Phát triển giáo dục mầm non tại thành phố kon tum, tỉnh kon tum

114 35 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:11

IH N NG I H C KINH T PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON T I THÀNH PH KON TUM, T NH KON TUM LU N LÝ KINH T ng - IH NG I H C KINH T PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON T I THÀNH PH LU KON TUM, T NH KON TUM N LÝ KINH T Mã s : 60.34.04.10 PGS.TS BÙI QUANG BÌNH ng - M CL C M U 1 Lý ch tài M c tiêu c tài Câu h i nghiên c u Ph ng nghiên c u u c tài li u nghiên c u t ng quan nghiên c u K t c u lu TS V LÝ LU N V PHÁT TRI N GIÁO 10 D C M M NON 1.1 NH NG V CHUNG V PHÁT TRI N GIÁO D C M NON M 10 1.1.1 Khái ni m v giáo d c m m non (GDMN) 10 m vai trò c a phát tri n giáo d c m m non 11 1.1.3 Khái ni m v phát tri n giáo d c m m non 12 1.2 N I DUNG PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON 13 quy mô c a giáo d c m m non 13 1.2.2 Phát tri n d ch v giáo d c m m non 15 1.2.3 Phát tri 18 1.2.1 Phát tri n v qu n lý giáo viên 1.3 CÁC NHÂN T NG T I PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON 20 1.3.1 Nhân t 1.3.2 Nhân t thu u ki n t nhiên, kinh t xã h i 20 c vi mô 22 1.4 23 1.4 23 25 K T LU 27 C TR NG PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON THÀNH PH KON TUM 28 2.1 NH NG Y U T M M NON N PHÁT TRI N GIÁO D C THÀNH PH KON TUM 28 u ki n t u ki n kinh t xã h i c a thành ph 28 2.1.2 Các nhân t vi mô 36 2.2 TH C TR NG PHÁT TRI N GIÁO D C THÀNH PH KON TUM 37 2.2.1 Th c tr ng quy mô c a giáo d c m m non thành ph Kon Tum 37 2.2.2 Th c tr ng phát tri n d ch v giáo d c m n non 44 2.2.3 Th c tr ng phát tri d c m m non K T LU iáo viên cán b qu n lý giáo thành ph Kon Tum 51 56 I PHÁP PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON THÀNH PH KON TUM 58 NG PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON PH THÀNH KON TUM 58 ng phát tri n GDMN 58 3.1.2 M c tiêu phát tri n giáo d c m m non thành ph Kon Tum 60 3.2 CÁC GI I PHÁP NH M PHÁT TRI N GIÁO D C M M THÀNH PH KON TUM 60 3.2.1 Nhóm gi i pháp Phát tri n v quy mô giáo d c m m non 60 3.2.2 Nhóm gi i pháp phát tri n d ch v giáo d c m m non 64 3.2.3 Nhóm gi i pháp phát tri K T LU 71 78 K T LU N VÀ KI N NGH 79 TÀI LI U THAM KH O QUY TÀI LU n sao) DANH M C CÁC CH BQ CBQL VI T T T : Bình quân : DTTS GDMN : Giáo d c m m non GD-ÐT GV TP UBND : Giáo viên DANH M C CÁC B NG S hi u b ng Tên b ng 2.1 Trang ng kinh t c a thành ph 2.2 u theo khu v c kinh t c a thành ph 30 Kon Tum 31 2.3 Dân s thu nh i c a thành ph 32 2.4 S thành ph Kon Tum 37 2.5 S 2.6 Quy mô s l p c Kon Tum 2.7 S ng h c sinh quy mô l p h c c m m non thành ph Kon Tum 2.8 Di ph Kon Tum ng m m non ng l p m m non thành ph Kon Tum ng m m non 38 thành ph 39 ng 39 thành 41 Kon 42 2.10 S ng d ch v cho tr c m u giáo nhà tr c ng m m non thành ph Kon Tum 45 2.11 Quy mô l p h c c Kon Tum 45 2.12 T l tr 2016 2.13 K t qu tu 2.9 T l v t ch t c ng m m non t chu n v m t s ng m m non tiêu chu thành ph Tum ng m m non c cung c p d ch v thành ph nuôi cho tr phát tri n c a tr m m non 3, 47 50 S hi u b ng Tên b ng 2.14 S ng giáo viên m m non 2.15 S ng giáo viên m thành ph Kon Tum 2.16 Ch 2.17 T l ng giáo viên m m non o Trang thành ph Kon Tum 51 u theo dân t c 52 thành ph Kon Tum t chu n c a giáo viên m m non thành ph 53 54 DANH M C CÁC HÌNH S hi u hình 2.1 Tên hình T l tr em tham gia d ch v d y h c b ng m Trang sung 49 M Lý ch U tài Nhân lo c sang th p niên th hai c a thiên niên k th i kì mà cu c cách m ng khoa h v i nh cak c công ngh c ti n nh y v di n ph m vi toàn th gi t Nam S c, làm bi i i s ng v t ch t tinh th n c a xã h i t n n móng cho s m c a tr trí th phát tri n nhanh ittc Giáo d c m m non (GDMN) c p h qu chuy n bi n nguyên thông tin kinh t ng m nh m t nhanh chóng sâu s ti p t c phát tri n nh ng thành t nguyên công nghi p sang k v kinh t trí th th em Tr u tiên h phát tri n v th th ng giáo d c ch t, trí tu , tình c m th m c ti p c n v i GDMN s trình h c t p phát tri n c y n ti p theo Chính nh mà tr ti ng k n n t ng cho vi c h c t p sau Nh ng cơng trình nghiên c u khoa h c v sinh lý, tâm lý h c xã h i u kh nh s phát tri n c a tr t ch t quy - tu n phát tri n có tính t o nên th l Các nghiên c vi c phát tri n trí tu ng M Liên minh Châu Âu cho r ng c m u giáo v a có hi u qu cao nh t (t nh t so v i c p h c khác), v a gi i quy t t Vì v y, hi n l thu h i cao công b ng xã h i ph n l n giáo d c b t bu c c vào ti u h c Thành ph ph Kon Tum trung tâm hành kinh t u xây d ng phát tri n v i h giáo d c y t Thành ph th c tr ng phát tri n Tuy v y, h v n nh ng kho ng tr ng c n ph i l h t ng phát tri th ng giáo dc c a y Ph n l ng C NG HÒA XÃ H I CH c l p T T NAM H nh phúc B N GI I TRÌNH CH NH S A LU N V N (theo Biên b n h p H p vào ngày 08 tháng 09 ) Thông tin chung c a h c viên H tên h c viên: HOA L p: K31.QLK.KT Chuyên ngành: Qu n lý kinh t Ngày b o v : 08/09/2017 PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON T I THÀNH PH KON TUM, T NH KON TUM tài: ng d n khoa h c: Ý ki Li i dung s a ch a Ý ki caH TT PGS.TS BÙI QUANG BÌNH t b n, trình bày V trí tham chi u b i dung ph i lu gi i trình) ch nh s a nh s a l i Trang 3, 5, 8, 15, 20, 27, 30, l i t có 35, 40, 41, 43, lu 50, 55, 61, 68, 72, 74, 79, 80 N ng ch nh s a (n u Lu u tài s khác nhau, c Ch n l c l d ng nhi u th : u ps li u: + S li u tình hình kinh t xã h i, s li u v giáo d c m m non c a thành ph Kon Tum; + S li u tra xã h i hc m, Trang Ghi chú: M u -ThS-LV17 - B n gi i trình ch nh s a lu s c kèm cu n lu n u u, H c viên n p v o: Gi y xác nh n n s a ch a kèm theo trang thông tin lu n án hoàn thành th t c xét t t nghi p n u lu , b n B n gi i trình TT Ý ki caH N ch nh s a (n u b i dung ph i gi i trình) ng V trí tham chi u lu ch nh s a c a nh i n giáo d c m m non, thông qua hình th c giao ti p tr c ti nh m b tr làm sáng t cách v n b ng cách: ph ng v n, tham gia t n - P c c s d ng vi c phân tích, d báo l a ch n gi i pháp thích h ng phát tri lai n d ch suy lu n th ng kê: T c nghiên c u ti n hành xem xét tình hình phát tri n c a d ch v khám ch a b nh công l a bàn thành ph Kon Tum nh ng n c th Trên u s phân tích nh ng thành cơng h n ch v i nguyên nhân c a trình t u ki n c th c a thành ph Kon Tum, có so sánh v a c th b ng th ng t ng h p: Nghiên c u s d ng h th ng lo th toán h c nh ng b ng th ng kê s li u theo chi u d c chi u ngang mô t hi n tr ng S Ghi chú: M u -ThS-LV17 - B n gi i trình ch nh s a lu s c kèm cu n lu n u u, H c viên n p v o: Gi y xác nh n n s a ch a kèm theo trang thơng tin lu n án hồn thành th t c xét t t nghi p n u lu , b n B n gi i trình Ý ki caH TT N ch nh s a (n u b i dung ph i gi i trình) ng V trí tham chi u lu ch nh s a phát tri n c a d ch v khám ch a b nh công l a bàn thành ph nh gian c th quân, s Kon Tum u ki n th i bình i, phân pháp dãy s th phân tích S phát tri n c a d ch v khám ch a b nh công l a bàn thành ph Kon Tum ng h p c s d ng t ng h p khái quát k t qu c pháp phân tích th ng kê 1.2.1 Phát tri n v quy mô c a giáo d c m m non Các tiêu chí ph n ánh - S ng l p nhà tr m u giáo -T l l ng - S ng h c sinh m m non - S l ng h c sinh / l p phát tri n giáo d c m m non - Di c Trang 16, 19, sinh - Trang thi t b theo tiêu chu n c ng - H th ng cung c c sinh ho t chu n - H th ng nhà v t tiêu chu n 1.2.2 Phát tri n d ch v giáo d c m m non Tiêu chí ph n ánh bao g m -S ng d ch v cho 22 Ghi chú: M u -ThS-LV17 - B n gi i trình ch nh s a lu s c kèm cu n lu u, H c viên n p v n u o: Gi y xác nh n n n u lu , b n B n gi i trình s a ch a kèm theo trang thơng tin lu n án hồn thành th t c xét t t nghi p TT Ý ki caH ng N ch nh s a (n u b i dung ph i gi i trình) V trí tham chi u lu ch nh s a tr c m u giáo nhà tr - S ng tr cm u giáo nhà tr - T l nhà tr m b o tiêu chu n chi u cao, cân n ng, th c hi n v b tu i, thích nghi v i sinh ho t c a nhà tr m u giáo -T l s c tiêu chu n phát tri n nh n th c cho tr -T l c tiêu chu n phát tri n ngôn ng -T l c tiêu chu n phát tri n tình c m, k i th mm - S phòng h t tiêu chu n - S phòng chuyên dùng cho d y h c - Yt ng h c, nha h c ng - Các d ch v tr 1.2.3 Phát tri b qu n lý giáo viên Tiêu chí ph n ánh bao g m: - S ng m giáo viên, cán b qu n lí c p c -S ng giáo viên, cán b qu t chu n t ng c p - S giáo viên gi i c p - T l h c sinh bình quân giáo viên m c gi m Ghi chú: M u -ThS-LV17 - B n gi i trình ch nh s a lu s c kèm cu n lu n u u, H c viên n p v o: Gi y xác nh n n s a ch a kèm theo trang thông tin lu n án hoàn thành th t c xét t t nghi p n u lu , b n B n gi i trình N TT Ý ki caH ng b ch nh s a (n u i dung ph i gi i trình) V trí tham chi u lu ch nh s a t l -T l h c sinh nhân viên ph c v Thành ph n phát tri n ng quan trình phát tri n GDMN nhanh v ch t l n v ng Kon Tum c p trung nh ng giá tr giáo d c giáo d c v a n n t ng v ng l c cho s phát tri n Ch i hóa giáo d c y t th thao c a ph v i m c tiêu thu hút nhi u ngu n l c xã h nâng cao ch ng h t s c n Thành ph xây d án xã h i hóa giáo d ng tr tu i m m non chi m t tr ng cao nh t n vi c th c m b o m c tiêu t ra, thành ph cn nghiêm túc nhìn nh n vi c c n ph ng m b o nhu c u phát tri n Phát tri n d ch v giáo d c m m non không ch th c hi n t t m c tiêu c a Thành ph , c a Chính ph mà ng nhu c u c i dân vi c nâng cao m c s ng ch ng cu c s ng "N n móng giáo d c cho tr i chi m 90 % c trình giáo d c c a m i Ghi chú: M u -ThS-LV17 - B n gi i trình ch nh s a lu s c kèm cu n lu n u u, H c viên n p v o: Gi y xác nh n n s a ch a kèm theo trang thông tin lu n án hoàn thành th t c xét t t nghi p n u lu , b n B n gi i trình TT Ý ki caH ng N ch nh s a (n u b i dung ph i gi i trình) t kh V trí tham chi u lu ch nh s a nh c a m t nhà nghiên c u, u ch c h n cho có nh ng suy tl iv giáo d c m m m h th ng giáo d c qu c dân, s c n thi t ph ng m b o ch t ng d ch v giáo d c m m non cho m i tr em vi i l n c n ph i làm, s chung tay c a giáo d c m m non ngồi cơng l p h t s c c n thi t b i th h m m non l n lên v i trí l c d i kho vàng c c Phát tri n giáo d c m m non phát tri n d ch v giáo d ng thông qua ho t ng: Giáo d c tồn di n c, trí, th , m gi n ng, y h c, d ch v m m non ngồi cơng l p thơng qua sách t ng thu hút ng nhu c u, giúp tr em có nhi i ti p c n v i giáo d c v i yêu c c thù, giúp ph huynh c bi t ch em ph n có i tham gia, làm vi c phát tri n s nghi p Ghi chú: M u -ThS-LV17 - B n gi i trình ch nh s a lu s c kèm cu n lu n u u, H c viên n p v o: Gi y xác nh n n s a ch a kèm theo trang thông tin lu n án hoàn thành th t c xét t t nghi p n u lu , b n B n gi i trình ... v phát tri n giáo d c m m non ch c tr ng phát tri n giáo d c m m non thành ph Kon Tum T nh Kon Tum i pháp nh m phát tri n giáo d c m m non Kon Tum T nh Kon Tum thành ph 10 M TS V LÝ LU N V PHÁT... phát tri n giáo d c M m non thành ph Kon Tum, T nh Kon Tum; - Ki n ngh c gi phát tri n giáo d c M m non thành ph Kon Tum, T nh Kon Tum; Câu h i nghiên c u tài ph i tr l i câu h - Th c tr ng phát. .. m m non K T LU iáo viên cán b qu n lý giáo thành ph Kon Tum 51 56 I PHÁP PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON THÀNH PH KON TUM 58 NG PHÁT TRI N GIÁO D C M M NON PH THÀNH KON TUM
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển giáo dục mầm non tại thành phố kon tum, tỉnh kon tum , Phát triển giáo dục mầm non tại thành phố kon tum, tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn