Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần nhựa đà nẵng

111 25 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:12

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MAI NGUYỄN MINH HƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MAI NGUYỄN MINH HƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Mai Nguyễn Minh Hƣơng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Mục tiêu 1.1.3 Ý nghĩa 1.2 TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1 Cơ sở nguồn tài liệu 1.2.2 Phƣơng pháp phân tích tình hình tài doanh nghiệp 1.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 10 1.3.1 Phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp 10 1.3.2 Phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp 18 1.3.3 Phân tích rủi ro doanh nghiệp 23 1.3.4 Phân tích giá trị doanh nghiệp 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 30 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 30 2.1.2 Tổ chức máy quản lý công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng .33 2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng 35 2.2 ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 37 2.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 38 2.3.1 Phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp cơng ty cổ phần nhựa Đà Nẵng 38 2.3.2 Phân tích hiệu hoạt động công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng 47 2.3.3 Phân tích rủi ro doanh nghiệp 56 2.3.4 Phân tích giá trị doanh nghiệp 60 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 62 2.4.1 Kết đạt đƣợc 62 2.4.2 Tồn 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG 67 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ GĨP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 68 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CHIẾN LƢỢC CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TRONG THỜI GIAN TỚI 68 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY NHỰA ĐÀ NẴNG 69 3.2.1 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định 69 3.2.2 Tiết kiệm loại chi phí 71 3.2.3 Nâng cao hiệu vốn lƣu động 73 3.2.4 Nâng cao hiệu vốn vay 76 3.2.5 Các biện pháp quản trị rủi ro 76 3.2.6 Hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý, trao đổi thông tin điều hành kinh doanh 77 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CÁC NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN CHÍNH BẢN TƢỜNG TRÌNH CHỈNH SỮA LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Phân tích cấu trúc tài sản cơng ty DPC 39 2.2 Phân tích tính tự chủ mặt tài 41 2.3 Phân tích tính ổn định nguồn tài trợ 42 2.4 Phân tích tiêu cân tài dài hạn 44 2.5 Phân tích cân tài ngắn hạn 45 2.6 Phân tích tiêu hiệu cá biệt 47 2.7 Bảng so sánh hiệu kinh doanh cá biệt Công ty CP Nhựa Đà Nẵng với doanh nghiệp ngành giai đoạn 49 2013-2015 2.8 Phân tích tiêu phản ánh hiệu cơng ty 50 2.9 So sánh hiệu kinh doanh tổng hợp công ty Nhựa Đà Nẵng với công ty ngành 54 2.10 Bảng so sánh ROA,ROE công ty nhựa Đà Nẵng so với ngành năm 2015 54 2.11 Phân tích đòn bẩy tài năm 2013 – 2015 55 2.12 Phân tích khả tốn công ty 57 2.13 Biến động tỷ giá giai đoạn 2013 đến năm 2015 59 2.14 Giá trị công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thông qua bảng kế toán 61 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ 2.1 Tên biểu đồ Kết kinh doanh giai đoạn năm2013 đến năm 2015 Trang 32 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ Mơ hình lý Cơng ty DPC 33 2.2 Sơ đồ tổ chức sản xuất 36 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa DPC Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng TSCĐ Tài sản cố định NVTX Nguồn vốn thƣờng xuyên NVTT Nguồn vốn tạm thời VLĐR Vốn lƣu động ròng TSDH Tài sản dài hạn NNH Nợ ngắn hạn NQR Ngân quỹ ròng LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế VLĐ Vốn lƣu động TSCĐ Tài sản cố định DTBHCCDV Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ DT HĐ TC Doanh thu hoạt động tài VCSHBQ Vốn chủ sở hữu bình qn LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh doanh nhiều đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp nhƣ nhà đầu tƣ, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng, Mỗi đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp góc độ khác Song nhìn chung họ quan tâm đến khả tạo dòng tiền mặt, khả sinh lợi, khả toán mức lợi nhuận tối đa, Vì vậy, việc thƣờng xuyên tiến hành phân tích tình hình tài giúp cho nhà doanh nghiệp quan chủ quản cấp thấy rõ thực trạng tài doanh nghiệp kỳ qua dự đoán cho tƣơng lai, xác định đầy đủ đắn nguyên nhân mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến tình hình tài chính, từ đƣa giải pháp hữu hiệu để ổn định tăng cƣờng tình hình tài Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng tiền thân nhà máy Nhựa Đà Nẵng đƣợc thành lập ngày 22/10/1976 Đến năm 2000, Công ty Nhựa Đà Nẵng đƣợc cổ phần hoá theo định số 90/2000/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ Hiện cơng ty tiến hành đổi mới, cấu lại doanh nghiệp, đồng thời để tăng thu hút nhà đầu tƣ nƣớc Nhƣ vậy, công ty đứng trƣớc bƣớc ngoặt lớn mặt thay đổi cấu, bên cạnh sức ép cạnh tranh ngày lớn từ doanh nghiệp ngành, việc phân tích tình hình tài cơng ty việc vơ cần thiết Phân tích tình hình tài đƣợc sử dụng nhƣ cơng cụ đánh giá tình hình tài doanh nghiệp khứ, tại, đánh giá rủi ro hiệu hoạt động doanh nghiệp, từ giúp nhà quản trị đối tƣợng sử dụng thông tin khác nhƣ nhà đầu tƣ, quan quản lý, chủ nợ…có nhìn sâu sắc hơn, tồn diện tình hình tài doanh nghiệp để đƣa định kinh doanh đắn PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐVT: ĐỒNG TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 MÃ NĂM 2013 SỐ 100 36.844.940.971 I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 110 3.569.518.481 Tiền NĂM 2014 NĂM 2015 35.811.936.188 38.739.930.817 + 140 + 150) 982.926.868 7.557.837.964 111 482.926.868 957.837.964 Các khoản tƣơng đƣơng tiền 112 500.000.000 6.600.000.000 II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn 120 - - - Đầu tƣ ngắn hạn 121 - - - Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn 129 - - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 5.561.098.738 6.073.006.292 10.286.965.451 Phải thu khách hàng 131 6.769.136.924 7.409.109.858 11.786.801.158 Trả trƣớc cho ngƣời bán 132 - - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - - Phải thu theo tiến độ 134 - - - kế hoạch HĐXD Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1.208.038.186) (1.396.103.566) (1.569.507.807) IV Hàng tồn kho 140 27.556.959.142 28.727.034.828 20.895.127.402 Hàng tồn kho 141 27.556.959.142 28.727.034.828 20.895.127.402 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - - V Tài sản ngắn hạn khác 150 157.364.610 28.968.200 20.895.127.402 Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151 - - - Thuế giá trị gia tăng đƣợc khấu trừ 152 - - - Thuế khoản khác phải thu Nhà Nƣớc 154 97.364.610 28.968.200 - Tài sản ngắn hạn khác 158 - - - 4.043.339.097 2.560.548.672 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 60.000.000 200 6.928.141.827 69.672.100 + 250 + 260) I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - - Phải thu dài hạn nội 213 - - - Phải thu dài hạn khác 218 - - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - - II Tài sản cố định 220 6.928.141.827 4.043.339.097 2.560.548.672 Tài sản cố định hữu hình 221 6.928.141.827 4.043.339.097 2.560.548.672 - Nguyên giá 222 55.077.322.277 55.077.322.277 55.356.322.277 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (48.149.180.450) (51.033.983.180) (52.795.773.605) Tài sản cố định thuê tài 224 - - - - Nguyên giá 225 - - - - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 - - - Tài sản cố định vơ hình 227 - - - - Nguyên giá 228 - - - - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 - - - Chi phí xây dựng dở dang 230 - - - III Bất động sản đầu tƣ 240 - - - - Nguyên giá 241 - - - - Giá trị hao mòn 242 - - - luỹ kế IV Các khoản đầu tƣ tài dài hạn 250 - - - Đầu tƣ vào công ty 251 - - - Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - - Đầu tƣ dài hạn khác 258 - - - Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài 259 - - - V Tài sản dài hạn khác 260 - - - Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 - - - Tài sản thuế thu nhập 262 hoãn lại - - - Tài sản dài hạn khác 268 - - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 NGUỒN VỐN MÃ SỐ A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 5.330.510.365 2.469.541.848 3.207.521.102 I Nợ ngắn hạn 310 5.330.510.365 2.469.541.848 3.207.521.102 Phải trả ngƣời bán 311 941.550.000 2.178.000 - Ngƣời mua trả tiền trƣớc 312 106.265.970 97.932.939 449.83.824 43.773.082.798 39.855.275.285 41.300.479.489 Thuế khoản phải nộp Nhà Nƣớc 313 386.213.579 209.954.975 484.562.254 Phải trả ngƣời lao động 314 734.373.388 1.169.554.975 1.203.880.834 Chi phí phải trả 315 - - - Phải trả nội 316 - - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 317 - - - Doanh thu chƣa thực ngắn hạn 318 - - - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 832.339.704 832.339.704 832.339.704 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - - 11 Qũy khen thƣởng, phúc lợi 322 48.127.724 157.581.724 236.759.486 II Nợ dài hạn 330 - - - Phải trả dài hạn ngƣời bán 331 - - - Phải trả dài hạn nội 332 - - - Phải trả dài hạn khác 333 - - - Vay nợ dài hạn 334 - - - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 - - - VỐN CHỦ SỞ HŨU 400 38.44.572.433 37.385.733.437 38.092.958.387 I.Vốn chủ sở hữu 410 38.44.572.433 37.385.733.437 38.092.958.387 1.Vốn góp chủ sở hữu 411 22.372.800.437 22.372.800.437 22.372.800.437 Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 411a - Cổ phiếu ƣu đãi 22.372.800.437 22.372.800.437 22.372.800.437 411b - - - Thặng dƣ vốn cổ phần 412 1.625.000.000 1.625.000.000 1.625.000.000 Quyền chọn chuyển đổi cổ phiếu 413 - - - Vốn khác chủ sở hữu 414 - - - Cổ phiếu quỹ 415 - - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 - - - Chênh lệch đánh giá tỷ giá hối đoái 417 - - - Qũy đầu tƣ phát triển 418 12.479.000.000 12.536.404.433 12.536.404.433 9.Qũy hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 - - - 10.Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 - - - 11.Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 421 1.965.772.433 851.529.004 1.558.753.954 -LNST chƣa phân phối 421a - - - lũy cuối kỳ trƣớc -LNST chƣa phân phối 421b kỳ 1.965.772.433 851.529.004 1.558.753.954 422 - - - II.Nguồn kinh phí, quỹ 430 khác - - - 431 - - - Nguồn kinh phí 432 hình thành TSCĐ - - - 12.Nguồn vốn đầu tƣ XDCB Nguồn kinh phí TỔNG NGUỒN VỐN 440 43.773.082.798 39.855.275.285 41.300.479.489 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐVT: ĐỒNG Chỉ tiêu Mã số 2013 2014 2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) 10 78.087.263.348 77.455.172.229 81.614.726.548 Giá vốn hàng bán 11 65.055.145.056 66.069.611.651 68.602.101.125 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) 20 13.032.118.292 11.385.560.578 13.012.625.423 Doanh thu hoạt động tài 21 143.774.409 178.707.966 267.691.326 Chi phí tài 22 364.027.304 56.847.295 9.254.325 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 304.141.192 47.984.408 9.254.325 Chi phí bán hàng 24 6.061.790.133 6.155.019.345 6.304.887.780 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4.115.25.353 4.115.786.868 4.551.783.267 30 2.643.829.911 1.236.615.036 2.414.391.377 31 - - - 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 78.087.263.348 77.455.172.229 81.614.726.548 - - - 12 Chi phí khác 32 10.350.000 98.522.034 - 13 Lợi nhuận khác 40 (10.350.000) (98.522.034) - 14 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 50 2.624.479.911 1.138.093.002 2.414.391.377 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 658.707.478 286.563.998 555.637.423 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - - - 60 1.965.772.433 851.529.004 1.858.753.954 70 879 381 697 (50 = 30 + 40) 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 – 51 – 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) ... nhựa Đà Nẵng 35 2.2 ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 37 2.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 38 2.3.1 Phân tích. .. pháp Với đề tài: Phân tích tình hình tài công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng , tác giả sâu tìm hiểu tình hình tài cơng ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Kế thừa nội dung, phƣơng pháp phân tích theo lý thuyết... hình tài doanh nghiệp Chƣơng II: Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Chƣơng III: Một số giải pháp để góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Tổng quan tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần nhựa đà nẵng , Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần nhựa đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn