Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng NNPTNT việt nam chi nhánh đà nẵng

119 49 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:13

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐINH HỒNG VŨ LÂM HỒN THIỆN CƠNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐÀ NẴNG - NĂM 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐINH HỒNG VŨ LÂM HỒN THIỆN CƠNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 N ƣờ ƣớn n o ọ : PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG ĐÀ NẴNG - NĂM 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1.1 Tổng quan hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại 10 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại 11 1.2 BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .13 1.2.1 Khái niệm bảo đảm tiền vay 13 1.2.2 Chức bảo đảm tiền vay 13 1.2.3 Các hình thức bảo đảm tiền vay 14 1.3 NỘI DUNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 15 1.3.1 Thu thập, đánh giá thông tin .15 1.3.2 Thẩm định tài sản bảo đảm định giá tài sản bảo đảm 16 1.3.3 Ký kết hợp đồng bảo tiền vay .19 1.3.4 Quản lý tài sản bảo đảm 21 1.3.5 Xử lý tài sản đảm tiền vay 21 1.4 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN 22 1.4.1 Các tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt rủi ro tín dụng 23 1.4.2 Các tiêu chí đánh giá lực tài trợ rủi ro tín dụng từ tài sản bảo đảm 23 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN 24 1.5.1 Nhân tố bên 24 1.5.2 Nhân tố bên .26 KẾT LUẬN CHƢƠNG .29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 30 2.1.2 Chức nhiệm vụ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng: 34 2.1.4 Khái quát kết hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2016 36 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 41 2.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng 41 2.2.2 Thực trạng thực nội dung công tác bảo đảm tiền vay tài sản Chi nhánh thời gian qua 43 2.2.3 Kết công tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 66 2.3.1 Kết đạt đƣợc 66 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG .74 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 75 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 75 3.1.1 Định hƣớng hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 75 3.1.2 Kết luận rút từ phân tích thực trạng công tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh Đà Nẵng .77 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 78 3.2.1 Khuyến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 78 3.2.2 Khuyến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam .88 3.2.3 Khuyến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG .95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản s o) DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu Tên Trang 2.1 Kết nguốn vốn huy động giai đoạn 2014-2016 36 2.2 Dƣ nợ cho vay giai đoạn 2014-2016 38 2.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2016 41 2.4 Tỷ trọng dƣ nợ theo hình thức bảo đảm 58 2.5 Cơ cấu dƣ nợ cho vaybảo đảm tài sản theo hình thức bảo đảm tài sản 60 2.6 Cơ cấu dƣ nợ cho vaybảo đảm tài sản theo loại tài sản bảo đảm 62 2.7 Kết công tác bảo đảm tiền vay tài sản 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết củ đề tài Ngân hàng thƣơng mại định chế tài trung gian quan trọng vào loại bậc kinh tế thị trƣờng Nhờ hệ thống định chế tài trung gian mà nguồn tiền nhàn rỗi xã hội đƣợc huy động đồng thời sử dụng số vốn để cấp tín dụng cho tổ chức kinh tế, cá nhân Sự có mặt Ngân hàng thƣơng mại hầu hết mặt hoạt động kinh tế xã hội chứng minh rằng: đâu có hệ thống Ngân hàng thƣơng mại phát triển có phát triển với tốc độ cao kinh tế - xã hội Nhận thức đƣợc vị trí vai trò đó, Ngân hàng thƣơng mại nƣớc ta bƣớc khẳng định lớn mạnh phƣơng diện hoạt động, đặc biệt hoạt động cho vay nhằm phục vụ đắc lực cho phát triển ngành, lĩnh vực khác kinh tế Tuy nhiên, thân nghiệp vụ cho vay Ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro rủi ro tín dụng loại rủi ro lớn phức tạp có tính lan truyền để lại hậu to lớn, gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến kinh tế quốc dân Vì thế, để nâng cao chất lƣợng tín dụng cho vay, bảo đảm an toàn thu hồi vốn lãi hạn, Ngân hàng thƣờng áp dụng hàng loạt biện pháp để phòng ngừa hạn chế rủi ro Trong đó, cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản có vai trò lớn, giảm thiểu rủi ro tổn thất cho Ngân hàng khách hàng lý mà khơng tốn đƣợc khoản nợ đến hạn Tuy nhiên, nay, công tác bảo đảm tiền vay Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng nhiều vấn đề tồn ảnh hƣởng khơng đến hiệu kinh doanh Ngân hàng nhƣ phát triển ổn định kinh tế Vì thế, tác giả chọn đề tài "Hồn thiện cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng” để làm đề tài nghiên cứu nhằm nhìn nhận đánh giá lại công tác bảo đảm tiền vay tài sản thời gian qua để từ đề xuất khuyến nghị thích hợp góp phần hồn thiện cơng tác Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam nói chung Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng thời gian đến Mục tiêu củ đề tài Phân tích cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Từ đó, đề xuất giải pháp giúp hồn thiện công tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Từ mục tiêu trên, câu hỏi nghiên cứu đƣợc đặt để giải nhƣ sau: - Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay liên quan đến đặc trƣng hoạt động cho vay? - Nội dung cơng tác bảo đảm tiền vay gì? - Tiêu chí đánh giá cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản gì? - Những nhân tố ảnh hƣởng đến công tác bảo đảm tiền vay tài sản? - Thực trạng công tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2016? - Những mặt thành cơng vấn đề hạn chế cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng? - Cần đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác bảo đảm 97 VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG”, ngƣời viết tổng quan đƣợc công tác bảo đảm tiền vay tài sản chi nhánh Đà Nẵng, qua đƣa số khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác Hy vọng đề tài đóng góp phần vào việc hồn thiện công tác bảo đảm tiền vay tài sản Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam nói chung DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ThS Bùi Diệu Anh, TS Hồ Diệu, TS Lê Thị Hiệp Thƣơng (2009), Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng, NXB Phƣơng Đơng, Hồ Chí Minh [2] Ngơ Huy Bảo (2015), Hồn thiện công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm hoạt động cho vay Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [3] Bộ luật Dân (2015) [4] Bộ Tƣ pháp, Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2011), Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất [5] Bộ Tƣ pháp, Bộ Tài nguyên Môi trƣờng, Ngân hàng Nhà nƣớc (2014), Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm [6] Chính phủ Nƣớc CHXHCN Việt Nam (2006), Nghị định số 163/2006/NĐ-CP giao dịch bảo đảm [7] Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2010), Nghị định số 83/2010/NĐCP đăng ký giao dịch bảo đảm [8] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, TS Đặng Hà Giang, TS Hoàng Hùng, ThS Trần Văn Thanh, ThS Lê Thị Hồng Phúc, ThS Nguyễn Văn Thầy (2010), Quản trị Ngân hàng thương mại đại, NXB Phƣơng Đơng, Hồ Chí Minh [9] Đỗ Quang Điệp (2016), Hồn thiện cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt NamChi nhánh Đắk Lắk, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [10] Luật sƣ TS Bùi Đức Giang, Trần Quang Vinh (2016), “Xác lập biện pháp bảo đảm tài sản theo Bộ Luật dân 2015”, Tạp chí Ngân hàng, (18), tr 13-15 [11] Luật sƣ TS Bùi Đức Giang, Trần Quang Vinh (2016), “Một số góp ý cho dự thảo nghị định giao dịch bảo đảm: Góc nhìn từ thực tiễn cấp tín dụng có bảo đảm”, Tạp chí Ngân hàng, (21), tr 23-25 [12] Ths Nguyễn Thanh Huyền (2016), “Vài đánh giá thẩm định giá tài sản chấp xử lý nợ Ngân hàng Thƣơng mại”, Tạp chí Tài Chính, (kỳ tháng 03/2016), tr 19-20 [13] PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Lao động, Hà Nội [14] Ths Trần Thị Bích Nhân (2016), “Định giá bất động sản chấp Ngân hàng: Những tồn đề xuất”, Tạp chí Tài chính, (kỳ 01 tháng 08/2016), tr 68-70 [15] Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam (2011), Sổ tay tín dụng [16] Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (2014), Quyết định số 35/QĐ-HĐTV-HSX ban hành quy định giao dịch bảo đảm cấp tín dụng hệ thống [17] Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh Đà Nẵng (2014), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh [18] Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh Đà Nẵng (2015), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh [19] Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh Đà Nẵng (2016), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh [20] Trần Cơng Sinh (2014), Hồn thiện cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh Hải Châu, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [21] Ths Nguyễn Thị Thu Thu, Ths Nguyễn Văn Thọ, Ths Nguyễn Ngọc Linh (2014), “Khó khăn vƣớng mắc nhận tài sản bảo đảm cấn trừ nợ nay”, Tạp chí Ngân hàng, (12), tr 35-38 [22] Huỳnh Lê Trang (2015), Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh Phù Mỹ Bình Định, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [23] Trần Thị Tƣờng Vân (2015), Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Liên doanh Việt Nga Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng Website: [24] http://www.sbv.gov.vn [25] http://www.agribank.com.vn [26] http://vneconomy.vn [27] http://cafef.vn ... Kết công tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN... lý luận công tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng công tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Chƣơng... cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng? - Cần đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác bảo đảm tiền vay tài sản Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng NNPTNT việt nam chi nhánh đà nẵng , Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng NNPTNT việt nam chi nhánh đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn