Phát triển chăn nuôi gia cầm tại huyện phú ninh, tỉnh quảng nam

128 26 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:12

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ XUÂN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM TẠI HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN ĐA NẴNG – NĂM 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ XUÂN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM TẠI HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số : 60.31.01.05 Người hướng dẫn khoa học: TS Ninh Thị Thu Thủy ĐA NẴNG – NĂM 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM .12 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHĂN NUÔI GIA CẦMPHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM 12 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm chăn nuôi gia cầm 12 1.1.2 Khái niệm phát triển chăn nuôi gia cầm .12 1.1.3 Vai trò phát triển chăn nuôi gia cầm .14 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM 14 1.2.1 Huy động sử dụng hiệu yếu tố nguồn lực cho chăn nuôi gia cầm 14 1.2.2 Chuyển dịch cấu chăn nuôi gia cầm 16 1.2.3 Tổ chức sản xuất chăn nuôi gia cầm 17 1.2.4 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gia cầm 19 1.2.5 Gia tăng kết đóng góp chăn ni gia cầm 20 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM 21 1.3.1 Điều kiện tự nhiên .21 1.3.2 Điều kiện kinh tế, xã hội .23 1.3.3 Cơ chế sách nhà nước 25 1.3.4 Các dịch vụ hỗ trợ .26 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 27 1.4.1 Kinh nghiệm tỉnh Thanh Hóa .27 1.4.2 Kinh nghiệm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM TẠI HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM .29 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM CỦA HUYỆN PHÚ NINH 29 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 29 2.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội .34 2.1.3 Các dịch vụ hỗ trợ cho chăn nuôi gia cầm huyện 39 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NI GIA CẦM TẠI HUYỆN PHÚ NINH THỜI GIAN QUA 50 2.2.1 Thực trạng huy động sử dụng yếu tố nguồn lực chăn nuôi gia cầm 50 2.2.2 Tình hình chuyển dịch cấu chăn nuôi gia cầm .59 2.2.3 Các hình thức tổ chức chăn ni gia cầm 63 2.2.4 Tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gia cầm 69 2.2.5 Kết đóng góp chăn ni gia cầm phát triển kinh tế - xã hội huyện 71 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM CỦA HUYỆN PHÚ NINH .74 2.3.1 Những thành công .74 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 74 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM TẠI HUYỆN PHÚ NINH 77 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 77 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Ninh 77 3.1.2 Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển chăn nuôi gia cầm huyện Phú Ninh .77 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM TẠI HUYỆN PHÚ NINH TRONG THỜI GIAN ĐẾN 79 3.2.1 Giải pháp huy động sử dụng nguồn lực chăn nuôi gia cầm 79 3.2.2 Giải pháp chuyển dịch cấu chăn nuôi gia cầm .81 3.2.3 Giải pháp tổ chức sản xuất chăn nuôi gia cầm 81 3.2.4 Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ 84 3.2.5 Giải pháp bảo vệ môi trường 85 3.2.6 Một số giải pháp khác nhằm tăng hiệu chăn nuôi gia cầm 86 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 89 3.3.1 Đối với nhà nước 89 3.3.2 Đối với tỉnh Quảng Nam 90 3.3.3 Đối với người chăn nuôi gia cầm 90 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa BQ Bình qn ĐVT Đơn vị tính KH-KT Khoa học kỹ thuật KNKL Khuyến nông khuyến lâm KV Khu vực GTSX Giá trị sản xuất STT Số thứ tự DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Phú Ninh năm 2011-2015 32 Bảng 2.2 Hiện trạng đất chưa sử dụng huyện Phú Ninh 32 Bảng 2.3 Tăng trưởng kinh tế cấu kinh tế huyện Phú Ninh giai đoạn 2011 - 2015 34 Bảng 2.4 Dân số, lao động huyện Phú Ninh giai đoạn 2011-2015 36 Bảng 2.5 Thơng tin thực quy trình kỹ thuật chăn nuôi gia cầm huyện năm 2015 40 Bảng 2.6 Tình hình nguồn giống gia cầm người chăn nuôi huyện Phú Ninh năm 2016 42 Bảng 2.7 Tỷ lệ pha trộn nguyên liệu dùng làm thức ăn cho đàn gia cầm huyện năm 2016 45 Bảng 2.8 Nhu cầu dinh dưỡng cho đàn gia cầm bán công nghiệp 46 Bảng 2.9 Thông tin thú y phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia cầm huyện năm 2016 48 Bảng 2.10 Tình hình lao động tham gia vào sản xuất chăn nuôi gia cầm huyện Phú Ninh năm 2016 51 Bảng 2.11 Tình hình nguồn vốn hộ chăn nuôi gia cầm huyện Phú Ninh năm 2016 53 Bảng 2.12 Diện tích đất dùng chăn nuôi gia cầm huyện Phú Ninh năm 2016 54 Bảng 2.13 Kết điều tra việc áp dụng KH-KT vào chăn nuôi gia cầm năm 2016 58 Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.14 Quy mô, cấu đàn gia cầm huyên Phú Ninh giai đoạn 2011- 2015 59 Bảng 2.15 Số lượng gia cầm chia theo cấp xã giai đoạn 2011-2015 61 Bảng 2.16 Số lượng gà chia theo cấp xã giai đoạn 2011-2015 62 Bảng 2.17 Số lượng cấu quy mô chăn nuôi gia cầm năm 2015 64 Chi phí sản xuất chăn ni gà hộ gia đình với nguồn Bảng 2.18 vốn vay 300 triệu đồng tư hổ trợ nhà nước 65 giai đoạn 2011-2015 Bảng 2.19 Chăn ni gia cầm theo hình thức gia trại huyện Phú Ninh năm 2015 67 Bảng 2.20 Chăn ni gia cầm theo hình thức trang trại huyện Phú Ninh năm 2015 68 Bảng 2.21 Tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gia cầm huyện Phú Ninh- tỉnh Quảng Nam 70 Bảng 2.22 Kết quả, chăn nuôi gia cầm huyện Phú Ninh năm 2015 71 Bảng 2.23 Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi huyện Phú Ninh giai đoạn 2011-2015 72 Bảng 2.24 Giá trị sản xuất nông nghiệp huyện Phú Ninh giai đoạn 2011- 2015 73 Bảng 3.1 Quy hoạch địa điểm chăn nuôi tập trung huyện đến năm 2020 78 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chăn ni gia cầm Việt Nam có từ lâu đời với quy mơ nhỏ, gia đình ni vài đến vài chục con, chăn thả tự Bên cạnh gà ri, vịt bầu nuôi phổ biến khắp miền đất nước dễ nuôi, sức chống chịu cao, thịt thơm ngon, chịu khó kiếm mồi, vùng có nhiều giống 11 gia cầm khác như: gà Hồ, gà Đơng Cảo, gà Mía, gà Tre, gà Tàu vàng, gà chọi (gà nòi), gà ác, gà mèo, vịt cỏ, vịt Ơ mơn, vịt Bạch tuyết, ngang nội, ngỗng cỏ, ngỗng sư tử, gà tây, Chăn nuôi gia cầm nước ta phát triển nhanh vững quy mô, sản lượng, chất lượng hiệu Năm 1997 nước có 160 triệu gia cầm, gà chiếm 75% tương đương với 120,6 triệu con, vịt xấp xỉ 22%, lại loại gia cầm khác [16.tr 11,15] Chăn ni gia cầm, có vai trò quan trọng cần thiết hộ gia đình ngành đem lại hiệu kinh tế mang lại nguồn thu nhập tiền đáng kể cho nhiều người dân Nếu ngành chăn ni gia cầm phát triển, góp phần cơng xóa đói giảm nghèo, giải việc làm, nâng cao thu nhập người dân, phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời tận dụng nguồn lao động dư thừa thời gian nông nhàn nâng cao hiệu kinh tế xã hội huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam nói riêng đồng thời góp phần tăng thu nhập cho kinh tế quốc dân nói chung Cùng với đó, thời gian đến kinh tế nước ta hội nhập với kinh tế giới nên ngành chăn nuôi nước phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn như: Sức ép từ hội nhập, quy hoạch vùng chăn nuôi, môi trường, dịch bệnh, giá thức ăn tăng cao, nhập thịt gia súc, gia cầm từ nước phát triển ạc vào nước ta qua nhiều đường khác như; tiểu nghạch thống, … PHẦN V: THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHĂN NUÔI GIA CẦM CỦA HỘ Câu 33: Hộ anh /chị chăn nuôi gia cầm: ……….con /lứa Số lứa gia cầm nuôi năm: ……… lứa/năm Câu 34: Sản lượng gia cầm xuất chuồng/lứa (lứa gần nhất) - Sản lượng bán: ……………… kg - Giá bán:……………………… đ/kg Câu 35: Thông tin người chăn nuôi gia cầm tham gia áp dụng KH- KT Chỉ tiêu Hộ gia đình Gia trại Trang trại -.Số hộ áp dụng hoàng toàn KH-KT -Hiệu kinh tế mang lại (%) -.Hộ không áp dụng KH-KT -Hiệu kinh tế mang lại (%) -.Hộ áp dụng KH- KT khơng hồn tồn -Hiệu kinh tế mang lại (%) Câu 36: Theo hộ anh/ chị chăn ni gia cầm gặp phải khó khăn gì? Vốn sản xuất Đất dùng CN Kỹ thuật Con giống Dịch bệnh Tiêu thụ sản phẩm Khác Câu 37: Hộ anh/ chị thấy việc liên kết chăn nuôi gia cầm có cần thiết khơng? Rất cần thiết Cần thiết Khơng cần Vì NGƯỜI ĐIỀU TRA Phú Ninh, ngày… tháng… năm 2016 CHỦ HỘ ĐƯỢC PHỎNG VẤN Hồ Thị Xuân ... lý luận phát triển chăn nuôi gia cầm Chương 2: Thực trạng phát triển chăn nuôi gia cầm huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Một số giải pháp để phát triển chăn nuôi gia cầm huyện Phú Ninh... phát triển chăn nuôi gia cầm huyện Phú Ninh năm qua, mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế phát triển chăn nuôi gia cầm huyện Phú Ninh - Đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi gia cầm huyện. .. đề phát triển chăn nuôi gia cầm huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, tập trung nghiên cứu loại gia cầm chăn nuôi chủ yếu huyện gồm: gà vịt - Về mặt không gian: nghiên cứu địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển chăn nuôi gia cầm tại huyện phú ninh, tỉnh quảng nam , Phát triển chăn nuôi gia cầm tại huyện phú ninh, tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn