Phân tích tình hình sử dụng vốn tại công ty cổ phần thuỷ điện vĩnh sơn sông hinh

122 41 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:12

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CHUNG NGUYỄN QUỲNH NHI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SƠNG HINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CHUNG NGUYỄN QUỲNH NHI PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Chung Nguyễn Quỳnh Nhi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .2 Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .3 Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ VỐN VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN 1.1.1 Khái niệm vốn nguồn vốn 1.1.2 Vai trò vốn doanh nghiệp 1.1.3 Tình hình sử dụng vốn 10 1.2 TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 15 1.2.1 Cơ sở nguồn tài liệu phân tích tình hình tài doanh nghiệp15 1.2.2 Phƣơng pháp phân tích tình hình sử dụng vốn doanh nghiệp 17 1.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 19 1.3.1 Khái niệm phân tích tình hình sử dụng vốn doanh nghiệp 19 1.3.2 Phân tích cấu tài sản 19 1.3.3 Phân tích cấu nguồn vốn 20 1.3.4 Phân tích tình hình tốn sử dụng vốn doanh nghiệp 22 1.3.5 Phân tích khả tốn 22 1.3.6 Phân tích hiệu sử dụng vốn 23 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 29 1.4.1 Nhân tố khách quan 29 1.4.2 Các nhân tố chủ quan 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH 34 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 34 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Công ty 36 2.1.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 39 2.1.5 Khái quát chung tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty giai đoạn 2014 –2016 40 2.2 THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH GIAI ĐOẠN 2014-2016 42 2.2.1 Phân tích tài sản cấu tài sản 42 2.2.2 Phân tích cấu nguồn vốn 48 2.2.3 Phân tích tình hình tốn Cơng ty 52 2.2.4 Phân tích nhu cầu khả toán 56 2.2.5 Phân tích tình hình hiệu sử dụng loại vốn công ty giai đoạn 2014 – 2016 60 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA CTCP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH .76 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 76 2.3.2 Những hạn chế tốn 78 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH 82 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 82 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CTCP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH 83 3.2.1 Tiến hành xử phạt khoản nợ trễ hạn 83 3.2.2 Lựa chọn phƣơng pháp khấu hao thích hợp cho loại TSCĐ85 3.2.3 Nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho ngƣời lao động 88 3.2.4 Một số giải pháp khác 89 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG 93 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CÁC NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN CHÍNH BẢN TƢỜNG TRÌNH CHỈNH SỮA LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài DTT Doanh thu ĐTDH Đầu tƣ dài hạn GTGT Giá trị gia tăng HSSDVCĐ Hiệu suất sử dụng vốn cố định HQSDVCĐ Hiệu sử dụng vốn cố định HĐQT Hội đồng quản trị HTK Hàng tồn kho LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế QLDA Quản lý dự án TSCĐ Tài sản cố định TGĐ Tổng giám đốc TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn TSLĐ Tài sản lƣu động VLĐ Vốn lƣu động VCĐ Vốn cố định VCSHBQ Vốn chủ sở hữu bình quân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu tài sản Công ty giai đoạn 2014 – 2016 42 2.2 Chỉ tiêu tỷ suất đầu tƣ giai đoạn 2014 - 2016 48 2.3 Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2014 – 2016 48 2.4 Phân tích tình hình toán 52 2.5 Tỷ lệ khoản phải thu tổng tài sản lƣu động 54 2.6 Tỷ lệ khoản phải thu khoản phải trả 54 2.7 Tỷ lệ khoản phải trả tổng tài sản lƣu động 55 2.8 Tỷ lệ toán nhanh giai đoạn 2014-2016 57 2.9 Khả toán hành giai đoạn 2014-2016 57 2.10 Tỷ số toán tiền mặt giai đoạn 2014-2016 58 2.11 Hệ số vòng quay khoản phải thu giai đoạn 2014-2016 59 2.12 Tình hình sử dụng vốn cố định giai đoạn 2014 – 2016 61 2.13 Hiệu sử dụng vốn cố định giai đoạn 2014-2016 63 2.14 Tình hình biến động vốn lƣu động giai đoạn 2014 – 2016 65 2.15 Hiệu sử dụng vốn lƣu động giai đoạn 2014-2016 66 2.16 Hiệu suất sử dụng vốn giai đoạn 2014 – 2016 69 2.17 Tỷ số sức sinh lợi (BEPR) giai đoạn 2014-2016 71 2.18 Tỷ số sinh lợi tài sản (ROA) giai đoạn 2014 – 2016 73 2.19 Tỷ số sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 74 2.20 Doanh lợi doanh thu giai đoạn 2014 – 2016 75 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Số hiệu 2.1 Tên đồ thị Kết kinh doanh giai đoạn 2014 – 2016 Trang 40 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ Mơ hình quản trị Cơng ty Cổ phần Thủy điện 36 2.2 Sơ đồ máy quản lý Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam trình đổi xây dựng phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có quản lý nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa Hiệu hoạt động doanh nghiệp thƣơng trƣờng quốc tế tiền đề cho phát triển vững mạnh đó, vốn nhân tố quan trọng ảnh hƣởng trực tiếp nhƣ mang tính định đến cơng việc kinh doanh doanh nghiệp Trong năm qua, hầu hết doanh nghiệp trọng đến việc tìm cách để huy động tối đa vốn nƣớc đồng thời tích cực kêu gọi vốn đầu tƣ nƣớc nhƣng lại không coi trọng vấn đề sử dụng vốn So với doanh nghiệp giới doanh nghiệp nƣớc tỏ thua công tác quản lý sử dụng nguồn tài Đây thực vấn đề cấp bách khơng có biện pháp giải kịp thời doanh nghiệp nƣớc khó mà cạnh tranh đƣợc với doanh nghiệp nƣớc ngoài, nhƣ phát triển mơi trƣờng quốc tế, từ dẫn đến nguy tụt hậu cho kinh tế Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh Công ty hoạt động lĩnh vực ngành điện, ngành mang tình chất độc quyền với việc bao trùm từ công ty sản xuất tới công ty phân phối hạn chế nhiều đến hiệu sử dụng nguồn vốn thân Công ty Hiện nay, với phát triển kinh tế nƣớc ta thực vừa hội vừa thách thức doanh nghiệp nói chung với thân Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sơng Hinh nói riêng Điều đòi hỏi thân Cơng ty phải có tƣ ngày nhạy bén linh hoạt khả phân tích tình hình tài chính, tình hình sử dụng vốn hiệu sử dụng vốn mang lại cho Công ty Các tiêu phân tính tình hình sử dụng vốn nhƣ hiệu sử dụng vốn mối quan tâm nhiều đối tƣợng Phụ lục Bảng cân đối kế toán năm 2014 – 2016 Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (ĐVT : VNĐ) TÀI SẢN Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 987.069.741.251 2.018.221.246.556 2.241.719.891.771 I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 229.958.976.756 1.153.237.223.520 3.653.727.997 21.458.976.756 5.995.449.909 3.653.727.997 1.147.241.773.611 - Tiền Các khoản tƣơng đƣơng tiền II Đầu tƣ tài ngắn hạn 32.000.000.000 33.500.000.000 980.350.000.000 Đầu tƣ tài ngắn hạn 32.000.000.000 33.500.000.000 980.350.000.000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 687.752.645.714 441.330.473.973 839.651.150.523 Phải thu khách hàng 481.870.055.348 114.067.710.559 131.362.893.903 Trả trƣớc cho ngƣời bán 196.934.521.286 313.111.745.835 689.057.621.355 Các khoản phải thu khác 8.948.069.080 14.151.017.579 19.230.635.268 IV Hàng tồn kho 36.358.354.620 368.861.496.192 374.227.401.172 Hàng tồn kho 43.055.989.058 368.861.496.192 374.227.401.172 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (6.697.634.438) - - 999.764.161 21.292.052.871 43.837.612.076 38.800.910 49.888.142 17.202.197 - - - 21.242.164.729 43.820.409.879 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trƣớc ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng đƣợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nƣớc Tài sản ngắn hạn khác 960.963.251 - - B- TÀI SẢN DÀI HẠN 2.652.478.281.646 3.031.163.745.016 3.910.486.007.136 I Tài sản cố định 2.637.199.701.620 2.995.724.207.553 3.885.321.680.066 861.745.079.453 813.682.843.001 762.607.725.131 2.986.330.074.701 3.017.226.339.004 3.046.864.257.397 Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang II Các khoản đầu tƣ tài dài hạn (2.124.584.995.248) (2.203.543.496.003) (2.284.256.532.266) 1.775.454.622.167 2.182.041.364.552 3.122.713.954.935 12.495.763.576 12.916.138.402 13.065.093.569 Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh 12.495.763.576 12.916.138.402 13.065.093.569 III Tài sản dài hạn khác 2.782.816.450 22.523.399.061 12.099.233.501 Chi phí trả tƣớc dài hạn 168.414.771 9.261.457.914 1.148.407.952 2.614.401.679 2.614.401679 2.614.401.679 - 10.647.539.468 8.336.423.870 3.639.548.022.897 5.049.384.991.572 6.152.205.898.907 A - NỢ PHẢI TRẢ 676.939.581.186 2.258.034.480.817 3.315.940.904.508 I Nợ ngắn hạn 539.875.426.043 483.489.068.623 526.989.978.093 Vay ngắn hạn 258.430.623.575 250.800.909.611 246.257.501.166 Phải trả cho ngƣời bán 194.347.290.471 197.593.825.631 238.563.118.927 1.305.647.133 80.000.000 40.000.000 40.060.390.411 15.450.655.041 23.671.605.066 5.481.180.990 4.179.028.919 5.461.145.615 962.146.640 352.995.566 648.668.944 32.332.664.858 2.437.514.630 2.627.279.858 6.955.481.965 12.594.139.225 9.720.658.517 II Nợ dài hạn 137.064.155.143 1.774.545.412.194 2.788.950.926.415 vay nợ dài hạn 137.064.155.143 1.774.545.412.194 2.788.950.926.415 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.962.608.441.711 2.791.350.510.755 2.836.264.994.399 I Vốn chủ sở hữu 2.962.116.895.762 2.791.138.077.663 2.836.264.994.399 Vốn góp chủ sở hữu 2.062.412.460.000 2.062.412.460.000 2.062.412.460.000 6.332.468.038 6.332.468.038 6.332.468.038 Chênh lệch tỷ giá hối đoái (8.541.577.222) - - Quỹ đầu tƣ phát triển 21.500.000.000 294.414.000.000 294.414.000.000 Quỹ dự phòng tài 26.880.000.000 27.661.280.000 27.661.280.000 853.533.544.946 400.317.869.625 445.444.786.361 II Nguồn kinh phí quỹ khác 491.545.949 212.433.092 - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 491.545.949 212.433.092 - 3.639.548.022.897 5.049.384.991.572 6.152.205.898.907 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tƣ, phụ tùng thay dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN Ngƣời mua trả tiền trƣớc Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc Phải trả ngƣời lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Quỹ khen thƣởng phúc lợi Thặng dƣ vốn cổ phần Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Phụ lục Bảng báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2014 – 2016 Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (ĐVT: đồng) CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 554.477.454.826 467.423.749.013 448.174.167.916 Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp 157.907.244.181 164.972.355.690 181.435.899.315 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 396.570.210.645 302.451.393.323 266.738.264.601 28.519.380.179 29.078.267.659 53.313.149.593 5.539.656.996 21.121.842.777 20.045.612.689 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong chi phí lãi vay Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.295.090.497 8.784.863.001 5.197.289.216 19.455.318.184 21.057.516.255 21.766.136.631 400.094.615.644 290.739.916.927 279.842.482.267 Thu nhập khác 27.467.688 164.759.544 1.105.988.648 Chi phí khác 23.117.000 7.869.645.496 106.891.381 4.350.688 (7.704.885.952) 999.097.267 10 Lợi nhuận khác 11 Phần lợi nhuận công ty liên kết 1.389.614.977 1.602.815.393 12 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 401.238.315.719 283.035.030.975 280.841.579.534 13 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 14 Lợi nhuận sau thuế TNDN 15 Lãi cổ phiếu 1.139349.387 41.965.839.864 31.413.368.296 22.750.636.798 359.272.475.855 251.621.662.679 258.090.942.736 1.742 1.191 1.219 Phụ lục Bảng báo cáo lƣu chuyển tiền tệ năm 2014 – 2016 Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sơng Hinh (ĐVT: Nghìn VNĐ) Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 I LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.Lợi nhuận trƣớc thuế 401.238.315.719 283.035.030.975 280.841.579.534 - hấu hao TSCĐ 76.590.134.762 78.679.387.898 79.872.204.561 - Các khoản dự phòng (1.268.055.072) - - 1.657.247.237 15.305.190.483 - (29.658.729.566) (29.498.642.485) (44.485.303.189) 2.Điều chỉnh cho khoản - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tƣ - Chi phí lãi vay 3.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trƣớc thay đổi vốn lƣu động - Thay đổi khoản phải thu - Thay đổi hàng tồn kho - Thay đổi khoản phải trả ( hông kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải 3.295.090.497 8.784.863.001 5.197.289.216 451.854.003.577 356.305.829.872 321.425.770.122 (288.240.690.822) 358.793.329.055 1.303.160.164.510 1.075.357.030 (343.150.681.040) (3.454.789.382) (78.824.877.576) (50.414.871.935) (2.782.488.016.691) nộp) - Thay đổi chi phí trả trƣớc - Tiền lãi vay phải trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 1.476.546 (1.173.492.597) 8.137.916.628 (3.429.906.355) (8.889.004.355) (4.548.620.272) (35.078.841.224) (40.962.824.581) (19.693.482.190) - Tiền thu từ hoạt động kinh doanh - 37.389.091 23.765.457 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh - (9.578.746.733) (10.519.534.116) Lƣu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 47.356.521.176 260.966.926.777 (1.187.956.825.934) II LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ Tiền thu từ lý, nhƣợng bán TSCĐ (351.005.854.744) (560.791.844.000) 428.260.928.498 - (640.322.853) - Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác (32.000.000.000) (1.500.000.000) (980.350.000.000) Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác - - 982.241.773.611 Tiền chi đầu tƣ góp vốn vào đơn vị khác - - 4.000.000.000 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đƣợc chia 32.885.308.388 21.928.363.939 34.633.345.673 Lƣu chuyển tiền từ hoạt động đầu tƣ 78.140.382.142 (540.363.480.061) 39.884.796.431 III LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền chi mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hàn - - 964.927.846.728 2.389.304.912.295 400.956.914.429 (1.389.392.096.795) (774.147.620.247) (402.468.380.449) Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu (45.005.951.200) (412.482.492.000) - Lƣu chuyển tiền từ hoạt động tài (469.470.201.267) 1.202.674.800.048 (1.511.466.020 Lƣu chuyển tiền năm (343.973.297.949) 923.278.246.764 (1.149.583.495.523) Tiền tƣơng đƣơng tiền đầu năm 573.932.274.705 229.958.976.756 1.153.237.223.520 Tiền tƣơng đƣơng tiền cuối kỳ 229.958.976.756 1.153.237.223.520 Tiền thu từ vay Tiền chi trả nợ gốc vay - 3.653.727.997 ... hành phân tích tình tình sử dụng vốn sao? Thực trạng tình hình sử dụng vốn Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh nhƣ nào? Để nâng cao hiệu sử dụng vốn, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn. .. phân tích tình hình sử dụng vốn phân tích thực trạng tình hình sử dụng vốn Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, đồng thời đƣa nhận xét khách quan mặt đạt đƣợc mặt hạn chế Công ty công. .. lý sử dụng vốn Trên sở đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung phƣơng pháp phân tích tình hình sử dụng vốn cơng ty, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình sử dụng vốn tại công ty cổ phần thuỷ điện vĩnh sơn sông hinh , Phân tích tình hình sử dụng vốn tại công ty cổ phần thuỷ điện vĩnh sơn sông hinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn