Phát triển nông nghiệp huyện tư nghĩa, tỉnh quảng ngãi

148 22 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:12

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ THỊ HỒI THANH PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP HUYỆNNGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGƠ THỊ HỒI THANH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆNNGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Người hướng dẫn khoa học: GS TS Võ Xuân Tiến Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngơ Thị Hồi Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NÔNG NGHIỆPPHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm SXNN 14 1.1.3 Ý nghĩa phát triển nông nghiệp kinh tế quốc dân .16 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 18 1.2.1 Gia tăng số lƣợng sở SXNN 18 1.2.2 Chuyển dịch cấu SXNN theo hƣớng hợp lý 20 1.2.3 Gia tăng yếu tố nguồn lực 21 1.2.4 Các hình thức liên kết tiến .26 1.2.5 Nâng cao trình độ thâm canh nông nghiệp 28 1.2.6 Gia tăng kết SXNN .29 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 30 1.3.1 Điều kiện tự nhiên .30 1.3.2 Điều kiện xã hội 31 1.3.3.Điều kiện kinh tế 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƢ NGHĨA TỈNH QUẢNG NGÃI 41 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN TƢ NGHĨA TỈNH QUẢNG NGÃI TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 41 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên .41 2.1.2 Đặc điểm xã hội 43 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 45 2.1.4 Đánh giá chung thuân lợi khó khăn phát triển kinh tế nơng nghiệp huyện Tƣ Nghĩa 50 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT RIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆNNGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI 52 2.2.1 Số lƣợng sở SXNN thời gian qua 52 2.2.2 Tình hình chuyển dịch cấu SXNN 55 2.2.3 Quy mô nguồn lực nơng nghiệp 59 2.2.4 Tình hình liên kết nông nghiệp 63 2.2.5 Thực trạng thâm canh SXNN 64 2.2.6 Kết SXNN năm qua 66 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SXNN HUYỆN TƢ NGHĨA .79 2.3.1 Những thành công 79 2.3.2 Những mặt hạn chế .80 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 80 CHƢƠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƢ NGHĨA 82 3.1 CƠ SỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP 82 3.1.1 Các yếu tố môi trƣờng 82 3.1.2 Phƣơng hƣớng mục tiêu phát triển nông nghiệp huyện Tƣ Nghĩa .84 3.1.3 Quan điểm có tính định hƣớng xây dựng giải pháp .85 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 86 3.2.1 Đẩy mạnh phát triển sở sản xuất 86 3.2.2 Chuyển dịch cấu SXNN 88 3.2.3 Tăng cƣờng nguồn lực nông nghiệp 92 3.2.4 Lựa chọn mơ hình liên kết hiệu .97 3.2.5 Tăng cƣờng thâm canh công nghiệp 98 3.2.6 Gia tăng kết SXNN 98 3.2.7 Một số giải pháp khác .103 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 107 3.3.1 Kết luận 107 3.3.2 Kiến nghị 108 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản sao) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GTSX : Giá trị sản xuất HTX : Hợp tác xã NN : Nông nghiệp SXNN : Sản xuất nông nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Lao động làm việc phân theo ngành huyện Tƣ Nghĩa thời gian 2011 – 2015 44 2.2 GTSX huyện Tƣ Nghĩa qua năm (theo giá hành) 45 2.3 Cơ cấu GTSX huyện Tƣ Nghĩa qua năm (theo giá hành) 46 2.4 Số lƣợng sở SXNN huyện Tƣ Nghĩa thời gian 2011 2015 52 2.5 Cơ cấu GTSX ngành nông nghiệp huyện Tƣ Nghĩa thời gian 2011 - 2015 55 2.6 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt huyện Tƣ Nghĩa 57 2.7 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi huyện Tƣ Nghĩa (theo giá hành) 58 2.8 Tình hình sử dụng đất huyện Tƣ Nghĩa năm 2015 60 2.9 Cơ cấu lao động theo ngành huyện Tƣ Nghĩa thời gian 2011 - 2015 61 2.10 Năng suất trồng chủ yếu huyện Tƣ Nghĩa 65 2.11 GTSX ngành nông nghiệp huyên Tƣ Nghĩa thời gian 2011-2015 67 2.12 Diện tích gieo số năm thời gian 2011 - 2015 68 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.13 Sản lƣợng số trồng năm thời gian 2011 - 2015 68 2.14 Năng suất số trồng năm thời gian 2011 - 2015 69 2.15 Thực trạng ngành chăn nuôi huyện Tƣ Nghĩa thời gian 2011-2015 72 2.16 Sản phẩm chủ yếu ngành lâm nghiệp 73 2.17 GTSX ngành lâm nghiệp huyện Tƣ Nghĩa thời gian 2011 - 2015( Theo giá hành) 74 2.18 GTSX ngành thủy sản huyện Tƣ Nghĩa thời gian 2011 2015( Theo giá hành) 74 2.19 Tỷ lệ hộ nghèo thu nhập bình quân ngƣời dân huyện Tƣ Nghĩa qua năm 2011 - 2015 78 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang biểu đồ 2.1 2.2 Dân số trung bình huyện Tƣ Nghĩa thời gian 2011 – 2015 Chuyển dịch cấu GTSX ngành NN huyện Tƣ Nghĩa thời gian 2011 – 2015 43 56 ... luận phát triển nông nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Chƣơng 3: Giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng. .. thấy nông nghiệp nƣớc ta phát triển Tƣ Nghĩa huyện đồng tỉnh Quảng Ngãi giáp với thành phố huyện tỉnh Quảng Ngãi Kinh tế huyện Tƣ Nghĩa nông tiểu thủ công nghiệp Trong năm qua việc phát triển nông. .. d Phát triển nơng nghiệp góp phần phát triển nông thôn Phát triển nông nghiệp phát triển nông thơn có quan hệ khăng khít hữu với Phát triển nơng nghiệp có điều kiện tích lũy để đầu tƣ phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp huyện tư nghĩa, tỉnh quảng ngãi , Phát triển nông nghiệp huyện tư nghĩa, tỉnh quảng ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn