Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP sài gòn thương tín chi nhánh quảng nam

113 43 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGƠ THỊ MINH AN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐàNẵng - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ THỊ MINH AN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐINH BẢO NGỌC ĐàNẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả Ngô Thị Minh An MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm huy động vốn 1.1.2 Các hình thức huy động vốn 1.2.3 Vai trò hoạt động huy động vốn 15 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 1.2.1 Phân tích bối cảnh huy động vốn NHTM 16 1.2.2 Phân tích cơng tác tổ chức hoạt động huy động vốn 21 1.2.3 Phân tích biện pháp ngân hàng áp dụng nhằm đạt đƣợc mục tiêu huy động vốn 23 1.2.4 Phân tích kết hoạt động huy động vốn 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH QUẢNG NAM 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH QUẢNG NAM 35 2.1.1 Sự đời phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng tín - Chi nhánh Quảng Nam 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng tín – Chi nhánh Quảng Nam 36 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng tín – Chi nhánh Quảng Nam 38 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 43 2.2.1 Phân tích bối cảnh huy động vốn 43 2.2.2 Phân tích cơng tác tổ chức hoạt động huy động vốn 49 2.2.3 Các biện pháp Sacombank Quảng Nam áp dụng nhằm đạt đƣợc mục tiêu huy động vốn 52 2.2.4 Phân tích kết hoạt động huy động vốn giai đoạn 2012-2016 58 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 76 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 76 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 81 3.1 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH QUẢNG NAM 81 3.1.1 Mục tiêu huy động vốn Sacombank Quảng Nam 81 3.1.2 Định hƣớng huy động vốn Sacombank Quảng Nam 82 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH QUẢNG NAM 83 3.2.1 Cơ cấu lại nguồn vốn huy động 83 3.2.2 Tăng cƣờng phối hợp hoạt động huy động cho vay .84 3.2.3 Đẩy mạnh sách truyền thơng 85 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng phục vụ chăm sóc khách hàng .86 3.2.5 Vận dụng sách lãi suất mềm dẻo, linh hoạt 87 3.2.6 Cải thiện chất lƣợng nguồn nhân lực 89 3.3 KIẾN NGHỊ 92 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh tỉnh Quảng Nam 92 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng tín 93 KẾT LUẬN CHƢƠNG 95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI Sacombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín Sacombank Quảng Nam Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín – Chi nhánh Quảng Nam TMCP Thƣơng mại cổ phần NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc HĐKD Hoạt động kinh doanh DPRR Dự phòng rủi ro TNDN Thu nhập doanh nghiệp TCKT Tổ chức kinh tế 10 KH 11 GDV Giao dịch viên 12 VHĐ Vốn huy động 13 NV Khách hàng Nguồn vốn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn từ năm 2012 - 2016 38 2.2 Tình hình cho vay khách hàng từ năm 2012 - 2016 40 2.3 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2012 – 2016 42 2.4 Số dƣ huy động vốn từ năm 2012 - 2016 59 2.5 Số lƣợng khách hàng gửi tiền từ năm 2012 - 2016 61 2.6 Cơ cấu huy động vốn theo mục đích từ năm 2012 – 2016 63 2.7 Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền từ năm 2012 – 2016 65 2.8 Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn từ năm 2012 – 2016 67 2.9 Cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng từ năm 2012 – 2016 69 2.10 Thị phần huy động Sacombank từ năm 2012 2016 70 2.11 Rủi ro tác nghiệp từ năm 2012 – 2016 72 2.12 Chi phí huy động vốn từ năm 2012 – 2016 74 2.13 Kết hoạt động huy động vốn từ năm 2013 – 2016 75 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Biểu đồ huy động vốn Sacombank Quảng Nam từ năm 2012 - 2016 39 2.2 Biểu đồ tình hình cho vay Sacombank Quảng Nam từ năm 2012 - 2016 41 2.3 Quy mô huy động vốn so với tổng nguồn vốn Sacombank Quảng Nam từ năm 2012-2016 60 2.4 Số lƣợng khách hàng gửi tiền Sacombank Quảng Nam từ năm 2012-2016 61 2.5 Cơ cấu huy động vốn theo mục đích Sacombank Quảng Nam từ năm 2012-2016 62 2.6 Biểu đồ huy động vốn theo loại tiền từ năm 2012 – 2016 65 2.7 Biểu đồ huy động vốn theo kỳ hạn từ năm 2012-2016 66 2.8 Biều đồ huy động vốn theo đối tƣợng từ năm 20122016 68 88 lãi suất thời kỳ cho phù hợp với quy định lãi suất thị trƣờng nhằm thu hút nguồn vốn thành phần kinh tế Sacombank Quảng Nam cần thấy đƣợc biện pháp lãi suất có tác động lớn đến hoạt động huy động vốn chi nhánh Tuy nhiên, biện pháp có giới hạn việc tăng lãi suất huy động đồng nghĩa với tăng chi phí đầu vào, ảnh hƣởng trực tiếp đến kết kinh doanh chi nhánh Vì thế, tùy thuộc vào mức độ cần thiết nguồn vốn hệ thống mà chi nhánh đƣa mức lãi suất phù hợp với khung lãi suất theo quy định Ngân hàng Nhà nƣớc Hội sở để vừa đảm bảo lợi ích cho chi nhánh, vừa đảm bảo lợi ích cho khách hàng Khách hàng mong muốn lãi suất huy động cao để thu đƣợc lợi nhiều hơn, ngƣợc lại ngân hàng lại muốn hạ thấp lãi suất huy động để giảm chi phí Chính vậy, để dung hòa lợi ích khách hàng ngân hàng, đồng thời đảm bảo cho công tác huy động vốn diễn cách tốt đẹp lãi suất cần đƣợc điều chỉnh cách mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp với thời kỳ, đối tƣợng khách hàng, tình hình kinh doanh chi nhánh quy định lãi suất huy động Ngân hàng Nhà nƣớc Hội sở Việc khơng áp dụng trần lãi suất kỳ hạn từ tháng trở lên theo quy định Ngân hàng Nhà nƣớc điều kiện thuận lợi cho Sacombank xây dựng chế lãi suất linh hoạt dựa quy định lãi suất hội sở Đây cơng cụ hữu hiệu để Sacombank Quảng Nam cấu lại nguồn vốn huy động mình, đặc biệt thu hút đƣợc nguồn vốn trung, dài hạn nhằm tạo lập nguồn vốn huy động có tính ổn định cao Đối với khách hàng gửi số tiền lớn, thời gian gửi dài ngồi việc linh động ƣu đãi lãi suất giới hạn cho phép chi nhánh cần có sách ƣu đãi khác nhƣ miễn phí số dịch vụ, tặng quà, tổ chức chƣơng trình dự thƣởng,… Những trƣờng hợp cần thiết, thấy lãi suất 89 mua vốn Hộ sở thấp so với lãi suất địa bàn, cần nhanh chóng phản hồi Hội sở để có chế hỗ trợ lãi suất kịp thời Với chế sách lãi suất theo thị trƣờng nhƣ đòi hỏi linh động ngân hàng trình huy động vốn Ở nƣớc ta, nguồn vốn nhàn rỗi huy động từ dân cƣ phần thể thiếu ngân hàng thƣơng mại, chiếm tỷ trọng lớn Để thu hút nguồn vốn chi nhánh cần đƣa mức lãi suất hợp lý Một lãi suất đƣợc coi hợp lý đảm bảo huy động đƣợc đủ nguồn vốn cho hoạt động đảm bảo cấu vốn hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh đảm bảo phù hợp với sách lãi suất Ngân hàng Nhà nƣớc, Hội sở xu hƣớng thay đổi lãi suất thị trƣờng Việc xây dựng chế lãi suất linh hoạt, mềm dẻo nhóm đối tƣợng khách hàng làm tăng chi phí huy động vốn chi nhánh song góp phần nâng cao tính cạnh tranh, từ thúc đẩy phát triển quy mô, gia tăng lợi nhuận chi nhánh 3.2.6 Cải thiện chất lƣợng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nhân tố cốt lõi định thành bại hoạt động kinh doanh ngân hàng Hiện nay, bƣớc vào ngân hàng, số khách hàng bỡ ngỡ, ngại ngùng, đặc biệt khách hàng lần đến giao dịch họ khơng rõ phải làm thủ tục nào, khâu trƣớc, khâu sau Nếu nhân viên ngân hàng có thái độ vui vẻ nhiệt tình, dẫn tỉ mỉ cho khách hàng, giải đáp thắc mắc khách hàng khuyến khích họ đến giao dịch với ngân hàng vào lần sau, ngƣợc lại Do đó, trình độ, tác phong phục vụ cán nhân viên ngân hàng có vai trò quan trọng việc thu hút khách hàng ngân hàng Bên cạnh đó, với phát triển khơng ngừng cơng nghệ đạ dạng hóa sản phẩm hệ thống ngân hàng đòi hỏi đội ngũ nhân viên phải có trình độ cao, 90 đƣợc đào tạo bản, có óc phán đốn sắc sảo, nhạy bén khả định xác Chính thế, việc đào tạo đội ngũ nhân viên chi nhánh phải đƣợc thực cách đồng chuyên nghiệp Chi nhánh cần tổ chức công tác đào tạo cán ngân hàng từ họ sinh viên, tức kết hợp với trƣờng đại học khu vực lân cận giúp công tác đào tạo sinh viên trở nên thực tế hữu ích Điều đƣợc thực cách cung cấp tài liệu, cử cán chi nhánh đến trƣờng đại học tham gia giảng giải số tiết học đặc biệt tạo hội cho sinh viên thực đƣợc thực tập chi nhánh Từ đó, sinh viên có khả làm việc tốt nghiệp xong mà chi nhánh khơng cần phải đào tạo thêm nhiều Còn đội ngũ nhân viên tại, cần đào tạo đào tạo lại có hệ thống theo tiêu chuẩn qui định việc cử cán tham gia khóa đào tạo, tập huấn chun mơn, nghiệp vụ hội sở tổ chức tiến hành phổ biến, triển khai lại chi nhánh nhằm bổ trợ thêm kiến thức đội ngũ nhân viên để thích nghi kịp thời với sản phẩm mới, thay đổi cơng nghệ, quy trình thực hiện,… Tạo điều kiện cho cơng tác tác nghiệp đƣợc thực nhanh chóng, xác Cán làm cơng tác tiền gửi phải hiểu biết nhiều mặt nghiệp vụ, có khả xử lý tình cơng tác cách thành thạo, giải đáp thắc mắc ngƣời gửi tiền Nói chung, cán ngân hàng cần phải tích cực hoạt bát, lịch vui vẻ giao tiếp sở tăng cƣờng tín nhiệm, thắt chặt mối quan hệ với khách hàng lâu dài Hơn nữa, việc tổ chức, bố trí cán nhân viên vào vị trí cơng việc phù hợp giúp chi nhánh khai thác tối đa lực cá nhân, phát huy triệt để mạnh họ Tổ chức, xếp, bố trí nhân theo hƣớng tinh gọn với tính chun nghiệp cao trẻ hố, động hố đội ngũ cán điều hành cấp Trong đó, phải trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dƣỡng 91 chuẩn bị đội ngũ kế thừa, nhƣ ổn định máy nhân Tiến hành rà sốt, đánh giá lại chức vụ vị trí cơng việc tồn thể cán nhân viên ngân hàng để điều chỉnh bố trí cơng tác phù hợp với khả năng, nguyện vọng định hƣớng xếp, cấu, bố trí cơng việc tƣơng lai Thƣờng xuyên tổ chức thi nghiệp vụ nhân viên cách thức để đánh giá lực ngƣời, góp phần nâng cao công tác tổ chức cán đƣợc hiệu xác Kết hợp với đó, chi nhánh cần có sách chiêu mộ đãi ngộ đặc biệt đội ngũ nhân viên mình, tránh đƣợc tƣợng chảy máu chất xám Bên cạnh đó, cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc, thái độ phục vụ khách hàng toàn thể cán nhân viên ngân hàng tạo nên phong cách phục vụ mang đậm sắc văn hoá Sacombank Xây dựng mơi trƣờng làm việc đồn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhằm tạo nên nét văn hố ứng xử khơng khách hàng bên ngồi mà nội nhân viên chi nhánh Đi đơi với q trình xây dựng, bổ sung, bồi dƣỡng nguồn nhân lực chi nhánh ngày chuyên nghiệp vững mạnh phải tiến hành sàng lọc, tinh giản biên chế ngƣời không đáp ứng đƣợc u cầu, khơng có tiến khơng có khả thích nghi với cơng việc sau đƣợc tạo điều kiện đào tạo lại bố trí cơng tác phù hợp với khả Để khuyến khích đóng góp nhân viên vào hoạt động kinh doanh chi nhánh cần đề hạn mục khen thƣởng cho cá nhân, tập thể tiến hành tuyên dƣơng, khen thƣởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc Bên cạnh đó, cần xây dựng chế tài phòng ban cá nhân chƣa hoàn thành tiêu đƣợc giao Hiện chi nhánh tạo động lực cách khen thƣởng chƣa tạo áp lực cho phòng ban, cá nhân thơng qua chế tài nên việc hồn thiện sách thi đua khen thƣởng chi nhánh 92 cần thiết để thúc đẩy hoạt động huy động vốn ngày phát triển tốt Trả lƣơng theo hiệu suất lao động cách thúc đẩy nổ lực cá nhân nâng cao hiệu suất làm việc mình, giúp chi nhánh hạn chế nhân lực, từ cắt giảm chi phí hoạt động khơng phải trả thêm chi phí bảo hiểm, phúc lợi gia tăng lƣợng nhân viên 3.3 KIẾN NGHỊ Trên số giải pháp đƣa nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn Sacombank Quảng Nam Tuy nhiên, để giải pháp đƣợc thực cách dễ dàng thuận lợi ngồi nổ lực thân chi nhánh, cần có hỗ trợ, tạo điều kiện quan quản lý cấp Để có kiến nghị mang tính thiết thực gần gũi, khn khổ luận văn này, tác giả xin đƣa số kiến nghị sau: 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh tỉnh Quảng Nam Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh tỉnh Quảng Nam có nhiệm vụ thực quản lý Nhà nƣớc hoạt động TCTD, góp phần đảm bảo hoạt động kinh doanh hệ thống TCTD địa bàn tỉnh cách an toàn, cạnh tranh lành mạnh, ổn định phát triển Với quản lý, giám sát chặt chẽ Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh tỉnh Quảng Nam thời gian qua, cơng tác huy động vốn địa bàn đạt đƣợc kết tích cực Tuy nhiên, với cạnh tranh gay gắt ngân hàng địa bàn khơng thể tránh đƣợc gian lận nằm ngồi kiểm sốt NHNN Để tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn ngân hàng địa bàn luận văn đƣa số kiến nghị sau: - Tăng cƣờng tra, giám sát hoạt động huy động vốn, đặc biệt việc tuân thủ lãi suất huy động vốn theo quy định NHNN Việt Nam ngân hàng thƣơng mại địa bàn Để phát hình thức trá 93 hình việc gia tăng lãi suất huy động nhƣ thƣởng tiền mặt, tặng phần quà có giá trị thỏa thuận ngầm khác ngân hàng khách hàng công tác huy động vốn NHNN Quảng Nam cử ngƣời đóng giả thành khách hàng lớn đến gửi tiền vào ngân hàng Nếu phát sai phạm việc tuân thủ lãi suất huy động có chế tài xử phạt nghiêm khắc ngân hàng để xảy sai phạm mang tính đe tất ngân hàng địa bàn nhằm thúc đẩy môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh - Tổng hợp, thống kê, nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế địa bàn để tham mƣu cho Thống đốc NHNN việc ban hành sách tiền tệ sách khác liên quan đến hoạt động ngân hàng địa bàn; tham mƣu cho cấp ủy, quyền địa phƣơng việc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng có liên quan đến hoạt động ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng địa bàn huy động vốn cách hiệu 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng tín Sacombank đơn vị trực tiếp xây dựng chiến lƣợc huy động vốn tổ chức triển khai chiến lƣợc toàn hệ thống, thực nghiên cứu phát triển sản phẩm huy động vốn nhƣ tiện ích kèm Với vai trò quan trọng nhƣ vậy, điều kiện hoạt động huy động vốn ngày chịu cạnh tranh gay gắt Sacombank cần thực đồng giải pháp nhằm tạo khác biệt riêng để nâng cao vị thế, tạo lập đƣợc nguồn vốn ổn định, đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh toàn hệ thống, cụ thể: - Một thƣơng hiệu mạnh cần phải dựa ƣu điểm vƣợt trội sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp Vì rằng, với thơng tin quảng cáo thu hút khách hàng đến với ngân hàng nhƣng để giữ khách hàng lại lâu dài chất lƣợng thực dịch vụ ngân hàng cung 94 cấp làm đƣợc điều Chính mà Sacombank cần tích cực nghiên cứu đƣa sản phẩm huy động mang tính khác biệt cao nhằm gia tăng đa đạng sức cạnh tranh sản phẩm Các sản phẩm cần đƣợc phát triển dựa yêu cầu chiến lƣợc huy động vốn cụ thể thời kỳ cho vừa đảm bảo việc thực mục tiêu huy động vốn vừa đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày cao khách hàng - Thực chế điều hành lãi suất theo hƣớng linh hoạt, tạo quyền tự chủ cho chi nhánh để hạn chế việc xin ý kiến mức lãi suất áp dụng chi nhánh nằm mức cho phép theo quy định NHNN thời gian chờ đợi phê duyệt, khách hàng tìm kiếm ngân hàng khác tìm kiếm hội đầu tƣ khác có mức sinh lợi cao Điều gây trở ngại việc gia tăng nguồn vốn huy động chi nhánh nói riêng Sacombank nói chung - Một nguyên nhân việc ngƣời dân chƣa muốn gửi tiền vào ngân hàng họ chƣa biết đến hình ảnh ngân hàng Điều đồng nghĩa với việc uy tín ngân hàng chƣa cao, nên ngân hàng chƣa thể làm tốt vai trò Đối với Sacombank thời gian qua khơng ngừng có chiến dịch quảng bá, xây dựng thành thƣơng hiệu mạnh toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên trƣớc sức ép cạnh tranh, đặc biệt sức ép cạnh tranh từ ngân hàng lớn giới đặt chi nhánh Việt Nam, ngân hàng cần có chiến lƣợc cụ thể hiệu nhằm nâng cao hình ảnh Tăng cƣờng cơng tác nghiên cứu thị trƣờng cách sâu sắc để tìm kiếm đáp ứng tốt nhu cầu phát sinh khách hàng theo cách đặc trƣng để tạo khác biệt nhận thức khách hàng nhƣ hành động đối thủ cạnh tranh để có sách, chiến lƣợc kinh doanh hợp lý, thích ứng kịp thời với xu hƣớng thị trƣờng, góp phần nâng cao lực cạnh tranh hệ thống 95 Bên cạnh đó, cần xây dựng quảng bá thƣơng hiệu Sacombank thƣơng trƣờng thông qua phƣơng tiện thông tin đại chúng, tham gia xếp hạng tín nhiệm quốc tế, thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài - ngân hàng, tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội tài ngân hàng ngồi nƣớc, nhƣ chủ động tham gia hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện - Thƣờng xuyên tổ chức bồi dƣỡng lực quản lý cho ban giám đốc chi nhánh bồi dƣỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ chun mơn nhân viên Tổ chức buổi hội đàm trực tuyến để chi nhánh trao đổi kinh nghiệm với cách thức lấy ý kiến đóng góp từ chi nhánh để đƣa văn bản, sách phù hợp với tình hình thực tế KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa sơ lý luận chƣơng việc phân tích tình hình huy động vốn Sacombank Quảng Nam từ năm 2012-2016 chƣơng chƣơng 3, luận văn đƣa giải pháp hoàn thiện huy động vốn Sacombank Quảng Nam, kiến nghị Chính phủ, NHNN, Sacombank nhằm phần giải đƣợc hạn chế hoạt động huy động vốn Sacombank Quảng Nam 96 KẾT LUẬN Huy động vốn đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM, góp phần mang lại nguồn vốn kinh doanh chủ yếu cho ngân hàng Với việc vận dụng kiến thức đƣợc tổng hợp kiến thức đƣợc đúc kết từ thực trạng hoạt động huy động vốn Sacombank, đề tài “Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng tín – Chi nhánh Quảng Nam” giải đƣợc vấn đề sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận huy động vốn NHTM Trong trình bày có chọn lọc sở lý luận chung huy động vốn nội dung phân tích tình hình huy động vốn với yếu tố cần phân tích bao gồm bối cảnh, công tác tổ chức, giải pháp kết huy động vốn thơng qua tiêu chí cụ thể - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình huy động vốn Sacombank Quảng Nam giai đoạn từ năm 2012-2016 Qua kết đạt đƣợc hạn chế, nguyên nhân trình huy động vốn - Từ thực trạng mục tiêu định hƣớng chi nhánh, luận văn đƣa số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn Sacombank Quảng Nam Đồng thời, luận văn có số kiến nghị với NHNN chi nhánh Quảng Nam Sacombank để giải pháp mang tính khả thi Tuy nhiên, luận văn dừng lại việc nghiên cứu định tính, chƣa sâu nghiên cứu định lƣợng để xem xét nhân tố thực ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn chi nhánh mức độ ảnh hƣởng để có giải pháp hữu hiệu, sát với thực tế hoạt động Luận văn sở cho việc nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn ngân hàng thƣơng mại nói chung Sacombank Quảng Nam nói riêng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Thị Lan Anh (2015), Phân tích tình hình huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Đắk Lắk, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [2] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2004), Tiền tệ - Ngân hàng, NXB Phƣơng Đông [3] Đồn Thị Thùy Dung (2015), Phân tích tình hình huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, Chi nhánh Đắk Lắk, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2006), Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [5] Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 [6] Sacombank Quảng Nam, Bảng cân đối chi tiết Tài khoản năm (20122016) [7] Sacombank Quảng Nam, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (20122016) [8] PGS.TS Lê Văn Tề (2003), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [9] Nguyễn Hoàng Thơ (2015), Hoàn thiện công tác huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt, Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [10] Nguyễn Hồng Thủy (2016), Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đắk Lắk, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [11] Thái Thị Tố Trinh (2012), Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bình Định, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Website [12] http://www.sbv.gov.vn [13] http://www.sacombank.com.vn PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNGSỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI Kính chào quý Anh/Chị! Để đánh giá tốt chất lƣợng dịch vụ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng tín - Chi nhánh Quảng Nam, xin quý Anh/Chị vui lòng tham gia trả lời câu hỏi phiếu khảo sát sau Họ tên:…………………………………………………… SĐT:……………………… Địa chỉ:………………………………………………………… Xin quý Anh/Chị vui lòng cho biết thời gian giao dịch với ngân hàng là: Dƣới năm 1-5 năm Trên năm Theo quý Anh/Chị lãi suất tiền gửi Sacombank Quảng Nam áp dụng là: - Tiền gửi không kỳ hạn  - Tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng  Thấp Thấp - Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên  Thấp  Bình thƣờng  Bình thƣờng  Bình thƣờng  Cao  Cao  Cao Thủ tục sử dụng dịch vụ tiền gửi: Đơn giản Bình thƣờng Phức tạp Thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng: Thiếu thân thiện Bình thƣờng Nhiệt tình Mức độ đa dạng sản phẩm tiền gửi:  Kém đa dạng  Bình thƣờng  Đa dạng Q Anh/Chị có hài lòng với chƣơng trình khuyến chăm sóc khách hàng ngân hàng khơng?  Khơng hài lòng  Hài lòng  Rất hài lòng Q Anh/Chị có hài lòng với trình độ cơng nghệ sở vật chất ngân hàng khơng? Khơng hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Mức độ tin cậy quý Anh/Chị gửi tiền Sacombank Quảng Nam:  Không tin cậy  Tin cậy  Rất tin cậy Quý Anh/Chị có hài lòng đến giao dịch với ngân hàng khơng?  Khơng hài lòng  Hài lòng  Rất hài lòng XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ ANH/ CHỊ ... hoạt động huy động vốn thực tiễn huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng tín – Chi nhánh Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng tín – Chi. .. tích tình hình huy động vốn ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng tín – Chi nhánh Quảng Nam Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động. .. lý Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng tín – Chi nhánh Quảng Nam 36 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng tín – Chi nhánh Quảng Nam 38 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP sài gòn thương tín chi nhánh quảng nam , Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP sài gòn thương tín chi nhánh quảng nam

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn