Ảnh hưởng của cổ đông lớn đến thanh khoản cổ phiếu của công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

86 34 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:12

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ HOÀI TRINH ẢNH HƢỞNG CỦ C Đ NG N ĐẾN TH NH KH ẢN C HIẾU CỦ C NG T NI TR N SỞ GI ỊCH CHỨNG KH N TH NH H H CH INH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐẶNG TÙNG LÂM Đà Nẵng, Năm 2017 ẾT ỤC ỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu ngh a inh tế ố cục đề tài T ng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG T NG THUẬT C C NGHI N CỨU VỀ ẢNH HƢỞNG CỦ C Đ NG 1.1 C C N N ĐẾN TH NH KH ẢN C NC T HIẾU N T 1.1.1 Nghiên cứu l thuyết 1.1.2 Nghiên cứu thực nghiệm 1.2 C C N NC 1.3 ẢN T 1.4 P TT N T N 15 N N ẢT N C 16 TN N C 17 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 19 2.1 MẪU NGHIÊN C U 19 2.2 XÂY DỰNG CÁC BI N NGHIÊN C U 19 2.2.1 Thanh khoản c phiếu 19 2.2.2 C đông lớn 22 2.2.3 Biến kiểm soát .23 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN C U .24 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 3.1 TH NG KÊ MÔ TẢ C C N 26 3.1.1 Thống ê mô tả 26 3.1.2 Ma trận tương quan .30 3.2 ẢN N C C Đ N NĐ NT N ẢN C P .32 3.2.1 ết h i quy .32 3.2.2 iểm định t nh ền v ng ết nghiên cứu (Robustness check) .38 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý .53 4.1 K T LUẬN .53 4.2 CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN TRỊ 53 NH ỤC T I IỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GI ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) NH ỤC C C ẢNG IỂU Số hiệu Tên bảng Trang 3.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 29 3.2 Ma trận hệ số tương quan gi a biến nghiên cứu 31 3.3 ô hình h i quy 34 3.4 ô hình h i quy 37 3.5 hình ảnh hư ng cố định 41 3.6 hình h i quy crisis 44 3.7 hình h i quy non-crisis) 46 3.8 hình h i quy N 49 3.9 hình h i quy N 51 NH ỤC H NH V , Đ Tên hình vẽ THỊ Số hiệu hình vẽ 1.1 Trang Thanh hoản c phiếu 26 1.2 T lệ s h u c đông lớn 28 Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giới tài đại thị trường chứng hốn đóng vai trò quan trọng Thị trường chứng hoán đảm bảo việc phân b vốn kinh tế thực hiệu quả, theo dòng vốn đầu tư phải hướng đến nh ng nơi sử dụng hiệu kinh tế, đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy tăng trư ng phát triển kinh tế (Tobin, 1984; Levine & Zervos, 1998) Các nhà đầu tư hội đầu tư với t suất lợi nhuận kỳ vọng cao so với ênh đầu tư truyền thống doanh nghiệp trực tiếp huy động ngu n vốn cho thị trường chứng hốn thay sử dụng nh ng ênh trung gian ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài ch nh… Nh ng hoạt động diễn hiệu c phiếu t nh khoản Khi c phiếu t nh khoản cao, giao dịch thị trường thực nhanh giúp cho hoạt động đầu tư, huy động hay ch nh trình chu chuyển vốn diễn tốt kinh tế hoạt động hiệu nhiều yếu tố ảnh hư ng đến khoản c phiếu, đó, c đông lớn xem xét nh ng tác nhân hai giả thuyết xem x t hi nghiên cứu mối quan hệ gi a c đông lớn hoản c phiếu: là, c đông lớn thay đ i hoạt động giao dịch thị trường; hai là, c đông lớn thay đ i môi trường thông tin Giả thuyết thứ cho c đông lớn với khối lượng giao dịch lớn tần suất thường xuyên làm tăng t nh hoản c phiếu; nhiên, c đông hông tiến hành giao dịch khiến cho hoạt động giao dịch suy giảm đ ng thời khoản c phiếu giảm (Demsetz, 1968; Merton, 1987; Stoll, 2000) Giả thuyết thứ hai cho c đông lớn thường tham gia vào hoạt động quản lý cơng ty nh ng thơng tin nội bộ, từ tiến hành giao dịch dựa nh ng thông tin để mang lại lợi ch riêng qua đó, làm giảm khoản c phiếu (Grossman & Stiglitz, 1980; Glosten & Milgrom, 1985; Kyle, 1985; Easley & O'Hara, 1987) Các mơ hình nghiên cứu l thuyết cho thấy c hoản c phiếu mối quan hệ ngược chiều đông lớn Kyle, 1985; Amihud & Mendelson, 1986; Holmstrom & Tirole, 1993; Stoll, 2000) nhiều ết nghiên cứu thực nghiệm c hoản c phiếu đơng lớn tác động đến eflin & Shaw, 2000; Brockman, Chung & Yan, 2009; Rosch & Kaserer, 2010) Hầu hết nghiên cứu mối quan hệ gi a c đông lớn hoản c phiếu thực thị trường chứng hoán oa ỳ, Đức, Pháp… Tại iệt Nam, với nh ng hác iệt môi trường thể chế, mức độ phát triển inh tế cấu trúc vi mơ thị trường, dẫn đến mối quan hệ gi a c đông lớn hoản c phiếu hác iệt so với quốc gia Cho đến thời điểm tại, chưa nghiên cứu ch nh thức mối quan hệ gi a c đông lớn hoản c phiếu thị trường chứng hoán iệt Nam, nghiên cứu hoản chủ yếu tập trung vào chủ đề phát triển iến đo lường hoản hay tác động hoản đến t suất sinh lời c phiếu… Nghiên cứu mối quan hệ gi a c đông lớn thị trường chứng hốn hoản c phiếu iệt Nam hơng đóng góp m t học thuật, giúp làm r nh ng ảnh hư ng c đông lớn đến hoản c trường chứng hoán inh tế phát triển mà phiếu thị ngh a thực tiễn, giúp cho inh tế hoạt động hiệu thông qua nh ng ch nh sách inh tế v mô ph hợp từ Ch nh phủ, định huy động đầu tư ch nh xác công ty chiến lược hợp l nhà đầu tư thị trường o đó, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc s là: “Ảnh hƣởng c đ ng ớn đến hoản c phiếu c ng t niêm ết Sở Giao d ch Chứng ho n thành phố H Ch inh” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn: Thứ nhất, t ng thuật nghiên cứu giới iệt Nam mối quan hệ gi a c đông lớn hoản c phiếu Từ xác định hoảng trống nghiên cứu quan hệ gi a c đông lớn hoản c phiếu Thứ hai, xác định ảnh hư ng c đông lớn đến khoản c phiếu công ty niêm yết iao dịch Chứng hoán thành phố Ch inh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Ảnh hư ng c đông lớn đến khoản c phiếu công ty niêm yết 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi khơng gian: tồn cơng ty niêm yết S Giao dịch Chứng khốn Thành phố H Chí Minh Phạm vi thời gian: từ năm 2007 đến năm 2014 Phạm vi nội dung: hạn chế m t d liệu nên luận văn tập trung nghiên cứu mối quan hệ gi a c đông lớn hoản c phiếu, hông xem x t chế thơng qua c đơng lớn ảnh hư ng đến hoản c phiếu Phƣơng ph p nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa mơ hình h i quy với d liệu ảng iến phụ thuộc hoản c phiếu đo lường ằng tác động giá mihud chênh lệch giá mua niêm yết giá án niêm yết c phiếu iến độc lập bao g m iến ch nh c đông lớn iến iểm sốt đ c th cơng ty ết nghiên cứu iểm định t nh ền v ng Phương pháp nghiên cứu chi tiết mô tả luận văn ngh a inh tế Theo số nghiên cứu cho thấy hoản c phiếu thị trường chứng hoán iệt Nam thấp Đ Đức inh, 2010; Nguyễn Thanh Phong, 2012) o đó, hi đánh giá mức độ ảnh hư ng c đông lớn đến hoản c phiếu giúp nhà hoạch định ch nh sách xây dựng nh ng ch nh sách ph trường hợp, cải thiện t nh hoản c ên cạnh đó, phiếu thị ết nghiên cứu giúp trình chu chuyển vốn diễn hiệu tốt inh tế hoạt động hiệu an quản trị công ty đưa định tài trợ, đầu tư th ch hợp nhà đầu tư thị trường chiến lược hợp l i nhìn nhận ch nh xác ảnh hư ng c đông lớn đến hoản c phiếu ố cục đề tài uận văn ao g m phần: phần m đầu chương Phần m đầu giới thiệu đề tài Chương trình ày t ng thuật nghiên cứu ảnh hư ng c đông lớn đến hoản c phiếu đ thực giới iệt Nam Chương hai trình ày thiết ế nghiên cứu, cho iết phương pháp tác giả sử dụng để nghiên cứu đề tài Chương a trình ày ết nghiên cứu nh ng iến, đánh giá tác giả ết nghiên cứu Chương ốn trình ày ết luận rút số hàm ch nh sách dựa ảng 3.8 VARIABLES l_block hình h i qu (1) lnamihud 1.743*** (2) lnamihud 1.908*** (5.89) (6.56) -1.309*** (-7.21) -1.441*** (-38.86) 1.246*** (13.43) -6.354*** (-8.64) -0.474*** (-3.99) -3.432*** (-5.67) 4.464*** (19.47) 4.381*** (10.70) 2.608*** (11.88) 4.363*** (18.71) 4.857*** (19.66) 4.665*** (20.54) 3.921*** (17.41) 0.287 (1.62) -0.570*** (-2.82) 0.249 (1.11) -0.090 (-0.36) 0.216 (1.39) -1.854*** (-5.17) -0.049 (-0.17) 0.095 (0.37) -7.385*** (-28.52) l_n_block l_logmv l_logmb l_stdret l_ret12 l_divyield _Iyear_2008 _Iyear_2009 _Iyear_2010 _Iyear_2011 _Iyear_2012 _Iyear_2013 _Iyear_2014 _Iindustry_2 _Iindustry_3 _Iindustry_4 _Iindustry_5 _Iindustry_6 _Iindustry_7 _Iindustry_8 _Iindustry_9 Constant (H S HNX -1.474*** (-39.64) 1.310*** (13.79) -6.461*** (-8.69) -0.479*** (-3.98) -3.268*** (-5.44) 3.922*** (18.18) 3.923*** (9.73) 2.086*** (10.14) 3.874*** (17.25) 4.409*** (18.32) 4.223*** (19.18) 3.542*** (15.94) 0.257 (1.41) -0.631*** (-3.08) 0.266 (1.15) -0.179 (-0.69) 0.153 (0.97) -1.890*** (-5.05) -0.068 (-0.23) 0.104 (0.40) -7.407*** (-28.09) Observations 1,980 Adjusted R-squared 0.5559 Robust t-statistics in parentheses *** p
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của cổ đông lớn đến thanh khoản cổ phiếu của công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Ảnh hưởng của cổ đông lớn đến thanh khoản cổ phiếu của công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn