Phát triển bền vững sản xuất cam trên địa bàn tỉnh nghệ an

263 32 0
  • Loading ...
1/263 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 17:14

H C VI N NÔNG NGHI P VI T NAM ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ LÊ HOÀNG NG C PHÁT TRI N B N V NG S N XU T CAM TRÊN A BÀN T NH NGH AN LU NăỄNăTI NăS NHÀ XU T B N I H C NÔNG NGHI P - 2019 H C VI N NÔNG NGHI P VI T NAM ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ LểăHOẨNGăNG C PHÁT TRI N B N V NG S N XU T CAM TRÊN Đ A BÀN T NH NGH AN Chuyên ngành: KINH T PHÁT TRI N Mã s 9.31.01.05 Ng ih ng d n khoa h c PGS.TS NGUY N TH D TS NGUY N QU C OÁNH HẨăN I,ă2019 NG NGA L IăCAMă OAN Tơiăxinăcamăđoanăđâyălàăcơngătrìnhănghiênăc uăc aăriêngătơi,ăcácăk tăqu ă nghiênăc uăđ cătrìnhăbàyătrongălu năánălàătrungăth c,ăkháchăquanăvàăch aăt ngă dùngăđ ăb oăv ăl yăb tăk ăh căv ănào Tôiăxinăcamăđoanăr ngăm iăs ăgiúpăđ ăchoăvi căth căhi nălu năánăđưăđ că cámă n,ăcácăthơngătinătríchăd nătrongălu năánănàyăđ uăđ căch ărõăngu năg c Hà N i, ngày… tháng… n m 2019 Tácăgi ălu năán LêăHoƠngăNg c i L IăC Mă N Trong su t th i gian h c t p, nghiên c u hồn thành lu năán,ătơiăđưănh n đ c s h ng d n, ch b o t n tình c a th y cô giáo, s giúpăđ ,ăđ ng viên c a b năbè,ăđ ng nghi păvàăgiaăđình Nhân d p hồn thành lu năán,ăchoăphépătơiăđ c bày t lòng kính tr ng bi tă năsâuăs c PGS.TS Nguy n Th D ngăNga TS Nguy n Qu c Oánh, ng i đưăt nătìnhăh ng d n, dành nhi u công s c, th i gian t oăđi u ki n cho tơi su t q trình h c t p th c hi năđ tài Tơi xin bày t lòng bi tă năchânăthànhăt i BanăGiámăđ c, Ban Qu nălỦăđàoă t o, B mơn Phânătíchăđ nhăl ng, Khoa Kinh t Phát tri n nông thôn - H vi n Nơng nghi p Vi tăNamăđưăt nătìnhăgiúpăđ tơi q trình h c t p, th hi năđ tài hồn thành lu n án Tơi xin chân thành c t nh Ngh An đưăgiúpăđ mă năt p th lã nhăđ o, cán b vàăng iădânătrênăđ a bàn t oăđi u ki n cho su t trình th c hi năđ tài lu n án Xin chân thành c mă năgiaăđình,ăng i thân, b năbè,ăđ ng nghi păđưăt o m i u ki n thu n l iăvàăgiúpăđ v m i m t,ăđ ng viên khuyn khích tơi hồn thành lu n án./ Hà N i, ngày tháng n m 2019 Nghiên c u sinh Lê Hoàng Ng c ii c c M CăL L iăcamăđoan L ic M cl C i mă n ii c Danh m c ch iii vi t t t vi Danh m c b ng vii th x Danh m căđ Danh m căs ăđ xi Danh m c h p xi Danh m c hình xi Trích y u lu n án xii xiv Thesis abtract Ph n M đ u 1.1 Tính c p thi t c aăđ tài 1.2 Câu h i nghiên c u 1.3 1.3.2 M M c tiêu nghiên cu 1.3.1 M c tiêu chung c tiêu c th 1.4 iăt ng ph m vi nghiên c u 1.4.1 iăt 1.4.2 ng nghiên c u Ph m vi nghiên c u tài 1.5 Nh ng đóngăgópăm i c aăđ 1.6 ụăngh aăkhoaăh c th c ti n c aăđ tài Ph nă2.ăC ăs lý lu n th 2.1 C ăs lý lu c ti n v 2.1.2 Phát trin b n v 4 phát trin b n v ng s n xu t cam n 2.1.1 Các khái nimăc ăb n ng s n xu t nông nghi p căđi m kinh t - k thu t c a s n xu t cam 14 2.1.4 N i dung nghiên c u phát trin b n v ng s n xu t cam 15 2.1.5 Các yu t 21 2.1.3 2.2 C ăs nhăh ng t i phát trin b n v ng s n xu t cam th c ti n 2.2.1 Th c tr ng phát trin b n v 27 ng s n xu t cam th gi i iii 27 2.2.2 Th c tr ng phát tri n b n v ng s n xu t cam t i m t s đ aăph ngăt i Vi t Nam 29 2.2.3 Bài h c kinh nghi m cho phát tri n b n v ng s n xu t cam t i t nh Ngh An .33 2.2.4 T ng quan m t s cơng trình nghiên c u liên quan kho ng tr ng nghiên c u 34 Tóm t t ph n 42 Ph nă3.ăPh ngăphápănghiênăc u .44 3.1 Ph ngăphápăti p c n 44 3.2 Ph ngăpháp ch năđi m nghiên c u 45 3.2.1 Gi i thi u khái quátnht Ngh 3.2.2 Ph An 45 ngăphápăch năđi m nghiên c u 50 3.3 Khung phân tích 51 3.4 Thu th p, x lý, phân tích D li u 52 3.4.1 Thu th p d li u 52 3.4.2 X lý phân tích d li u 54 3.5 H th ng ch tiêu nghiên cu .58 3.5.1 Nhóm ch tiêu th hi n phát trin b n v ng v khía c nh kinh t 58 3.5.2 Nhóm ch tiêu th hi n phát trin b n v ng v khía c nh xã h i 59 3.5.3 Nhóm ch tiêu th hi n phát trin b n v ng v khía c nhămơiătr ng 60 3.5.4 Nhóm ch tiêu th hi n yu t nhăh ng t i phát tri n b n v ng s n xu t cam .60 Tóm t t ph n 60 Ph n K t qu 4.1 nghiên cu th o lu n 62 Th c tr ng phát trin b n v ng s n xu tăcamătrênăđ a bàn t nh ngh an 62 4.1.1 T ngătr ng v quy mô s n xu t cam 62 4.1.2 Thayăđ i hình th c t ch c s n xu t liên k t .64 4.1.3 C i thi năn ngăsu t, ch tăl 4.1.4 Phát trin th tr 4.1.5 ng cam 69 ng tiêu th s n ph m 77 m b o tính kh thi v kinh t 80 4.2 ánhăgiáătínhăb n v ng phát trin s n xu t cam t i t nh Ngh An 87 4.2.1 ánhăgiáătínhăb n v ng s n xu t cam v khía c nh kinh t .87 iv 4.2.2 ánhăgiáătínhăb n v ng s n xu t cam v khía c nh xã h i 99 4.2.3 ánhăgiáătínhăb n v ng s n xu t cam v khía c nhămơiătrng 104 4.3 Các yu t nhăh ng t i phát trin b n v ng s n xu tăcamătrênăđ a bàn t nh ngh an 108 4.3.1 Quy ho ch s n xu t sách phát trin s n xu t cam 108 4.3.2 C nh tranh th tr 4.3.3 i u ki n t ng qu 113 nhiên, khí h u .115 4.3.4 Ngu n l c s n xu t n i t i c a nông dân 117 4.3.5 H t ng, dch v ho tăđ ng h tr c a khu v c công 121 4.3.6 D ch h i s n xu t 127 4.3.7 S phát trin áp d ng khoa h c công ngh k thu t s n xu t, ch bi n 129 4.4 nhăh ng gi i pháp phát trin b n v ng s n xu tăcamătrênăđ a bàn t nh ngh an 130 4.4.1 i m m nh,ăđi m y u,ăc ăh i, thách th căvàăđ nhăh ng phát tri n b n v ng s n xu tăcamătrênăđ a bàn t nh Ngh .An 130 4.4.2 Các gi i pháp nhm phát trin b n v ng s n xu tăcamătrênăđ a bàn t nh Ngh An 134 Tóm t t ph n 147 Ph n K t lu n ki n ngh 148 5.1 K t lu n .148 5.2 Ki n ngh 149 Danh m c cơng trình khoa h c công b liênăquanăđ năđ tài lu n án 151 Tài li u tham kh o 152 Ph l c 163 v DANHăM CăCH ăVI TăT T Ngh aăti ngăVi t T ăvi tăt t ATTP Anătoànăth căph m BQ Bình quân BVTV B oăv ăth căv t VT năv ătính H ND H iăđ ngănhânădân HTX H pătácăxư KD Kinh doanh KHCN Khoaăh căcôngăngh L ă Laoăđ ngă MTV M tăthànhăviên NN&PTNT Nôngănghi păvàăPhátătri nănôngăthôn PTNT Phátătri n nông thôn QML Quyămôăl n QMN Quyămôănh QMV Quyămôăv a STT S ăth ăt SX S năxu tă SXKD S năxu tăkinhădoanhă T PTBQ T căđ ăphátătri năbìnhăquân TNHH Tráchănhi măh uăh n Tr.đ ng Tri uăđ ng TT Th ăt UBND yăbanănhânădân vi DANHăM CăB NG TT 2.1 Tênb ng S l Trang ngăcácăđ năv s n xu tătrongăl nhăv cănôngălâmăng ănghi p c n c giaiăđo n 2011 - 2016 18 2.2 Di n tích tr ng cam c aă10ăn c l n nh t c a Vi tăNamăn mă2016 28 2.3 Di n tích cam l n nh t c aă10ăn c khu v căChâuăÁăn mă2016 .28 3.1 2015 Di nătíchăđ tăđaiătheoăc păđ 47 3.2 Tình hình s d ngăđ t t nh Ngh An n mă2013ăđ n 2017 48 3.3 Tình hình dân s vàălaoăđ ng c a t nh Ngh An 2013 - 2017 49 3.4 Giá tr vàăc ăc u giá tr s n xu t c a t nh Ngh An t n mă2013ă- 2017 49 3.5 Di n tích s n xu t cam t i huynătrênăđ a bàn t nh Ngh An,ăn mă2015 50 3.6 Cácăxưăđi u tra 51 3.7 Phân ph i m u theo vùng sinh thái .52 3.8 Thu th p d li uăs ăc p 54 4.1 Di n tích, s năl 4.2 Di nătíchăvàăc ăc u di nătíchăcamătheoăvùngăgiaiăđo n 2013-2017 .63 4.3 Di nătíchăvàăc ăc u di n tích cam c a 10 huy n s n xu t l n nh t t nh d c c a t nh Ngh An ng cam t nh Ngh An,ăgiaiăđo n 2013-2017 62 Ngh An,ăgiaiăđo n 2013-2017 64 4.4 S l ngăcácăđ năv s n xu tăcamăquaă5ăn mătheoăvùng 65 4.5 Di nătíchăđ t tr ng cam c a h trang tr i t i Ngh an, theo vùng sinh thái .65 4.6 Xu h ngăthayăđ i di n tích tr ng cam c a h trongăgiaiăđo n 2012-2017 66 4.7 Tham gia nhóm s n xu t c a h u tra .68 4.8 H păđ ng mua bán ca h s n xu t 68 4.9 Bi năđ ngăc ăc u di n tích theo gi ng cam t i t nh Ngh 4.10 N ngăsu t cam t nh Ngh An,ătheoăvùng,ăgiaiăđo n 2013-2017 74 4.11 T l kh iăl ng tiêu th cho tác nhân theo vùng sinh thái .79 4.12 Thôngătinăc ăb n v h s n xu t cam 80 4.13 Di nătíchăđ t tr ng cam c a h trang tr iăđi u tra, theo vùng sinh thái 81 4.14 uăt ăv t ch t cho th i k ki n thi tăc ăb n, theo vùng sinh thái 81 vii An 71 4.15 uăt ăv t ch t cho s n xu t cam th i k kinh doanh, theo vùng sinh thái, niên v 2017 82 4.16 S côngălaoăđ ng s n xu t cho cam, phân theo vùng sinh thái 83 4.17 Chi phí trung gian s n xu t cam theo vùng sinh thái niên v2017 84 4.18 N ngăsu t cam c a nông h phân theo quy mô, vùng sinh thái, gi ng 84 4.19 K t qu hi u qu s n xu t cam c a h niên v 2017 phân theo vùng sinh thái 4.20 4.21 4.22 85 Thu nh p t s n xu t cam c a h s n xu tăcamăchoă1ăn măphânătheoăvùngă sinh thái 86 Phân tích chi phí l i ích cho s n xu t cam t i t nh Ngh An 87 óngă góp c a s n xu t cam vào kinh t c a t nh Ngh An,ăgiaiă đo n 2013-2017 4.23 88 T ngă tr ngă hàngă n mă trongă n ngă su t cam t i vùng c a t nh Ngh An, 2013-2017 4.24 Bi năđ 89 ngăn ngăsu t cam h u tra niên v 2017, phân theo vùng sinh thái 4.25 Bi năđ 91 ngăn ngăsu t cam h u tra niên v 2017, phân theo quy mô s n xu t 4.26 Bi năđ ng giá tr giaăt 91 ngăt o s n xu t cam c a h s n xu t, niên v 2017, theo vùng sinh thái (tính cho ha) 4.27 92 Bi năđ ng thu nh p s n xu t cam c a h s n xu t, niên v 2017, theo vùng sinh thái (tính cho 1ha) 93 4.28 S h m 93 4.29 Bi năđ ng thu nh p t căđ b thua l v cam 2016-2017 s n xu t cam c a h nông dân vòng n mă(2012-2017) 4.30 K t qu căl ng h 94 p lý t iăđaăhàmăs n xu t c c biên sn xu t cam c a h nông dân t nh Ngh An 4.31 Hi u qu k thu t s n xu t cam c a h niên v 2017, phân theo vùng sinh thái 4.32 96 M căđ t ch ngu 97 n l c s n xu t cam c a h , niên v 2017, theo vùng s n xu t 98 viii Source | SS df MS Number of obs = F( 10, 338) = -+ Model | 1.56401127 Residual | 7.11780669 349 7.43 10 156401127 Prob > F = 0.0000 338 R-squared = 0.1801 0210586 -+ Adj R-squared = 0.1559 Total | 8.68181796 348 024947753 Root MSE = 14512 te | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ dt | -.0025689 tdhv | 0010007 016161 th | 0381832 0039258 4.12 0168069 kn | -.0008045 hn | 0137516 0245916 -.068537 vandu | -.0127497 vungnui | 0654234 trungdu | 0959 _cons | 4806419 0.000 0084389 2.27 0.024 005124 023883 0712425 0019726 -0.41 0.684 -.0046846 0030757 v2 | -.1053632 xdoai | -2.57 0.011 -.0045374 -.0006004 0.56 0.576 -.0346202 0319689 -3.30 0.001 0233789 -2.93 0621234 -.1682463 -.0424801 0.004 -.1145235 -.0225505 0216611 -0.59 0.557 -.0553573 0298579 037572 039118 1.74 0.083 2.45 059001 8.15 -.008481 0.015 0189545 0.000 3645865 1393279 1728455 5966973 216 Ph ăl că4.ăQuyăho chăphátătri năcơyă năqu ăcóămúiăt nhăNgh ăAnăđ năn mă2020,ăt mă nhìnăđ năn mă2030 U ăBANăNHỂNăDỂN T NHăNGH ăAN S :ă3773/Q -UBND C NGăHọAăXẩăH IăCH ăNGH AăVI TăNAM căl pă- T ădoă- H nhăphúcă Ngh An, ngày 05 tháng n m 2016 QUY Tă NH V ăVI CăPHểăDUY TăQUYăHO CHăPHÁTăTRI NăCỂYă NăQU ăCÓăMÚIăT NHă NGH ăANă NăN Mă2020,ăT MăNHÌNă NăN Mă2030 U ăBANăNHỂNăDỂNăT NHăNGH ăAN Cnc Lu t T ch c quy n đ a ph ng s 77/2015/QH13; Quy t đ nh s 620/Q -TTg, ngày 12/5/2015 c a Th t ng Chính ph phê t u ch nh Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ngh An đ n n m 2020; C n c Thông t s 05/2013/TT-BKH T ngày 31 tháng 10 n m 2013 c a B K ho ch u t v H ng d n l p, th m đ nh, phê t, u ch nh công b quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; quy ho ch ngành, l nh v c s n ph m ch y u; Xét đ ngh c a S Nơng nghi p PTNT t i trình s 1884/TTr-SNN-KHTC ngày T 29/07/2016, QUY Tă NH: i uă1 Phêăduy tăQuyăho chăphátătri năcâyă năqu ăcóămúiăt nhăNgh ăAnăđ năn mă 2020,ăt mănhìnăđ năn mă2030,ăv iănh ngăn iădungăch ăy uăsau: 1.ăM cătiêuăphát tri n a)ăM cătiêuăt ngăquát Hìnhăthànhăđ nh măđápă ngăđ su t,ăch tăl căcácăvùngătr ngăcâyă năqu ăcóămúiăv iăquyămơăl n,ăt pătrungă cănhuăc uăc aăth ătr ngăvàăs năl ngătrongăvàăngoàiăt nh,ăt ngăb ng,ăm ăr ngăth ătr ngătiêuăth ăvàăh cănângăcaoăn ngă ngăt iăxu tăkh u.ăCùngă v iăvi căt pătrungăđ uăt ăphátătri năvùngăcâyă năqu ăcóămúiăt pătrung,ăph iăquanătâmăphátă tri nă ăcácăv năh ăđ ăphátăhuyăl iăth ăđ tăđaiă ăvùngănúi,ăgiúpădânăvùngănúiăxốăđói,ă gi mănghèo,ăti năt iălàmăgiàuăngayătrênăqăh ngămình b)ăM cătiêuăc ăth - N mă2020:ăT ngădi nătíchăquyăho chăđ tă8.270ăha,ăs năl ngăđ tăkho ngă87ă nghìnăt n/n m.ăTrong đó:ăDi nătíchăcâyăcamăquỦtă5.600ăha,ăs năl ngă55ănghìnăt nă(di nă tíchăcamă5.150ăha,ătrongăđóădi nătíchăcamăt pătrungă3.870ăha,ăs năl ngă40ănghìnăt n);ă câyăchanhă1.900ăhaăđ tăs năl ngă23ănghìnăt n;ăcâyăb iă770ăhaăđ tăs năl ngă9ănghìnă t n năn mă2030:ăT ngădi nătíchăquyăho chălàă10.160 ha,ăs năl ngăđ tăkho ngă 141ănghìnăt n.ăTrongăđó:ăDi nătíchăcâyăcamăquỦtă7.000ăha,ăs năl ngă99ănghìnăt nă(di nă 217 tíchăcamă6.440ăha,ătrongăđóăcamăt pătrungă5.150ăha,ăs năl ngă74ănghìnăt n);ăcâyăchanhă 2.300ăhaăđ tăs năl ngă31ănghìnăt n;ăcâyăb iă860ăhaăđ tăs năl ngă11ănghìnăt n 2.ăPh ngăánăb ătríăquyăho ch Theoăk tăqu ăđi uătraăc aă ồnăquyăho chăNôngănghi păvàăThu ăl i,ătrênăc ăs ă kh ăn ngăcânăđ iăqu ăđ tăvàăkh ăn ngăthíchănghiăcóă66ăxư,ăđ năv ătrênăđ aăbànă14ăhuy n,ă th ăcóăkh ăn ngăb ătríăquyăho chăcâyă năqu ăcóămúi Câyă năqu ăcóămúiă ăNgh ăAnăphátă tri nătheoă2ăh ngănh ăsau: - B ătríăphátătri năt pătrung:ăTr ngăt pătrungătrongăcácăCơngăty,ănơngălâmătr ng,ă trangătr i,ăh pătácăxư,ăliênăk tăcácăh ăgiaăđìnhă(di nătíchă≥ă3ha/x ăđ ng) - B ătríăphânătán:ăTr ngătrongăv năh Di nătíchăcâyăcóămúiăđ năn mă2020ăđ cătr ngăt pătrungălàă4.400ăha,ătr ngăphână tánă3.870ăha,ătrongăđóădi nătíchăcâyăcamăquỦtăt pătrungălàă3.900ăha,ăphânătánă1.700ăha;ă di nătíchăchanhăt pătrungă440ăha,ăphânătánă1.460ăha;ădi nătíchăb iăt pătrungă60ăha,ăphână tán 710 T ngădi nătíchăquyăho chă8.270ăha,ătrongăđóădi nătíchătr ngăm iă2.198ăha,ăphátă tri nănhi uănh tăt iăhuy năQu ăH pă610ăha,ăConăCngă275ăhaăvàăNgh aă ànă211ăha.ă Di nătíchăquyăho chăm iăch ăy uăl yătrênăhi nătr ngăs ăd ngăđ tăr ngăs năxu tă545ăha,ă đ t míaă504ăha,ăđ tătr ngăcâyăhàngăn mă601ăha - B ătríăquyăho chătheoăcácălo iăcâyă năqu ăcóămúiănh ăsau: +ăQuyăho chăcâyăcamăquỦt:ăDi nătíchăquyăho chăcâyăcamăquỦtăđ năn mă2020 5.600 trongăđóădi nătíchăm ăr ngăthêmăl yătrênăcácălo iăhi nătr ngăs ăd ngăđ t:ăchèă24ă ha;ăcaoăsuă130ăha;ămíaă494ăha;ăcâyăhàngăn măkhácă(s n,ăngơ )ă479ăha;ăr ngăs năxu tă392ă ha;ăv năh ă234ăha;ăđ tăcâyălâuăn măkhácă55ăha +ăQuyăho chăcâyăchanh:ăDi nătíchăquyăho chăcâyăchanhăđ năn mă2020 1.900 ha,ădi nătíchăm ăr ngăthêmălàă304ăha,ăl yătrênăcácălo iăhi nătr ngăs ăd ngăđ t:ă4ăhaăcaoă su;ă10ăhaămía;ă79ăhaăcâyăhàngăn măkhác (s n,ăngơ);ă132ăhaăr ngăs năxu t;ă62ăhaălúaăc ng;ă 17ăhaăv năh +ăQuyăho chăcâyăb i:ăDi nătíchăquyăho chăcâyăb 770 ha, iăđ năn mă2020 di nătíchăm ăr ngăthêmălàă86ăha,ăl yătrênăhi nătr ngăs ăd ngăđ tălàăđ tătr ngăcâyăhàngăn mă (s n,ăngô)ă43ăha,ăđ tăr ngăs năxu tă21ăha,ăđ tălúaăc ngă20ăha,ăđ tăv năh ă2ăha 3.ăD ăki năti năđ ăđ uăt ătr ngăm i a)ăTi năđ ăđ uăt ătr ngăm i,ăphátătri năcâyăcamăquỦtăt nhăNgh ăAnăđ năn mă2020 - Ti năđ ătr ngăm i: năn mă2020ăt ngădi nătíchăcâyăcamăquỦtătồnăt nhălàă5.600ăha;ătrongăđóădi nă tíchătr ngăm iălàă1.808ăha,ăbìnhăqnătr ngăm iă362ăha/n m - Ch măsócăki n thi tăc ăb n: 218 T ngădi nătíchăch măsócăKTCBăđ năn mă2020ălàă6.960ăha,ăb tăđ uăt ăn mă2015,ă v iăkh iăl ngăch măsócănh ăsau: +ăCh măsócăKTCBăn mă1:ă2.314ăha +ăCh măsócăKTCBăn mă2:ă2.346ăha +ăCh măsócăKTCBăn mă3:ă2.300ăha b)ăTi năđ ăđ uăt ătr ngăm i,ăphátătri năcâyăchanhăt nhăNgh ăAnăđ năn mă2020 - Ti năđ ătr ngăm i: năn mă2020ăt ngădi nătíchăcâyăchanhătồnăt nhălàă1.900ăha;ătrongăđóădi nătíchă tr ngăm iălàă304ăha,ăbìnhăqnătr ngăm iă61ăha/n m - Ch măsócăki năthi tăc ăb n: T ngădi nătíchăch măsócăKTCBăđ năn mă2020ălàă1.220ăha,ăb tăđ uăt ăn mă2015,ă v iăkh iăl ngăch măsócănh ăsau: +ăCh măsócăKTCBăn mă1:ă396ăha +ăCh măsócăKTCBăn mă2:ă401ăha +ăCh măsócăKTCBăn mă3:ă423ăha c)ăTi năđ ăđ uăt ătr ngăm i,ăphátătri năcâyăb iăt nhăNgh ăAnăđ năn mă2020 - Ti năđ ătr ng m i: năn mă2020ăt ngădi nătíchăcâyăb iătồnăt nhălàă770ăha;ătrongăđóădi nătíchătr ngă m iălàă86ăha,ăbìnhăqnătr ngăm iă17ăha/n m - Ch măsócăki năthi tăc ăb n: T ngădi nătíchăch măsócăKTCBăđ năn mă2020ălàă357ăha,ăb tăđ uăt ăn mă2015,ă v iăkh iăl ngăch măsócănh ăsau: +ăCh măsócăKTCBăn mă1:ă111ăha +ăCh măsócăKTCBăn mă2:ă111ăha +ăCh măsócăKTCBăn mă3:ă135ăha 4.ăD ăki năk tăqu ăs năxu t a)ăD ăki năk tăqu ăs năxu tăcâyăcamăquỦtăt nhăNgh ăAnăđ năn mă2020,ăt mănhìnă đ năn mă2030 - năn mă2020:ăT ngădi nătíchă5.600ăha;ădi nătíchăkinhădoanhă4.100ăha;ăn ngă su tă135ăt /ha;ăs năl ngă55.350ăt n - năn mă2030:ăT ngădi nătíchă7.000ăha;ădi nătíchăkinhădoanhă6.000ăha;ăn ngă su tă165ăt /ha;ăs năl ngă99.000ăt n b)ăD ăki năk tăqu ăs năxu tăcâyăchanhăđ năn mă2020,ăt mănhìnăđ năn mă2030 - năn mă2020:ăT ngădi nătíchă1.900ăha;ădi nătíchăkinhădoanhă1.650ăha;ăn ngă su tă140ăt /ha;ăs năl ngă23.095ăt n - năn mă2030:ăT ngădi nătíchă2.300ăha;ădi nătíchăkinhădoanhă2.100ăha;ăn ngă su tă150ăt /ha;ăs năl ngă31.500ăt n 219 c)ăD ăki năk tăqu ăs năxu tăcâyăb - iăđ năn mă2020,ăt mănhìnăđ năn mă2030 năn mă2020:ăT ngădi nătíchă770ăha;ădi nătíchăkinhădoanhă700ăha;ăn ngăsu tă 130ăt /ha;ăs năl ngă9.100ăt n - năn mă2030:ăT ngădi nătíchă860ăha;ădi nătíchăkinhădoanhă800ăha;ăn ngăsu tă 140 t /ha;ăs năl ngă11.200ăt n 5.ă ánhăgiáăhi uăqu ăvƠătácăđ ngămôiătr ng a)ăHi uăqu ăkinhăt - Hi uăqu ăs năxu tăkinhădoanhă1haăcam: +ăChiăphíătr căti pălàă120ătri uăđ ngă(1): Chiăphíăch măsócă(Phânăbón,ăthu căb oăv ăth căv t,ăth yăl i):ă70ătri uăđ ng Chi phíănhânăcơng:ă30ătri uăđ ng Chiăphíăkhác:ă20ătri uăđ ng +ăT ngăthu: S năl ngă13,5ăt n,ăgiáăbánăbìnhăqnă30.000đ/kgă(30ătri uăđ ng/t n) +ăGiáătr ăs năph mă(doanhăthu):ă405ătri uăđ ng/haă(2) +ăL iănhu năthuăđ c:ă(2)- (1)ă=ă285ătri uăđ ng N uăgiáăbánăbìnhăqnăgi măcònă20.000ăđ ngăv năcóăth ăthuăđ căl iănhu nă150ă tri uăđ ng.ăTuyănhiênăgiáăbánăngồiăth ătr ngăhi nănayăvàăvàoăd păt tăcaoăg păđơi,ăg pă baăl năgiáăbánăbìnhăqn - Hi uăqu ăs năxu tăkinhădoanhă1ăhaăchanh: +ăChiăphíătr căti pălàă25ătri uăđ ng (1): Chiăphíăch măsócă(Phânăbón,ăthu căb oăv ăth căv t,ăth yăl i):ă14ătri uăđ ng Chiăphíănhânăcơng:ă11ătri uăđ ng +ăT ngăthu: S năl ngă14,0ăt n,ăgiáăbánăbìnhăqnă10.000đ/kgă(10ătri uăđ ng/t n) +ăGiáătr ăs năph mă(doanhăthu):ă140ătri uăđ ng/haă(2) + L iănhu năthuăđ c:ă(2)- (1)ă=ă115ătri uăđ ng - Phátătri năcâyă năqu ăcóămúiăs ăduyătrìăvàăphátăhuyăđ căs năph măđ căs năl iă th ăc aăđ aăph ng Nângăs năl ngăcâyă năqu ăcóămúiătồnăvùngăn mă2015ăt ă48ănghìnă t nălênătrênă87ănghìnăt năvàoăn mă2020,ăđ tăgiáătr ăs năl ngă2.610ăt ăđ ng - Hìnhăthànhăcácăvùngăcâyă năqu ăcóămúiăt pătrungăgópăph năchuy năđ iăc ăc uă câyătr ngătheoăh ngăhi uăqu ăcao,ăb năv ng - T oăraăs năph măch tăl ng,ăcóăgiáătr ăxu tăkh uăcao,ăd ăki năđ năn mă2020ăxu tă kh uăkho ngă15ănghìn t n,ăđ tăkimăng chăxu tăkh uăkho ngă30.000ănghìnăUSD b)ăHi uăqu ăxưăh i - Phátătri năvùngăcâyă năqu ăcóămúiăt nhăNgh ăAnăkhơngăch ăthuăhútăđ căhàngă ngànălaoăđ ngătrênăđ aăbànăthamăgiaăs năxu t,ăkinhădoanh,ăt ngăthuănh păchoăng iădân,ă 220 chuy năd chăc ăc u kinhăt ănơngănghi p,ăxâyăd ngăb ăm tănơngăthơnăm iămàăcònăthayăđ iă đ căt ăduyăv ăs năxu tăcâyă năqu ,ănângăcaoătrìnhăđ ădânătríăchoăng iădân - Khiăquyăho chăđ căth căhi n,ăhàngăn măgi iăquy tăvi călàmăchoătrênă10.000ă laoăđ ng,ăgópăph năgi mănghèo,ăđ m b oăanăsinhăxưăh i,ăanăninhăqu căphòngăc aăđ aă ph ng c)ă ánhăgiáătácăđ ngămôiătr ng - Khaiăthácăs ăd ngăh pălỦătàiănguyênăđ t - Di nătíchăđ tăđ căcheăph ă năđ nh,ăhàngăn măt ngă440ăha - Phátătri năcâyă năqu ăcóămúiăgópăph năs ăd ngăh pălỦăqu ăđ tăđ iănúi,ăch ngăxóiă mònăr aătrơiăđ t,ăgi ăn c,ăgópăph năb oăv ămôiătr ngăsinhăthái - Thúcăđ yăphátătri năs năxu tănôngănghi păb năv ng,ăgópăph năc iăthi nămơiă tr ngăsinhăthái 6.ăGi iăphápăth căhi n a)ăGi iăphápăv ăb ătríăđ tăđai,ăs năxu t - Cơng khai, ngăb ăquyăho chăcâyă năqu ăcóămúiăđ năcácăđ aăph ngătrongăvùngă quyăho ch.ăYêuăc uăcácăđ aăph ngăh ngăd iădânăphátătri năs năxu tăcâyă năqu ă cóămúiătheoăquyăho chăđ căduy t; - Cácăhuy n,ăxưătrongăvùngăquyăho chă năđ nhădi nătíchăhi năcó,ăcânăđ iăqu ăđ tă vàăb ătríăcácădi nătíchăđ tăcóăđ ăđi uăki năđ ăxâyăd ngăk ăho chătr ngăm i,ăđ uăt ăvàă ch măsócăcâyăcóămúi b)ăGi iăphápăkhoaăh căcơngăngh - Gi ngăvàăc ăc uăgi ng: +ăTi păt căs ăd ngăcácăgi ngăcâyăcóămúiăcóăti măn ngăn ngăsu t,ăch tăl ngăqu ă cao thanhăl cănh ngălo iăgi ngăkhôngăt t; +ăTi păt căkh oănghi măduănh păcácăgi ngăcâyă năqu ăcóămúiăcóăn ngăsu tăcao,ă ch tăl ngăt t,ăkho ngăth iăgianăthuăho chăkéoădàiăđ ăb ăsungăvàoăc ăc uăgi ng,ăđápă ngă yêuăc uăc aăth ăth ng,ăc ngănh ăkh ăn ngăr iăv ; + T ăch căqu nălỦăt tăvi căs năxu tăvàăkinhădoanhăgi ng;ăkhôngăđ ăng iădânămuaă gi ngă ănh ngăn iăkhơngăcóăngu năg c,ăkhơngăđ măb oăch tăl ng - K ăthu tăs năxu t: +ăNghiêmăch nhăch păhànhăđ ngăb ăquyătrìnhăk ăthu tădoăS ăNơngănghi pă&ă PTNT ban hành +ăC nănhânăr ngăvi căápăd ngăcácăh ăth ngăt iătiênăti n,ălàăy uăt ăquanătr ngăđ ă đ tăn ngăsu t,ăch tăl ngăcao +ăCâyăcóămúiălàăcâyăcóănhi uăsâuăb nhăgâyăh iănênăcôngătácăb oăv ăth căv tăc nă đ căbi tăcoiătr ng,ăph iăt ngăc ngăd ăbáoăcácăsâuăb nhăphátăsinhăvàăn uăphátăhi năraăsâuă b nhăthìăc năt pătrungăx ălíăk păth i 221 - Thuăho ch,ăb oăqu n: +ăTu ătheoăgi ngăs măhayămu nămàăth iăgianăthuăho chăkhácănhau.ăThuăháiăđúngă đ ăchínăkhiă1/3ăv ăqu ăphíaăd iăchuy nămàuăvàng.ăKhơngăđ ăqu ăchínălâuătrênăcâyălàmă gi măph măch tăqu +ăS ăd ngăcácăch tăb oăqu năanătoàn,ămàngăb oăqu năkhơngăđ căh i,ăkéoădàiăth iă gianăs ăd ng,ăquaăđóănângăcaoăhi uăqu ăkinhăt c) Chính sách Th căhi năh ătr ăđ uăt ăphátătri năcâyă năqu ătheoăchínhăsáchăhi năhànhăc aăTrungă ngăvàăc aăt nh;ăc năquanătâm,ăb ăsungăm tăs ăc ăch ăchínhăsáchăkhuy năkhíchăh pătác,ă liênăk tăs năxu tăg năv iătiêuăth ăs năph m,ăxâyăd ngăcánhăđ ngăl n;ăchínhăsáchăh ătr ă nh măgi măt năth tătrongănơngănghi p;ăchínhăsáchăđ căthùăkhuy năkhíchădoanhănghi pă đ uăt ăvàoănơngănghi p,ănơngăthơnătrênăđ aăbànăt nhăNgh ăAnăgiaiăđo nă2015ăđ năn mă 2020;ăchínhăsáchătínăd ngăph căv ăphátătri nănôngănghi p,ănôngăthôn d)ăGi iăphápăg năs năxu tăv iătiêuăth ăs năph m - Liênăk tăcácăh ănôngădânăs năxu tăcâyă năqu ăcóămúiăthơngăquaăh pătácăxưătheoă Lu tăHTXă2012,ăho cădoanhănghi păliênăk tăv iănơngădânăđ ăs năxu tăvàătiêuăth ăs nă ph mătheoăchu iăgiáătr ăs năxu t - T ngăc ngăthamăgiaăcácăh iăch ăđ ăgi iăthi u,ăqu ngăbáăth ngăhi uăcamăVinh;ă t ăch căh iăth o,ăh iăngh ăkháchăhàngăv iăcácădoanhănghi păxu tăkh uăhoaăqu ;ăcácăt ă th ngătrongăvàăngoàiăt nh;ăthamăgiaăh iăch ,ătuyênătruy n,ăqu ngăbá,ănângăcaoăkh ăn ngă nh năbi tăc aăng iătiêuădùngăv ăs năph m - yăm nh,ăđ iăm iăcôngătácăxúcăti năth ngăm i,ăd ăbáoăth ătr ng,ăkhuy nă khích,ăt oăthu năl iăchoăcácădoanhănghi pătrongăvàăngồiăt nhăkỦăk tăh păđ ngăs năxu t,ă tiêuăth ăs năph măđ ăphátătri năvàăm ăr ngăth ătr ngătiêuăth ătrongăn căvàăxu tăkh u - Khuy năkhích,ăđ yăm nhăáp d ng quy trìnhăs năxu tătheoătiêuăchu năanătồn,ă VietGAP s n xu t.ă ngăth iăápăd ngăcácăcơngăngh ăb oăqu năđ ănângăcaoăch tă l ngăs năph m - C ngăc ăvàăphátătri nănh ngăl iăth ăc aăch ăd năđ aălỦă"Vinh"ăchoăs năph măcamă qu ăc aăt nhăNgh ăAn;ăXâyăd ngăm ngăl iătiêuăth ăr ngăkh p,ăđaăd ng,ăkhuy năkhíchă m iăthànhăph năkinhăt ăthamăgia.ăT pătrungăxâyăd ngăphátătri năch ăd năđ aălỦăho cănhưnă hi uăt păth ăđ iăv iăm tăs ălo iăs năph măcâyă năqu ăch ăy uă ăm tăs ăvùngăkhác e)ăGi iăphápăv ăhuyăđ ngăvàăs ăd ngăhi uăqu ăngu năv năđ uăt - uăt ătr ngăm i,ăch măsóc T ngăchiăphíăđ uăt ătr ngăm iăvàăch măsócălàă1.112.356ătri uăđ ng,ătrongăđó: +ăChiăphíătr ngăm i:ă2.198ăhaăxă40ătri u/haă=ă87.920ătri uăđ ng +ăChiăphíăch măsócăth iăkìăKTCB:ă8.537ăhaăxă120ătri u/haă=ă1.024.436ătri uăđ ng - uăt ăh ăt ng: 222 +ă uăt ăgiaoăthơng:ă uăt nângăc p,ălàmăm iă47ăkm,ătrongăđóălàmăm iă12,6ăkmă vàănângăc pă34,4ăkmăđ ngăngunăli u V năđ uăt :ă2.980ătri uăđ ng,ătrongăđó:ălàmăm iă1.260ătri uăđ ng,ănângăc pă1.720ă tri uăđ ng +ă uăt ăth yăl i:ăT ngăv năđ uăt :ă49.220ătri uăđ ng - Kháiătoánăvàăd ăbáoăngu năv năđ uăt : Kháiătoánăt ngăv năđ uăt ăđ ăth căhi năquyăho chălàă1.165,3 t ăđ ng.ăTrongăđó:ă V năc aăcácădoanhănghi păvàăv năc aăcácăh ădânălàăhaiăngu năv năchính;ăNhàăn căh ă tr ăthơngăquaăcácăc ăch ăchínhăsáchăhi năhànhăvàăhuyăđ ngăcácăngu năv năh păphápăkhác i uă2.ăT ăch căth căhi n 1.ăS ăNơngănghi păvƠăPhátătri nănơngăthơn - Ch ătrì,ăph iăh păv iăcácăS ,ăngànhăvàăđ aăph ngăđ ăthôngăbáo,ăh ngăd n,ăt ă ch căch ăđ oătri năkhaiăth căhi năquyăho ch;ătheoădõiăt ngăh păbáoăcáoătìnhăhìnhăth că hi năquyăho ch;ăthamăm u,ăđi uăch nh,ăb ăsungăcácăn iădungăquyăho chăphùăh păv iăyêuă c uăphátătri nătrongăt ngăgiaiăđo n - Ph iăh păv iăS ăK ăho chăvàă uăt ,ăcácăS ,ăngànhăliênăquanăvàăUBNDăcácă huy n,ăthành,ăth ăxúcăti năđ uăt ,ăkêuăg iăcácănhàăđ uăt ăphátătri năcâyă năqu - Ph iăh păv iăcácăS ăngànhăliênăquanăthamăm uăvàăt ăch cătri năkhaiăth căhi nă cóăhi uăqu ăcácăc ăch ,ăchínhăsáchăh ătr ănơngănghi p,ănơngăthơnăhi năhànhăc aăTrungă ngăvàăđ aăph ng;ăđ ngăth iănghiênăc u,ăđ xu tăcácăc ăch ,ăchínhăsáchăh ătr ăđ ăth că hi năcóăhi uăqu ăquyăho ch - Ph iăh păv iăS ăTàiăchính,ăS ăK ăho chăvàă uăt ăthamăm uăUBNDăt nhăb ătríă kinhăphíăđ ătri năkhaiăt ăch căth căhi năquyăho ch 2.ăCácăS ăngƠnhăkhác Th căhi năt tăch ng,ănhi măv ătheoăth măquy năđ căgiao;ăph iăh păv iăS ă Nôngănghi păvàăPTNTătrongăt ăch căth căhi năquyăho ch;ăthamăm uăchoăUBNDăt nhăv ă nh ngăv năđ ăliênăquanăl nhăv căngànhăc aămìnhăqu nălỦ,ăgi iăquy tăcácăv ngăm căđ ă th căhi năquyăho chăcóăhi uăqu 3.ăU ăbanănhơnădơnăcácăhuy nătrongăvùngăquyăho ch - Xâyăd ngăk ăho ch,ăgi iăphápăc ăth ăvàătuyênătruy năv năđ ngănhânădânăt ăch că tr ngăcâyă năqu ăcóămúiătrênăđ aăbànănh măth căhi năt tăm cătiêuăquyăho chăđ tăra - Ph iăh păv iăS ăK ăho chă&ă uăt ăvàăcácăS ăngànhăliênăquanăxúcăti năđ uăt ă đ ăthuăhút,ăkêuăg iăcácăDoanhănghi păliênăk tăv iănôngădânăđ ăt ăch căphátătri năcâyă nă qu ăcóămúiătrênăđ aăbàn - Ch ăđ ngăch ăđ oăcácăc ăquanăchunămơnăc păhuy năliênăquanăh ngăd nănơngă dânăápăd ngăquyătrìnhăs năxu t,ă ngăd ngăti năb ăkhoaăh căcôngăngh ăvàoăs năxu t;ăth că 223 hi năt tăcơngătácăphòngătr ăd chăh i,ătri năkhaiăth căhi năcóăhi uăqu ăcácăchínhăsáchăh ă tr - Ch ăđ oăcácăđ năv ăc păxưăh ngăd iădânăphátătri năs năxu tăcâyă năqu ă cóămúiăphùăh pătrênăđ aăbànăqu nălỦ.ăPh iăh păv iăcácădoanhănghi p,ăcácăt ăch căkinhăt ă đ ăđ yăm nhăliênădoanh,ăliênăk tăphátătri năs năxu tănguyênăli uăg năv iăch ăbi năvàătiêuă th ăs năph m - T ăch căth căhi năcácăc ăch ăchínhăsáchăphátătri nănơngănghi p,ănơngăthơnătrongă đóăcóăchínhăsáchăphátătri năcâyă năqu ăcóămúi./ i uă3 Quy tăđ nhănàyăcóăhi uăl căk ăt ăngàyăkỦ ChánhăV năphòngăUBNDăt nh;ăGiámăđ căcácăS :ăNơngănghi păvàăPTNT,ăK ă ho chăvàă uăt ,ăTàiăngunăvàăMơiătr ng,ăTàiăchính,ăCơngăth ng,ăKhoaăh căvàăCôngă ngh ;ăLiênăminhăHTXăt nh;ăH iăNôngădânăt nh;ăCh ăt chăUBNDăcácăhuy n,ăthành, th có liênăquan;ăTh ătr ngăcácăc ăquan,ăđ năv ăcóăliênăquanăch uătráchănhi măthiăhànhăQuy tă đ nhănày./ TM.ă YăBANăNHỂNăDỂN KT.ăCH ăT CH PHịăCH ăT CH inhăVi tăH ng 224 D ăKI NăDI NăTệCHăQUYăHO CHăPHỄTăTRI NăCỂYă NăQU ăCịăMỎIă NăN Mă2020 (Kèm theo Quy t đ nh s 3773/Q -UBND ngày 05 tháng n m 2016 c a UBND t nh Ngh An) năv ătính:ăha Di nătíchăquyăho chăm i Di nă TT Huy n T ng Trênăhi nătr ngăs ăd ngăđ t tíchăđưă có T ng 225 Cao su Mía BHK 24 134 504 601 545 55 82 253 15 22 101 31 20 43 22 93 8.270 6.072 2.198 A Vùngă ôngăB c 1.007 775 232 Yên Thành 633 498 135 Qu nhăL u 168 86 82 ng 184 169 15 Cácăhuy năcònăl i 22 22 B Vùngă ơngăNam 1.693 1.366 327 79 106 Namă ànă 821 699 122 30 H ngăNguyên 507 444 63 NghiăL c 353 211 142 Cácăhuy năcònăl i 12 12 ơăL Lúa c ng Chè ToƠnăt nh Cây LN khác R ngă SX 15 V năh 20 16 43 15 49 62 66 38 26 28 15 10 38 53 14 14 26 Di nătíchăquyăho chăm i Di nă TT Huy n C VùngăTơyăB c T ng tíchăđưă có Trênăhi nătr ngăs ăd ngăđ t T ng Chè Cao su Mía BHK R ngă SX 24 134 480 218 115 71 28 10 226 3.961 2.856 1.105 TânăK 376 201 175 Ngh aă ànă 959 748 211 89 40 29 TX Thái Hòa 274 211 63 14 25 15 Qu ăH p 2.250 1.640 610 36 355 136 37 Qu ăChâu 89 43 46 Qu ăPhong 13 13 D Vùng Tây Nam 1.609 1.075 534 ThanhăCh ng 723 567 156 AnhăS n 268 165 103 Con Cuông 604 329 275 Cácăhuy năcònăl i 14 14 24 Cây LN khác Lúa c ng V năh 132 66 44 22 46 9 282 223 35 109 64 30 183 84 12 12 YăBANăNHỂNăDỂNăT NHăNGH ăAN ... ănàoă ngăđ năs phát tri năb năv ngăs năxu t cam trên nhăh đ a bàn t nhăNgh An? 4) C năcóăgi iăphápăgìănh m phát tri năb năv ngăs năxu t cam trên đ a bàn t nhăNgh An trongăth iăgianăt i? 1.3... uăt ă nhăh ngăđ n phát tri nă b năv ngăs năxu t cam trên đ a bàn t nhăNgh An; (3)ă ăxu tăgi iăphápănh m phát tri năb năv ngăs năxu t cam trên đ a bàn t nhăNgh An trongăth iăgianăt i 1.4 IăT NG... thách th căvàăđ nhăh ng phát tri n b n v ng s n xu t cam trên đ a bàn t nh Ngh .An 130 4.4.2 Các gi i pháp nhm phát trin b n v ng s n xu t cam trên đ a bàn t nh Ngh An 134 Tóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển bền vững sản xuất cam trên địa bàn tỉnh nghệ an, Phát triển bền vững sản xuất cam trên địa bàn tỉnh nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn