Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính dài hạn của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm đồ uống việt nam

120 23 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ PHƢƠNG THÚY NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÂN BẰNG TÀI CHÍNH DÀI HẠN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT THUỘC NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ PHƢƠNG THÚY NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÂN BẰNG TÀI CHÍNH DÀI HẠN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT THUỘC NHĨM NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣ ƣ ng n o ọ : PGS.TS ĐƢỜNG NGUY N HƢNG Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết phương án nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Phƣơng Thúy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÂN BẰNG TÀI CHÍNH DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP .11 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÂN BẰNG TÀI CHÍNH DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 11 1.1.1 Khái niệm cân tài dài hạn 11 1.1.2 Tầm quan trọng cân tài dài hạn 12 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN - NỀN TẢNG LÝ THUYẾT CỦA CÂN BẰNG TÀI CHÍNH DÀI DẠN 13 1.2.1 Lý thuyết Modigliani Miller cấu trúc vốn 14 1.2.2 Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn 17 1.2.3 Lý thuyết trật tự phân hạng 18 1.2.4 Lý thuyết chi phí đại diện 20 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÂN BẰNG TÀI CHÍNH DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 21 1.3.1 Cấu trúc tài 22 1.3.2 Cấu trúc tài sản 23 1.3.3 Hiệu hoạt động kinh doanh 23 1.3.4 Tốc độ tăng trƣởng doanh thu 24 1.3.5 Chu kỳ tiền mặt 25 1.3.6 Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 26 1.3.7 Khả toán nhanh 26 1.3.8 Số năm hoạt động 27 1.3.9 Quy mô doanh nghiệp 28 1.3.10 Vốn lƣu động ròng năm trƣớc 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG .30 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÂN BẰNG TÀI CHÍNH DÀI HẠN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT THUỘC NHĨM NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÂN BẰNG TÀI CHÍNH DÀI HẠNCỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT THUỘC NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 31 2.1.1 Tổng quan công ty thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm đồ uống Việt Nam 31 2.1.2 Cân tài dài hạn cơng ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm đồ uống Việt Nam 38 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÂN BẰNG TÀI CHÍNH DÀI HẠN CỦA CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT THUỘC NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 41 2.2.1 Các giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu 41 2.2.2 Đo lƣờng biến 53 2.2.3 Chọn mẫu nghiên cứu 56 2.2.4 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng mơ hình .56 KẾT LUẬN CHƢƠNG 59 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUCÁC HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỪ MƠ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÂN BẰNG TÀI CHÍNH DÀI HẠN 60 3.1.1 Mô tả thống kê .60 3.1.2 Phân tích hồi quy theo binary logistic 65 3.1.3 Kiểm định giả thuyết ƣớc lƣợng mơ hình 70 3.1.4 Phân tích kết nghiên cứu .72 3.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 78 3.2.1 Tăng cƣờng hiệu hoạt động kinh doanh 78 3.2.2 Kiểm soát tốc độ tăng trƣởng doanh thu 79 3.2.3 Rút ngắn chu kỳ tiền mặt 81 3.2.4 Một số hàm ý khác 85 KẾT LUẬN CHƢƠNG .86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 Những kết đạt đƣợc hạn chế đề tài 87 Hƣớng nghiên cứu phát triển sau hoàn thành đề tài 88 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản s o) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AGE Số năm hoạt động CBTCDH Cân tài dài hạn CCC Chu kì tiền mặt DN Doanh nghiệp GENDER Giới tính chủ doanh nghiệp LEV Cấu trúc tài NDH/TTS Tỷ số nợ dài hạn tổng tài sản NVTS/TTS Tỷ số nguồn vốn thƣờng xuyên tổng tài sản NWC/TSLĐ Vốn lƣu động ròng tài sản lƣu động NWCT Vốn lƣu động ròng năm trƣớc OCF Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh QR Khả toán nhanh ROS Tỷ suất sinh lời doanh thu SALEGR Tốc độ tăng trƣởng doanh thu SIZE Quy mô doanh nghiệp TANG Cấu trúc tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSDH/TTS Tỷ số tài sản dài hạn tổng tài sản TSLĐ Tài sản lƣu động VCSH/TTS Tỷ số vốn chủ sở hữu tổng tài sản DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu bảng 2.1 Tên bảng Trang Giá trị trung bình VCSH/TTS tốc độ tăng trƣởng giá trị trung bình tỷ số từ năm 2013 35 đến năm 2015 2.2 Giá trị trung bình NDH/TTS tốc độ tăng trƣởng giá trị trung bình tỷ số từ năm 2013 đến 36 năm 2015 2.3 Giá trị trung bình TSDH/TTS tốc độ tăng trƣởng giá trị trung bình tỷ số từ năm 2013 36 đến năm 2015 2.4 Tỷ lệ NWC/TSLĐ tƣơng ứng với tỷ lệ phần trăm số lƣợng công ty mẫu nghiên cứu từ năm 40 2012 đến năm 2015 2.5 Tổng hợp trạng thái CBTCDH công ty mẫu nghiên cứu 54 2.6 Các tiêu đo lƣờng biến độc lập 55 3.1 Kết mơ tả thống kê mơ hình nghiên cứu 60 3.2 Thống kê mô tả biến phân loại GENDER 64 3.3 Bảng mô tả kết hồi qui mô hình theo phƣơng pháp binary logistic với 11 biến độc lập 65 3.4 Bảng mức độ dự đốn mơ hình theo phƣơng pháp binary logistic với 11 biến độc lập 66 3.5 Bảng đo lƣờng độ phù hợp mơ hình theo phƣơng pháp binary logistic với 11 biến độc lập 67 Số ệu bảng 3.6 Tên bảng Trang Bảng mơ tả kết hồi qui mơ hình theo phƣơng pháp binary logistic với biến độc lập (ROS, 68 SALEGR, CCC, AGE, GENDER) 3.7 Bảng mức độ dự đốn mơ hình theo phƣơng pháp binary logistic với với biến độc lập (ROS, 69 SALEGR, CCC, AGE, GENDER) 3.8 Bảng đo lƣờng độ phù hợp mô hình theo phƣơng pháp binary logistic với biến độc lập 69 (ROS, SALEGR, CCC, AGE, GENDER) 3.9 Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy tổng thể 71 3.10 Bảng so sánh kết giả thuyết nghiên cứu 77 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số ệu hình Tên bảng Trang 1.1 Minh họa lý thuyết M&M môi trƣờng giả định 15 1.2 Minh họa lý thuyết M&M mơi trƣờng có chắn thuế 16 2.1 Biến động giá trị trung bình VCSH/TTS, NDH/TTS, TSDH/TTS 37 2.2 Số lƣợng công ty đạt cân chƣa đạt CBTCDH danh sách mẫu điều tra từ năm 2013 đến 2015 39 2.3 Đồ thị biểu diễn xác định vùng cho quan sát Y 51 Classification Table a Observed Predicted NWC 000000 Step NWC 000000 1.000000 53 12 1.000000 11 50 Percentage Correct 82.8 80.6 Overall Percentage a The cut value is ,500 81.7 Variables in the Equation ROS SALEGR CCC a Step AGE GENDER Constant B 29.885 -2.205 -.013 3.558 1.597 -5.112 S.E 7.984 1.073 005 1.054 769 1.608 Wald 14.009 4.219 6.914 11.400 4.315 10.109 df 1 1 1 Sig .000 040 009 001 038 001 a Variable(s) entered on step 1: ROS, SALEGR, CCC, AGE, GENDER Exp(B) 9.523E+12 110 987 35.095 4.936 006 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ếng V ệt [1] Trịnh Minh Giang (2004), “Vốn lƣu động cân tài chính”, vietmanagement.com [2] Nguyễn Thị Thuý Hằng (2013), Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài cơng ty may thành phố Đà Nẵng,Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng [3] Phan Thanh Hiệp (2016), “Nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp cơng nghiệp nhìn từ mơ hình GMM”, tapchitaichinh.vn [4] [5] Quan Minh Nhựt Lý Thị Phƣơng Thảo (2014), “ Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp bất động sản niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam”, Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, số 33, tr 65-71 Đinh Thị Thu Thủy (2015), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cân tài dài hạn doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng T ếng An [6] Abor,J (2008), “Determinants of the capital structure of Ghanaian firms”, African Economic Research Consortium, 176 [7] Afrifa, Godfred Adjapong (2016), “Net working capital, cash flow and performance of UK SMEs”, Review of Accounting & Finance, Patrington, 15 (1), 2-44 [8] Appuhami, B A R (2008), “The Impact of Firms’ Capital Expenditure on Working Capital Management: An Empirical Study across Industries in Thailand”, International Management Review, 4(1), 45-49 [9] Banos-Caballero, S, Garci´a-Teruel, PJ & Marti´nez-Solano (2010), “How market imperfections affect working capital management”, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A, 24-26 [10] Diamond, D W., &Verrecchia, R E (1991), “ Disclosure, liquidity, and the cost of capital”, The journal of Finance, 46(4), 1325-1359 [11] Haron, Razali, Nomran, Naji Mansour (2016), “Determinants of working capital management before, during, and after the global financial crisis of 2008: evidence from Malaysia”, Special Issue on Kuala Lumpur Conference Held in N; Nashville 50.5, 461-468 [12] Kabeer.A.M et al (2012), “Social Demographic Factors That Influence Transformational leadership Styles among Top Management in Selected Organizations in Malaysia Asian”, Social Science; Vol 8, 13 [13] Myers, S C (1984), “The capital structure puzzle”, The journal of finance, 39(3), 574-592 [14] Suleiman, M Abbadi1 & Rasha, T Abbadi, (2006), “The Determinants of Working Capital Requirements in Palestinian Industrial Corporations”, International Journal of Economics and Finance, 5(1), 67-68 [15] Wasiuzzaman, Shaista (2015), “Working capital and firm value in an emerging market”, International Journal of Managerial Finance, Bradford 11.1, 60-79 [16] Wasiuzzaman, Shaista and Arumugam, Veeri Chettiar (2012), “Analyzing the Validity of Working Capital Determinant Factors of Enterprise 50 (E50) Firms in Malaysia using Partial Least SquareStructural Equation Modeling”, Prosiding Perkem Vii, Jilid 1, 466– 472 Một số webs te ứng ốn t ơng t n tà ín n ƣ s u: www.cophieu68.vn www.cafef.vn www.tapchitaichinh.vn www.vietstock www.hsx.vn vnwww.sbv.gov.vn http://vlstock.com www.gso.gov.vn www.vndirect.com.vn www.stockbiz.vn ... yếu tố ảnh hƣởng đến cân tài dài hạn Cơng ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm đồ uống Việt Nam - Từ kết nghiên cứu, rút hàm ý yếu tố ảnh hƣởng đến cân tài dài hạn Cơng ty niêm yết thuộc. .. thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm đồ uống Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến cân tài dài hạn Cơng ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm đồ uống Việt Nam sàn... 2.1.2 Cân tài dài hạn cơng ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm đồ uống Việt Nam 38 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÂN BẰNG TÀI CHÍNH DÀI HẠN CỦA CỦA CÁC CƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính dài hạn của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm đồ uống việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính dài hạn của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm đồ uống việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn