểm đồ thị hàm số y  A B C M  0;1; 5  D M  0; 1;5  x5 đường thẳng y  x x 1 C D Câu 21: Trong không gian Oxyz, tọa độ tâm mặt cầu (S): x  y  z  x  y   A I  2; 4;0  B I  1; 2;  C I  1; 2;3 D I  2; 4;6  Câu 22: Tính mô đun số phức z, biết:   2i  z   i  12i A B C Câu 23: Cho cấp số nhân có số hạng đầu u1  số hạng thứ 11 u11  số nhân Biết q  D 2 Tìm cơng bội q cấp 512 Trang 2/6 - Mã đề thi 003 A q  B q  C q  D q  3i  i Mô đun số phức z 3i 3 370 10  i A B C 10 D 10 10 10 10 Câu 25: Cho hàm số y  f  x  xác định R, đồ thị hình Số điểm cực đại hàm số y  f  x  Câu 24: Cho số phức z  f(x)=-(x^2-1)*(x-2) y -4 -3 -2 -1 x -1 -2 -3 -4 A B C D Câu 26: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông A , AB  1cm , AC  3cm Tam giác SAB , SAC vuông B C Khối cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC tích 5 cm3 Tính khoảng cách từ C tới  SAB  5 3 A B C D cm cm cm cm 4 Câu 27: Giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup có 12 đội tham gia, có đội Việt Nam Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành bảng đấu, bảng đội Tính xác suất để đội Việt Nam nằm bảng đấu A 110 B 330 C 55 D 55 Câu 28: Biết phương trình log x  15log x  có hai nghiệm x1 , x2  x1  x2  Giá trị x1  16 x2 4095 4097 B 34 C 30  A D 8 Câu 29: Tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số  C  : y  2 x  x  2m  cắt trục hoành ba điểm phân biệt 1 1 1 A �m � B  m  C �m  D   m  2 2 Câu 30: Đối với hàm số y  ln , Khẳng định sau khẳng định đúng? x 1 A xy '  e y B xy '  e y C xy '  e y D xy '  e y Câu 31: Cho hàm số y  f  x  Có bảng xét dấu đạo hàm sau: Bất phương trình f  x   e x A m  f    2 x  m x � 0;  khi B m �f  1  e C m �f    D m  f  1  e Trang 3/6 - Mã đề thi 003 Câu 32: Người ta cần đổ ống cống nước hình trụ với chiều cao 2m , độ dày thành ống 10cm Đường kính ống 50cm Tính lượng bê tơng cần dùng để làm ống nước đó? A 0, 08 (m3 ) B 0,18 (m3 ) C 0,5 (m3 ) D 0, 045 (m3 ) 2 Câu 33: Cho hàm số y  x  (m  1) x  (m  2m) x  Có tất giá trị nguyên tham số m thuộc [  100;100] để hàm số đồng biến (0; �) A 101 B 100 C 99 D 98 2020  z   2i Tập hợp điểm biểu diễn số phức Câu 34: Cho số phức z thỏa mãn z  2i w  z   4i mặt phẳng tọa độ đường thẳng Khoảng cách từ I  2;  3 đến đường thẳng 10 A 18 B 10 C 18 13 D 13 x Câu 35: Tính F ( x)  xe dx Chọn kết � x x A F ( x )  3( x  3)e  C C F ( x)  B F ( x)  ( x  3)e  C x  3x e C Câu 36: Biết a  b  c A 10 D F ( x)  �x  2 x  3x e C dx  a ln  b ln  c ln , với a, b, c số hữu tỉ Giá trị x39 D 5 x2 y2 z   Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  : 1 1 mặt phẳng  P  : x  y  3z   Phương trình tham số đường thẳng d nằm B 10  P  , cắt vng góc đường thẳng �x  3  2t � A �y   t �z   t � �x   3t � B �y  2  3t �z  1  t � C  là: �x  3  3t � C �y   2t �z   t � Câu 38: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  �x  3  t � D �y   2t �z   t �  x2 là: x  3x  A B C D B C tích V Tính thể tích khối đa diện ABCC � B� Câu 39: Cho khối lăng trụ ABC A��� V 2V 3V V A B C D 4 Câu 40: Cho hình chóp tứ giác có tất cạnh a Tính cosin góc hai mặt bên khơng liền kề 1 A B C D 3 � � Câu 41: Cho tứ diện ABCD có BC  3, CD  4, � ABC  BCD ADC  90O , góc hai đường thẳng AD BC 60o Tính cos góc hai mặt phẳng  ABC   ACD  A 43 43 B 43 86 C 43 43 D 43 43 Trang 4/6 - Mã đề thi 003 Câu 42: Xét số thực dương x, y thỏa mãn log x  log y �log  x  y  Tìm giá trị nhỏ Pmin biểu thức P  x  y 17 A Pmin  B Pmin  2 C Pmin  25 D Pmin  Câu 43: Trong không gian Oxyz cho hai điểm A  2; 2;1 , B  1; 2; 3 đường thẳng x 1 y  z :   Tìm véc phương đường thẳng d qua A vng góc với đường thẳng  2 1 đồng thời r cách điểm B khoảng r bé r r A u   2; 2; 1 B u   1; 0;  C u   2;1;6  D u   25; 29; 6  Câu 44: Khi sản xuất hộp mì tơm nhà sản xuất ln để khoảng trống đáy hộp Hình vẽ mơ tả cấu trúc hộp mì tơm Thớ mì tơm có dạng hình trụ, hộp mì có dạng hình nón cụt cắt hình nón có chiều cao 9cm bán kính đáy 6cm Nhà sản xuất tìm cách cho thớ mì tơm có thể tích lớn mục đích thu hút khách hàng Tìm thể tích lớn A 48 B 81  C 36 D 54 Câu 45: Trong không gian Oxyz Cho điểm A  1;0;0  , B  0; 2;0  , C  0;0;3  , D  2; 2;0  Có tất mặt phẳng phân biệt qua điểm O, A, B, C , D ? A 10 B C D 4036 x  Câu 46: Có giá trị nguyên m � 2019; 2019để hàm số y  có hai đường mx  tiệm cận ngang A B 2018 C 4036 D 25 � �f   x  f  x   , x � 0;3 Câu 47: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm đoạn  0;3 , thỏa mãn � �f  x  �1 x f '  x  dx f    Tính tích phân I  � 2 �  f  x � f x �   �  A I  B I  C I  D I  2 Câu 48: Cho số phức z thỏa mãn z   4i  z  2i biểu thức iz   i đạt giá trị nhỏ Tìm phần ảo số phức z 5 A B  C  D 2 2 Câu 49: Một trang trại rau ngày thu hoạch rau Mỗi ngày, bán rau với giá 30000 đồng/kg hết rau, giá bán tăng thêm 1000 đồng/kg số rau thừa lại tăng thêm Trang 5/6 - Mã đề thi 003 20kg Số rau thừa thu mua làm thức ăn chăn nuôi với giá 2000 đồng/kg Hỏi số tiền bán rau nhiều mà trang trại thu ngày bao nhiêu? A 32400000 đồng B 34400000 đồng C 32420000 đồng D 34240000 đồng Câu 50: Cho hàm số y  f  x  xác định tập số thực, có đạo hàm f '  x  Đồ thị hàm số y  f '  x  cho hình bên Biết f    f  1  f    f    f  3 Giá trị nhỏ hàm số f  x  đoạn  0; 4 A f  1 B f   C f   D f   - HẾT (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Trang 6/6 - Mã đề thi 003 Mã đề: 003 10 11 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D A B C D 36 37 38 39 40 A B C D A B C D Trang 7/6 - Mã đề thi 003 ... 003 Mã đề: 003 10 11 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D A B C D 36 37 38 39 40 A B C D A B C D Trang 7/6 - Mã đề thi 003... 5 12 Trang 2/ 6 - Mã đề thi 003 A q  B q  C q  D q  3i  i Mô đun số phức z 3i 3 370 10  i A B C 10 D 10 10 10 10 Câu 25 : Cho hàm số y  f  x  xác định R, đồ thị hình Số điểm cực đại hàm... 045 (m3 ) 2 Câu 33: Cho hàm số y  x  (m  1) x  (m  2m) x  Có tất giá trị nguyên tham số m thuộc [  100 ;100 ] để hàm số đồng biến (0; �) A 101 B 100 C 99 D 98 20 20  z   2i Tập hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ 10 đ11 đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 2 trường phúc trạch – hà tĩnh, Tổ 10 đ11 đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 2 trường phúc trạch – hà tĩnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn