Chính sách marketing cho sản phẩm sơn nước công nghiệp của công ty TNHH sơn jotun việt nam

124 21 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM SƠN NƢỚC CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM SƠN NƢỚC CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Trƣờng Sơn Đà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .5 CHƢƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING .8 1.1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING 1.1.1 Khái niệm marketing 1.1.2 Mục tiêu vai trò marketing 1.1.3 Các chức marketing 1.2 XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING 11 1.2.1 Xác định mục tiêu marketing 11 1.2.2 Phân tích mơi trƣờng marketing 12 1.2.3 Phân đoạn thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng mục tiêu định vị thị trƣờng 20 1.2.4 Xây dựng sách marketing doanh nghiệp 22 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA SẢN PHẨM SƠN NƢỚC CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM 32 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động công ty 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 39 2.1.4 Nguồn lực công ty 40 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh công ty 40 2.2 PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM VỀ SẢN PHẨM SƠN NƢỚC CÔNG NGHIỆP JOTUN 41 2.3 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA SẢN PHẨM SƠN NƢỚC CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY 42 2.3.1 Công tác nghiên cứu thị trƣờng 42 2.3.2 Chính sách sản phẩm 44 2.3.3 Chính sách giá .46 2.3.4 Chính sách phân phối 47 2.3.5 Chính sách xúc tiến .49 2.3.6 Đánh giá chung sách marketing cơng ty 52 TÓM TẮT CHƢƠNG .55 CHƢƠNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM SƠN NƢỚC CƠNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM 56 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 56 3.1.1 Mục tiêu chung 56 3.1.2 Mục tiêu marketing 56 3.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG MARKETING CỦA CƠNG TY 57 3.2.1 Phân tích mơi trƣờng vĩ mơ 57 3.2.2 Phân tích mơi trƣờng vi mơ 63 3.2.3 Tổng hợp yếu tố tác động đến hoạt động marketing công ty 66 3.3 PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM 68 3.3.1 Phân đoạn thị trƣờng 68 3.3.2 Đánh giá phân đoạn thị trƣờng .69 3.3.3 Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu .69 3.3.4 Đặc điểm khách hàng mục tiêu 70 3.3.5 Định vị sản phẩm thị trƣờng 70 3.4 HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM SƠN NƢỚC CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM 72 3.4.1 Chính sách phân phối 72 3.4.2 Chính sách giá .75 3.4.3 Chính sách sản phẩm 75 3.4.4 Chính sách xúc tiến .76 TÓM TẮT CHƢƠNG .82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Mối quan hệ bốn biến số marketing 30 2.1 Chiết khấu cửa hàng cộng tác 46 2.2 Chiết khấu nhà phân phối 46 2.3 Ngân sách cho hoạt động xúc tiến công ty qua năm 49 2.4 Chính sách khuyến sản phẩm sơn nƣớc Phổ thơng 50 2.5 Chính sách khuyến sản phẩm sơn nƣớc cao cấp 51 2.6 Chính sách tích lũy điểm theo tham chiếu 51 3.1 Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp Jotun Việt Nam 64 3.2 Phân bổ ngân sách 80 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH Số hiệu Tên biểu đồ hình ảnh Trang 2.1 Một số cơng trình tiêu biểu 34 2.2 Ryal city Hà Nội 35 2.1 Cơ cấu tổ chức 39 2.3 Logo bao bì sản phẩm 45 2.2 Tổ chức kênh phân phối sơn công ty 47 3.1 Bộ máy điều hành hoạt động marketing 81 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài B : Sau mƣời năm phát triển Việt Nam, đến thị trƣờng sơn Việt Nam có sức hấp dẫn lớn Việt Nam thức trở thành thành viên hiệp hội thƣơng mại tự FTA tạo đà tăng trƣởng kinh tế năm 2017 Đây bƣớc ngoặc cho kinh tế mở cửa Việt Nam, góp phần thu hút ý khu vực nhƣ giới đặc biệt tập đoàn kinh tế Sự ổn định trị, nƣớc có dân số 90 triệu tạo thị trƣờng tiềm mức rủi ro tƣơng đối thấp khu vực Châu Á Jotun tập đoàn sớm nhận yếu tố tiềm tham gia thị trƣờng Việt Nam từ sớm Đến mảng sơn cơng nghiệp hàng hải Jotun chiếm lĩnh đƣợc vị trí số Việt Nam Tuy nhiên, tiềm ln tạo thách thức với công ty nhiệm vụ để trì vị trí thị trƣờng Việt Nam vấn đề đƣợc đặt Khi khả chi trả cao doanh nghiệp với tiện ích sử dụng sơn nƣớc công nghiệp ngày rõ rệt, hỗ trợ tối đa cho ngƣời sử dụng nhu cầu sơn nƣớc công nghiệp không ngừng tăng lên, với mức độ phong phú, đa dạng trƣớc Hiện nay, thị trƣờng, có góp mặt nhiều hãng bán sơn lớn nhỏ Các hãng sức chạy đua với mẫu mã, đa dạng sản phẩm, chất lƣợng, dịch vụ cung cấp liên tục đƣa chƣơng trình kích thích tiêu thụ lớn V ề : Trƣớc thay đổi môi trƣờng kinh doanh sách marketing cần phải có thay đổi lớn Trƣớc đây, công ty sơn Jotun Việt Nam trọng đến công tác bán hàng nhiều marketing thời gian tới phải làm đồng thời hai việc: vừa tổ chức đội ngũ bán hàng tốt để thực mục tiêu giai đoạn doanh thu, doanh số; đồng thời cơng ty phải quan tâm đến mảng marketing để đảm bảo tăng trƣởng bền vững ổn định thị trƣờng Việt Nam Sau thời gian tìm hiểu cơng ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam, tác giả lựa chọn đề tài: Chính sách marketing cho sản phẩm sơn nước công nghiệp Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu chung Một mục tiêu hoạt động marketing tiêu thụ đƣợc nhiều sản phẩm với doanh thu cao chi phí thấp thơng qua việc thoả mãn nhu cầu khách hàng Từ trì đƣợc hài lòng khách hàng sản phẩm khiến doanh nghiệp ngày có chỗ đứng lòng khách hàng Do vậy, sản phẩm doanh nghiệp đƣợc khách hàng ƣu tiên lựa chọn, kết số lƣợng sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp tiêu thụ ngày nhiều, lợi nhuận doanh thu doanh nghiệp thu đƣợc lớn Mục tiêu nghiên cứu đề tài xây dựng số sách marketing cụ thể, phù hợp nguồn lực công ty điều kiện thị trƣờng Các sách đóng vai trò định hƣớng cho tất hoạt động công ty, để hoạt động diễn có hệ thống, bản, chuyên nghiệp cho hiệu lâu dài  Mục tiêu cụ thể Đề tài nghiên cứu hƣớng đến số mục tiêu sau: - Hệ thống hóa lý luận marketing, sách marketing doanh nghiệp - Phân tích thực trạng sách marketing sản phẩm sơn nƣớc cơng nghiệp Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam  DNTN, Công ty cổ phần TNHH cá nhân góp vốn  Cơng ty liên doanh 100% vốn nƣớc ngồi • Hình thức khác (xin vui lòng làm rõ): Mơ hình quản lý đặc trƣng cơng ty bạn: • Trực tuyến • Chức • Theo dự án • Hình thức khác (xin vui lòng làm rõ): SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CƠNG TY Cơng ty bạn chun lĩnh vực gì: • Lắp máy  Dầu khí Ga  Điện  Gia cơng nhà thép tiền chế  Sản xuất sản phẩm công nghiệp  Tổng thầu xây dựng quản lý dự án  Hình thức khác (xin vui lòng làm rõ) Trung bình công ty bạn sơn cho m2 sắt thép năm? Với tốc độ tăng trƣởng kinh tế Việt Nam nhƣ nay, Cơng ty bạn có bị q tải cơng việc hay khơng? Có Khơng QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP Cơng ty bạn có quan tâm đến việc chất lƣợng nhà cung cấp hay khơng? Có Khơng Cơng ty bạn có quy trình lựa chọn nhà cung cấp? Có Khơng 10 Các phòng ban tham gia vào q trình lựa chọn nhà cung cấp:  Kĩ thuật  Phòng vật tƣ  Phòng tài  Phòng sản xuất • Các phòng ban khác(Xin vui lòng liệt kê): KINH NGHIỆM CỦA BẠN VÈ NGÀNH SƠN 11 Theo bạn ngành sơn Việt nam thực cạnh tranh chƣa? Có Khơng 12 Bạn cho biết công ty bạn sử dụng sản phẩm hãng sơn trình kinh doanh? (xin liệt kê theo thứ tự mà bạn cho cơng ty sử dụng nhiều đến nhất) BẠN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA CÁC YÉU TÓ DƢỚI ĐÂY TRONG VIỆC LỰA CHỌN NHÀ CUNG CÁP SƠN NHƢ THÉ NÀO? Rất quan trọng Uy tính hãng sơn Giá sơn thấp Điều kiện tín dụng Dịch vụ kĩ thuật Phản hồi thông tin nhanh Khả giao hàng Sản phẩm dễ sử dụng Sản phẩm đa dạng Quan Bình trọng thƣờng Khơng q quan trọng Khơng quan trọng Ý KIẾN Bạn có đề nghị Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd can phải cải thiện yếu tố đế đáp ứng yêu cầu công ty bạn vật liệu sơn hay không? Cảm ơn bạn dành thời gian hoàn thành bảng câu hỏi ... luận sách marketing - Chƣơng 2: Thực trạng sách marketing sản phẩm sơn nƣớc công nghiệp công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam - Chƣơng 3: Hoàn thiện sách marketing cho sản phẩm sơn nƣớc cơng nghiệp công. .. phẩm sơn nƣớc công nghiệp Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam 3 - Mục tiêu trƣớc mắt xây dựng số sách marketing nhằm nâng cao khả cạnh tranh Công ty TNHH sơn Jotun Việt Nam thị trƣờng sơn nƣớc công. .. doanh Công ty TNHH sơn Jotun Việt Nam, vào hội, thách thức, dựa vào điểm mạnh, điểm yếu tồn tại, tác giả đề xuất số sách marketing cho sản phẩm sơn nƣớc công nghiệp Công ty TNHH sơn Jotun Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách marketing cho sản phẩm sơn nước công nghiệp của công ty TNHH sơn jotun việt nam , Chính sách marketing cho sản phẩm sơn nước công nghiệp của công ty TNHH sơn jotun việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn