Vận dụng mô hình hồi quy ngưỡng trong nghiên cứu tác động của nợ lên giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố hồ chí minh (HOSE)

98 50 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:13

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ LÊ KHÁNH HỒNG NGƢỠNG N Ồ N ỤNG Đ NG Ủ NỢ N TR NG NG N Ứ T G TR N NG Ủ NG T N ẾT TR N NG ỨNG NT N N Ồ N ĂN T ẠĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ LÊ KHÁNH HỒNG NGƢỠNG N Ồ N ỤNG Đ NG Ủ NỢ N TR NG NG N Ứ T G TR N NG Ủ NG T N ẾT TR N NG ỨNG NT N N Ồ N ĂN T ẠĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: G T ÕT Đà Nẵng – Năm 2017 T Ú N MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài ƢƠNG Ơ Ở LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHI DỤNG HÌNH HỒ M VỀ V N NGƢỠNG TRONG NGHIÊN CỨU TÁC Đ NG CỦA NỢ LÊN GIÁ TR DOANH NGHI P M TS KH I NI M LI N QU N Đ N CẤU TR C V N VÀ T C Đ NG CỦ NỢ L N GI TR O NH NGHI P M H NH H I QUY NGƢỠNG 19 1.3 VẬN DỤNG HÌNH H I QUY NGƢỠNG TRONG NGHIÊN CỨU T C Đ NG CỦA NỢ LÊN GIÁ TR DOANH NGHI P 20 1.4 TỔNG QU N C C NGHI N CỨU TRƢ C Đ Y 22 K T LUẬN CHƢƠNG 35 ƢƠNG QUY TRÌNH NGHIÊN CỨ GIÁ TR T Đ NG CỦA NỢ LÊN DOANH NGHI P V N DỤNG HÌNH HỒI QUY NGƢỠNG 36 2.1 ĐO LƢỜNG C C I N TRONG M H NH 36 2.2 XÂY DỰNG M H NH H I QUY NGƢỠNG NGHI N CỨU T Đ NG CỦ NỢ L N GI TR C O NH NGHI P 39 2.3 PHƢƠNG PH P Ƣ C LƢỢNG NGƢỠNG VÀ H S CHO HÌNH H I QUY NGƢỠNG 42 2.4 KIỂM Đ NH T NH ỪNG VÀ KIỂM Đ NH M H NH H I QUY NGƢỠNG 45 2.5 LI U NGHI N CỨU 47 K T LUẬN CHƢƠNG 49 ƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 3.1 M TẢ VÀ KIỂM Đ NH LI U TRƢ C KHI PH N T CH H I QUY 50 3.2 Ƣ C LƢỢNG VÀ KIỂM Đ NH M H NH H I QUY NGƢỠNG 52 K T LUẬN CHƢƠNG 58 ƢƠNG KẾT LU N VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 59 4.1 K T QUẢ Ƣ C LƢỢNG M H NH VÀ THẢO LUẬN K T QUẢ NGHI N CỨU 59 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 62 4.3 HẠN CH CỦ ĐỀ TÀI 65 4.4 HƢ NG NGHIÊN CỨU TI P THEO 66 K T LUẬN CHƢƠNG 68 KẾT LU N CHUNG 69 DANH MỤ T PHỤ LỤC T Ả DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HSX: Hochiminh Stock Exchange – Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HNX: Hanoi Stock Exchange – Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội OLS: Ordinary Least Squares – Phƣơng pháp bình phƣơng bé LRT: Likelihood Ratio Test – Kiểm định tỷ số khả ROE: Return on Equity – Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROA: Return on Assets – Tỷ suất sinh lời tài sản EPS: Earing per Share – Thu nhập cổ phần DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Phân bố số công ty mẫu 48 3.1 Thống kê tả biến giai đoạn 20082015 51 3.2 Kết kiểm định nghiệm đơn vị 52 3.3 Giả thuyết kiểm định hình hồi quy ngƣỡng 53 3.4 Kết kiểm định tồn tác động theo ngƣỡng 54 3.5 Kết ƣớc lƣợng hệ số hồi quy tỷ lệ nợ 55 3.6 Kết uớc lƣợng hệ số hồi quy biến kiểm soát 56 4.1 Số lƣợng phần trăm công ty nh m ngƣỡng tỷ lệ nợ theo năm 62 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 1.1 Mệnh đề M&M II trƣờng hợp thuế 12 1.2 Cấu trúc vốn tối ƣu giá trị doanh nghiệp 15 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mối quan hệ cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp vấn đề đƣợc quan tâm c ng nhƣ g y nhiều tranh c i giới tài Cấu trúc vốn tối ƣu – kết hợp đặc thù nợ vốn cổ phần c thể giúp tối đa h a giá trị doanh nghiệp, tối thiểu h a chi phí sử dụng vốn – ln mục tiêu theo đuổi nhà quản trị Chính việc xác định cấu trúc vốn tối ƣu đ từ l u trở thành đề tài đƣợc nhiều nhà khoa học giới nghiên cứu Là quốc gia phát triển, Việt Nam chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trƣờng, với trình cổ phần hóa tiến trình hội nhập kinh tế giới nhƣ gia nhập khối SE N, tham gia vào khu vực mậu dịch tự SE N FT , ký Hiệp định thƣơng mại song phƣơng Việt Nam – Hoa Kỳ gia nhập WTO – tổ chức thƣơng mại giới Xu hội nhập, liên kết phát triển kinh tế khu vực tiến tới toàn cầu h a kinh tế ngày mức độ cao tất yếu khách quan, tạo hội cho nƣớc ta nhƣng đồng thời c ng thách thức lớn Trƣớc hội thách thức lớn nhƣ nay, doanh nghiệp đ c nhiều nỗ lực việc khai thác nguồn lực x hội để phát triển hoạt động Một nguồn lực đ nguồn lực tài từ bên ngồi doanh nghiệp Thực tế cho thấy, doanh nghiệp c mức độ sách khai thác nguồn lực tài bên ngồi khác dẫn đến hiệu khác nhau, chí ngƣợc chiều C doanh nghiệp khai thác c hiệu quả, bảo toàn đƣợc nguồn vốn chủ sở hữu ngày phát triển, ngƣợc lại c doanh nghiệp hoạt động thua lỗ ngày dần vốn chủ sở hữu Trong trƣờng hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ sử dụng vốn vay nợ không hợp lý, mặt làm giảm giá trị doanh nghiệp, mặt khác ảnh hƣởng không tốt đến tốc độ tăng trƣởng ngành kinh tế Nhƣ vậy, việc đƣa định tài lựa chọn mức sử dụng nợ hợp lý cần thiết cho phát triển doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh kinh tế c nhiều biến động nhƣ Cụ thể sử dụng nợ nhƣ hợp lý, điều kiện việc sử dụng gia tăng vốn vay nợ mang lại hiệu quả, trƣờng hợp nên hạn chế vay nợ để giảm rủi ro, giảm nguy thiệt hại cho doanh nghiệp Từ thực tiễn nêu trên, Việt Nam đ c số tác giả thực nghiên cứu mối quan hệ tỷ lệ nợ giá trị doanh nghiệp với kết luận khác Đặc biệt, năm gần đ y, đ c vài nghiên cứu tiếp cận theo phƣơng pháp hồi quy ngƣỡng nhằm xác định ngƣỡng nợ vay tối ƣu cho doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam, ch ng hạn nghiên cứu V Hồng Đức V Tƣờng Luân (2014) [1], Nguyễn Hữu Huân Lê Nguyễn Quỳnh Hƣơng 04 [2], Võ Xuân Vinh Nguyễn Thành Phú (2014) [6] Các nghiên cứu đƣa kết khác nhƣ: khơng tìm thấy chứng tồn ngƣỡng tỷ lệ nợ tác động đến giá trị doanh nghiệp, tồn hai ngƣỡng tỷ lệ nợ tác động đến giá trị doanh nghiệp Trong đ , có nghiên cứu Võ Xuân Vinh Nguyễn Thành Phú (2014) [6] đƣợc thực riêng cho công ty niêm yết Sàn Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu tƣơng đối ngắn năm từ năm 008 đến năm , đ kết nghiên cứu khơng c tính đại diện cao, ngƣỡng tìm thấy không phản ảnh tốt cho ngƣỡng nợ thực tế công ty niêm yết Sàn Đề tài “ đ khắc phục đƣợc hạn chế việc mở 71 cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Đồng thời, đề tài c ng đề xuất số kiến nghị ng n hàng thƣơng mại cơng tác tín dụng doanh nghiệp để giảm rủi ro nợ xấu, tăng hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Cuối cùng, đề tài đề xuất số kiến nghị quan quản lý nhà nƣớc công tác quản lý hoạt động doanh nghiệp thị trƣờng để giám sát chặt chẽ c ng nhƣ n ng cao hiệu hoạt động sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt đƣợc, đề tài c ng hạn chế cần đƣợc xem xét đề xuất số hƣớng phát triển đề tài tƣơng lai nhƣ: xem xét số phƣơng pháp hồi quy khác; mở rộng quy chọn mẫu tồn thị trƣờng chứng khốn Việt Nam; xác định giá trị doanh nghiệp dựa giá trị sổ sách giá trị thị trƣờng để tăng tính xác ; bổ sung thêm số biến kiểm soát khác; chia liệu theo ngành, giai đoạn phát triển khác để nghiên cứu nhằm đƣa đƣợc lời khuyên xác cho doanh nghiệp mức sử dụng nợ hợp lý DANH MỤ T Ti ng Vi t [1] Võ Hồng Đức, V Tƣờng Lu n T Ả , “ ằng chứng thực nghiệm hạn mức sử dụng nợ tối ƣu doanh nghiệp niêm yết Việt Nam”, T p chí Phát tri n Kinh tế, 280 (02/2014), tr 43-60 [2] Nguyễn Hữu Huân, Lê Nguyễn Quỳnh Hƣơng , “Cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp Việt Nam”, T p chí Cơng nghệ Ngân hàng, 101 (8/2014), tr 50-60 [3] Lê Minh Hƣơng , “Thực trạng vốn mỏng doanh nghiệp Việt Nam”, Thông tin Ph c v lãnh đ o, 20(10/2015) [4] Đỗ Văn Thắng, Trịnh Quang Thiều 0 , “Ảnh hƣởng cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết Sàn chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh”, T p chí Phát tri n Kinh tế, 238 [5] Nguyễn Tấn Vinh (2011), Cấu trúc vốn hiệu ho t động công ty niêm yết Sàn chứng khoán thành phố Hà Nội, Luận văn thạc s chuyên ngành Tài – Ng n hàng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đà Nẵng [6] Võ Xuân Vinh, Nguyễn Thành Phú , “Nợ vay giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng từ hình hồi quy ngƣỡng”, T p chí Cơng nghệ Ngân hàng, 103 (10/2014), tr 31-38 Tiếng Anh [7] bor, J005 , “The effect of capital structure on profitability: an empirical analysis of listed firms in Ghama”, Journal of Risk Finance, 6(5), pp 438-445 [8] Abu-Rub, N , “Capital Structure and Firm Performance; Evidence from Palestine Stock Exchange”, Journal of Money, Investment and Banking, 23, pp 109-117 [9] hmad, H bdullah, N H , “Investigation of optimal capital structure in Malaysia: panel threshold estimation”, Studies in economics and finance, 30(2), pp 108-117 [10] hmad, Z , bdullah, N M H Roslan, S , “Capital Structure Effect on Firms Performance: Focusing on Consumers and Industrials Sectors on Malaysian Firms”, International Review of Business Research Papers, 8(5), pp 137-155 [11] ntwi, S , Mills, E F E Zhao, X , “Capital Structure and Firm Value: Empirical Evidence from Ghana”, International Journal of Business and Social Science, 3(22), pp 103 [12] ai, J 997 , “Estimating Multiple reaks One at a Time”, Econometric Theory, 13, pp 315-352 [13] ai, J Perron, P998 , “Estimating and testing linear models with multiple structural changes”, Econometrica, 66, pp 47-78 [14] Baker, M Wurgler, J 00 , “Market timing and capital structure”, The Journal of Finance, 57(1), pp 1–32 [15] erger, N Patti, E 00 , “Capital structure and firm performance: a new approach to testing agency theory and an application to the banking industry”, Journal of Banking & Finance, 30(4), pp 1065-1102 [16] Box, G E P, Jenkins, G M & Reinsel, G C (2008), Time Series Analysis: Forecasting and Control 4th edition, Wiley [17] Brigham, E F & Ehrhardt, M C (2005), Financial management: Theory and practice, Thomson South-Western, New York [18] Cancer, M Hansen, 004 , “Instrumental variable estimation of a threshold model”, Econometric Theory, 20, pp 813-843 [19] Chang, T , Lee, K C , Yu, Y M Lee, C H009 , “ oes Capital Structure Affect Operating Performances of Credit Cooperatives in Taiwan – pplication of Panel Threshold Method”, International Research Journal of Finnance and Economics, 32, pp 18-30 [20] Cheng, Y S, Liu, Y P value in China: Chien, C Y 0 , “Capital structure and firm panel threshold regression analysis”, African [21] Chong, T T L (1994), Consistency of Change-Point Estimators when the Number of ChangePoints in Structural Change Models is Underspecified, Working Paper, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong [22] Chowdhury, Chowdhury, S 0 , “Impact of capital structure on firm s value: Evidence from angladesh”, Peer-reviewed and Open access Journal, 3(3), pp 111-122 [23] Chung, K H Pruitt, S W 994 , “ Simple pproximation of Tobin s q”, Financial Management, 23(3), pp 70-74 [24] avies, R977 , “Hypothesis testing when a nuisance parameter is present only under the alternative”, Biometrika, 64, pp 247-254 [25] avies, R987 , “Hypothesis testing when a nuisance parameter is present only under the alternative”, Biometrika, 74, pp 33-43 [26] Demirguc-Kunt, A & Maksimovic, V (1999 , “Institutions, financial markets and firm debt maturity”, Journal of Financial Economics, 54(3), pp 295-336 [27] iamond, W 99 , “ ebt Maturity Structure and Liquidity Risk”, The Quarterly Journal of Economics, 106(3), pp 709-738 [28] Diamond, W 993 , “Seniority and Maturity of ebt Contracts”, Journal of Financial Economics, 33(3), pp 341-368 [29] Dickey, Fuller, W 979 , “ istribution of the estimators for autoregression time series with a unit root”, Journal of the American Statistical Association, 74(366), pp 427–32 [30] Ebaid, E I009 , “The impact of capital structure choice on firm performance: empirical evidence from Egypt”, Journal of Risk Finance, 7, pp 477-487 [31] ElKelish, W W & Marshall, A 007 , “Financial structure and firm value: empirical evidence from the United rab Emirates”, [32] Firer, C., Ross, S A., Westerfield, R W & Jordan, B D (2012), Fundamentals of Corporate Finance 10th edition, McGraw-Hill [33] Gill, A., Biger, N & Mathur, N “The Effect of Capital Structure on Profitability: Evidence from the United States”, International Journal of Management, 28(4), pp 3-15 [34] Graham, J R000 , “How big are the tax benefits of debt”, Journal Finance, 55(5), pp 1901-1941 [35] Hall, J H , “ rivers Creating Shareholder Value In South frican Manufacturing Firms”, The Journal of Applied Business Research, 28(5), pp 1035-1048 [36] Hansen, B E (1999 , “Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing and inference”, Journal of Econometrics, 93, pp 345–368 [37] Hansen, E 000 , “Sample Splitting and Threshold Estimation”, Econometrica, 68, pp 575-603 [38] Hsiung, H H & Wang, J L , “Value creation potential of intellectual capital in the digital content industry”, Investment Management and Financial Innovaitons, 9(2), pp 81-90 [39] Jensen, M C Meckling, W H 976 , “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3(4), pp 305-360 [40] Jiraporn, P Liu, Y 008 , “Capital Structure, Staggered oards, and Firm Value”, Financial Analysts Journal, 64(1), pp 49-60 [41] Khan, G , “The relationship of capital structure decisions with firm performance: study of the engineering sector of Pakistan”, International Journal of Accounting and Financial Reporting, 2(1), pp 245-262 [42] Kim, Y , Ho, I S M & Giles, M S 003 , “ eveloping institutional investors in People s Republuc of China, The World Bank Country Study Paper [43] Kourtellos, A., Stengos, T & Tan, C M (2007), Threshold regression with endogenous threshold variables, Working Paper, University of Guelph [44] Le Thi Phuong Vy, Phung uc Nam , “Capital Structure and Firm Performance: Empirical Evidence from Vietnamese Listed Firms”, SSRN working paper [45] Leland, H E Toft, K 996 , “Optimal Capital Structure, Endogenous Bankruptcy, and the Term Structure of Credit Spreads”, Journal of finance, 51, pp 987-1019 [46] Lin, F L 00,“ panel threshold model of institutional ownership and firm value in Taiwan”, International Research Journal of Finance and Economics, 42, pp 54-62 [47] Lin, F L Chang, T 0 , “ oes family ownership affect firm value in Taiwan? panel threshold regression analysis”, International Research Journal of Finance and Economics, 42, pp 45-53 [48] Lin, F L Chang, T , “ oes debt affect firm value in Taiwan? A panel threshold regression analysis”, Applied economics Abingdon: Routledge, 43(1), pp 117-128 [49] Macguigan, J R., Kretlow, W J & Moyer, R C (2006), Contemporary Financial Management 10th edition, Thomson South-Western [50] Mahmood, W M W Zakaria, R007 , “Profitability and Capital Structure of the Property and Construction Sectors in Malaysia”, Pacific Rim Property Research Journal, 13(1), pp 92-105 [51] Margaritis, D & Psillaki, M007 , “Capital Structure and Firm Efficiency”, Journal of Business Finance and Accounting, 34, pp 1447-1469 [52] Miller, M H 977 “ ebt and taxes”, Journal of Finance, 32, pp 261– 275 [53] Mitani, H , “Capital structure and competitive position in product market”, International Review of Economics and Finance, 29 (C), pp 358-371 [54] Modigliani, F Miller, M H 958 “The cost of capital, corporate finance, and the theory of investment”, American Economic Review, 48, pp 261–297 [55] Modigliani, F Miller, M H 963 “Corporate income taxes and the cost of capital: a correction”, American Economics Review, 53, pp 433–443 [56] Modigliani, F 980 , “Introduction in a bel ed ”, The Collected Papers of Franco Modigliani, 3, pp xi-xix [57] Myers, S C 977 “The determinants of corporate borrowing”, Journal of Financial Economics, 5, pp 147–175 [58] Myers, S C 984 “The capital structure puzzle”, Journal of Finance, 39, pp 575–592 [59] Myers, S C , Majluf, N S 984 , “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors not have, Journal of Financial Economics, 13(2), pp 187-222 [60] Nieh, C C, Yau, H Y Liu, W C 008 , “Investigation of target capital structure for Electronic listed firms in Taiwan”, Emerging Markets Finance and Trade, 44 (4), pp.75–87 [61] Nirajini, , Priya, K 03, “Impact of Capital Structure on Financial Performance of the Listed Trading Companies in Sri Lanka”, International Journal of Scientific and Research Publications, 3(5), pp 1-9 [62] Ogbulu, O M Emeni, F K , “Capital Structure and Firm Value: Empirical Evidence from Nigeria”, International Journal of Business and Social Science, 3(19), pp 252-261 [63] Onaolapo, Kajola, S O 0 , “Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Nigeria”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 25, pp 70-82 [64] Pandey, I M (2004), Financial Management, Vikas Publishing House [65] Phillips, P Sipahioglu, M 004 , “Performance implications of capital structure: evidence from quoted UK organisations with hotel interests”, Service Industries Journal, 24(5), pp 31-51 [66] Phillips, P C B & Perron, P 988 , “Testing for a unit root in a time series regressions”, Biometrika, 75, pp 335–346 [67] Rajan, R G 99 , “Insiders and Outsiders: The Choice between rm Informed and s Length ebt, Journal of Finance, 47(4), pp 1367-1400 [68] Rajan, R G Zingales, L 995 , “What we know about capital structure? Some evidence from international data”, Journal of Finance, 50, pp 1421-1460 [69] Risius, J M (2007), Business Valuation: A Primer for the Legal Profession, ABA Book Publishing [70] Rocca, M L 0 , “Is Ownership a Complement to ebt in ffecting Firm s Value: Meta-Analysis”, www.fma.org/ Hamburg/ Papers/ meta-analysis.pdf [71] Ruan, W., Tian, G Ma, S , “Managerial Ownership, Capital Structure and Firm Value: Evidence from China s Civilian-run Firms”, Australasian Accounting Business and Finance Journal, 5(3), pp 73-92 [72] Saeedi, Mahmoodi, I , “Capital structure and firm performance: evidence from Iranian Companies”, nternational Research Journal of Finance and Economics, 70, pp 20-26 [73] Seo, M H Shin, Y , “ ynamic panels with threshold effect and endogeneity”, Journal of Econometrics, 195(2), pp 169-186 [74] Shubita, M F lsawalhah, J M , “The Relationship between Capital Structure and Profitability”, International Journal of Business and Social Science, 3(16), pp 104-112 [75] Smart, S B., Megginson, W L & Gitman, L J (2007), Corporate finance, Thomson South-Western, New York [76] Talberg, M , Winge, C , Frydenberg, S Structure cross Westgaard, S 008 , “Capital Industries”, International Journal Economics of Business, 15(2), pp 181-200 of the [77] Tongkong, S (2012), “Key factors influencing capital structure decision and its speed of adjustment of Thai listed real estate companies Procedia”, Social and Behavioral Sciences, 40, pp 716-720 [78] Wang, C H & Lin, E S (2010), Panel threshold regression models with endogenous threshold variables, Working Paper [79] Welch, I004 , “Capital structure and stock returns”, Journal of Political Economy, 112(1), pp 106-131 [80] Xu, W , Xu, X Zhang, S 005 , “ n Empirical Study on Relation between Corporation Performance and Capital Structure”, ChinaUSA Business Review, 4(4), pp 49-53 [81] Zeitun, R Tian, G G 007 , “Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan”, The Australasian Accounting Business and Finance Journal, 1(4), pp 40-61 PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHẠY HÌNH HỒ NGƢỠNG BẰNG PHẦN MỀM GAUSS ******************************************************* GAUSS for windows v.10 build 1276 ******************************************************* Number of Firms Number of Years used 214.00000 8.0000000 Total Observations 1712.0000 Confidence Level 0.95000000 ******************************************************* Single Threshold Model Threshold Estimate 0.52433897 Trimming Percentage 0.05000000 Thresholds 0.52433897 Regime-independent Coefficients, standard errors, het standard errors -0.0113788296 0.0055259090 0.0057410947 0.00462695 0.021320414 0.032138851 Regime-dependent Coefficients, standard errors, het standard errors 0.127967437 0.0031691726 0.0037677588 -0.18243498 0.0054681284 0.0054382192 LR Test for threshold effect Number of Bootstrap replications 18.4491323 1000.00000 Bootstrap p-value 0.04510000 Critical Values 14.838830 18.132043 25.527828 ******************************************************* Double Threshold Model Fixed Thresholds Threshold Estimate 0.52433897 0.53694438 Trimming Percentage 0.050000000 Thresholds 0.52433897 0.53694438 Regime-independent Coefficients, standard errors, het standard errors -0.01106806 0.00427823 0.105814190 0.1064425601 0.001389966 0.0047104490 Regime-dependent Coefficients, standard errors, het standard errors 0.1310289690 -0.162481638 0.0200284284 0.0250382970 0.0238342332 0.0396611226 -0.232048673 0.0152565636 0.0205812034 LR Test for threshold effect 18.2983319 Number of Bootstrap replications Bootstrap p-value Critical Values 14.300936 16.770113 1000.00000 0.03000000 21.732030 ******************************************************* Triple Threshold Model Fixed Thresholds 0.52433897 Threshold Estimate 0.33734508 Trimming Percentage 0.050000000 0.53694438 Thresholds 0.33734508 0.52433897 0.53694438 Regime-independent Coefficients, standard errors, het standard errors -0.011363705 0.004216796 0.105501591 0.1057674386 0.021248326 0.0320122050 Regime-dependent Coefficients, standard errors, het standard errors 0.1522100101 -0.132483772 0.0094049124 0.0065428566 0.0048211653 0.0054977015 -0.270470078 0.0135830621 0.0256384310 -0.292401910 0.0365193743 0.0369701302 LR Test for threshold effect 9.9329887 Number of Bootstrap replications 1000.00000 Bootstrap p-value Critical Values 11.252524 13.936163 20.442053 0.18400000 ******************************************************* ... thực nghiệm vận dụng mơ hình hồi quy ngƣỡng nghiên cứu tác động nợ lên giá trị doanh nghiệp Chƣơng : Quy trình nghiên cứu tác động nợ lên giá trị doanh nghiệp vận dụng mơ hình hồi quy ngƣỡng Chƣơng... tích tác động nợ lên giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết Sàn HSX - Xác định ngƣỡng tỷ lệ nợ mà đ việc tài trợ nợ c tác động không c tác động làm tăng giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết Sàn. .. đƣợc tác động nợ đến giá trị doanh nghiệp, góp phần giúp nhà quản trị tài đƣa đƣợc mức sử dụng nợ hợp lý cho doanh nghiệp Trong mơ hình hồi quy ngƣỡng nghiên cứu tác động nợ lên giá trị doanh nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng mô hình hồi quy ngưỡng trong nghiên cứu tác động của nợ lên giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố hồ chí minh (HOSE) , Vận dụng mô hình hồi quy ngưỡng trong nghiên cứu tác động của nợ lên giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố hồ chí minh (HOSE)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn