Tác động của khả năng sinh lời đến giá cổ phiếu cảu các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hố chí minh

92 30 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:12

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CAO THỊ HẠNH DUNG TÁC ĐỘNG CỦA KHẢ NĂNG SINH LỜI ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CAO THỊ HẠNH DUNG TÁC ĐỘNG CỦA KHẢ NĂNG SINH LỜI ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã Số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƢƠNG SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÔNG TY ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU .4 1.1 KHÁI NIỆM TỶ SUẤT LỢI TỨC VÀ RỦI RO TRONG ĐẦU TƢ 1.2 ĐO LƢỜNG TỶ SUẤT LỢI TỨC VÀ RỦI RO CỦA MỘT CỔ PHIẾU 1.2.1 Đo lƣờng tỷ suất lợi tức 1.2.2 Đo lƣờng rủi ro đầu tƣ chứng khoán 1.3 ĐO LƢỜNG TỶ SUẤT LỢI TỨC KỲ VỌNG VÀ RỦI RO CỦA MỘT DANH MỤC ĐẦU TƢ 1.3.1 Đo lƣờng tỷ suất lợi tức kỳ vọng danh mục đầu tƣ 1.3.2 Đo lƣờng rủi ro danh mục đầu tƣ 1.4 LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƢ CỦA MARKOWITZ 1.5 CÁC MƠ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 10 1.5.1 Mơ hình định giá tài sản vốn (CAPM) 10 1.5.2 Mô hình APT Lý thuyết định giá Arbitrage 12 1.5.3 Mơ hình Fama – French nhân tố 13 1.6 TÁC ĐỘNG CỦA KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÔNG TY ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU – NGHIÊN CỨU CỦA ROBERT NOVY-MARX (2013) 15 1.7 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 18 1.7.1 Nghiên cứu nƣớc 18 1.7.2 Nghiên cứu Việt Nam 19 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 22 2.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 22 2.1.1 Mơ hình 22 2.1.2 Định nghĩa biến 22 2.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 23 2.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 23 2.3.1 Thu thập liệu 23 2.3.2 Xử lý liệu 24 2.4 XÂY DỰNG CÁC DANH MỤC ĐẦU TƢ 26 2.5 ƢỚC LƢỢNG MƠ HÌNH 28 2.6 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH 29 2.6.1 Kiểm định hệ số chặn 29 2.6.2 Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy riêng 29 2.6.3 Kiểm định phù hợp mơ hình 30 2.6.4 Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan 30 2.6.5 Kiểm định phƣơng sai sai số thay dổi 31 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 33 3.2 MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN 35 3.3 ƢỚC LƢỢNG MƠ HÌNH 36 3.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH 38 3.4.1 Kiểm định hệ số chặn 38 3.4.2 Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy riêng 39 3.4.3 Kiểm định phù hợp mơ hình 40 3.4.4 Kiểm định tự tƣơng quan 41 3.4.5 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi 42 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 45 4.1 KẾT LUẬN 45 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 46 4.3 HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CAPM : Mô hình định giá tài sản vốn DMĐT : Danh mục đầu tƣ FF3FM : Mơ hình Fama-French nhân tố GP/A : Lợi nhuận gộp/Tài sản HML : High minus Low HOSE : Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh PMU : Profitable minus Unprofitable SMB : Small minus Big DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Thiết lập danh mục đầu tƣ 27 3.1 Thống kê mô tả tỷ suất lợi tức vƣợt trội danh mục đầu tƣ 33 3.2 Thống kê mô tả giá trị biến giải thích mơ hình 34 3.3 Ma trận hệ số tƣơng quan biến giải thích 35 3.4 Kết ƣớc lƣợng mơ hình 36 3.5 Kết kiểm định hệ số chặn mơ hình 39 3.6 Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy riêng 40 3.7 Kiểm định phù hợp mơ hình 41 3.8 Kết kiểm định tự tƣơng quan 42 3.9 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giải thích dự đốn biến động tỷ suất lợi tức cổ phiếu lĩnh vực nhận đƣợc nhiều quan tâm nhà nghiên cứu tài đại Hiện nay, giới học thuật nhiều nghiên cứu mơ hình đầu tƣ tài để ứng dụng cho thị trƣờng chứng khoán giới đƣa nhiều kết khác quốc gia ứng với khoảng thời gian khác Đầu tiên phải kể đến nghiên cứu Sharpe (1964) Lintner (1965) mối quan hệ tỷ suất lợi tức rủi ro cổ phiếu đƣợc thể qua mơ hình định giá tài sản vốn CAPM Trong mơ hình này, tỷ suất lợi tức cổ phiếu phụ thuộc vào “độ nhạy” so với thị trƣờng, “độ nhạy” hệ số beta mơ hình CAPM CAPM cho tồn rủi ro tài sản đƣợc phản ánh vào beta, ngồi rủi ro thị trƣờng khơng rủi ro khác Tuy nhiên, nghiên cứu thực nghiệm đƣợc thực Fama French (1992) rủi ro thị trƣờng biến số giải thích tốt cho thay đổi tỷ suất lợi tức cổ phiếu Vì vậy, Fama French (1993) đề xuất mơ hình nhân tố để bổ sung cho khiếm khuyết mô hình CAPM việc giải thích tỷ suất lợi tức kỳ vọng cổ phiếu Trên sở CAPM, Fama French (1993) đƣa thêm biến quy mô cơng ty (đo lƣờng giá trị vốn hóa thị trƣờng) giá trị công ty (đo lƣờng tỷ số giá trị sổ sách giá trị thị trƣờng – BE/ME) vào mơ hình để giải thích cho thay đổi tỷ suất lợi tức cổ phiếu Mơ hình sau đƣợc biết đến với tên gọi mơ hình Fama – French nhân tố Tuy nhiên, số nghiên cứu khác cho thấy mơ hình Fama-French nhân tố chƣa giải thích đầy đủ biến động tỷ suất lợi tức cổ phiếu Trong số phải kể đến nghiên cứu Novy-Marx (2013), biến động tỷ suất lợi tức cổ phiếu liên quan đến khả sinh lời công ty mà khơng đƣợc thể mơ hình Fama-French nhân tố Novy-Marx chứng minh thực nghiệm khả sinh lời cơng ty sức ảnh hƣởng mạnh mẽ đến tỷ suất lợi tức cổ phiếu Ở Việt Nam, nhiều nghiên cứu ứng dụng mơ hình CAMP, FamaFrench nhân tố vào nghiên cứu thực nghiệm nhƣng chƣa nghiên cứu ứng dụng kết nghiên cứu Novy-Marx (2013) cho thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Xuất phát từ thực tế này, chọn đề tài “Tác động khả sinh lời đến giá cổ phiếu công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu Đề tài tập trung giải nội dung cụ thể nhƣ sau: - Nghiên cứu tác động khả sinh lời công ty đến giá cổ phiếu sở mở rộng mơ hình Fama-French nhân tố thị trƣờng chứng khoán Việt Nam, cụ thể Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất khuyến nghị hàm ý sách rút từ nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu tác động khả sinh lời công ty đến giá cổ phiếu công ty niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam sở mở rộng mơ hình Fama-French nhân tố Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đề tài nghiên cứu tác động yếu tố khả sinh lời công ty đến giá cổ phiếu sở mở rộng mơ hình Fama-French nhân tố Danh mục BU Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 3.393669 Prob F(1,740) 3.405567 Prob Chi-Square(1) 0.0658 0.0650 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:15 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error C 1.96E-06 MRP SMB HML PMU RESID(-1) -0.013994 -0.007785 -0.000470 0.010492 0.072346 R-squared t-Statistic Prob 0.000191 0.010264 0.9918 0.027899 0.041891 0.031337 0.031821 0.039272 -0.501581 -0.185831 -0.014997 0.329732 1.842191 0.6161 0.8526 0.9880 0.7417 0.0658 0.004565 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -0.002161 0.005052 0.018886 2889.323 0.678734 0.639672 5.44E-19 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.005046 -7.730089 -7.692974 -7.715784 1.994695 10 Danh mục SP Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.326437 Prob F(1,740) 0.2498 Obs*R-squared 1.334799 Prob Chi-Square(1) 0.2480 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:16 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error C 1.22E-06 MRP SMB HML PMU RESID(-1) -0.006226 -0.004142 -0.000421 0.005123 0.044141 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic Prob 0.000177 0.006908 0.9945 0.025490 0.038840 0.029079 0.029389 0.038327 -0.244265 -0.106640 -0.014492 0.174319 1.151711 0.8071 0.9151 0.9884 0.8617 0.2498 0.001789 Mean dependent var -0.004955 0.004688 0.016262 2945.127 0.265287 0.932031 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -1.19E-19 0.004676 -7.879698 -7.842582 -7.865392 1.995924 11 Danh mục SN Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 3.13E-05 Prob F(1,740) 3.15E-05 Prob Chi-Square(1) 0.9955 0.9955 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/0717 Time: 00:17 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error C 1.58E-08 MRP SMB HML PMU RESID(-1) -2.59E-05 -1.67E-05 -5.10E-06 4.68E-06 0.000211 R-squared t-Statistic Prob 0.000164 9.65E-05 0.9999 0.023536 0.035950 0.026952 0.026925 0.037677 -0.001100 -0.000463 -0.000189 0.000174 0.005591 0.9991 0.9996 0.9998 0.9999 0.9955 0.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -0.006757 0.004343 0.013956 3002.166 6.25E-06 1.000000 3.37E-19 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.004328 -8.032618 -7.995502 -8.018313 1.999548 12 Danh mục SU Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.413570 Prob F(1,740) 0.2348 Obs*R-squared 1.422315 Prob Chi-Square(1) 0.2330 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:18 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error C 1.22E-06 MRP SMB HML PMU RESID(-1) -0.001847 -0.000532 -0.001155 -0.000891 0.043811 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic Prob 0.000175 0.006958 0.9944 0.024698 0.038269 0.028788 0.028755 0.036849 -0.074799 -0.013906 -0.040135 -0.030976 1.188937 0.9404 0.9889 0.9680 0.9753 0.2348 0.001907 Mean dependent var -0.004837 0.004639 0.015922 2953.007 0.282714 0.922656 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -8.02E-20 0.004627 -7.900824 -7.863708 -7.886519 2.004632 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PHƢƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Danh mục BH Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.660139 Prob F(14,731) 9.313837 Prob Chi-Square(14) 9.550520 Prob Chi-Square(14) 0.8141 0.8104 0.7943 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:23 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 3.63E-05 3.13E-06 11.60120 0.0000 MRP MRP^2 MRP*SMB MRP*HML MRP*PMU SMB SMB^2 SMB*HML SMB*PMU HML HML^2 HML*PMU PMU PMU^2 -0.000340 0.017851 0.079226 -0.025479 -0.010798 -0.000701 0.068223 0.049508 0.078601 6.78E-05 -0.031504 -0.076215 -0.000200 -0.002734 0.000298 0.023780 0.071569 0.047882 0.046427 0.000463 0.069006 0.077799 0.079546 0.000345 0.038668 0.064087 0.000344 0.038766 -1.138689 0.750664 1.106988 -0.532113 -0.232586 -1.512871 0.988665 0.636348 0.988123 0.196590 -0.814708 -1.189239 -0.581027 -0.070514 0.2552 0.4531 0.2687 0.5948 0.8161 0.1307 0.3232 0.5247 0.3234 0.8442 0.4155 0.2347 0.5614 0.9438 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.012485 Mean dependent var -0.006428 5.39E-05 2.12E-06 6281.128 0.660139 0.814098 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 3.72E-05 5.37E-05 -16.79927 -16.70648 -16.76351 1.945163 Danh mục BM Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 6.697801 Prob F(14,731) 84.81383 Prob Chi-Square(14) 126.4023 Prob Chi-Square(14) 0.0000 0.0000 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:31 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.29E-05 2.22E-06 5.801746 0.0000 MRP MRP^2 MRP*SMB MRP*HML MRP*PMU SMB SMB^2 SMB*HML SMB*PMU HML HML^2 HML*PMU PMU PMU^2 -0.000650 0.067154 0.191652 0.155078 0.159040 -0.001354 0.255303 0.215222 0.251324 -0.000529 0.065519 0.110555 -8.73E-05 0.074202 0.000211 0.016851 0.050716 0.033931 0.032899 0.000328 0.048900 0.055131 0.056369 0.000244 0.027402 0.045414 0.000244 0.027471 -3.075000 3.985043 3.778948 4.570374 4.834127 -4.125957 5.220960 3.903818 4.458572 -2.164347 2.391062 2.434363 -0.358252 2.701119 0.0022 0.0001 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0308 0.0171 0.0152 0.7203 0.0071 R-squared 0.113691 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.096717 3.82E-05 1.07E-06 6538.065 6.697801 0.000000 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.31E-05 4.02E-05 -17.48811 -17.39532 -17.45235 1.935876 Danh mục BL Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 4.500060 Prob F(14,731) 59.19216 Prob Chi-Square(14) 66.76702 Prob Chi-Square(14) 0.0000 0.0000 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:35 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 7.97E-06 9.78E-07 8.148961 0.0000 MRP MRP^2 MRP*SMB MRP*HML MRP*PMU SMB SMB^2 SMB*HML SMB*PMU HML HML^2 HML*PMU PMU PMU^2 0.000196 0.029424 0.109907 0.040271 -0.021062 1.35E-05 0.120495 0.069263 -0.028322 5.81E-05 -0.005434 -0.026041 -3.49E-05 0.011053 9.32E-05 0.007426 0.022348 0.014952 0.014497 0.000145 0.021548 0.024294 0.024839 0.000108 0.012075 0.020012 0.000107 0.012105 2.103842 3.962521 4.917938 2.693380 -1.452823 0.093627 5.591984 2.851073 -1.140220 0.539019 -0.450034 -1.301284 -0.325336 0.913108 0.0357 0.0001 0.0000 0.0072 0.1467 0.9254 0.0000 0.0045 0.2546 0.5900 0.6528 0.1936 0.7450 0.3615 R-squared 0.079346 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.061714 1.68E-05 2.07E-07 7149.406 4.500060 0.000000 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.15E-05 1.74E-05 -19.12710 -19.03431 -19.09133 1.824931 Danh mục SH Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 2.337787 Prob F(14,731) 31.96925 Prob Chi-Square(14) 34.31994 Prob Chi-Square(14) 0.0037 0.0040 0.0019 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:37 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.28E-05 1.25E-06 10.16888 0.0000 MRP MRP^2 MRP*SMB MRP*HML MRP*PMU SMB SMB^2 SMB*HML SMB*PMU HML HML^2 HML*PMU PMU PMU^2 0.000242 0.010727 0.063661 0.030418 -0.001113 0.000131 0.093329 0.092716 -0.000295 -8.14E-05 -0.006127 -0.014058 -7.43E-05 -0.001228 0.000119 0.009524 0.028662 0.019176 0.018593 0.000185 0.027635 0.031157 0.031856 0.000138 0.015486 0.025666 0.000138 0.015525 2.028747 1.126329 2.221127 1.586233 -0.059840 0.704056 3.377175 2.975774 -0.009264 -0.589318 -0.395622 -0.547731 -0.539474 -0.079101 0.0428 0.2604 0.0266 0.1131 0.9523 0.4816 0.0008 0.0030 0.9926 0.5558 0.6925 0.5840 0.5897 0.9370 R-squared 0.042854 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.024523 2.16E-05 3.41E-07 6963.787 2.337787 0.003656 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.48E-05 2.19E-05 -18.62946 -18.53667 -18.59369 1.770797 Danh mục SM Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.216049 Prob F(14,731) 16.97861 Prob Chi-Square(14) 17.41671 Prob Chi-Square(14) 0.2579 0.2573 0.2347 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:38 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.81E-05 1.65E-06 10.98073 0.0000 MRP MRP^2 MRP*SMB MRP*HML MRP*PMU SMB SMB^2 SMB*HML SMB*PMU HML HML^2 HML*PMU PMU PMU^2 -9.56E-05 0.027300 0.082255 0.077146 0.018002 -0.000249 0.070013 0.106485 0.039834 0.000102 0.004281 0.006653 0.000275 0.010836 0.000157 0.012545 0.037754 0.025259 0.024491 0.000244 0.036402 0.041041 0.041963 0.000182 0.020399 0.033808 0.000181 0.020450 -0.607535 2.176210 2.178677 3.054132 0.735051 -1.019484 1.923296 2.594577 0.949266 0.562804 0.209857 0.196782 1.514774 0.529873 0.5437 0.0299 0.0297 0.0023 0.4625 0.3083 0.0548 0.0097 0.3428 0.5737 0.8338 0.8441 0.1303 0.5964 R-squared 0.022760 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.004044 2.84E-05 5.91E-07 6758.233 1.216049 0.257936 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.97E-05 2.85E-05 -18.07837 -17.98558 -18.04261 1.994390 Danh mục SL Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.017047 Prob F(14,731) 14.25321 Prob Chi-Square(14) 13.29066 Prob Chi-Square(14) 0.4337 0.4310 0.5038 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:39 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 3.23E-05 2.83E-06 11.42778 0.0000 MRP MRP^2 MRP*SMB MRP*HML MRP*PMU SMB SMB^2 SMB*HML SMB*PMU HML HML^2 HML*PMU PMU PMU^2 -0.000179 0.007223 0.061253 0.011491 0.072907 -0.000303 0.093342 0.089818 0.188618 -0.000428 -0.008221 -0.022763 -0.000262 0.024334 0.000269 0.021479 0.064642 0.043248 0.041933 0.000418 0.062327 0.070270 0.071847 0.000312 0.034926 0.057885 0.000311 0.035014 -0.665514 0.336274 0.947576 0.265703 1.738639 -0.725037 1.497609 1.278188 2.625258 -1.374274 -0.235381 -0.393251 -0.841906 0.694979 0.5059 0.7368 0.3437 0.7905 0.0825 0.4687 0.1347 0.2016 0.0088 0.1698 0.8140 0.6942 0.4001 0.4873 R-squared 0.019106 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.000320 4.87E-05 1.73E-06 6357.062 1.017047 0.433664 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 3.54E-05 4.87E-05 -17.00285 -16.91006 -16.96708 1.926125 Danh mục BP Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 3.718979 Prob F(14,731) 49.60122 Prob Chi-Square(14) 56.10189 Prob Chi-Square(14) 0.0000 0.0000 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:40 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 2.05E-05 2.30E-06 8.887031 0.0000 MRP MRP^2 MRP*SMB MRP*HML MRP*PMU SMB SMB^2 SMB*HML SMB*PMU HML HML^2 HML*PMU PMU PMU^2 0.000277 0.028992 0.140778 0.065753 0.006962 -0.000350 0.216978 0.202241 0.030251 6.80E-05 0.020850 0.026367 0.000476 0.013495 0.000220 0.017501 0.052671 0.035239 0.034168 0.000341 0.050785 0.057256 0.058542 0.000254 0.028458 0.047165 0.000253 0.028530 1.261554 1.656560 2.672794 1.865914 0.203760 -1.026401 4.272520 3.532210 0.516742 0.267719 0.732649 0.559045 1.879875 0.473001 0.2075 0.0980 0.0077 0.0625 0.8386 0.3050 0.0000 0.0004 0.6055 0.7890 0.4640 0.5763 0.0605 0.6364 R-squared 0.066490 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.048611 3.97E-05 1.15E-06 6509.848 3.718979 0.000005 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.68E-05 4.07E-05 -17.41246 -17.31967 -17.37670 1.940577 Danh mục BN Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 2.354401 Prob F(14,731) 32.18665 Prob Chi-Square(14) 44.77817 Prob Chi-Square(14) 0.0034 0.0038 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:41 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 2.69E-05 3.28E-06 8.205651 0.0000 MRP MRP^2 MRP*SMB MRP*HML MRP*PMU SMB SMB^2 SMB*HML SMB*PMU HML HML^2 HML*PMU PMU PMU^2 -0.000387 0.051411 0.111234 -0.027517 -0.078860 -0.000670 0.092440 0.041593 0.026645 0.000337 -0.015714 -0.027626 0.000533 0.066990 0.000312 0.024899 0.074934 0.050134 0.048610 0.000485 0.072251 0.081458 0.083287 0.000361 0.040487 0.067101 0.000360 0.040589 -1.239791 2.064799 1.484418 -0.548863 -1.622291 -1.381613 1.279431 0.510610 0.319916 0.933365 -0.388111 -0.411704 1.479351 1.650446 0.2155 0.0393 0.1381 0.5833 0.1052 0.1675 0.2012 0.6098 0.7491 0.3509 0.6980 0.6807 0.1395 0.0993 R-squared 0.043146 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.024820 5.64E-05 2.33E-06 6246.843 2.354401 0.003396 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 3.40E-05 5.71E-05 -16.70735 -16.61456 -16.67159 1.902355 Danh mục BU Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 4.578754 Prob F(14,731) 60.14382 Prob Chi-Square(14) 82.42961 Prob Chi-Square(14) 0.0000 0.0000 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:42 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.89E-05 2.39E-06 7.907440 0.0000 MRP MRP^2 MRP*SMB MRP*HML MRP*PMU SMB SMB^2 SMB*HML SMB*PMU HML HML^2 HML*PMU PMU PMU^2 6.22E-06 0.093591 0.237314 -0.020365 0.027069 -0.000203 0.141317 0.109562 0.135772 -0.000440 0.008609 0.077935 -0.000412 0.066450 0.000227 0.018118 0.054529 0.036482 0.035373 0.000353 0.052576 0.059276 0.060607 0.000263 0.029462 0.048829 0.000262 0.029536 0.027356 5.165508 4.352079 -0.558213 0.765232 -0.574124 2.687851 1.848321 2.240208 -1.673751 0.292192 1.596088 -1.571789 2.249786 0.9782 0.0000 0.0000 0.5769 0.4444 0.5661 0.0074 0.0650 0.0254 0.0946 0.7702 0.1109 0.1164 0.0248 R-squared 0.080622 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.063014 4.11E-05 1.23E-06 6483.982 4.578754 0.000000 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.54E-05 4.24E-05 -17.34312 -17.25033 -17.30735 2.002087 10 Danh mục SP Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 3.054814 Prob F(14,731) 41.23265 Prob Chi-Square(14) 49.06449 Prob Chi-Square(14) 0.0001 0.0002 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:43 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.68E-05 1.94E-06 8.681794 0.0000 MRP MRP^2 MRP*SMB MRP*HML MRP*PMU SMB SMB^2 SMB*HML SMB*PMU HML HML^2 HML*PMU PMU PMU^2 -1.76E-05 0.039642 0.123511 -0.011536 0.017065 -6.52E-05 0.078268 0.032107 0.089365 -0.000190 -0.004279 0.092731 -2.74E-05 0.118617 0.000184 0.014695 0.044225 0.029588 0.028689 0.000286 0.042641 0.048075 0.049154 0.000213 0.023895 0.039602 0.000213 0.023955 -0.095494 2.697704 2.792782 -0.389884 0.594828 -0.227746 1.835491 0.667850 1.818055 -0.892389 -0.179064 2.341585 -0.128932 4.951672 0.9239 0.0071 0.0054 0.6967 0.5521 0.8199 0.0668 0.5044 0.0695 0.3725 0.8579 0.0195 0.8974 0.0000 R-squared 0.055272 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.037178 3.33E-05 8.11E-07 6640.227 3.054814 0.000128 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.18E-05 3.39E-05 -17.76200 -17.66921 -17.72624 1.973427 11 Danh mục SN Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.231680 Prob F(14,731) 17.19181 Prob Chi-Square(14) 16.85901 Prob Chi-Square(14) 0.2466 0.2461 0.2638 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:44 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.60E-05 1.53E-06 10.45123 0.0000 MRP MRP^2 MRP*SMB MRP*HML MRP*PMU SMB SMB^2 SMB*HML SMB*PMU HML HML^2 HML*PMU PMU PMU^2 -1.49E-06 0.023146 0.084652 0.019429 0.019998 -0.000328 0.113904 0.006455 0.011598 -1.10E-05 0.010997 0.018851 3.00E-05 -0.001744 0.000146 0.011621 0.034975 0.023400 0.022688 0.000226 0.033722 0.038020 0.038873 0.000169 0.018897 0.031319 0.000168 0.018944 -0.010242 1.991751 2.420376 0.830305 0.881427 -1.448347 3.377729 0.169770 0.298360 -0.065144 0.581965 0.601897 0.178214 -0.092070 0.9918 0.0468 0.0157 0.4066 0.3784 0.1479 0.0008 0.8652 0.7655 0.9481 0.5608 0.5474 0.8586 0.9267 R-squared 0.023045 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.004335 2.63E-05 5.07E-07 6815.288 1.231680 0.246575 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.87E-05 2.64E-05 -18.23134 -18.13855 -18.19557 1.962280 12 Danh mục SU Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 3.451128 Prob F(14,731) 46.25029 Prob Chi-Square(14) 43.70761 Prob Chi-Square(14) 0.0000 0.0000 0.0001 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/07/17 Time: 00:45 Sample: 1/02/2014 12/30/2016 Included observations: 746 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.83E-05 1.68E-06 10.84729 0.0000 MRP MRP^2 MRP*SMB MRP*HML MRP*PMU SMB SMB^2 SMB*HML SMB*PMU HML HML^2 HML*PMU PMU PMU^2 -0.000248 0.058909 0.197919 0.092070 0.006541 -0.000715 0.178195 0.160520 0.009471 -0.000361 0.002687 -0.011738 -8.67E-05 -0.003567 0.000160 0.012777 0.038455 0.025728 0.024946 0.000249 0.037078 0.041803 0.042741 0.000185 0.020777 0.034435 0.000185 0.020830 -1.547360 4.610350 5.146791 3.578608 0.262209 -2.872694 4.805978 3.839936 0.221588 -1.949199 0.129333 -0.340874 -0.468861 -0.171240 0.1222 0.0000 0.0000 0.0004 0.7932 0.0042 0.0000 0.0001 0.8247 0.0517 0.8971 0.7333 0.6393 0.8641 R-squared 0.061998 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.044033 2.90E-05 6.13E-07 6744.523 3.451128 0.000018 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.14E-05 2.96E-05 -18.04162 -17.94883 -18.00585 2.050939 ... KINH TẾ CAO THỊ HẠNH DUNG TÁC ĐỘNG CỦA KHẢ NĂNG SINH LỜI ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã Số:... Novy-Marx (2013) tác động khả sinh lời công ty đến tỷ suất lợi tức cổ phiếu Đây sở lý thuyết cho việc nghiên cứu thực nghiệm tác động khả sinh lời công ty đến giá cổ phiếu thị trƣờng chứng khoán Việt... Nghiên cứu tác động khả sinh lời công ty đến giá cổ phiếu sở mở rộng mơ hình Fama-French nhân tố thị trƣờng chứng khoán Việt Nam, cụ thể Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của khả năng sinh lời đến giá cổ phiếu cảu các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hố chí minh , Tác động của khả năng sinh lời đến giá cổ phiếu cảu các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hố chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn