Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế thành phố đà nẵng

112 33 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:12

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ DIỄM MY TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI (FDI) ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ DIỄM MY TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI (FDI) ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 11 NH NG NG V N ĐHUNG V Đ U TƢ TR TI P NƢỚ I 11 hái niệm 11 Đặc điểm 12 Tác động đầutrực tiếp nƣớc 13 Ơ SỞ LÝ LUẬN V TÁ ĐỘNG CỦA FDI Đ N TĂNG TRƢỞNG KINH T 14 1.2.1 Lý thuyết tác động FDI đến tăng trƣởng kinh tế 14 ác kênh tác động FDI đến tăng trƣởng kinh tế 15 1.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU V ĐÁNH GIÁ TÁ ĐỘNG CỦA FDI Đ N TĂNG TRƢỞNG KINH T 19 K T LUẬN HƢƠNG 23 CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐẶ 24 ĐIỂM V ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 24 Điều kiện tự nhiên 24 Hiện trạng giao th ng v hạ tầng k thuật 25 Đặc điểm kinh tế - xã hội 29 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN ỨU 34 Phƣơng pháp thu thập số liệu 34 Phƣơng pháp phân tích 35 T U N HƢƠNG 38 CHƢƠNG TÌNH HÌNH TĂNG TRƢỞNG KINH TẾĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI (FDI) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 39 TÌNH HÌNH TĂNG TRƢỞNG KINH T 39 Tình hình tăng trƣởng kinh tế chung 39 Đóng góp yếu tố sản xuất v o tăng trƣởng kinh tế thành phố Đ Nẵng 42 TÌNH HÌNH Đ U TƢ TR C TI P NƢỚC NGỒI (FDI) 49 3.2.1 Tình hình chung FDI 49 3.2.2 Tình hình hoạt động doanh nghiệp FDI 53 3.2.3 Hoạt động thu h t FDI th nh phố Đ Nẵng 55 .4 Nh K T LUẬN ng hạn chế t n khu vực FDI 58 HƢƠNG 60 CHƢƠNG TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 61 ĐỘNG QUA ÊNH Đ U TƢ 61 Phân tích định tính 61 Phân tích định lƣợng 63 ĐÓNG GÓP ỦA KHU V FDI VTĂNG TRƢỞNG KINH T 70 4.2.1 FDI góp phần gia tăng vốn đầu tƣ phát triển 70 4.2.2 FDI với việc đẩy mạnh chiến lƣợc xuất 72 .3 FDI tạo việc l m cho ngƣời lao động 74 .4 FDI đóng góp ngu n thu cho ngân sách 75 K T LUẬN HƢƠNG 77 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH 78 5.1 K T LUẬN 78 Đ XU T CHÍNH SÁCH 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT ARDL CDCCKT CDCC CNH-HĐH DN FDI NỘI DUNG Autor gr ssiv Distri ut ag Phân phối trễ tự h i quy huyển ịch cấu kinh tế huyển ịch cấu ng nghiệp hóa – Hiện đại hóa Doanh nghiệp có vốn đầutrực tiếp nƣớc ngo i ECM Error Compon nts FDI Foreign Direct Investment (Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngo i) GDP (Gross Domestic Product) Tổng sản phẩm quốc nội ICOR Incr m ntal NSNN Ngân sách nh nƣớc apital o l hình th nh phần sai số utput Ration Hiệu vốn đầu tƣ OLS Ordinary Least Square (Phƣơng pháp ình phƣơng nh PAPI Pu lic A ministration P r ormanc In x quản trị v h nh c ng cấp t nh PCI Provincial omp titiv n ss In cấp t nh TFP Total Factor Productivity (Năng suất nhân tố tổng hợp TTKT x h số hiệu h số lực cạnh tranh Tăng trƣởng kinh tế TW Trung ƣơng VAR Vector Auto Regression WTO Worl Tra hình V ctor tự h i quy rganization Tổ chức Thƣơng mại Thế giới DANH MỤC CÁC ẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 ác iến m hình thực nghiệm v kỳ vọng ấu 37 3.1 Đóng góp ngu n lực cho tăng trƣởng kinh tế 47 3.2 Giá trị v tốc độ tăng suất lao động giai đoạn 997 – 2015 48 3.3 So sánh số th nh phố Đ năm ự án FDI đăng ký v tăng thêm Nẵng với số địa phƣơng nƣớc 51 05 3.4 Số ự án FDI đƣợc cấp giấy ph p đến ng y phân th o ng nh kinh tế Đ Nẵng 05 52 3.5 T lệ oanh thu v số oanh nghiệp hoạt động phân th o loại hình oanh nghiệp 54 3.6 ết ch số P I th nh phố Đ Nẵng năm 4.1 Thống kê m tả iến m hình 4.2 ết đánh giá sơ ộ thang đo ằng 57 63 ron ach Alpha 66 4.3 Variables Entered/Removedb 67 4.4 Model Summaryb 67 4.5 ANOVAb 67 4.6 Coefficientsa 68 4.7 Tổng vốn đầu tƣ phát triển v th nh phố Đ Nẵng 4.8 So sánh giá trị sản xuất c ng nghiệp khu vực FDI v to n th nh phố Đ Nẵng tổng vốn FDI địa n 70 72 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 4.9 Giá trị xuất khu vực FDI v th nh phố Đ Nẵng giá trị xuất to n 4.10 ao động l m việc tổng số lao động to n th nh phố Đ 4.11 Thu NSNN từ oanh nghiệp FDI v thu NSNN địa n th nh phố Đ Nẵng oanh nghiệp FDI v Nẵng 73 74 75 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 2.1 Tên hình Nẵng 24 2.2 Hiện trạng giao th ng v hạ tầng k thuật 26 3.1 Quy m v tốc độ tăng trƣởng kinh tế th nh phố Đ Nẵng giai đoạn 997 – 2015 39 3.2 cấu kinh tế th nh phố Đ 2015 40 3.3 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế v tốc độ tăng trƣởng kinh tế ng nh th nh phố Đ Nẵng giai đoạn 997 – 2015 41 3.4 T trọng lao động tham gia v o ng nh kinh tế th nh phố Đ Nẵng 42 3.5 Tốc độ tăng lao động ng nh kinh tế 43 3.6 T trọng lao động qua đ o tạo lực lƣợng lao động th nh phố Đ Nẵng 44 3.7 Quy m v tốc độ tăng trƣởng vốn đầu tƣ th nh phố Đ Nẵng giai đoạn 1997 – 2015 45 3.8 ản đ h nh th nh phố Đ Trang Nẵng giai đoạn 997 – cấu vốn đầu tƣ phân th o ng nh kinh tế 46 3.9 Số ự án tổng vốn đầu tƣ cấp v tăng thêm 50 4.1 GDP khu vực FDI v tốc độ tăng GDP khu vực FDI 61 4.2 T trọng GDP khu vực FDI GDP chung to n kinh tế 62 4.3 Phân ố xác suất iến đầu tƣ nƣớc 64 4.4 Phân ố xác suất iến lực lƣợng lao động 64 4.5 Phân ố xác suất iến đầutrực tiếp nƣớc ngo i 65 [29] Merican Y (2009), "Foreign Direct Investment and Growth in ASEAN-4 nations", International Journal of Business and Management Vol 4, No (2009); [30] Romer, M (2008), Increasing reeturns and long – run growth, Journal of Political Economy, 94, pp 1002-1037; [31] Solow, R (1956), A contribution to the Theory of economic growth, Quarterly Journal of economics 70; [32] Sumei Tang, E A Selvanathan, S Selvanathan (2008), Foreign Direct Invesment, Domestic Investment and Economic Growth in China: A Time Series Analysis, World Economy Vol 31, Isue 10, PP 1.2921.309; [33] The forth edition of the OECD Detailed Benchmark Definition of Foreign Direct Investment 2008, p 48-49]; [34] Thu Thi Hoang, Paitoon Wiboonchutikula, Bangorn Tubtimtong (2010), Does foreign direct investment promote economic growth in Vietnam? Asean Economic Bulletin Vol.27, no.3 (2010), pp.295331; ... luận tác động FDI đến tăng trƣởng kinh tế; - Đánh giá thực trạng tăng trƣởng kinh tế v đầu tƣ trực tiếp nƣớc thành phố Đ Nẵng; - Đánh giá tác động FDI đến tăng trƣởng kinh tế thành phố Đ Nẵng. ..ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ DIỄM MY TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI (FDI) ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số:... kênh tác động FDI đến tăng trƣởng kinh tế FDI tác động đến tăng trƣởng kinh tế th ng qua nhiều kênh khác Th o cách tiếp cận hẹp FDI tác động trực tiếp đến tăng trƣởng kinh tế th ng qua kênh đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế thành phố đà nẵng , Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn