Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

10 1,374 4
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 17:12

BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN CẤP PHÒNG Họ tên: Chức vụ: Đơn vị: , tháng năm Câu hỏi: Nội dung chủ yếu công tác tham mưu lãnh đạo cấp phòng? Phân tích yếu tố tác động tới hiệu công tác tham mưu lĩnh vực cơng tác đảm nhiệm? Những khó khăn trở ngại thường gặp phải thực chức tham mưu lãnh đạo cấp phòng đề xuất giải pháp khắc phục? Nội dung thu hoạch I NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG Trong máy quản nhà nước, phòng cấp Chức chung cấp phòng chuyển tải tổ chức thực định cấp trực tiếp phản ánh yêu cầu, nguyện vọng, đề xuất công chức đơn vị với lãnh đạo cấp Trong quan hệ với chủ trương sách Nhà nước, phòng cấp có chức tư vấn triển khai Về vị trí, Phòng tổ chức chun mơn, kỹ thuật, nghiệp vụ quan, đơn vị Phòng cấu tổ chức cấp bộ, tổng cục, cục, sở, ngành cấp huyện quan hành chính, đơn vị nghiệp nhà nước Trung ương Nội dung cơng việc phòng lĩnh vực có tính chun mơn, kỹ thuật nghiệp vụ Do vị trí, cấp độ phòng khác nên nhiệm vụ cụ thể phòng cấp khác Nhiệm vụ, quyền hạn lãnh đạo phòng chủ yếu tập trung vào hai mảng: (i) Chỉ đạo thực chủ trương, sách, định quản cấp trên; (ii) Tham mưu cơng tác cho lãnh đạo Phòng có chức tham mưu, giúp thủ trưởng quan, đơn vị tổ chức thực nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao Theo TS Trần Đình Huỳnh: “Tham mưu tổ chức cá nhân tham gia (tham dự) vào việc đề xuất thiết kế kế hoạch, chương trình tổ chức thực (thi công) kế hoạch, chương trình chủ thể quyền lực lãnh đạo, quản định” Tham mưu không tham dự, đề xuất chủ trương cho người lãnh đạo, quản cấp mình, mà hướng dẫn 2 đạo thực lĩnh vực đảm trách cho cấp lãnh đạo quản quan tham mưu cấp Trên sở chức năng, nhiệm vụ, người lãnh đạo phòng cụ thể hóa nội dung cần tham mưu cho cấp gồm: (i) Tham mưu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chế, sách quy trình quản lý; (ii) Tham mưu xây dựng tổ chức thực kế hoạch công tác phòng; (iii) Tham mưu kế hoạch biện pháp kiểm tra, giám sát thực để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, hoạt động nguồn lực; (iv) Tham mưu phối hợp triển khai thực đề án, kế hoạch chung Xét chức tham gia lẫn chức hướng dẫn tổ chức thực quan cơng chức tham mưu có thuộc tính lãnh đạo, quản đồng thời phải chịu trách nhiệm với người lãnh đạo, quản lĩnh vực tham mưu Khơng nên hiểu đơn tham mưu giúp việc, bảo làm Tham mưu có trách nhiệm đồng thời phải có quyền hạn Người lãnh đạo phòng làm cơng tác tham mưu cần có lĩnh, hiểu biết hệ tiêu chuẩn cụ thể Một số yêu cầu cụ thể công tác tham mưu lãnh đạo phòng bao gồm: (i)Tham mưu phải bảo đảm tính phù hợp pháp luật, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức; (i)Trung thực xác với thái độ nghiêm túc công việc; (iii)Tham mưu phải kịp thời, có tính ngun tẳc cao, xem xét giải công việc cụ thể với thái độ khách quan, biện chứng; (iv)Tham mưu phải đầy đủ, toàn diện, song khơng định kiến, hẹp hòi, khơng bảo thủ Tham mưu phải góp phần hình thành, củng cố phát triển văn hóa tổ chức, hồn thiện quy trình công tác phát huy tiềm thành viên, đóng góp vào thành cơng phòng nói riêng quan nói chung; (v)Tham mưu đồng thời phải góp phần nâng cao hiệu phối hợp cơng tác phòng, cá nhân tổ chức, đơn vị, nâng cao hiệu qưả phối hợp công tác đơn vị ngành Do vậy, người lãnh đạo phòng làm cơng tác tham mưu phải có lực chun mơn sâu, tinh thơng lĩnh vực đảm trách, với tính chun nghiệp cao Tài trách nhiệm tham mưu khả chuyên sâu để đưa 3 phương án, kế hoạch, chương trình, phương án tính tốn dự báo có tính hiệu hệ chương trình, phương án Ngồi ra, để thực tốt cơng tác tham mưu, lãnh đạo phòng cần có kỹ năng: (i)Kỹ phát lựa chọn vấn đề; (ii)Kỹ chuẩn bị thông tin, cứ, lỹ lẽ; (iii)Kỹ lựa chọn thời gian địa điểm; (iv)Kỹ lựa chọn phương pháp dự kiến kết quả; (v)Kỹ trình bày thuyết phục Trong công tác tham mưu, lãnh đạo phòng cần tuân thủ nguyên tắc sau: (i) Tham mưu phải vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấp có thẩm quyền giao; (ii)Tham mưu phải nhằm thực cho mục tiêu đơn vị cấp phòng Tuyệt đối khơng để đầu óc vụ lợi, thiên vị, xen lẫn động cá nhân; (iii)Tham mưu phải tuân thủ theo pháp luật; (iv)Phải dựa sở khoa học, khách quan; (v)Trung thành với lợi ích nhân dân, dân tộc, phấn đấu hơm tương lai tốt đẹp đất nước Tóm tại, tham mưu nhiệm vụ quan trọng lãnh đạo phòng, cơng tác tham mưu nghề chun sâu, có tính chun nghiệp cao Lãnh đạo phòng phải có hiểu biết, kỹ năng, lực để thực tốt nhiệm vụ tham mưu theo yêu cầu nguyên tắc định II CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU TRONG LĨNH VỰC CÔNG TÁC Để thực tốt cơng tác tham mưu, người lãnh đạo phòng cần phải thu thập xử thơng tin xác để nắm bắt rõ vấn đề cần tham mưu, có kỹ soạn thảo quản văn khoa học kỹ trình bày, thuyết phục để tham gia đề xuất chủ trương cho người lãnh đạo, quản cấp mình, đồng thời hướng dẫn đạo thực lĩnh vực đảm trách cho cấp lãnh đạo quản quan tham mưu cấp Ngoài nhân tố chủ quan phía người lãnh đạo, thực tế có yếu tố tác động tới cơng tác tham mưu thời gian xử công việc gấp có nhiều vấn đề đồng thời phải xử ảnh hưởng tới hiệu công tác tham mưu Thu thập xử thông tin 4 a) Thu thập thông tin Khi thực thi hoạt động công vụ, điều quan trọng có thơng tin liệu phù hợp, cần thiết phục vụ cho công việc thân quan, đơn vị, qua đóng góp cho việc hồn thành mục tiêu chung Tuy nhiên thông tin vật, tượng cần thống kê thường thay đổi theo thời điểm thống kê, để có thơng tin xác cần nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực địa, kiểm tra thực tế, vấn, dùng phiếu điều tra Mỗi phương pháp có ưu điểm nhược điểm riêng, cần phối hợp phương pháp cách phù hợp để có thơng tin xác, tin cậy, nhanh chóng, tiết kiệm b) Xử thông tin Thông tin sau thu thập dù đảm bảo tính xác chưa thể tham mưu mà cần tổng hợp, phân loại thông tin theo lĩnh vực, theo mục tiêu quản để có kết luận thực trạng, tình hình vấn đề cần tham mưu Lúc thông tin trở thành liệu, tức từ đơn vị nhỏ trở thành đơn vị phân tích lớn (ví dụ thông tin từ điểm trường, trường trở thành thông tin cấp học) cần lưu trữ dạng phù hợp để phân tích Điều quan trọng xếp liệu dạng hệ thống mang tính tổng quát Để làm điều cần có bảng biểu mẫu báo cáo thiết kế phù hợp, bao quát thông tin có để đảm bảo việc tổng hợp nhanh chóng Trong thu thập thơng tin định lượng (số liệu) hữu ích ứng dụng CNTT với bảng biểu thiết kế phần mềm đơn vị sở cần nhập thông tin theo biểu mẫu có sẵn Đối với thơng tin dạng định tính, sau thu thập qua báo cáo, phiếu khảo sát cần tổng hợp phân tích theo phương pháp khoa học để tránh việc đánh giá chủ quan Việc tổng hợp thông tin cuối hệ thống báo cáo tổng quan lãnh đạo phòng phải kiểm sốt tính xác, khoa học thơng tin báo cáo cuối trước tham mưu Soạn thảo quản văn 5 a) Soạn thảo văn Kết công tác tham mưu thường văn xây dựng, bổ sung, hồn thiện, đạo, điều hành chế sách, quy trình quản văn kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực đề án, kế hoạch Nếu kỹ soạn thảo văn không tốt làm chậm trễ thời gian tham mưu, kéo dài thời gian thủ tục hành chính; văn khơng thể thức, nội dung khó hiểu làm ảnh hưởng tới hiệu quản cấp ảnh hưởng trực tiếp tới chức đạo, hướng dẫn tham mưu lãnh đạo cấp phòng Do q trình tham mưu lãnh đạo phòng cần phải làm chủ kỹ soạn thảo, quy định trình bày văn hành (theo Thơng tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Bộ Nội vụ, hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành chính); quy định trình bày văn quy phạm pháp luật (theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015); trình bày văn chuyên ngành lĩnh vực tài kế toán, lĩnh vực xây dựng theo quy định Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng b) Quản văn Trong công tác tham mưu cần vào văn quy định, văn đạo điều hành cấp trên, văn cung cấp thông tin số liệu cấp dưới, văn lưu giữ ; công việc cụ thể có nhiều văn liên quan theo thời gian văn cần lưu giữ phức tạp số lượng lẫn chủng loại Do để có thực cơng tác tham mưu cần phải quản tốt văn đi, văn đến xây dựng hồ sơ văn cách khoa học, hợp Trình bày thuyết phục Đê thực cơng tác tham mưu, lãnh đạo phòng thường xuyên phải báo cáo, trình bày, đề xuất kiến nghị với cấp trực tiếp, công chức quản quan, đơn vị liên quan Do vậy, trình bày lời nói đơi có 6 số khó khăn nhỏ lãnh đạo khơng có nhiều thời gian để nghe trình bày áp đặt ý kiến lãnh đạo Ngoài ra, trao đổi cơng việc với cấp dưới, trình bày rõ ràng thuyết phục tăng hiệu công tác điều hành Tuy nhiên vấn đề then chốt, đòi hỏi người nhân viên cần trau dồi kỹ thuyết phục trình bày nội dung tham mưu Trong trình bày cần lưu ý yếu tố cấp bậc, chức vụ đối tượng lắng nghe Khi trình bày với cấp trên, nên làm rõ điểm, ý chính, trao đổi xác ý lắng nghe/ghi chép nhận xét, ý kiến cấp Khi nói chuyện với cấp dưới, ln ln giải thích chi tiết vấn đề lấy ý kiến nhân viên cấp xem họ suy nghĩ phản hồi vấn đề Có nhiều vấn đề lúc cần phải xử Trong q trình tham mưu có nhiều công việc kế hoạch đến hạn phải tham mưu nhiều công việc đột xuất xảy phải giải quyết, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng, tiến độ trình tham mưu Thời gian giải công việc Đôi nội dung yêu cầu tham mưu có thời hạn xử ngắn điều ảnh hưởng đến chất lượng văn tham mưu Thời gian dành cho việc thu thập, cập nhật thơng tin dẫn đến số liệu, dẫn chứng chưa đủ sức thuyết phục III NHỮNG KHÓ KHĂN TRỞ NGẠI THƯỜNG GẶP KHI THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THAM MƯU CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Khó khăn trở ngại thực chức tham mưu Có nhiều khó khăn trở ngại từ nhiều phái thực chức tham mưu lãnh đạo cấp phòng nhiên có số khó khăn cản trở sau: a) Ngun nhân chủ quan Người lãnh đạo cấp phòng làm cơng tác tham mưu khơng có đủ trình độ 7 kiến thức chun mơn (yếu chun mơn) người lãnh đạo, quản cấp phòng khơng có trình độ chun mơn tốt khơng có khả phối hợp chun mơn với thành viên phòng Hay nói cách khác, người lãnh đạo khơng có chun mơn khơng có yếu tố để ảnh hưởng đến người khác, không thuyết phục người khác, không lôi người khác Người lãnh đạo cấp phòng khơng đủ phẩm chất trị, lập trường tư tưởng khơng vững vàng, tham mưu trái chủ trương, đường lối Đảng, không quy định pháp luật tham mưu khơng chuẩn Người lãnh đạo cấp phòng khơng đủ kỹ kinh nghiệm Năng lực lãnh đạo nhà lãnh đạo, quản cấp phòng phát triển qua kinh nghiệm thực tế, qua cọ xát, thử thách với công việc hàng ngày Từ tảng thuyết kết hợp với thực tiễn thân, người lãnh đạo có định đắn xử tình xảy hoạt động phòng Nếu thiếu kinh nghiệm người lãnh đạo cấp phòng gặp khó khăn khơng biết diễn đạt văn bản, thuyết phục không thuyết phục không lúc, chỗ Nếu người lãnh đạo cấp phòng người hẹp hòi, ích kỷ đặt lợi ích cá nhân lên hết mà khơng nghĩ đến lợi ích chung việc tham mưu khơng đạt hiệu b) Nguyên nhân khách quan Từ phía người tham mưu: Quản cấp tham mưu người độc đoán, cố chấp, bảo thủ, quan liêu… không chịu nghe ý kiến tham mưu từ cấp khơng phát huy tính sáng tạo kinh nghiệm cấp Bên cạnh đó, lực nhân viên phòng cấp sở hạn chế ảnh hưởng tới cơng tác tham mưu, dẫn đến q trình tham mưu chậm trễ, thiếu xác thực khơng đạt yêu cầu Về chế quản lý, lãnh đạo cấp phòng khơng có quyền hạn trực tiếp việc tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, điều chuyển, sa thải nhân viên thuộc lĩnh vực quản dẫn tới bất cập đội ngũ không 8 giải triệt để Ngồi có cản trở từ yếu tố khác như: bối cảnh kinh tế, trị chi phối, bất cập văn đạo điều hành, chậm trễ thủ tục hành khiến nội dung tham mưu thực Giải pháp khắc phục a) Về phía người tham mưu Ln vững tinh thần quan điểm tham mưu phải nghĩ đến lợi ích chung Tăng cường hiểu biết sâu chun mơn, nghiệp vụ để tham mưu có hiệu Người lãnh đạo có trình độ chun mơn tốt gương cho thành viên khác noi theo, có khả phối hợp chun mơn với thành viên khác, sử dụng chuyên môn yếu tố ảnh hưởng đến người khác, lôi người khác theo mình, người cầm cân nảy mực Nắm vững trị, đường lối, chủ trương Đảng, định Nhà nước để tham mưu cho Tăng cường kỹ để phục vụ cho công tác tham mưu như: soạn thảo văn bản, kỹ thuyết trình, thuyết phục… b) Về phía người tham mưu: Cần có nhìn biện chứng, tránh định kiến điều tạo nên hậu không tốt, mặt làm cho người quyền chống lại người lãnh đạo mức độ trực tiếp gián tiếp Mặt khác làm giảm bớt tham gia thành viên giải công việc đơn vị Người tham mưu cần có kỹ nghe thật tốt, phải biết lắng nghe, biết chọn lựa ý kiến tham mưu để đưa định hiệu Nhân viên phòng phải nâng cao tinh thần chủ động công việc, tự học tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm Hồn thiện đồng chế tổ chức, tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ, xây dựng chế đặc thù riêng cho cán bộ, chuyên viên có lực 9 máy tham mưu theo hướng khuyến khích nhân chất lượng cao, linh hoạt bổ nhiệm, tuyển dụng./ 10 10 ... lực lãnh đạo, quản lý định” Tham mưu không tham dự, đề xuất chủ trương cho người lãnh đạo, quản lý cấp mình, mà hướng dẫn 2 đạo thực lĩnh vực đảm trách cho cấp lãnh đạo quản lý quan tham mưu cấp. .. Người lãnh đạo cấp phòng khơng đủ kỹ kinh nghiệm Năng lực lãnh đạo nhà lãnh đạo, quản lý cấp phòng phát triển qua kinh nghiệm thực tế, qua cọ xát, thử thách với công việc hàng ngày Từ tảng lý thuyết... trương cho người lãnh đạo, quản lý cấp mình, đồng thời hướng dẫn đạo thực lĩnh vực đảm trách cho cấp lãnh đạo quản lý quan tham mưu cấp Ngoài nhân tố chủ quan phía người lãnh đạo, thực tế có yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng, Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn