Các nhân tố ảnh hưởng đến khủng hoảng tiền tệ trường hợp của việt nam

135 29 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:13

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  LÊ TRẦN HOÀI THƢƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ - TRƢỜNG HỢP CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  LÊ TRẦN HOÀI THƢƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ - TRƢỜNG HỢP CỦA VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã Số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Đà Nẵng, tháng 03 năm 2017 LÊ TRẦN HOÀI THƢƠNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn .4 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC NGHIỆM VỀ KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ .5 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các lý thuyết khủng hoảng tiền tệ 1.1.3 Các dạng mô hình nhân tố ảnh hƣởng đến khủng hoảng tiền tệ 13 1.2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 17 1.2.1 Các nghiên cứu theo hƣớng tiếp cận phi tham số 18 1.2.2 Các nghiên cứu theo hƣớng tiếp cận tham số 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ 26 2.1 LỰA CHỌN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ PHÙ HỢP CHO VIỆT NAM 26 2.2 KHÁI NIỆM KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ ĐƢỢC SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU 27 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU .30 2.3.1 Biến phụ thuộc – biến dự báo khủng hoảng Yt 30 2.3.2 Các biến độc lập mơ hình 30 2.3.3 Mơ hình thực nghiệm 39 2.3.4 Giả thuyết nghiên cứu đề tài 40 2.4 DỮ LIỆU VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG MƠ HÌNH 41 2.4.1 Thu thập liệu 41 2.4.2 Xử lý liệu .43 2.5 ƢỚC LƢỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH 44 2.5.1 Ƣớc lƣợng mơ hình 44 2.5.2 Kiểm định mơ hình 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG 46 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 3.1 ĐẶC ĐIỂM LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 – 2016 VÀ DỰ BÁO NĂM 2017 47 3.1.1 Đặc điểm tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 – 2016 47 3.1.2 Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2017 54 3.2 CHỈ SỐ KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM 56 3.3 KẾT QUẢ ƢỚC LƢỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH 60 3.3.1 Khi n = 2: 61 3.3.2 Khi n = 67 3.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ CỦA MƠ HÌNH .73 3.4.1 Khi n = 73 3.4.2 Khi n = 75 3.4.3 Nhận xét 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 79 4.1 KẾT LUẬN 79 4.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ .80 4.2.1 Đối với Chính phủ 81 4.2.2 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc 83 4.3 ĐÁNH GIÁ NGHIÊN CỨU 88 4.3.1 Kết đóng góp đề tài mặt thực nghiệm 88 4.3.2 Những hạn chế đề tài 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KHTT Khủng hoảng tiền tệ GDP Gross Domestic Production = Tổng sản phẩm quốc nội DTNH Dự trữ ngoại hối NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại IMF Quỹ tiền tệ quốc tế IFS International Financial Statistics = Bộ phận thống kê tài IMF GSO Tổng cục thống kê Việt Nam FDI Foreign Direct Investment: Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc EWS Early Warning System: hệ thống cảnh báo sớm EMPI Exchange market pressure index: số áp lực thị trƣờng ngoại hối CC Currency crisis = Khủng hoảng tiền tệ CIF Cost, Insurance, Freight = Giá thành, bảo hiểm, cƣớc vận chuyển FOB Free on board = Giao hàng lên tàu ADB Asian Development Bank (ADB) = Ngân hàng phát triển châu Á DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng, biểu Trang 1.1 Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro 15 2.1 Giải thích biến độc lập 41 2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến khủng hoảng tiền tệ 43 3.1 Các tháng có EMPI vƣợt ngƣỡng 57 DANH MỤC BIỂU Số hiệu biểu Tên biểu Trang 3.1 Biến động cán cân thƣơng mại bình quân tháng qua năm 49 3.2 Biến động GDP bình quân tháng qua năm 50 3.3 Biến động cung tiền M2 bình quân tháng qua năm 50 3.4 Biến động DTNH trung bình tháng qua năm 51 3.5 Biến động tỷ giá hối đối trung bình tháng qua năm 52 3.6 Biến động lãi suất trung bình tháng qua năm 53 3.7 Chỉ số EMPI Việt Nam giai đoạn 1995 - 2016 54 3.8 Xác suất dự báo KHTT giai đoạn 06/2006 – 06/2008 3.9 Xác suất dự báo KHTT giai đoạn 11/2007 – 01/2010 3.10 Xác suất dự báo KHTT giai đoạn 02/2009 – 01/2011 77 3.11 Xác suất dự báo KHTT giai đoạn 11/2007 – 10/2009 78 4.1 Xác suất dự báo KHTT n = 81 4.2 Xác suất dự báo KHTT n = 82 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hố xu phát triển tất yếu lịch sử nhân loại, đem lại nhiều hội thuận lợi việc thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia nhƣng tất yếu đặt nhiều vấn đề tiêu cực Nhờ liên kết kinh tế tồn cầu, dòng chu chuyển vốn thị trƣờng giới vận động nhanh hơn, mạnh hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia nhƣng đồng thời đặt kinh tế giới nói chung nƣớc nói riêng đứng trƣớc nguy khủng hoảng tiền tệ tƣơng lai Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 bắt nguồn từ nƣớc Mỹ lan toàn giới ảnh hƣởng nghiêm trọng tới hệ thống tài – tiền tệ nhiều quốc gia, kinh tế giới bị thiệt hại nặng nề Việt Nam chịu ảnh hƣởng không nhỏ Năm 2007, Việt Nam gia nhập WTO; năm 2015, Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) năm 2016, Việt Nam ký kết hiệp định đối tác thƣơng mại xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), ngày mở rộng cánh cửa thị trƣờng tài – tiền tệ Từ đây, yếu thị trƣờng ngày bộc lộ rõ nét việc tự hóa tài khoản vãng lai tài khoản vốn hệ thống ngân hàng nhà nƣớc gặp phải cạnh tranh khốc liệt dòng vốn nƣớc Mặc dù khủng hoảng tiền tệ Việt Nam chƣa hoàn toàn xảy ra, nhƣng thị trƣờng tài – tiền tệ nƣớc ta tiềm ẩn nhiều rủi ro Do đó, việc hiểu biết cặn kẽ nhân tố ảnh hƣởng đến khủng hoảng tiền tệ nhƣ mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến khả xảy khủng hoảng tiền tệ nƣớc ta cần thiết để giúp Việt Nam tránh đƣợc khủng hoảng tiền tệ tƣơng lai Thực tế có nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu lý thuyết vận dụng mơ hình nhân tố ảnh hƣởng đến khủng hoảng tiền tệ Việt Nam PHỤ LỤC Bảng Kết hồi quy mơ hình Logit với n = Dependent Variable: YN2 Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 02/21/17 Time: 09:17 Sample (adjusted): 2002M01 2016M09 Included observations: 177 after adjustments Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C 10.45169 4.586667 2.278712 0.0227 DB(-1) DCGDP(-1) DIRFIR DNH EM GDPN IM LIRSIR(-1) M1 M2 M2DNH(-1) RDR RER TOT 0.462757 -0.069935 0.029223 0.022405 -0.016653 -0.003091 -0.032880 -17.05339 -0.028754 -0.052301 0.058482 0.708965 -5.948052 0.000164 0.097974 0.045091 0.022483 0.034731 0.020028 0.015354 0.026010 3.943712 0.099687 0.043111 0.042624 0.428317 26.52098 0.000604 4.723284 -1.550973 1.299764 0.645088 -0.831494 -0.201343 -1.264136 -4.324198 -0.288443 -1.213182 1.372031 1.655236 -0.224277 0.271829 0.0000 0.1209 0.1937 0.5189 0.4057 0.8404 0.2062 0.0000 0.7730 0.2251 0.1701 0.0979 0.8225 0.7858 McFadden R-squared 0.630948 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter LR statistic Prob(LR statistic) 0.466384 0.630153 0.899318 0.739316 139.3993 0.000000 Obs with Dep=0 121 Obs with Dep=1 56 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood Avg log likelihood Total obs 0.316384 0.260763 11.01561 -40.76853 -110.4682 -0.230331 177 Bảng Hồi quy mô hình Logit với n = sau loại biến khơng có ý nghĩa thống kê Dependent Variable: YN2 Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 02/21/17 Time: 10:19 Sample (adjusted): 2002M01 2016M09 Included observations: 177 after adjustments Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C DB(-1) LIRSIR(-1) RDR 12.98173 0.367839 -17.65224 0.626364 2.847884 0.060060 2.886532 0.341826 4.558376 6.124500 -6.115380 1.832404 0.0000 0.0000 0.0000 0.0669 McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.572675 0.466384 0.578596 0.650374 0.607706 126.5248 0.000000 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood Avg log likelihood 0.316384 0.276145 13.19226 -47.20576 -110.4682 -0.266699 121 Total obs 56 177 Bảng Kết hồi quy mơ hình Probit với n = Dependent Variable: YN2 Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 02/21/17 Time: 09:16 Sample (adjusted): 2002M01 2016M09 Included observations: 177 after adjustments Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C DB(-1) DCGDP(-1) DIRFIR DNH EM GDPN 5.277785 0.245933 -0.035904 0.015672 0.008798 -0.008711 -0.002261 2.441943 0.048416 0.025086 0.012680 0.018368 0.009253 0.008952 2.161306 5.079625 -1.431236 1.235980 0.478985 -0.941334 -0.252532 0.0307 0.0000 0.1524 0.2165 0.6319 0.3465 0.8006 IM LIRSIR(-1) M1 M2 M2DNH(-1) RDR RER TOT McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 -0.015620 -8.872246 -0.012641 -0.024275 0.025507 0.405103 -2.039242 8.73E-05 0.620832 0.466384 0.642780 0.911945 0.751943 137.1643 0.000000 121 56 0.012683 1.964765 0.051191 0.022519 0.022269 0.232285 11.51006 0.000366 -1.231563 -4.515678 -0.246944 -1.077953 1.145386 1.743993 -0.177170 0.238791 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood Avg log likelihood 0.2181 0.0000 0.8050 0.2811 0.2520 0.0812 0.8594 0.8113 0.316384 0.268880 11.71207 -41.88600 -110.4682 -0.236644 Total obs 177 Bảng Hồi quy mơ hình Probit với n = sau loại biến khơng có ý nghĩa thống kê Dependent Variable: YN2 Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 02/21/17 Time: 10:48 Sample (adjusted): 2002M01 2016M09 Included observations: 177 after adjustments Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C DB(-1) LIRSIR(-1) RDR 6.823112 0.195766 -9.355054 0.324803 1.430866 0.028024 1.351760 0.181068 4.768520 6.985529 -6.920645 1.793814 0.0000 0.0000 0.0000 0.0728 McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.563377 0.466384 0.590203 0.661980 0.619313 124.4704 0.000000 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood Avg log likelihood 121 Total obs 56 0.316384 0.279701 13.53423 -48.23297 -110.4682 -0.272503 177 Bảng Kết hồi quy mơ hình Logit với n = Dependent Variable: YN3 Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 02/21/17 Time: 09:18 Sample (adjusted): 2002M01 2016M09 Included observations: 177 after adjustments Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C 3.656566 5.862747 0.623695 0.5328 DB(-1) 0.599916 0.149979 3.999991 0.0001 DCGDP(-1) -0.094427 0.055370 -1.705388 0.0881 DIRFIR 0.033900 0.023761 1.426702 0.1537 DNH -0.110320 0.056660 -1.947051 0.0515 EM -0.023543 0.023994 -0.981212 0.3265 GDPN -0.001367 0.018712 -0.073064 0.9418 IM -0.011668 0.027498 -0.424340 0.6713 LIRSIR(-1) -13.86223 4.445736 -3.118095 0.0018 M1 -0.051237 0.135925 -0.376951 0.7062 M2 -0.124199 0.062110 -1.999667 0.0455 M2DNH(-1) 0.007288 0.054008 0.134942 0.8927 RDR 0.355091 0.500116 0.710017 0.4777 RER 0.146899 32.43426 0.004529 0.9964 TOT -6.19E-05 0.000693 -0.089348 0.9288 McFadden R-squared 0.707480 Mean dependent var 0.220339 S.D dependent var 0.415651 S.E of regression 0.211187 Akaike info criterion 0.478005 Sum squared resid 7.225186 Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 0.747170 Log likelihood 0.587168 Restr log likelihood -27.30341 -93.33859 LR statistic 132.0704 Avg log likelihood -0.154257 Prob(LR statistic) 0.000000 Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 138 Total obs 177 39 Bảng Hồi quy mơ hình Logit với n = sau loại biến khơng có ý nghĩa thống kê Dependent Variable: YN3 Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 02/21/17 Time: 11:07 Sample (adjusted): 2002M01 2016M09 Included observations: 177 after adjustments Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob DB(-1) 0.529848 0.104334 5.078404 0.0000 DCGDP(-1) DNH LIRSIR(-1) M2 -0.085148 -0.125801 -9.859074 -0.144967 0.040969 0.025169 1.887223 0.049917 -2.078366 -4.998311 -5.224118 -2.904144 0.0377 0.0000 0.0000 0.0037 Mean dependent var 0.220339 S.D dependent var 0.415651 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Avg log likelihood 0.216116 Akaike info criterion 8.033437 Schwarz criterion -29.88474 Hannan-Quinn criter -0.168840 0.394178 0.483900 0.430566 Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 138 Total obs 39 177 Bảng Kết hồi quy mơ hình Probit với n = Dependent Variable: YN3 Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 02/21/17 Time: 11:15 Sample (adjusted): 2002M01 2016M09 Included observations: 177 after adjustments Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C DB(-1) DCGDP(-1) DIRFIR DNH EM GDPN IM LIRSIR(-1) M1 M2 M2DNH(-1) RDR RER TOT 1.808054 0.318039 -0.048881 0.016931 -0.064493 -0.009624 -0.001187 -0.008373 -7.186539 -0.019896 -0.062611 -0.004162 0.259298 1.414444 -2.17E-05 3.167212 0.075419 0.030795 0.013226 0.029600 0.011523 0.009766 0.014205 2.289883 0.060364 0.031147 0.027944 0.259841 10.69868 0.000370 0.570866 4.216983 -1.587313 1.280124 -2.178770 -0.835253 -0.121512 -0.589419 -3.138387 -0.329599 -2.010183 -0.148952 0.997913 0.132207 -0.058583 0.5681 0.0000 0.1124 0.2005 0.0293 0.4036 0.9033 0.5556 0.0017 0.7417 0.0444 0.8816 0.3183 0.8948 0.9533 0.700357 0.415651 0.485517 0.754682 0.594680 130.7407 0.000000 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood Avg log likelihood McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 138 Total obs 39 0.220339 0.219895 7.833299 -27.96824 -93.33859 -0.158013 177 Bảng Hồi quy mô hình Probit với n = sau loại biến khơng có ý nghĩa thống kê Dependent Variable: YN3 Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 02/21/17 Time: 14:27 Sample (adjusted): 2002M01 2016M09 Included observations: 177 after adjustments Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob DB(-1) 0.236461 0.037637 6.282596 0.0000 DNH LIRSIR(-1) M2 -0.067119 -4.648985 -0.070574 0.011013 0.721554 0.022597 -6.094486 -6.443015 -3.123109 0.0000 0.0000 0.0018 Mean dependent var 0.220339 S.D dependent var 0.415651 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Avg log likelihood 0.231548 Akaike info criterion 9.275280 Schwarz criterion -32.71613 Hannan-Quinn criter -0.184837 0.414872 0.486649 0.443982 Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 138 Total obs 39 177 BẢNG XÁC SUẤT KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ Time 2001M12 2002M01 2002M02 2002M03 2002M04 2002M05 2002M06 2002M07 2002M08 2002M09 2002M10 2002M11 2002M12 2003M01 2003M02 2003M03 2003M04 2003M05 2003M06 2003M07 2003M08 2003M09 2003M10 2003M11 2003M12 2004M01 2004M02 2004M03 2004M04 2004M05 2004M06 2004M07 2004M08 2004M09 2004M10 2004M11 2004M12 2005M01 DB 27.447 23.910 17.182 12.413 14.761 17.051 13.877 14.177 13.610 15.320 15.207 14.537 13.741 13.445 19.711 22.363 21.368 21.119 26.403 23.760 26.986 30.117 31.097 32.555 36.970 37.689 35.557 38.990 40.150 38.302 33.052 35.069 36.068 33.837 34.008 36.621 34.394 32.712 DNH DCGDP LIRSIR M2 7.280 12.288 1.495 9.069 7.201 28.373 1.462 12.143 9.998 20.642 1.453 0.321 16.565 15.006 1.417 -2.706 13.453 16.672 1.324 -3.521 5.551 18.254 1.324 2.608 10.507 14.327 1.460 -3.536 5.007 13.909 1.459 -2.521 -0.719 12.633 1.398 1.292 4.179 13.611 1.398 3.628 -1.483 12.788 1.398 5.795 7.957 11.429 1.398 3.782 12.395 9.961 1.386 0.753 30.209 -10.993 1.398 -11.481 30.271 -6.077 1.360 -0.307 38.577 -3.996 1.353 -3.890 49.896 -4.777 1.348 -8.820 57.969 -4.973 1.353 -12.033 65.404 -0.826 1.325 -13.949 57.295 -2.900 1.335 -10.132 52.248 -0.369 1.453 -4.637 57.159 2.087 1.564 -5.608 57.491 2.856 1.586 -3.302 54.523 4.000 1.598 2.355 50.269 7.464 1.598 4.468 33.435 71.065 1.598 9.411 29.034 38.702 1.598 13.335 15.963 29.951 1.598 25.965 7.919 10.870 1.598 33.966 2.628 14.615 1.598 32.089 1.343 13.635 1.598 32.040 11.349 40.922 1.598 25.318 13.833 19.912 1.551 21.305 10.904 9.147 1.523 24.420 10.086 -16.523 1.538 24.906 11.217 3.673 1.567 23.503 13.004 13.335 1.567 12.917 20.498 9.953 1.697 14.079 RDR -0.364 -0.619 -1.754 1.353 0.533 0.164 0.410 0.667 0.443 0.443 0.199 0.322 0.206 -0.281 -1.588 1.169 0.583 0.701 0.831 0.950 0.547 0.510 0.616 -0.098 -0.331 -0.559 -2.522 -0.292 0.050 -0.393 -0.386 0.060 -0.136 0.324 0.543 0.329 -0.102 -0.526 n=3 Logit Probit 1.98% 3.55% 0.42% 3.25% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.04% 0.06% 0.17% 0.48% 0.02% 0.01% 0.03% 0.03% 0.02% 0.01% 0.06% 0.07% 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.12% 0.00% 0.21% 0.01% 0.08% 0.00% 0.04% 0.00% 0.86% 0.11% 0.20% 0.01% 0.17% 0.01% 0.17% 0.01% 0.13% 0.01% 0.29% 0.03% 8.52% 5.43% 0.06% 7.86% 0.25% 2.70% 2.76% 12.77% 40.51% 35.29% 18.05% 23.45% 1.10% 1.53% 0.42% 5.79% 5.83% 12.74% 6.04% 6.47% 36.50% 6.41% 53.30% 33.70% 4.82% 6.30% n=2 Logit Probit 2.43% 2.23% 0.60% 0.29% 0.41% 0.14% 0.08% 0.01% 0.77% 0.43% 2.06% 1.77% 0.07% 0.00% 0.07% 0.00% 0.16% 0.03% 0.26% 0.07% 0.27% 0.07% 0.20% 0.04% 0.14% 0.02% 0.04% 0.00% 4.57% 4.72% 8.96% 9.89% 7.51% 8.23% 6.78% 7.36% 47.46% 45.46% 18.27% 19.70% 8.18% 9.02% 4.07% 4.16% 2.56% 2.36% 3.06% 2.97% 12.19% 13.60% 5.05% 5.52% 8.88% 9.90% 29.88% 30.61% 33.13% 33.55% 20.15% 21.70% 4.61% 4.83% 8.23% 9.14% 28.43% 29.26% 24.60% 25.74% 19.06% 20.52% 21.82% 23.25% 8.63% 9.63% 2005M02 2005M03 2005M04 2005M05 2005M06 2005M07 2005M08 2005M09 2005M10 2005M11 2005M12 2006M01 2006M02 2006M03 2006M04 2006M05 2006M06 2006M07 2006M08 2006M09 2006M10 2006M11 2006M12 2007M01 2007M02 2007M03 2007M04 2007M05 2007M06 2007M07 2007M08 2007M09 2007M10 2007M11 2007M12 2008M01 2008M02 2008M03 2008M04 2008M05 2008M06 2008M07 32.322 30.607 31.555 32.541 34.557 32.990 34.148 33.768 32.983 30.739 33.919 34.393 37.208 38.425 37.003 36.234 35.589 36.502 34.864 33.181 33.093 33.052 31.853 38.115 34.596 39.029 41.860 43.761 44.733 46.717 45.060 48.866 51.991 51.015 51.492 43.280 43.561 38.970 31.880 30.926 28.220 26.205 19.485 25.819 32.656 32.023 22.708 20.417 26.480 27.445 29.731 28.688 28.255 27.940 30.065 35.202 34.890 37.374 43.070 41.558 39.197 37.885 35.504 38.354 47.464 52.304 65.698 69.907 72.080 77.225 83.289 90.204 86.859 89.026 91.273 90.212 74.731 59.226 52.244 44.301 31.067 16.695 7.417 0.631 10.509 9.513 11.278 11.646 13.108 6.923 12.902 15.187 18.101 16.248 19.146 19.622 22.248 23.393 26.895 20.592 17.332 13.186 12.411 11.298 9.802 12.202 12.416 22.501 17.505 20.418 22.560 23.026 23.271 24.581 22.525 25.409 28.124 26.559 26.588 27.145 18.525 10.669 0.930 -0.573 -3.004 -6.663 1.697 1.500 1.500 1.532 1.532 1.532 1.485 1.485 1.514 1.514 1.484 1.461 1.461 1.461 1.484 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.456 1.456 1.461 1.475 1.461 1.461 1.503 1.503 1.503 1.503 1.503 1.553 1.553 1.553 1.246 1.304 1.238 1.247 1.149 1.199 6.662 6.121 2.868 10.836 16.252 17.836 11.367 7.888 7.975 2.499 5.896 -3.111 10.733 1.457 4.528 0.691 -2.033 -3.522 0.850 6.442 5.743 5.679 -1.939 15.552 -9.667 5.706 7.825 8.795 -1.758 1.809 1.530 -7.028 -3.023 -5.540 8.983 -3.178 -4.679 1.081 -11.076 1.099 10.270 11.461 -1.997 0.497 -0.019 0.190 0.191 0.193 0.222 -0.180 0.227 0.229 -0.167 -0.545 -1.505 1.114 0.436 0.064 0.257 0.259 0.260 0.356 0.356 0.077 0.082 -0.377 -1.558 0.900 0.099 -0.077 -0.267 -0.347 0.098 0.101 -0.155 -0.597 -2.272 -1.781 -2.861 -2.009 -1.296 -2.793 -0.737 0.299 2.50% 2.59% 0.20% 0.04% 0.96% 0.77% 0.83% 0.48% 1.97% 1.62% 9.54% 10.61% 0.97% 0.75% 14.54% 16.00% 1.69% 1.77% 12.23% 13.55% 4.47% 5.65% 22.64% 23.98% 3.94% 2.82% 14.35% 15.79% 9.63% 10.82% 31.48% 32.05% 5.04% 6.88% 33.98% 34.16% 4.92% 8.80% 18.73% 20.21% 1.18% 1.83% 7.32% 8.07% 20.54% 29.11% 25.39% 26.65% 3.96% 7.47% 25.15% 26.60% 22.78% 31.84% 82.87% 78.08% 25.37% 35.24% 83.22% 78.58% 10.75% 23.56% 60.73% 56.98% 11.09% 16.24% 66.47% 62.04% 14.93% 17.58% 61.02% 57.19% 22.44% 19.38% 68.67% 64.05% 6.37% 6.01% 56.01% 52.84% 4.35% 4.04% 40.41% 39.64% 3.36% 2.54% 35.55% 35.54% 2.59% 2.07% 35.29% 35.32% 0.06% 0.01% 22.57% 24.00% 5.01% 6.69% 58.28% 55.19% 0.07% 0.01% 61.56% 57.54% 0.30% 0.58% 3.19% 0.89% 3.52% 4.53% 10.53% 0.12% 79.64% 74.79% 0.34% 92.65% 90.13% 2.71% 95.75% 94.50% 0.47% 93.67% 91.55% 2.95% 97.59% 97.17% 3.39% 95.66% 94.35% 8.71% 98.71% 98.76% 44.65% 35.42% 99.46% 99.66% 22.30% 20.71% 94.89% 93.40% 93.81% 88.22% 96.78% 96.07% 35.81% 42.89% 42.79% 42.33% 97.02% 92.52% 99.68% 99.87% 98.98% 96.61% 97.03% 96.40% 91.25% 71.57% 75.21% 70.80% 84.76% 61.10% 86.74% 82.75% 89.49% 68.17% 96.32% 95.29% 2008M08 2008M09 2008M10 2008M11 2008M12 2009M01 2009M02 2009M03 2009M04 2009M05 2009M06 2009M07 2009M08 2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 2010M11 2010M12 2011M01 2011M02 2011M03 2011M04 2011M05 2011M06 2011M07 2011M08 2011M09 2011M10 2011M11 2011M12 2012M01 24.973 26.115 22.774 22.258 23.533 24.727 26.529 26.668 32.869 33.298 35.943 36.562 36.672 34.145 33.798 33.126 26.683 26.172 23.423 24.581 23.469 22.928 25.403 23.809 28.243 29.276 27.959 27.830 32.337 27.753 32.834 26.318 22.818 20.511 18.120 18.911 21.023 15.388 13.586 13.187 12.284 14.486 2.306 5.798 3.329 -0.772 1.803 -6.142 -12.178 -12.847 -17.057 -11.720 -8.838 -12.147 -15.629 -20.901 -22.494 -24.336 -30.496 -30.422 -30.967 -39.013 -30.684 -32.075 -29.380 -26.215 -26.069 -23.854 -22.118 -22.741 -23.073 -21.726 -21.643 -10.786 -10.907 -2.029 8.263 22.881 17.328 9.194 5.860 6.770 8.660 16.297 -5.840 -4.091 -7.463 -5.065 -2.634 -4.141 3.812 7.378 14.896 18.311 22.242 23.026 25.870 24.912 31.626 24.380 15.347 8.486 5.792 6.619 6.747 4.744 6.079 7.201 6.676 5.401 -0.162 1.715 6.340 8.788 8.816 1.493 -4.536 -5.415 -6.841 -1.405 -4.271 -10.853 -17.601 -14.493 -13.437 -13.567 1.177 1.174 1.181 1.323 1.413 1.442 1.436 1.287 1.276 1.311 1.328 1.307 1.291 1.273 1.246 1.051 1.173 1.173 1.173 1.163 1.264 1.184 1.179 1.194 1.171 1.194 1.204 1.104 1.102 1.102 1.172 1.172 1.279 1.291 1.291 1.292 1.292 1.253 1.192 1.108 1.094 1.103 1.611 6.660 -4.547 5.570 0.545 1.447 18.372 -0.158 20.625 8.404 13.154 13.355 22.197 20.659 31.215 23.523 13.299 27.829 18.846 29.497 20.958 16.478 16.070 14.718 14.829 14.941 12.888 15.610 24.590 -4.094 23.305 9.834 1.298 5.884 0.479 -4.606 3.426 -1.433 -3.605 -6.107 -5.869 3.081 -0.146 1.208 1.472 1.577 1.327 -1.314 0.325 0.743 0.901 0.170 0.078 0.115 0.424 0.056 0.332 0.280 -0.529 -0.510 -1.107 0.114 0.772 0.660 0.714 0.870 0.695 -0.385 -0.133 -0.860 -0.832 -0.576 -0.927 -1.000 -2.153 -1.043 0.078 -0.001 0.237 0.343 0.806 0.778 0.641 0.163 89.18% 63.39% 79.67% 74.84% 60.70% 33.28% 89.57% 85.96% 94.56% 78.83% 94.19% 92.12% 58.63% 32.43% 81.65% 76.65% 24.46% 14.46% 20.36% 21.61% 33.79% 23.98% 1.59% 1.27% 13.11% 9.01% 4.01% 4.09% 77.23% 67.59% 10.52% 11.63% 49.42% 50.34% 65.38% 60.91% 97.87% 97.83% 93.41% 91.14% 91.42% 92.38% 89.36% 85.83% 97.49% 98.56% 94.44% 92.59% 96.39% 97.95% 97.39% 96.87% 98.45% 99.54% 97.64% 97.25% 85.01% 92.79% 96.36% 95.35% 93.07% 98.49% 97.34% 96.79% 99.91% 100.0% 99.82% 99.95% 74.45% 82.46% 85.48% 81.24% 94.01% 93.02% 77.08% 72.35% 72.99% 73.31% 72.35% 67.50% 86.15% 83.72% 87.85% 83.87% 74.16% 74.43% 42.88% 41.65% 80.95% 77.32% 72.35% 67.39% 92.36% 89.25% 88.68% 84.88% 79.76% 78.14% 75.05% 70.01% 97.57% 96.18% 92.10% 89.42% 98.53% 97.37% 93.05% 90.67% 97.24% 92.36% 81.36% 76.74% 95.51% 89.57% 96.11% 95.04% 99.99% 100.0% 99.37% 99.57% 91.98% 89.29% 95.90% 94.74% 99.35% 99.01% 97.68% 97.34% 96.92% 91.92% 65.16% 61.33% 32.56% 20.11% 13.59% 15.14% 7.55% 4.02% 9.90% 11.00% 0.85% 0.17% 4.16% 4.29% 0.51% 0.16% 6.20% 6.72% 10.13% 5.93% 13.31% 14.67% 2.95% 4.63% 5.02% 0.36% 0.97% 4.85% 5.07% 0.91% 7.04% 7.67% 1.36% 21.10% 22.41% 0.02% 15.41% 16.87% 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12 2013M01 2013M02 2013M03 2013M04 2013M05 2013M06 2013M07 2013M08 2013M09 2013M10 2013M11 2013M12 2014M01 2014M02 2014M03 2014M04 2014M05 2014M06 2014M07 2014M08 2014M09 2014M10 2014M11 2014M12 2015M01 2015M02 2015M03 2015M04 2015M05 2015M06 2015M07 11.671 14.419 16.950 19.096 18.047 18.184 13.007 17.582 20.288 22.903 24.817 29.929 29.232 30.583 29.081 27.455 27.829 27.147 26.903 26.032 26.368 25.194 22.941 19.294 20.250 18.518 19.121 18.362 19.086 18.473 18.879 19.827 19.359 19.070 19.250 20.892 17.771 17.798 16.862 17.469 17.363 17.281 23.525 -9.059 44.620 -3.225 55.772 3.932 48.364 5.857 31.160 4.933 19.340 9.156 31.034 0.091 40.133 1.983 45.270 3.584 64.433 2.922 85.915 3.076 96.519 -0.768 89.976 3.699 57.398 7.404 37.215 14.405 29.678 7.694 22.660 5.460 12.553 -3.072 17.130 1.202 11.751 2.798 15.110 3.383 8.320 6.229 0.668 6.238 2.514 -21.193 4.414 16.871 18.387 39.716 29.650 1.209 33.601 -0.008 43.214 8.020 54.692 -3.233 46.966 8.744 49.719 15.998 44.340 53.867 40.944 1.521 31.529 -17.311 19.006 12.396 23.869 10.394 9.134 10.873 1.450 24.936 4.210 17.951 4.026 6.062 2.128 10.079 1.097 1.165 1.225 1.295 1.400 1.389 1.388 1.388 1.374 1.374 1.485 1.498 1.481 1.545 1.398 1.472 1.480 1.455 1.423 1.423 1.390 1.414 1.439 1.439 1.466 1.580 1.571 1.408 1.430 1.396 1.479 1.458 1.581 1.659 1.659 1.479 1.479 1.545 1.545 1.545 1.506 1.506 2.407 -1.162 2.282 -1.733 4.330 6.766 -7.929 -4.932 -1.125 1.553 -0.668 18.212 0.463 4.868 5.739 4.342 1.297 8.816 8.470 15.389 13.944 7.386 14.394 -9.949 4.900 5.535 3.552 5.530 5.886 0.653 1.643 4.982 0.246 3.191 0.883 23.379 -14.387 -3.372 -1.708 1.196 0.335 -0.212 -0.201 0.924 0.943 0.743 1.012 1.041 0.117 -1.449 -0.101 0.283 0.397 -0.579 -0.658 0.823 0.595 0.637 0.514 0.311 -0.262 -0.492 0.083 0.231 0.048 0.464 0.002 0.941 -0.395 0.296 0.177 0.257 0.257 0.076 0.319 0.681 0.652 0.610 0.458 0.238 0.248 0.228 0.057 0.269 0.47% 0.03% 21.71% 23.12% 0.01% 0.00% 18.08% 19.44% 0.00% 0.00% 15.53% 16.89% 0.01% 0.00% 12.52% 13.78% 0.05% 0.00% 9.73% 10.71% 0.03% 0.00% 1.16% 0.78% 0.05% 0.01% 0.84% 0.49% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 0.29% 0.00% 0.00% 2.56% 2.35% 0.00% 0.00% 6.86% 7.50% 0.00% 0.00% 1.14% 0.78% 0.00% 0.00% 5.40% 5.83% 0.06% 0.00% 13.13% 14.44% 0.56% 0.21% 6.48% 7.03% 1.86% 2.67% 35.25% 35.17% 2.51% 2.42% 7.04% 7.70% 4.03% 3.81% 6.21% 6.73% 4.40% 1.80% 5.36% 5.75% 2.70% 1.65% 7.27% 8.04% 1.22% 0.69% 7.53% 8.30% 10.59% 9.45% 15.38% 16.85% 3.59% 4.63% 6.40% 6.98% 19.17% 22.62% 2.41% 2.18% 3.13% 0.27% 0.48% 0.20% 0.03% 0.01% 0.77% 0.42% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66% 0.33% 0.00% 0.00% 0.62% 0.30% 0.01% 0.00% 0.90% 0.54% 0.00% 0.00% 0.22% 0.05% 0.00% 0.00% 0.51% 0.22% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.41% 0.56% 0.58% 0.27% 0.12% 0.11% 0.16% 0.03% 0.13% 0.15% 0.05% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% 0.00% 0.03% 0.04% 0.04% 0.00% 0.17% 0.12% 0.09% 0.01% 2015M08 2015M09 2015M10 2015M11 2015M12 2016M01 2016M02 2016M03 2016M04 2016M05 2016M06 2016M07 2016M08 2016M09 17.235 16.315 15.551 15.643 14.713 14.476 16.057 17.472 18.531 19.341 19.527 19.341 18.870 19.918 -10.993 -16.640 -15.567 -16.773 -17.236 -20.663 -22.456 -14.156 -9.214 -8.473 -8.156 -6.619 10.293 20.065 9.834 8.873 8.492 9.096 8.476 8.560 10.529 12.116 12.403 12.379 12.160 11.714 9.878 10.150 1.487 6.460 1.487 -2.588 1.487 -4.135 1.441 -2.796 1.487 -3.707 1.441 -7.946 1.423 11.394 1.326 4.824 1.326 2.600 1.326 0.698 1.326 0.286 1.326 0.234 1.326 1.376 1.326 2.779 0.460 0.601 0.279 0.332 -0.243 0.403 -0.012 -0.129 0.103 -0.103 -0.026 0.310 0.331 -0.134 0.22% 0.41% 0.09% 2.00% 6.03% 0.14% 1.46% 4.16% 0.08% 0.97% 2.71% 0.06% 1.83% 5.54% 0.11% 2.12% 6.65% 0.05% 0.23% 0.50% 0.08% 0.48% 1.33% 0.18% 1.70% 5.42% 1.93% 3.43% 10.16% 2.49% 5.28% 14.15% 3.48% 4.95% 12.94% 4.55% 0.49% 0.85% 4.31% 0.11% 0.06% 2.76% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.03% 1.62% 2.28% 3.47% 4.74% 4.46% 2.60% ... để nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến khủng hoảng tiền tệ, nhằm xác định nhân tố ảnh hƣởng đến khủng hoảng tiền tệ Việt Nam mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến khả xảy khủng hoảng tiền tệ, từ đƣa đƣợc... khủng hoảng tiền tệ nhƣ nào? - Các nhân tố ảnh hƣởng đến khủng hoảng tiền tệ Việt Nam mức độ ảnh hƣởng chúng đến khả xảy khủng hoảng tiền tệ Việt Nam? - Chính phủ chủ thể liên quan nên lƣu ý đến. .. vấn đề lý thuyết khủng hoảng tiền tệ nhân tố ảnh hƣởng đến khủng hoảng tiền tệ; - Phát triển mơ hình thực nghiệm cho phép nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến khủng hoảng tiền tệ Việt Nam; - Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến khủng hoảng tiền tệ trường hợp của việt nam , Các nhân tố ảnh hưởng đến khủng hoảng tiền tệ trường hợp của việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn