Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NNPTNT việt nam chi nhánh krông bông tỉnh đăk lăk

109 32 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG HỒNG NGỌC ANH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG HỒNG NGỌC ANH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đặng Tùng Lâm Đà Nẵng – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đặng Hồng Ngọc Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tình hình nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu 15 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 1.1.1 Khái niệm hộ kinh doanh cho vay hộ kinh doanh 16 1.1.2 Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh 17 1.1.3 Các hình thức cho vay hộ kinh doanh 18 1.1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh 22 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 27 1.2.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh 27 1.2.2 Nội dung phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN KRÔNG BÔNG 35 2.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK HUYỆN KRÔNG BƠNG 35 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Agribank huyện Krông Bông .36 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Agribank huyện Krông Bông39 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK HUYỆN KRÔNG BÔNG 43 2.2.1 Bối cảnh môi trƣờng hoạt động cho vay HKD Agribank huyện Krông Bông 43 2.2.2 Công tác tổ chức quản lý hoạt động cho vay HKD ngân hàng Agribank huyện Krông Bông 45 2.2.3 Phân tích tình hình triển khai hoạt động để đạt đƣợc mục tiêu cho vay HKD Agribank huyện Krông Bông 48 2.2.4 Phân tích kết cho vay hộ kinh doanh Agribank huyện Krông Bông 52 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD TẠI AGRIBANK KRÔNG BÔNG 65 2.3.1 Kết đạt đƣợc 65 2.3.2 Hạn chế 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG BÔNG 69 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 69 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk 69 3.1.2 Kết phân tích thực trạng hoạt động cho vay HKD Agribank huyện Krông Bông 70 3.1.3 Định hƣớng cho vay HKD Agribank huyện Krơng Bơng 71 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK HUYỆN KRÔNG BÔNG 72 3.2.1 Khuyến nghị với Agribank Krông Bông 72 3.2.2 Khuyến nghị Agribank 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Agribank huyện Krông Bông Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Krông Bông CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp HKD Hộ kinh doanh NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại RRTD Rủi ro tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Agribank huyện Krông Bông giai đoạn 2014 -2016 39 2.2 Quy mô dƣ nợ Agribank huyện Krông Bông giai đoạn 2014 – 2016 52 2.3 Cơ cấu dƣ nợ cho vay Agribank huyện Krơng Bơng giai đoạn 2014 – 2016 54 2.4 Tình hình khách hàng hộ kinh doanh chi nhánh 57 2.5 Chất lƣợng cho vay chi nhánh 58 2.6 Mức độ hài lòng dịch vụ cho vay 60 2.7 Mức độ hài lòng chất lƣợng dịch vụ ngân hàng 61 2.8 Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo nhóm nợ HKD Agribank huyện Krơng Bơng giai đoạn 2014 – 2016 62 2.9 Dự phòng XLRR cho vay HKD Agribank huyện Krông Bông giai đoạn 2014 – 2016 63 2.10 Kết thu lãi cho vay HKD Agribank huyện Krông Bông giai đoạn 2014 – 2016 64 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Agribank huyện Krơng Bơng 37 2.2 Quy trình cho vay HKD Agribank huyện Krông Bông 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trƣớc bối cảnh kinh tế giới nhƣ kinh tế Việt Nam giai đoạn khó khăn, ngân hàng với chức làm trung gian tài kinh tế cơng cụ phân bổ, sử dụng nguồn lực cách hợp lí hiệu Thơng qua việc cung ứng nguồn vốn, tín dụng ngân hàng có tác dụng lớn tới trình hoạt động doanh nghiệp giúp doanh nghiệp vƣợt qua đƣợc khó khăn Để thực đƣợc điều này, đòi hỏi ngân hàng phải có kế hoạch phát triển toàn diện mặt, đặc biệt hoạt động tín dụng - lĩnh vực thể sống tất ngân hàng Đối với ngân hàng hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk không ngoại lệ Là huyện miền núi, việc phát triển kinh tế chủ yếu nơng nghiệp, hộ sản xuất mong muốn có đƣợc nguồn vốn để mở rộng quy mô, đổi trang thiết bị phục vụ cho trình chuyển dịch cấu đầu tƣ cho sản xuất nông nghiệp Bên cạnh đó, huyện Krơng Bơng huyện đà phát triển, hoạt động thơng thƣơng hàng hóa diễn sơi trƣớc nhiều mà cá nhân, hộ gia đình tham gia vào hoạt động kinh doanh để vƣơn lên làm giàu Nắm bắt đƣợc nhu cầu vốn hộ kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Krông Bông năm gần tập trung đẩy mạnh cơng tác phát triển tín dụng đối tƣợng Tuy nhiên, việc phát triển mảng tín dụng cho vay hộ kinh doanh tồn khơng khó khăn xuất phát từ nhiều phía: cạnh tranh mạnh mẽ ngân hàng thƣơng mại, khó khăn từ điều kiện mơi trƣờng, kinh tế, xã hội địa bàn Nhận thức đƣợc vấn đề xuất phát từ thực tiễn hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Tôi thực đề tài nghiên cứu “Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Krông Bông” Chúng mong thông qua việc thực bảng khảo sát dƣới đây, Anh/Chị góp phần làm rõ mức độ hài lòng anh/chị dịch vụ ngân hàng Agribank Các ý kiến thẳng thắn Anh/chị giúp chúng tơi có đƣợc thơng tin quý báu để hoàn thành đề tài nghiên cứu Các thơng tin dùng cho mục đích nghiên cứu không dùng vào việc khác làm ảnh hƣởng tiêu cực đến Anh/chị Rất mong anh chị dành chút thời gian để điền vào bảng câu hỏi sau: PHẦN A THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ KINH DOANH 1.Độ tuổi: Dƣới 22 22-40 40-55 Trên 60 2.Thu nhập bình quân: < triệu - triệu - 10 triệu > 10 triệu 3.Trình độ học vấn: Dƣới 12/12 12/12 Cao đẳng, Đại học Sau đại học 4.Lĩnh vực kinh doanh: Nông, lâm ngƣ nghiệp Thƣơng mại, dịch vụ Tiểu thủ công nghiệp, chế biến Vận tải, xây dựng Khác PHẨN B ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI AGRIBANK KRÔNG BÔNG Anh/Chị có quan hệ vay vốn với Agribank Krơng Bơng khơng? (Nếu có xin Anh/Chị trả lời câu tiếp theo) Có Khơng Anh/Chị vay vốn Agribank Krơng Bông bao lâu? < nămnămnămnăm >7 năm Anh/Chị cho biết mức độ cảm nhận phát biểu sau chất lƣợng cho vay Agribank Krơng Bơng: Tiêu chí SPDV đa dạng Thủ tục đơn giản, thuận tiện Thời gian xử lý nhanh Mức lãi suất cho vay phù hợp Tính bảo mật thơng tin khách hàng Mạng lƣới giao dịch thuận lợi Kênh thông tin đa dạng, dễ tiếp cận Các tiện nghi phục vụ KH Thƣơng hiệu, uy tín ngân hàng Nhân viên ln tơn trọng lắng nghe giải thắc mắc Nhân viên có thái độ lịch thiệp, thân thiện Hoạt động chăm sóc khách hàng (tặng q, tri ân KH) Hồn tồn khơng hài lòng Ít hài lòng Bình thƣờng Hài lòng Rất hài lòng Anh/Chị cho biết mức độ hài lòng chất lƣợng dịch vụ Agribank Krơng Bơng: Tiêu chí Hồn tồn Hồn Khơng Bình khơng đồng ý thƣờng đồng ý Đồng ý tồn đồng ý Hài lòng với chất lƣợng dịch vụ Tiếp tục sử dụng dịch vụ Mong muốn Anh/Chị dịch vụ vay vốn Agribank Krông Bông tƣơng lai: Xin chân thành cảm ơn Anh(chị) giúp tơi hồn thành nội dung khảo sát này./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Phạm Thị Hà An (2015), Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [2] Thiều Hữu Chung (2015), Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh Sacombank chi nhánh Đắk Lắk, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [3] Nguyễn Thùy Dƣơng (2017), “Chính sách tín dụng hộ gia đình nơng thôn xây dựng nông thôn Việt Nam”, Tạp chí tài chính, (24), tr.12-15 [4] Phạm Văn Hồng (2016), “Phát triển hộ kinh doanh cá thể: Phân tích từ quản trị vốn tài chính”, Tạp chí tài chính, (4), tr 24-26 [5] Phan Thị Thanh Mai (2015), Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [6] Hồng Anh Nam (2015), Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Krông Năng – Buôn Hồ, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [7] Phạm Gia Nam (2016), Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [8] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm 2014, 2015, 2016 [9] Lƣơng Thị Tuyết Nhung (2015), Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam phòng giao dịch Nhân Cơ chi nhánh tỉnh Đắk Nông, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [10] Sổ tay tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, tháng 1/2017 [11] Nguyễn Văn Thanh (2014), “Chính sách tín dụng hộ sản xuất: vấn đề đặt ra”, Tạp chí tài chính, (6), tr 16-18 [12] Hồ Hữu Tiến, (2016), “Bài giảng Phân tích tín dụng cho vay” [13] Đồn Thị Xn Vinh (2015), Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Website www.cic.org.vn www.gso.gov.vn www.mof.gov.vn www.sbv.gov.vn www.krongbong.daklak.gov.vn ... PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 27 1.2.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh 27 1.2.2 Nội dung phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh. .. CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm hộ kinh doanh cho vay hộ kinh doanh a Khái niệm hộ kinh doanh Hộ kinh doanh chủ thể kinh doanh. .. thực tiễn hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Krông Bông, tơi chọn đề tài Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NNPTNT việt nam chi nhánh krông bông tỉnh đăk lăk , Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NNPTNT việt nam chi nhánh krông bông tỉnh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn