Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng OTT của người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng

112 30 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ CHÍN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG OTT CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ CHÍN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG OTT CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ng ời h ớng n ho họ : TS ĐOÀN THỊ LIÊN HƯ NG Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng OTT người dân địa bàn thành phố Đà Nẵng” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Lê Thị Chín MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu phƣơng pháp nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Cấu trúc đề tài CHƯ NG C SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN .4 1.1 TỔNG QUAN 1.1.1 Giải thích khái niệm 1.1.2 Đặc điểm ứng dụng OTT 1.1.3 Ứng dụng OTT thị trƣờng Việt Nam .9 1.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .13 1.2.1 Thuyết hành vi hợp lý (Theory of Reasoned Action - TRA) 13 1.2.2 Thuyết hành vi dự định (The theory of planned behavior -TPB) 14 1.2.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (Technology Acceptance ModelTAM, Davis, 1989) 16 1.2.4 Mơ hình hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology – UTAUT) 17 1.2.5 Thuyết nhận thức rủi ro (Theory of Perceived Risk – TPR) .19 1.2.6 Lý thuyết số lƣợng định (Critical Mass Theory) .21 1.2.7 Các nghiên cứu trƣớc 22 1.3 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 26 1.3.1 Giả thuyết nghiên cứu .26 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .32 KẾT LUẬN CHƢƠNG .33 CHƯ NG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 34 2.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 34 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.2.1 Nghiên cứu sơ 34 2.2.2 Nghiên cứu thức 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG .42 CHƯ NG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU .43 3.2 THÔNG TIN VỀ MẪU NGHIÊN CỨU 45 3.2.1 Các ứng dụng OTT đƣợc yêu thích 45 3.2.2 Các tính OTT đƣợc yêu thích 47 3.3 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG THEO ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC 49 3.3.1 Về giới tính .49 3.3.2 Về công việc 50 3.3.3 Về độ tuổi 51 3.3.4 Về trình độ học vấn 52 3.4 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 53 3.4.1 Thang đo yếu tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng ứng dụng OTT .54 3.4.2 Thang đo ý định sử dụng ứng dụng OTT 56 3.5 PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 57 3.6 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ VỀ KẾT QUẢ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CỦA TỪNG NHÂN TỐ 58 3.6.1 Nhân tố nhận thức hữu ích 58 3.6.2 Nhân tố nhận thức tính dễ sử dụng 58 3.6.3 Nhân tố nhận thức thích thú 59 3.6.4 Nhân tố nhận thức số lƣợng định 60 3.6.5 Nhận thức rủi ro bảo mật thông tin 61 3.6.6 Ý định sử dụng 61 3.7 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU SAU KHI ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 62 3.8 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT .62 3.8.1 Phân tích tƣơng quan 62 3.8.2 Phân tích hồi quy 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG .74 CHƯ NG BIỆN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 75 4.1 TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ CHÍNH .75 4.2 CÁC HÀM Ý ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP VIỆT NAM MUỐN KINH DOANH, PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG OTT 76 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 80 4.3.1 Một số khó khăn gặp phải nghiên cứu đề tài 80 4.3.2 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 81 KẾT LUẬN 82 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT OTT : Over-the-top UDLLMP : Ứng dụng liên lạc miễn phí PU : Nhận thức hữu ích PE : Nhận thức tính dễ sử dụng EN : Nhận thức thích thú PCM : Nhận thức số lƣợng định PR : Nhận thức rủi ro bảo mật thông tin IB : Ý định sử dụng TRA : Theory of Reasoned Action UTAUT : Unified Theory of Acceptance and Use of Technology TAM : Technology Acceptance Model TPB : The theory of planned behaviour TPR : Theory of Perceived Risk EFA : Phân tích nhân tố khám phá KMO :Kaiser-Meyer-Olkin DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng 1.1 1.2 Tên bảng Bảng so sánh tính ứng dụng OTT sử dụng nhà khai thác Kết nghiên cứu DI Marketing tình hình sử dụng ứng dụng OTT Việt Nam phân theo độ tuổi Trang 10 đƣợc công bố vào tháng 6/2016 1.3 Kết nghiên cứu DI Marketing việc sử dụng tính ứng dụng OTT Việt Nam phân theo 12 độ tuổi đƣợc công bố vào tháng 6/2016 1.4 Tóm tắt định nghĩa nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng ứng dụng OTT Việt Nam 30 2.1 Thang đo nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng 36 3.1 Mô tả mẫu 43 3.2 Tần suất sử dụng Zalo ngƣời dân địa bàn thành phố Đà Nẵng 45 3.3 Tần suất sử dụng Facebook Messenger ngƣời dân địa bàn thành phố Đà Nẵng 46 3.4 Tần suất sử dụng Skype ngƣời dân địa bàn thành phố Đà Nẵng 46 3.5 Tần suất sử dụng Viber ngƣời dân địa bàn thành phố Đà Nẵng 47 3.6 Bảng mô tả đặc điểm OTT đƣợc ngƣời sử dụng yêu thích 48 3.7 Kết Independent T-test so sánh ý định sử dụng theo giới tính 49 Số hiệu Bảng Tên bảng Trang 3.8 Bảng kiểm định phƣơng sai ý định sử dụng “công việc” 50 3.9 Kết One-WayANOVA so sánh ý định sử dụng OTTtheo“công việc” 50 3.10 Bảng kiểm định phƣơng sai ý định sử dụng OTT “độ tuổi” 51 3.11 Kết One-WayANOVA so sánh ý định sử dụng OTT theo “độ tuổi” 52 3.12 Bảng kiểm định phƣơng sai ý định sử dụng “trình độ học vấn” 53 3.13 Kết One-WayANOVA so sánh ý định sử dụng theo“trình độ học vấn” 53 3.14 Kiểm định KMO and Bartlett's Test Total Variance Explained yếu tố ảnh hƣởng 54 3.15 Bảng Rotated Component Matrixacác nhân tố ảnh hƣởng 55 3.16 Kiểm định KMO and Bartlett's Test Total Variance Explained - Thang đo ý định sử dụng ứng dụng OTT 56 3.17 Ma trận nhân tố xoay biến ý định sử dụng ứng dụng OTT 56 3.18 Tổng hợp hệ số Cronbach'sAlpha nhân tố 57 3.19 Kết thống kê mô tả nhân tố nhận thức hữu ích 58 3.20 Kết thống kê mơ tả nhân tố nhận thức tính dễ sử dụng 59 3.21 Kết thống kê mô tả nhân tố nhận thức thích thú 59 Số hiệu Bảng Tên bảng Trang 3.22 Kết thống kê mô tả nhân tố nhận thức tính dễ sử dụng 60 3.23 Kết thống kê mô tả nhân tố nhận thức tính dễ sử dụng 61 3.24 Kết thống kê mô tả ý định sử dụng OTT 61 3.25 Bảng tóm tắt giả thuyết mơ hình nghiên cứu 62 3.26 Kết phân tích tƣơng quan Pearson 63 3.27 Kết Model Summary 64 3.28 Thống kê phân tích hệ số hồi quy Coefficients 65 3.29 ANOVA phân tích hồi quy 66 3.30 Model Summary phân tích hồi quy (lần 2) 69 3.31 ANOVA phân tích hồi quy (lần 2) 69 3.32 Bảng Coefficientsa phân tích hồi qui (lần 2) 70 Phụ lụ 2: Kết phân tí h độ tin ậy th ng đo Hệ số tin ậy Cromb h’s Alph nhân tố nhận thứ thí h thú Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 739 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted EN1 EN2 11.52 11.45 3.951 4.707 657 273 607 840 EN3 11.71 4.222 608 639 EN4 11.54 3.999 665 605 Hệ số tin ậy Cromb h’s Alph nhân tố nhận thứ hữu í h Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 830 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted PU1 PU2 7.98 8.19 2.019 1.872 679 719 773 733 PU3 8.02 1.968 667 786 Hệ số tin ậy Cromb h’s Alph nhân tố nhận thứ số l ợng sử ụng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 760 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance Deleted Item Deleted if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted PCM1 PCM2 12.16 12.56 4.239 3.987 570 546 697 713 PCM3 12.39 4.049 580 692 PCM4 11.92 4.602 548 712 Hệ số tin ậy Cromb h’s Alph nhân tố nhận thứ tính ễ sử ụng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 856 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted PE1 8.49 1.808 706 821 PE2 PE3 8.57 8.57 1.850 1.866 755 725 773 801 Hệ số tin ậy Cromb h’s Alph nhân tố nhận thứ rủi ro bảo mật Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 760 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted PR1 PR2 7.46 7.51 3.206 2.891 549 628 724 636 PR3 7.19 2.847 598 672 Hệ số tin ậy Cromb Reliability Statistics h’s Alph ý định sử ụng Cronbach's Alpha N of Items 933 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance Deleted Item Deleted if Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted IB1 IB2 8.46 8.58 2.352 1.960 742 926 992 850 IB3 8.58 1.968 927 849 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Hoàng Quốc Cƣờng (2010), Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng [2] Đặng Thị Ngọc Dung (2012), luận văn thạc sĩ „Các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng hệ thống tàu điện ngầm Metro TP Hồ Chí Minh‟ [3] Lê Văn Huy (2012) „Phƣơng pháp nghiên cứu kinh doanh‟, nhà xuất Tài Chính [4] Nguyễn Thị Ngọc Lan (2015), tạp chí khoa học „Các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định liên lạc miễn phí‟ [5] Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống kê, Hà Nội Tiếng Anh [6] Ali Tarhini, Kate Hone, and Xiaohui Liu (2013), Factors Affecting Students‟ Acceptance of e-Learning Environments in Developing Countries: A Structural Equation Modeling Approach [7] Bauer, R.A (1960) Consumer behavior As Risk Tasking, In Cox (ed), Risk Taking and Information Handling in Consumer Behavior, Havard University Press, pp 23-24 [8] Chuleeporn Changchit (2014), Student‟s perceptions of cloud computing [9] Dahui Li, Patrick Y.K Chau, Hao Lou (2005), Understanding Individual Adoption of Instant Messaging: An Empirical Investigatio [10] Davis, D (1980), A Technology Acceptance Model For Empirically Testing New End-User Information Systems: Theory And Results [11] Davis, D (1989) Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technologym MIS Quarterly, 319-340 [12] Dinev, T & Hart, P (2006) “Internet Privacy Concerns and Social Awareness as Determinants of Intention to Transact” International Journal of Electronic Commerce, Vol 10, No [13] Donald L Amoroso and Rémy Magnier-Watanabe (2011), Building a Research Model for Mobile Wallet Consumer Adoption: The Case of Mobile Suica in Japan [14] Drucker, P F (1954) The practice of management New York: Harper & Row [15] Fishbein, M., & Ajzen, I (1975) Belief, attitude, intentions and behavior: An introduction to theory and research Boston: AddisonWesley [16] Hsiu-Yu Wang, Chechen Liao & Ling-Hui Yang (2013), What Affects Mobile Application Use [17] Lou, H., Luo, W and Strong, D (2000) “Perceived Critical Mass Effect on Groupware Acceptance,” European Journal of Information Systems, (9)2, pp 91-103 [18] Ming-Chi Lee (2008), Factors influencing the adoption of internet banking: An integration of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit [19] Mauricio S Feathermana, Paul A Pavlou (2003) Predicting e-services adoption: a perceived risk facets perspective [20] Oliver, P., Marwell, G & Teixeira, R “A The Role of Perceived Critical Mass in Explaining We-Intention 1069 theory of the critical mass: interdependence, group heterogeneity, and the production of collective action,” American Journal of Sociology, 91(3), 1985, pp.522–556 [21] Rahman, M S., Haque, Md M., Khan, M B K., (2011) “The Influence of Privacy, Trust towards Online Social Network: An Exploratory Study on Bangladeshi Customers Perception” European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences Issue 35 [22] Rogers, E M (1995) Diffusion of innovations (4nd ed.) New York: Free Press [23] Shuo Mei, Xin Hu, Zili Zeng (2013) Factors affecting a Mobile Application‟s Acceptance [24] Taylor, and Todd, P.A (1995) Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models Information System Research 6(4) 144-176 [25] Thanaporn Punjakunaporn, Rapeepat Techakittiroj (2015), Factors influencing offcial mobile application purchasing intention in Bangkok [26] Venkatesh, V., Morris, M G., Davis, G B., & Davis, F.D (2003) User acceptance of information technology: toward a unified view MIS Quarterly: Management Information Systems, 27, 425-478 ... doanh OTT hiểu nhân tố định đến ý định sử dụng ứng dụng ngƣời sử dụng Việt Nam Mụ tiêu ph ơng pháp nghiên ứu Với đề tài: Các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng ứng dụng OTT ngƣời dân địa bàn thành. .. tắt định nghĩa nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng ứng dụng OTT Việt Nam 30 2.1 Thang đo nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng 36 3.1 Mô tả mẫu 43 3.2 Tần suất sử dụng Zalo ngƣời dân địa bàn thành. ..ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ CHÍN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG OTT CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng OTT của người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng , Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng OTT của người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn