Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NN và phát triển nông thôn việt nam , chi nhánh huyện lắk tỉnh đắk lắk

126 38 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ VIỆTPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH HUYỆN LẮK, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ VIỆTPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH HUYỆN LẮK, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐINH BẢO NGỌC Đà Nẵng – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu .7 Bố cục luận văn 7 Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 14 1.1 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 14 1.1.1 Hoạt động cho vay NHTM 14 1.1.2 Cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 17 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 20 1.2.1 Phân tích bối cảnh mơi trƣờng ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng 20 1.2.2 Phân tích mục tiêu cho vay hộ kinh doanh ngân hàng .23 1.2.3 Phân tích cơng tác tổ chức, quản lý hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 24 1.2.4 Phân tích hoạt động ngân hàng triển khai nhằm đạt mục tiêu cho vay hộ kinh doanh 25 1.2.5 Phân tích kết hoạt động cho vay hộ kinh doanh 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG .30 CHƢƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN LẮK, TỈNH ĐẮK LẮK 31 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN LẮK, TỈNH ĐẮK LẮK31 2.1.1 Giới thiệu chung ngân hàng 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Ngân hàng .33 2.1.3 Tình hình kết hoạt động Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn giai đoạn 2014-2016 35 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN LẮK, TỈNH ĐẮK LẮK 47 2.2.1 Phân tích bối cảnh mơi trƣờng ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh huyện Lắk 47 2.2.2 Phân tích mục tiêu cho vay hộ kinh doanh ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh huyện Lắk 56 2.2.3 Phân tích cơng tác tổ chức thực q trình cho vay hộ kinh doanh ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh huyện Lắk .57 2.2.4 Phân tích hoạt động ngân hàng thực nhằm đạt mục tiêu cho vay hộ kinh doanh 62 2.2.5 Phân tích kết hoạt động cho vay hộ kinh doanh NNo&PTNT chi nhánh huyện Lắk 64 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NHNN&PTNT, CHI NHÁNH HUYỆN LẮK, TỈNH ĐẮK LẮK 76 2.3.1 Những kết đạt đƣợc .76 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG .83 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN LẮK, TỈNH ĐẮK LẮK 84 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NN&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN LẮK 84 3.1.1 Định hƣớng chung ngân hàng 84 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng 86 3.2 KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NN&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN LẮK87 3.2.1 Quy trình tín dụng cho vay HKD 87 3.2.2 Tăng cƣờng công tác kiểm soát rủi ro cho vay HKD 88 3.2.3 Áp dụng công cụ lãi suất linh hoạt, mềm dẻo 89 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán nhân viên chi nhánh 90 3.2.5 Chú trọng công tác phát triển khách hàng vay vốn 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG .94 KẾT LUẬN 95 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBNV : Cán nhân viên CBTD : Cán tín dụng CN : Chi nhánh DNCV : Dƣ nợ cho vay DPRR : Dự phòng rủi ro GDV : Giao dịch viên HĐTD : Hợp đồng tín dụng HKD : Hộ kinh doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHNN&PTNT huyện Lắk : Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk NHTM : Ngân hàng thƣơng mại TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thƣơng mại cổ phần QSDĐ : Quyền sử dụng đất TSĐB : Tài sản đảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn phân theo nguồn giai đoạn 2014 – 2016 37 2.2 Tình hình huy động vốn phân theo thời gian giai đoạn 2014 – 2016 39 2.3 Tình hình dƣ nợ cho vay giai đoạn 2014 – 2016 41 2.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 – 2016 44 2.5 Các mục tiêu cho vay HKD qua năm 56 2.6 Dƣ nợ cho vay tổng dƣ nợ 65 2.7 Số lƣợng hộ kinh doanh vay vốn ngân hàng 66 2.8 Dƣ nợ cho vay bình quân khách hàng HKD 67 2.9 Phân loại dƣ nợ cho vay HKD theo kỳ hạn 68 2.10 Phân loại dƣ nợ cho vay HKD theo ngành nghề 69 2.11 Phân loại dƣ nợ cho vay HKD theo hình thức đảm bảo tiền vay 70 2.12 Tình hình nợ xấu 71 2.13 Tổng hợp tình hình khảo sát đánh giá khách hàng dịch vụ ngân hàng 74 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 1.1 Sơ đồ quy trình cho vay chung NHTM 25 2.1 Mơ hình tổ chức máy NHNo&PTNT huyện Lăk 33 2.2 Biểu đồ tổng hợp nguồn vốn huy động ngân hàng giai đoạn 2014 – 2016 36 2.3 Quy trình cho vay hộ kinh doanh 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, nƣớc ta loại hình hộ kinh doanh phát triển mạnh mẽ, mở rộng số lƣợng lẫn quy mô Mặc dù quy mô vốn hộ kinh doanh không lớn nhƣng số lƣợng hộ kinh doanh nhiều nhu cầu cầu vốn thƣờng xuyên nên nhu cầu nguồn vốn thị trƣờng lớn Nắm bắt đƣợc điều này, ngân hàng thƣơng mại đẩy mạnh thu hút cho vay với đối tƣợng hộ kinh doanh để đa dạng hóa hoạt động cho vay Các NHTM ln coi HKD nhóm đối tƣợng khách hàng thƣờng xuyên, chiến lƣợc ngân hàng, hoạt động cho vay HKD đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng Đối với NHNN&PTNT huyện Lắk, cho vay HKD hoạt động chiếm tỷ trọng lớn cho vay đem lại thu nhập cho ngân hàng Do đó, hoạt động cho vay HKD đóng vai trò quan trọng phát triển chung ngân hàng Tuy nhiên, năm qua số lƣợng HKD địa bàn huyện tăng lên đáng kể song hoạt động cho vay HKD ngân hàng tồn nhƣ việc tiếp cận nguồn vốn vay khách hàng khó khăn, khách hàng phàn nàn chất lƣợng dịch vụ cho vay, tình trạng vốn khách hàng làm ăn khơng hiệu dẫn đến khơng có khả trả nợ, việc trả nợ không hạn khách hàng diễn thƣờng xuyên,… gây nhiều tổn thất cho ngân hàng Bên cạnh tác động môi trƣờng kinh tế vĩ mô, điều chỉnh sách Ngân hàng Nhà nƣớc,… ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay HKD ngân hàng năm qua Ngồi ra, với đặc điểm tình hình địa phƣơng có nhiều thuận lợi tài ngun khí hậu, huyện Lắk đƣợc xem địa phƣơng đầu công đổi kinh tế tỉnh Đắk Lắk Có nhiều hộ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Eatoh, Buôn Hồ, Đăk Lăk, luận văn Thạc sĩ TàiNgân hàng, Đại học Đà Nẵng [10] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lắk, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2014 ,2015, 2016 [11] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2014, 2015, 2016 [12] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2016), Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, ngày 30/12/2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng [13] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2001), Quyết định số 1627/2001/QĐNHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng [14] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2014), Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn đồng Việt Nam tổ chức tín dụng khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ số lĩnh vực, ngành kinh tế [15] Trần Thị Hồng Thanh (2016), Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn - chi nhánh Gia Lai, luận văn Thạc sĩ TàiNgân hàng, Đại học Đà Nẵng [16] Trần Thị Vân Trà (2016), “Đánh giá hiệu quy định an toàn vốn tối thiểu cho ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, Kỳ I tháng 12/2016, tr.47-49 [17] Nguyễn Kiều Trang (2015), Phân tích tình hình cho vay Hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP HDBank- Chi nhánh Đăk Lăk, luận văn Thạc sĩ TàiNgân Hàng, Đại học Đà Nẵng [18] Nguyễn Quang Tú (2015), Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Đăk Nơng, luận văn Thạc sĩ TàiNgân hàng, Đại học Đà Nẵng [19] Nguyễn Văn Tuấn, “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Agribank”, Tạp chí Tài kỳ I tháng 10/2015, tr.57-60 ... THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NN& PTNT VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN LẮK, TỈNH ĐẮK LẮK 84 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NN& PTNT... luận cho vay hộ kinh doanh phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam. .. ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk 14 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NN và phát triển nông thôn việt nam , chi nhánh huyện lắk tỉnh đắk lắk , Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NN và phát triển nông thôn việt nam , chi nhánh huyện lắk tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn