Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu lao động tại thành phố đà nẵng

130 45 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI THỊ NGỌC UYÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẦU LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI THỊ NGỌC UYÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẦU LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Sơ lược tài liệu nghiên cứu .4 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kết cấu luận văn 12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẦU LAO ĐỘNGCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẦU LAO ĐỘNG 13 1.1 CẦU LAO ĐỘNG 13 1.1.1 Khái niệm 13 1.1.2 Đánh giá cầu lao động 18 1.1.3 Cung lao động mối quan hệ với cầu lao động 20 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CẦU LAO ĐỘNG 26 1.2.1 Nhân tố vốn đầu tư 26 1.2.2 Nhân tố khoa học công nghệ 28 1.2.3 Nhân tố chất lượng chuyển dịch cấu kinh tế 30 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 32 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 36 2.1.3 Đặc điểm lao động thành phố Đà Nẵng 38 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 3.1 TÌNH HÌNH CUNG LAO ĐỘNG 45 3.1.1 Quy mô cung lao động thành phố Đà Nẵng 45 3.1.2 Tỷ trọng lao động có việc làm lực lượng lao động 48 3.2 TÌNH HÌNH CẦU LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 50 3.2.1 Xu hướng cầu lao động 50 3.2.2 Cơ cấu cầu lao động 54 3.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔNG CẦU 63 3.3.1 Yếu tố vốn đầu tư 63 3.3.2 Nhân tố khoa học công nghệ 64 3.3.3 Nhân tố chất lượng chuyển dịch cấu 68 3.4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THƠNG QUA MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG .70 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 74 4.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẦU LAO ĐỘNG TẠI ĐÀ NẴNG 74 4.1.1 Mặt tích cực cầu lao động nhân tố ảnh hưởng 74 4.1.2 Mặt hạn chế cầu lao động nhân tố ảnh hưởng 75 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 78 4.2.1 Tăng cường sử dụng hiệu vốn đầu tư phù hợp với cầu lao động 78 4.2.2 Phát triển khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất đời sống .80 4.2.3 Đẩy mạnh chất lượng chuyển dịch cấu kinh tế .81 4.2.4 Đề sách nhà nước hỗ trợ phát triển cầu lao động 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Chỉ tiêu Viết tắt Chỉ tiêu NSLĐ LAO ĐỘNG Năng suất lao động Lao động SX KV Sản xuất Khu vực KH-CN Khoa học công nghệ NN Nhà nước NN NLĐ Nhà nước Nguồn lao động THCS THPT Trung học sở Trung học phổ thông: CĐ-ĐH CN-KT Cao đẳng, đại học THCN CMKT Trung học chuyên nghiệp MT-TN Công nhân kỹ thuật Miền trung – tây nguyên Chuyên môn kỹ thuật DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng Tên bảng 2.1 Kết mơ hình hồi quy bội nhân tố ảnh hưởng cầu lao động Trang 70 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang 2.1 Cơ cấu lao động theo trình độ 39 3.1 Cầu lao động tỉ lệ so với dân số 46 3.2 Dân số tốc độ tăng dân số thành phố Đà Nẵng 2007-2016 47 3.3 Tỷ lệ thất nghiệp 48 3.4 Cầu lao động tốc độ tăng( đơn vị tính: người) 50 3.5 Hệ số co giãn 51 3.6 Hệ số co giãn việc làm ngành thành phố Đà Nẵng 52 3.7 Năng suất lao động tốc độ tăng suất lao động 53 3.8 Năng suất lao động ngành 54 3.9 Cầu lao động phân theo ngành kinh tế 55 3.10 Cơ cấu lao động ngành kinh tế (%) 55 3.11 Cầu lao động phân theo thành phần kinh tế 59 3.12 Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế (%) 60 3.13 Tỷ lệ vốn đầu tư với GDP thành phố Đà Nẵng 63 3.14 Cơ cấu ngành kinh tế (%) 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thành phố Đà Nẵng đô thị loại I cấp quốc gia, thành phố động lực khu vực miền Trung Tây Ngun, có vai trò quan trọng việc góp phần thực thành cơng CNH, HĐH đất nước Trong bối cảnh hợp tác liên kết quốc gia khu vực giới yêu cầu thành phố phải có nguồn nhân lực có đủ trình độ lực lĩnh vực cấu ngành nghề khác Vì vậy, lao động yếu tố quan trọng thành phố, quốc gia, tiềm cần khai thác có hiệu mà cầu lao động yếu tố cấu thành nên thị trường lao động Cầu lao độngảnh hưởng lớn đến cân cung cầu thị trường Thực tế nay, thị trường lao động xảy tình trạng cung lao động lớn cầu lao động, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm cao nguy kìm hãm phát triển kinh tế, xã hội Vậy phải có giải pháp để tăng cầu lao động nước ta, tức tăng số lao động có việc làm kinh tế giảm tỷ lệ thất nghiệp vấn đề xã hội quan tâm Vì vậy, việc triển khai thực đề tài việc cần thiết, phù hợp với yêu cầu khách quan đặt trình phát triển kinh tế- xã hội thành phố Xuất phát từ nguyên nhân trên, chọn “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẦU LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Đánh giá thực trạng cầu lao động thành phố ĐN xem xét đánh giá tác động nhân tố ảnh hưởng tới cầu lao động 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Đánh giá thực trạng cầu lao động thành phố ĐN xem xét đánh giá tác động nhân tố ảnh hưởng tới cầu lao động Nghiên cứu cấu trúc thị trường lao động Đà Nẵng có hợp lý hay khơng Từ thấy hạn chế cầu lao động Từ đề kiến nghị cho cầu lao động phù hợp với cấu trúc thị trường yêu cầu Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu - Cầu lao động bị ảnh hưởng nhân tố nào? - Cấu trúc thị trường lao động có hợp lý hay khơng? - Những hạn chế cầu lao động gì? - Liệu có giải pháp để kích cầu lao động dựa vào nhân tố ảnh hưởng hay không? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sở lý luận cầu lao động nhân tố tác động đến cầu lao động Đà Nẵng Thông qua số liệu cầu lao động khu vực, ngành để có đánh giá tình hình cầu lao động Đề tài nghiên cứu chủ yếu phạm vi vĩ mô Về mặt không gian: Tại thành phố Đà Nẵng Về mặt thời gian: Trong giai đoạn 2007-2016 Sử dụng số liệu từ 10 năm quay trở lại Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng nghiên cứu bao gồm: thu thập tài liêu, điều tra số liệu, phương pháp thống kê phân tích, phương pháp tốn học, thực mơ tả, so sánh, đối chiếu, suy luận logic để giải vấn đề Phương pháp vật biện chứng sử dụng làm tảng nghiên cứu luận văn Nguồn tư liệu sử dụng chuyên đề lấy từ Niêm giám thống kê Việt Nam, Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê Đà Nẵng, tạp chí chuyên ngành, Website…  Phương pháp thu thập tài liệu, điều tra số liệu: tập hợp tài liệu sẵn có thu thập quan thông kê, quan quản lý như: Tổng cục thống song cần đầu tư lớn xử lý mặt xây dựng sở hạ tầng Do cần tính tốn thật hiệu bố trí phát triển sở Đà Nẵng nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao biến động Khí hậu Đà Nẵng nơi chuyển tiếp đan xen khí hậu miền Bắc miền Nam, với tính trội khí hậu nhiệt đới điển hình phía Nam Mỗi năm có mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng 12 mùa khô từ tháng đến tháng 7, có đợt rét mùa đông không đậm không kéo dài Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 25,9 °C; cao vào tháng 6, 7, 8, trung bình 28-30 °C; thấp vào tháng 12, 1, 2, trung bình 18-23 °C Riêng vùng rừng núi Bà Nà độ cao gần 1.500 m, nhiệt độ trung bình khoảng 20 °C Thành phố Đà Nẵng có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng, thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội thành phố Thành phố nơi tập trung nhiều danh lam thắng cảnh, có nhiều di tích văn hố dân tộc nhiều hệ để lại Những nét đặc trưng văn hoá dân tộc để lại địa bàn thành phố nhiều luồng văn hoá đặc sắc có sức thu hút khách du lịch ngồi nước đến thăm quan, tạo hội để thành phố phát triển kinh tế theo hướng đa dạng - Tài ngun Đất: Đà Nẵng có diện tích đất Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp tự nhiên 1.255,53 km² Trong đó, đất lâm nghiệp chiếm 512,21 km²; đất nông nghiệp 117,22 km²; đất chuyên dùng 385,69 km²; đất 30,79 km² đất chưa sử dụng 207,62 km² Đất Đà nẵng có loại: cồn cát đất cát ven biển, đất mặn, đất phèn, đất phù sa, đất xám bạc màu đất xám, đất đen, đất đỏ vàng, đất mùn đỏ vàng… - Tài nguyên Rừng: Diện tích đất lâm nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng 67.148 ha, tập trung chủ yếu phía Tây Tây Bắc thành phố, bao gồm loại rừng: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ rừng sản xuất Tỷ lệ che phủ rừng 49,6% Trữ lượng gỗ khoảng triệu m³ Rừng thành phố ý nghĩa kinh tế có ý nghĩa phục vụ nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường sinh thái phát triển du lịch với khu bảo tồn thiên nhiên đặc sắc như: Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Khu văn hóa lịch sử môi trường Nam Hải Vân - Tài nguyên Biển: Vùng biển Đà Nẵng có ngư trường rộng 15.000 km², có động vật biển phong phú 266 giống lồi, hải sản có giá trị kinh tế cao gồm 16 loài Tổng trữ lượng hải sản loại 1.136.000 Hàng năm có khả khai thác 150.000 – 200.000 Quanh khu vực bán đảo Sơn Trà có bãi san hơ lớn, thuận lợi việc phát triển loại hình kinh doanh, dịch vụ, du lịch biển Ngoài vùng biển Đà Nẵng Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp tiến hành thăm dò dầu khí, chất đốt… - Tài ngun Khống sản: khống sản Đà Nẵng gồm loại: cát trắng, đá hoa cương, đá xây dựng, đá phiến lợp, cát, cuội, sỏi xây dựng, laterir, vật liệu san lấp, đất sét, nước khống Đặc biệt, vùng thềm lục địa có nhiều triển vọng dầu khí Tiềm năng: Đà Nẵng bước vào thời kỳ đổi bối cảnh có nhiều lợi Với điều nêu Đà Nẵng thuận tiện cho phát triển cảng biển, lại gần đường hàng hải quốc tế tạo thuận lợi để thành phố phát triển cảng biển vận chuyển đường biển ĐN nằm vùng kế cận năm di sản văn hoá giới di sản thiên nhiên giới, có nhiều bãi biển, danh lam thắng cảnh đẹp tiếng, vị trí làm rõ vai trò thành phố Đà Nẵng khu vực hội để Đà Nẵng thu hút khách du lịch nghỉ ngơi thành phố Lợi vị trí địa lý Đà Nẵng tiền đề để “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn nước, trung tâm kinh tế- xã hội lớn Miền Trung với vai trò trung tâm công nghiệp, thương mại du lịch dịch vụ; thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng trung chuyển vận tải nước quốc tế; trung tâm bưu - viễn thơng tài - ngân hàng; Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp trung tâm văn hoá - thể thao, giáo dục - đào tạo khoa học công nghệ Miền Trung Việt Nam trở thành thành viên thức tổ chức thương mại quốc tế (WTO), lợi để TP.Đà Nẵng mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, thu hút nhà đầu tư giới tham gia đầu tư vào địa bàn thành phố, tạo điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngày nhanh Trình độ dân trí, trình độ LĐ Đà Nẵng tương đối cao so với nhiều địa phương nước tạo hội để Đà Nẵng phát triển thành thành phố công nghệ cao Là nơi hội tụ nhà khoa học, nơi tập trung quan nghiên cứu sở đào tạo Miền Trung Giáo dục - đào tạo nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng, có thêm điều kiện để phát triển đồng thời đứng trước yêu cầu thách thức Trong nghiệp đổi xây dựng đất nước, Đà Nẵng tích cực phát huy tính động, sáng tạo, xây dựng thành phố phát triển nhiều mặt, trở thành cảng biển lớn, đô thị trung tâm quốc gia, trong điểm kinh tế phát triển đất nước, góp phần quan trọng thúc đẩy tỉnh khác khu vực phát triển Việc khai thác lợi có sẵn có, thành phố chủ động tạo thêm thời Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp sức mạnh nội lực cộng với hỗ trợ Trung ương Nhiều cơng trình hạ tầng quan trọng như: cảnh biển, sân bay, đường sắt, đường bô, hệ thống điện, nước, sở đào tạo, y tế xây dựng mới, nâng cấp tiếp tục đại hóa…đã phục vụ phát triển kinh tế xã hội; góp phần đảm bảo quốc phòng-an ninh; nâng cao đời sống nhân dân tạo diện mạo đô thị phát triển theo hướng đại Thành phố ln trì nhịp độ phát triển kinh tế, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngành sản xuất dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh; thu ngân sách tăng, địa phương có nguồn thu ngân sách lớn 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội Chỉ năm trở lại đây, Đà Nẵng khác trước nhiều Những vận động nội lực khiến Đà Nẵng ngày mở rộng tầm vóc Bắt đầu từ kế hoạch phát triển sở hạ tầng, sở hạ tầng giao thông, tiến hành chỉnh trang đô thị, xây dựng môi trường hiểu theo nghĩa rộng, tạo điều kiện cho công phát triển Khai thác tốt lợi sẵn có, năm qua Đà Nẵng có biến đổi rõ rệt nhịp độ khí phát triển Tốc độ GDP bình quân tăng cao mức bình quân chung nước, giá trị sản xuất Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp mặt hàng công nghiệp, nơng nghiệp, thủy sản phát triển tồn diện … kim ngạch xuất tăng, ngành du lịch thương mại, dịch vụ chuyển biến tích cực Với vị trung tâm kinh tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Đà Nẵng nơi hội tụ công ty lớn ngành dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến, công nghiệp khí, cơng nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng…Ngành cơng nghiệp thành phố Đà Nẵng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 20% /năm Thành phố đề mục tiêu trở thành địa phương đầu cơng cơng nghiệp hóa – đại hóa Việt Nam, trở thành thành phố cơng nghiệp trước năm 2020 Đà Nẵng có hai chợ lớn nằm trung tâm thành phố chợ Hàn Chợ Cồn; với siêu thị lớn mở vòng vài năm trở lại Bài Thơ Plaza, đại siêu thị Big C (Vĩnh Trung Plaza), siêu thị Intimex, siêu thị Co.op Mart…Đây trung tâm thương mại chủ yếu Đà Nẵng Ở lĩnh vực tài ngân hàng, Đà Nẵng trung tâm lớn khu vực miền Trung – Tây Nguyên, với 40 ngân hàng thương mại nhà nước, thương mại cổ phần, liên doanh, công ty tài hoạt động, với hàng chục trung tâm giao dịch chứng khoán Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp quy mô lớn… Đà Nẵng xem ba trung tâm bưu lớn nước với tất loại hình phục vụ đại tiện lợi, điện thoại cố định, điện thoại di động, điện thoại thẻ, máy nhắn tin, Internet…, chuyển tiền nhanh, chuyển phát nhanh, điện hoa…Mạng lưới viễn thông thành phố gồm tổng đài 12 tổng đài vệ tinh với dung lượng 40.000 số Chất lượng số lượng dịch vụ viễn thông ngày nâng cao nhờ vào khai thác, sử dụng công nghệ hàng đầu giới mạng Viba số PDH – 140Mb/s, mạng cáp quang SDH – 2,5bb/s tổng đài Toll AXE-10… tuyến cáp quang biển quốc tế, khu vực quốc gia, đặc biệt tuyến cáp quang biển SMW3 đưa vào khai thác sử dụng cho phép Bưu điện Đà Nẵng nâng cao hiệu kinh doanh, phục vụ lên ngang tầm nước khu vực Đầu tư cho y tế, giáo dục bảo đảm sống có chất lượng cao cho người dân mục tiêu quan trọng nỗ lực thành phố Trong thời điểm tại, Đà Nẵng có 18 bệnh viện đa khoa chuyên khoa, 11 bệnh viện trung tâm y tế quận huyện, 47 trạm y tế xã phường với 900 phòng khám chữa bệnh tư Đặc biệt, tâm cao, Đà Nẵng xây dựng đưa vào hoạt động Bệnh viện Phụ Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp nữ, kêu gọi đóng góp nhiều thành phần xã hội đầu tư cho bệnh viện Ung thư, bước tạo điều kiện cho người dân thành phố khu vực lân cận giảm nhẹ gánh nặng chi phí chữa bệnh đối đầu với bệnh hiểm nghèo vốn lâu trông đợi vào trung tâm y tế lớn hai đầu đất nước Cùng với hình thành trường đại học Y Dược trường Đại học Kỹ thuật Y tế địa bàn thành phố, Đà Nẵng hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm y tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên nước, cung cấp nguồn nhân lực dịch vụ y tế chất lượng cao, phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước Là trung tâm giáo dục đào tạo lớn khu vực miền Trung – Tây Nguyên thứ nước (sau Hà Nội TP.Hồ Chí Minh), nay, Đà Nẵng có 15 trường Đại học, học viện, 17 trường cao đẳng; nhiều trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm dạy nghề 200 trường học từ bậc học phổ thông tới ngành học mầm non 2.1.3 Đặc điểm lao động thành phố Đà Nẵng Chất lượng người lao động tăng lên thể trình độ học vấn người lao động có nhiều bước tiến tích cực Tỷ lệ người lao động có trình độ cấp Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp giảm dần từ 5,06% năm 2009 xuống 4,6% năm 2014 Ước tính năm 2015 giảm xuống 4,5% Tỷ lệ lao động tốt nghiệp trung học phổ thông tăng từ 41,18% năm 2009 lên 51,40% năm 2014 ước năm 2015 tăng lên 53,73% chiếm khoảng 46,5% nguồn lao động Tỷ lệ lao động tốt nghiệp trung học trở lên đạt trung bình khoảng 75% nguồn lao động thành phố giai đoạn 2009-2015 Dựa vào số liệu thấy tỷ lệ thay đổi từ trình độ tốt nghiệp trung học đến hết trung học phổ thơng tăng chậm, điều thời gian qua thành phố chí quan tâm đến việc phổ cập giáo dục tiểu học chưa trọng đến việc đẩy người lao động tốt nghiệp cấp I lên cấp học cao hơn.Phần lớn người chưa học hết phổ thông tập trung khu vực nông thôn miền núi, đời sống kinh tế vất vả Do đó, để rút ngắn tình trạng thành phố cần có sách hỗ trợ giúp cho số lao động ngày nâng cao trình độ học vấn, có nguồn lao động thành phố có khả tiếp tục tiến độ khoa học kỹ thuật, giúp thành phố ngày phát triển -Trình độ đào tạo người lao động Trong năm qua chất lượng nguồn lao động tăng, kéo theo trình độ đào tạo nguồn lao động có bước chuyển tích cực Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp chất lượng cấu chưa hợp lý Nhận xét: Nhìn vào góc độ đầu vào cho thấy: Lực lượng lao động theo trình độ tăng qua năm 2016 đạt 552696 người (+ 160096 người) gấp 1,4 lần năm 2007 Sự tăng lên chủ yếu xu hướng đổ xô học đại học, cao đẳng nay; số lượng lực lượng lao động có trình độ đại học tăng nhanh đạt 61411 người vào năm 2016 Trong cơng nhân kỹ thuật trung học chuyên nghiệp lại giảm mạnh Đặc biệt công nhân kỹ thuật từ 86372 người vào năm 2007 giảm 3.13 lần đạt mức gần 27635 người vào năm 2016 Cơ cấu lực lượng lao động có thay đổi, năm 2007 tỷ lệ lao động có trình độ cơng nhân kỹ thuật 22 % đến năm 2016 giảm mạnh có % Trong năm 2016, lao động có trình độ đại học, cao đẳng chiếm 22 % lực lượng lao động thành phố, trung cấp chiếm % chiếm tỷ trọng lớn lưc lượng lao động khác 66 % Số lượng lao động đào tạo bậc Cao đẳng, Đại học cao so với ngành trung học công nhân kỹ thuật Chứng tỏ trình độ lao động thành phố có bước chuyển rõ rệt, , trình độ nâng cao đáng kể cấu đào tạo chưa hợp lý, tượng "thầy" nhiều "thợ", nhiều ngành kinh tế quan trọng thiếu cơng nhân kỹ thuật, thiếu lao động có tay nghề cao, lực lượng cán Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp khoa học kỹ thuật đào tạo ngành chưa cân đối, tình trạng sử dụng chưa ngành nghề đào tạo nhiều Hiện nay, tồn thành phố có 24 trường đại học cao đẳng, 19 trường trung học chuyên nghiệp 59 trung tâm dạy nghề Đại học Đà Nẵng đại học đa ngành đa cấp có quy mơ lớn, đóng vai trò chủ đạo việc đào tạo nguồn nhân lực nghiên cức khoa học khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng nước nói chung Năm 2016, đội ngũ trí thức với khoảng 19916 người có trình độ đại học trở lên, 2203 người có trình độ thạc sĩ trở lên, 247 người có trình độ tiến sĩ, 12 người có trình độ tiến sĩ khoa học 46 người giáo sư phó giáo sư Số trí thức có trình độ đại học chủ yếu làm việc quan trung ương (64,5%) Khối lượng đơn vị thuộc thành phố có tỉ lệ cán có trình độ đại học thấp (chiếm 35,5%) Cán khoa học cơng nghệ có học vị cao tập trung hai lĩnh vực: khoa học xã hội - nhân văn, kinh tế (chiếm gần 50%) khoa học kỹ thuật (chiếm khoảng 24%), lại phân bố lĩnh vực y dược, nông lâm thủy sản khoa học tự nhiên Nhận xét chung: Qua thấy lao động thành phố đào tạo bản, có trình độ chuyện mơn kỹ thuật tay nghề Chất lượng Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp nguồn nhân lực thành phố Đà Nẵng ngày cải thiện Tuy nhiên cấu đào tạo chưa hợp lý, nhiều ngành kinh tế quan trọng thiếu cơng nhân kỹ thuật, thiếu lao động có tay nghề cao, lực lượng cán khoa học kỹ thuật đào tạo ngành chưa cân đối, tình trạng sử dụng chưa ngành nghề đào tạo nhiều (1) Kiểm định ý nghĩa tham số hồi quy Dựa vào kết bảng 2.1 toàn văn luận Với kết biểu Coefficients, tất giá trị Sig = p(t) tương ứng với biến góc φ, s, g (TFP) 0.010;0.025;0.000 0.000 tất sig nhỏ 0.05 Do vậy, khẳng định biến số tốc độ tăng trưởng kinh tế, vốn đầu tư, khoa học công nghệ chất lượng chuyển dịch cấu kinh tế tương quan có ý Điều chỉnh mơ hình nghĩa với biến Y với độ tin cậy 98% kinh tế lượng (2) Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình Dựa vào kết bảng 2.1 toàn văn luận Với kết hệ số hiệu chỉnh ( Adjusted R Square) R2= 0.99 gần nên mơ hình hồi quy phù hợp nên mối quan hệ biến s, g (TFP), goc φ cao ( 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu lao động tại thành phố đà nẵng , Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu lao động tại thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn