Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại ngân hàng TMCP việt á

129 35 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LƢƠNG THỊ KIỀU OANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LƢƠNG THỊ KIỀU OANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 N ƣờ ƣớn ẫn o ọ TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn LƢƠNG THỊ KIỀU OANH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 1.1.1 Khái niệm động lực làm việc 1.1.2 Ý nghĩa việc nâng cao động lực cho ngƣời lao động 1.1.3 Các lý thuyết động lực 1.2 TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 14 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 15 1.3.1 Nghiên cứu Boeve 15 1.3.2 Nghiên cứu Abby M.Brooks 16 1.3.3 Nghiên cứu Teck-Hong Waheed 17 1.3.4 Nghiên cứu Marko Kukanja .18 1.3.5 Nghiên cứu Shaemi Barzoki 18 1.3.6 Nghiên cứu Lƣu Thị Bích Ngọc, Lƣu Hoàng Mai tác giả khác 19 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 20 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á 20 2.1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Việt Á 20 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Việt Á 20 2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh 21 2.1.4 Mục tiêu chiến lƣợc 23 2.1.5 Cơ cấu tổ chức máy 23 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 25 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .26 2.2.3 Các giả thuyết nghiên cứu 27 2.3 XÂY DỰNG THANG ĐO CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU .31 2.3.1 Bản chất công việc 32 2.3.2 Đào tạo thăng tiến .33 2.3.3 Tiền lƣơng 34 2.3.4 Cấp .35 2.3.5 Đồng nghiệp 36 2.3.6 Điều kiện làm việc 37 2.3.7 Phúc lợi .38 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 39 2.4.1 Mục tiêu nghiên cứu 39 2.4.2 Thu thập phân tích liệu 39 2.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 42 2.5.1 Thiết kế nghiên cứu định lƣợng 43 2.5.2 Phƣơng pháp chọn mẫu nghiên cứu 43 2.5.3 Kích thƣớc mẫu 43 2.5.4 Thiết kế bảng câu hỏi 44 2.5.5 Phƣơng pháp phân tích liệu 44 2.6 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI NHÁNH HỘI AN 47 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 3.1 KHÁI QUÁT VỀ MẪU 50 3.1.1 Giới tính 50 3.1.2 Trình độ học vấn 50 3.1.3 Thời gian làm việc 51 3.1.4 Độ tuổi 52 3.1.5 Tình trạng hôn nhân 53 3.2 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA .54 3.2.1 Thang đo thuộc yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc 54 3.2.2 Thang đo thuộc yếu động lực làm việc .58 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 59 3.3.1 Phân tích EFA nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc nhân viên 60 3.3.2 Phân tích EFA biến số động lực làm việc .62 3.4 MƠ HÌNH HIỆU CHỈNH 63 3.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN 64 3.5.1 Xem xét ma trận tƣơng quan nhân tố 64 3.5.2 Sự phù hợp mơ hình hồi quy đa biến 65 3.5.3 Kiểm tra tƣợng tự tƣơng quan 66 3.5.4 Hệ số hồi quy thống kê đa cộng tuyến 67 3.5.5 Kiểm định giả thuyết mơ hình 69 3.6 PHÂN TÍCH MƠ TẢ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY 70 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 76 4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 76 4.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY .79 4.2.1 Vấn đề chất công việc 79 4.2.2 Vấn đề tiền lƣơng 81 4.2.3 Vấn đề đồng nghiệp 83 4.2.4 Vấn đề cấp 84 4.2.5 Vấn đề đào tạo thăng tiến .86 4.2.6 Vấn đề điều kiện làm việc 87 4.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 88 4.3.1 Những hạn chế nghiên cứu 88 4.3.2 Hƣớng nghiên cứu .89 KẾT LUẬN 90 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Thang đo động lực làm việc nhân viên 32 2.2 Thang đo biến chất công việc 33 2.3 Thang đo biến đạo tạo thăng tiến 34 2.4 Thang đo biến tiền lƣơng 35 2.5 Thang đo biến cấp 36 2.6 Thang đo biến đồng nghiệp 37 2.7 Thang đo biến điều kiện làm việc 38 2.8 Thang đo biến phúc lợi 39 3.1 Bảng thơng tin giới tính 50 3.2 Thơng tin trình độ học vấn 50 3.3 Thông tin thời gian làm việc 51 3.4 Thông tin độ tuổi 52 3.5 Thông tin độ tuổi 53 3.6 Đánh giá hệ số tin cậy thang chất công việc 54 3.7 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo đào tạo thăng tiến 55 3.8 Đánh giá hệ số tin cậy thang tiền lƣơng (lần 1) 55 3.9 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo cấp 56 3.10 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo 56 3.11 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo 57 3.12 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo 57 3.13 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo (lần 2) 58 3.14 Đánh giá hệ số tin cậy thang đo động lực làm việc 58 Số hiệu bảng 3.15 Tên bảng Trang Kết phân tích EFA biến số ảnh hƣởng đến động lực làm việc nhân viên văn phòng Ngân hàng 61 TMCP Việt Á 3.16 Hệ số KMO thành phần động lực làm việc 62 3.15 Kết kiểm định giả thiết hệ số tƣơng quan r 65 3.16 Phân tích ANOVA phù hợp phân tích hồi quy 66 3.17 Hệ số phù hợp mơ hình 66 3.18 Hệ số hồi quy thống kê đa cộng tuyến 67 3.19 Kết kiểm định giả thuyết thống kê mức độ ảnh hƣởng nhân tố tới động lực làm việc 69 3.20 Giá trị trung bình tƣơng ứng với mức ý nghĩa 71 3.21 Đánh giá yếu tố chất công việc 71 3.22 Đánh giá yếu tố đào tạo thăng tiến 72 3.23 Đánh giá yếu tố tiền lƣơng 72 3.24 Đánh giá yếu tố cấp 73 3.25 Đánh giá yếu tố đồng nghiệp 74 3.26 Đánh giá yếu tố điều kiện làm việc 74 3.27 Đánh giá yếu tố động lực làm việc 75 4.1 Mức độ ảnh hƣởng nhân tố 78 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình nghiên cứu Boeve 16 1.2 Mơ hình nghiên cứu Abby M Brooks 17 1.3 Mơ hình nghiên cứu đƣợc đề xuất từ thuyết hai nhân tố Herberg Tech-Hong Waheed 18 1.4 Mô hình nghiên cứu Shaemibarzoki cộng 19 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Hội An 23 2.2 Quy trình nghiên cứu 25 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 3.1 Tỷ lệ giới tính mẫu nghiên cứu 50 3.2 Tỷ lệ trình độ học vấn mẫu nghiên cứu 51 3.3 Tỷ lệ thời gian làm việc mẫu nghiên cứu 52 3.4 Tỷ lệ độ tuổi làm việc mẫu nghiên cứu 53 3.5 Tỷ lệ nhân mẫu nghiên cứu 53 3.4 Mơ hình nghiên cứu sau phân tích đánh giá thang đo 63 Rotated Component Matrixa Component DN4 DN2 876 855 DN1 855 DN3 831 DN5 737 370 CT1 770 CT2 761 CT4 745 CT3 720 301 DK3 828 DK4 785 DK2 744 DK1 PL2 312 621 867 PL1 855 PL3 818 DT3 803 DT1 364 790 DT2 434 781 TL2 TL1 792 783 TL3 770 CV1 875 CV2 719 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Nhân tố động lực làm việc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 693 202.763 df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 2.070 526 68.987 17.526 68.987 86.513 405 13.487 100.000 Total % of Variance 2.070 68.987 Cumulative % 68.987 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component DL3 DL1 850 843 DL2 798 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted KÊT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN Model Summaryb Model R R Square 853a Adjusted R Square 797 Std Error of the Estimate 791 Durbin-Watson 43439 1.714 a Predictors: (Constant), CV, TL, PL, DN, DK, DT, CT b Dependent Variable: DL ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression Residual 178.792 45.664 242 Total 224.456 249 25.542 189 F Sig 135.361 000a a Predictors: (Constant), CV, TL, PL, DN, DK, DT, CT b Dependent Variable: DL Unstandardized Coefficients Model (Constant) DN B Standardized Coefficients Std Error Collinearity Statistics t Beta Sig Tolerance VIF -.743 282 134 047 252 -5.553 5.998 000 000 428 2.339 CT 169 042 162 4.006 000 462 2.164 DK 197 040 199 4.941 000 465 2.149 PL 035 041 035 872 384 477 2.095 DT 111 034 119 3.248 001 564 1.773 TL 155 042 143 3.713 000 508 1.968 CV 111 038 116 2.944 004 490 2.040 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation CV1 CV2 250 250 2.00 1.00 5.00 5.00 4.0960 4.1480 66976 83480 CV3 250 1.00 5.00 4.1600 80060 CV4 250 1.00 5.00 3.8240 91891 DT1 250 1.00 5.00 3.9040 1.06740 DT2 250 1.00 5.00 3.7360 1.08398 DT3 250 1.00 5.00 3.9480 97421 TL1 250 1.00 5.00 3.6320 1.17221 TL2 250 1.0 5.0 3.692 1.1359 TL3 250 1.00 5.00 3.7760 1.13622 TL4 250 1.00 5.00 3.6000 1.24184 TL5 250 1.00 5.00 3.7680 1.21329 CT1 250 1.00 5.00 3.2000 1.41421 CT2 250 1.00 5.00 3.2080 1.36976 CT3 250 1.00 5.00 3.3360 1.37063 CT4 250 1.00 5.00 3.2000 1.31412 DN1 250 1.00 5.00 4.1120 88009 DN2 250 1.00 5.00 3.8280 96444 DN3 DN4 DN5 250 250 250 1.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 4.0360 4.0720 3.9880 83275 74095 88032 DK1 250 1.00 5.00 3.5960 1.27408 DK2 250 1.00 5.00 3.7920 1.20771 DK3 250 1.00 5.00 3.7960 1.23957 DK4 250 1.00 5.00 3.7080 1.24133 PL1 250 1.00 5.00 3.4520 1.12283 PL2 250 1.00 5.00 3.2360 1.15309 PL3 250 1.00 5.00 3.3960 1.18524 PL4 250 1.00 5.00 3.3720 1.01079 Valid N (listwise) 250 Descriptive Statistics N Minimum DL1 DL2 250 250 DL3 250 Valid N (listwise) 250 1.00 1.00 1.00 Maximum 5.00 5.00 5.00 Mean Std Deviation 3.50 3.64 3.59 742 735 855 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân [2] TS Trƣơng Minh Đức (2011), “Ứng dụng mơ hình định lƣợng đánh giá mức độ tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động cơng ty TNHH Erisson Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN kinh tế kinh doanh, Số 27 [3] Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân [4] Nguyễn Khắc Hoàn (2010), “Các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc nhân viên Nghiên cứu trƣờng hợp ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Huế”, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, Số 60, 2010 [5] Lƣu Thị Bích Ngọc tác giả (2013), “Những nhân tố tác động đến động lực làm việc nhân viên khách sạn”,Tạp chí Khoa học ĐHSP TP HCM, số 49 năm 2013 [6] TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS Đoàn Gia Dũng, ThS Đào Hữu Hoà, ThS Nguyễn Thị Vân, ThS Nguyễn Thị Bích Thu, ThS Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê TIẾNG ANH [7] Abby M Brooks (2007), Factors that influence employee motivation in organizations, The University of Tennessee, Knoxville, USA [8] Boeve, W D (2007), A National Study of Job factors among faculty in physician assistant education, Eastern Michigan University [9] Bellingham, R (2004), Job Satisfaction Survey, Wellness Council of America [10] Drafke, M.W., and Kossen, S (2002), The Human Side of Organizations, New Jersey: Prentice-Hall, Inc [11] Hackman, J R., & Oldham, G R (1974), The job diagnostic survey: An instrument for the diagnosis of jobs and the evaluation of job redesign projects, Technical Report No.4, Department of Administrative Sciences, Yale University, USA [12] Lindner, J R (1998), Understanding Employee Motivation, Journal of Extension 36 [13] Marko Kukanja (2013), Inluence of demographic characteristics on employee motivation in catering companies, Tourism and Hospitality Management, Vol 19, No 1, pp 97-107, 2013 [14] Netemeyer RG, Boles JS, McKee DO, McMurrian R (1997), An investigation into the antecedents of organizational citizenship behaviors in a personal selling context J Mark 1997;61(3):85 –98 [15] Pinto, Eder Paschoal (2011), The Influence Of Wage On Motivation And Satisfaction, The International Business & Economics Research Journal; Sep 2011; 10, 9; ProQuest Business Collection,pg 81 [16] ShaemiBarzoki, Attafar, RezaJannati (2012), An Analysis of Factors Affecting the Employees Motivation based on Herzberg’s Hygiene Factors Theory, Australian Journal of Basic and Applied Sciences [17] Tan Teck-Hong and Amna Waheed (2011), Herzberg’s Motivation Hygiene Theory And Job Satisfation in the Malaysian retail sector: The Mediating effect of love of money, Asian Academy of Management Journal, Vol 16, No 1, 73–94, January 2011 ... phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan đến động lực tạo động lực làm việc ngƣời lao động Ngân hàng TMCP Việt Á Phạm vi nghiên cứu không gian: Tại Ngân hàng TMCP Việt Á Thời... 44 2.6 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI NHÁNH HỘI AN 47 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 3.1 KHÁI QUÁT VỀ MẪU... động lực cho nhân viên Do đó, với mục tiêu nâng cao cơng tác tạo động lực làm việc cho nhân viên, tác giả với giúp đỡ ngƣời phòng ban lựa chọn đề tài nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại ngân hàng TMCP việt á , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại ngân hàng TMCP việt á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn