BÀI THU HOẠCH LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐẢNG VIÊN

10 75 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 17:10

BÀI THU HOẠCH LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐẢNG VIÊN ĐỐI TƯỢNG Họ tên:…………………………………… Đơn vị:……………………………………… Câu hỏi: Trình bày vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh Việt Nam ? Trả lời: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Trong trình đổi mới, Đảng Cộng sản ViệtNam có vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Sự vận dụng phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa xã hội Từ Đại hội VI, Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tư lý luận chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội, khắc phục số hạn chế nhận thức trước chủ nghĩa xã hội, làm cho nhận thức chủ nghĩa xã hội ngày sâu sắc Đại hội VII Đảng đánh dấu mốc quan trọng phát triển lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam chủ nghĩa xã hội Trên sở tổng kết thực tiễn năm đổi mới, Đại hội VII thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991) Cương lĩnh nêu sáu đặc trưng chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng là: - Do Nhân dân lao động làm chủ - Có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu - Có văn hóa tiên tiến, đận đà sắc dân tộc - Con người giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất cơng, làm theo lực, hưởng theo lao động, có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân - Các dân tộc nước bình đẳng, đồn kết giúp đỡ tiến - Có quan hệ hữu nghị hợp tác với Nhân dân tất nước giới Đến Đại hội X, Đảng Cộng sản Việt Nam có bước phát triển quan trọng quan niệm chủ nghĩa xã hội Nội hàm khái niệm xã hội chủ nghĩa Đại hội X nêu cụ thể với tám đặc trưng: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; nhân dân làm chủ; có kinh tế phát triển cao, dựa lực lượng sản xuất đại quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; người giải phóng khỏi áp bức, bất cơng, có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; dân tộc cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đồn kết, tương trợ giúp đỡ tiến bộ; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân lãnh đạo Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân nước giới” Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) hoàn thiện quan niệm xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam: - Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; - Do nhân dân làm chủ; có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại quan hệ sản xuất tiến phù hợp; - Có văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; - Con người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; - Các dân tộc cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đồn kết, tơn trọng giúp phát triển; - Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Đảng Cộng sản lãnh đạo; - Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nước giới Về đường lên chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh năm 1991 đề bảy phương hướng bản: Một là, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân tầng lớp trí thức làm tảng, Đảng Cộng sản lãnh đạo Thực đầy đủ quyền làm chủ nhân dân, giũ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên với hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân Hai là, phát triển lực lượng sản xuất, cơng nhiệp hóa đất nước theo hướng đại gắn liền với phát triển nông nghiệp toàn diện nhiệm vụ trung tâm nhằm bước xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao suất lao động xã hội cải thiện đời sống nhân dân Ba là, phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất, thiết lập bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với đa dạng hình thức sở hữu Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể ngày trở thành tảng kinh tế quốc dân Thực nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết lao động hiệu kinh tế chủ yếu Bốn là, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực tư tưởng văn hóa làm cho giới quan Mác - Lênin tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo đời sống tinh thần xã hội Kế thừa phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp tất dân tộc nước, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng xã hội dân chủ, văn minh lợi ích chân phẩm giá người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực thẩm mỹ ngày cao Chống tư tưởng, văn hóa phản tiến bộ, trái với truyền thống tốt đẹp dân tộc giá trị cao quý loài người, trái với phương hướng lên chủ nghĩa xã hội Năm là, thực sách đại đồn kết tồn dân tộc, củng cố mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp lực lượng phấn đấu nghiệp dân giàu, nước mạnh Thực sách đối ngoại hòa bình, hợp tác hữu nghị với tất nước; trung thành với chủ nghĩa quốc tế giai cấp cơng nhân, đồn kết với nước xã hội chủ nghĩa, với tất lực lượng đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới Sáu là, xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam Trong đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta ln nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, bảo vệ Tổ quốc thành cách mạng Bảy là, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm cho Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta Sau 25 năm đổi mới, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đưa tám phương hướng bản: - Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường; - Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; - Xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; xây dựng người, nâng cao đời sống nhân dân, thực tiến công xã hội; - Bảo đảm vững quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; - Thực đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; - Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất; - Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân; - Xây dựng Đảng sạch, vững mạnh Ngay phương hướng này, trình xây dựng, phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên đổi mới, bổ sung, phát triển cho phù hợp với thực tiễn đất nước thời đại 2 Vận dụng phát triển sáng tạo lý luận thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Trước đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định qúa độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam “quá độ gián tiếp” nghĩa “bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa” Trong công đổi mới, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (1991) sử dụng cụm từ “bỏ qua chế độ tư bản” xác định: “Nước ta độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản, từ xã hội vốn thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất thấp” Đến Đại hội IX, Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể hơn: Con đường lên nước ta phát triển độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tức bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng tư chủ nghĩa, tiếp thu, kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt chế độ tư chủ nghĩa, đặc biệt khoa học công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế đại Vận dụng phát triển sáng tạo lý luận mơ hình phát triển kinh tế Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam xác định kinh tế có cấu nhiều thành phần đặc trưng thời kỳ độ Tuy nhiên, Đại hội VI xem việc sử dụng đắn quan hệ hàng hóa - tiền tệ “đặc trưng thứ hai” chế quản lý kinh tế Đại hội VII xác định, kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước, đồng thời cụ thể hóa bước chế độ cơng hữu, cơng hữu “về tư liệu sản xuất chủ yếu” Đến Đại hội IX Đảng, khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa khẳng định với quan niệm “Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Mục đích kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý Nhà nước pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách, v.v Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực phân phối chủ yếu theo kết lao động, hiệu kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh thông qua phúc lợi xã hội Đây mơ hình kinh tế tổng quát Việt Nam thời kỳ độ chủ nghĩa xã hội Đến Đại hội XI, Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung vào đổi để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đại hội XI chủ trương: Thứ nhất, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường Thứ hai, phát triển hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp Thứ ba, phát triển đồng yếu tố thị trường loại thị trường Thứ tư, nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam qua kỳ đại hội có bổ sung, phát triển nhận thức kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Vận dụng phát triển sáng tạo lý luận Nhà nước Tổng kết việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa trình đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thấy cần thiết phải khai thác giá trị lý luận nhà nước pháp quyền lịch sử tư tưởng nhân loại Tuy vậy, thuật ngữ “nhà nước pháp quyền” chưa sử dụng Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (1991) Đảng Hiến pháp năm 1992 Hội nghị đại biểu tồn quốc nhiệm kỳ khóa VII Đảng (1994) lần sử dụng khái niệm “Nhà nước pháp quyền” khẳng định “Tiếp tục xây dựng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam Đó nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân, quản lý mặt đời sống xã hội pháp luật” Tuy nhiên, nhận thức “Nhà nước pháp quyền” bước đầu Tư tưởng vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền trước hết tổ chức hoat động máy nhà nước phải khuôn khổ pháp luật, nhờ bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, chưa nhấn mạnh mức Đại hội IX đánh dấu bước phát triển rõ rệt quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nhà nước ta nhà nước pháp quyền dân, dân, dân, quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng rành mạch phối hợp chặt chẽ quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Quan điểm Đại hội IX thể sửa đổi số điều Hiến pháp 1992 vào năm 2001 tiếp tục khẳng định Đại hội X với chủ trương: Xây dựng chế vận hành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm nguyên tắc tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phân phối hợp quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Đại hội XI có bước phát triển khẳng định phải nâng cao nhận thức xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nghiên cứu, xây dựng, bổ sung thể chế chế vận hành cụ thể để bảo đảm nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp kiểm soát quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp./  ... dân, nhân dân, nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân tầng lớp trí thức làm tảng, Đảng Cộng sản lãnh đạo Thực đầy đủ quyền làm chủ nhân dân, giũ nghiêm kỷ cương xã hội,... độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản, từ xã hội vốn thu c địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất thấp” Đến Đại hội IX, Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể hơn: Con đường lên nước ta phát... sở vật chất - kỹ thu t cho chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý Nhà nước pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách, v.v
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐẢNG VIÊN, BÀI THU HOẠCH LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐẢNG VIÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn