Nghiên cứu tác động của thông điệp lên hành vi gắn kết của ngƣời dùng trên trang thƣơng hiệu trƣờng hợp facebook tại việt nam

121 19 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ MINH PHƢỢNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI (M&A) ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ MINH PHƢỢNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI (M&A) ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn: TS ĐINH BẢO NGỌC Đà Nẵng – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Minh Phƣợng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI (M&A), CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA M&A ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU CÔNG TY 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG M&A 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại M&A 1.1.3 Động thúc đẩy hoạt động M&A 1.1.4 Tiến trình thực M&A 12 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG M&A ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU CÔNG TY 15 1.2.1 Một số giả thuyết giải thích cho tác động M&A đến tỷ suất lợi cổ phiếu công ty 15 1.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động M&A đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu công ty 19 1.2.3 Tác động M&A đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu cơng ty có khác biệt phƣơng thức toán đối tác tham gia 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI (M&A) TẠI VIỆT NAM 33 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 36 2.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 36 2.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu kiện 37 2.2.3 Giả thuyết kiểm định 46 KẾT LUẬN CHƢƠNG 48 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 49 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI (M&A) ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU CÔNG TY 49 3.1.1 Phân tích tác động M&A đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu công ty 49 3.1.2 Phân tích tác động M&A đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu cơng ty có khác biệt phƣơng thức toán 57 3.1.3 Phân tích tác động M&A đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu cơng ty có khác biệt đối tác tham gia 62 3.2 CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65 3.2.1 Các hàm ý sách 65 3.2.2 Hạn chế hƣớng nghiên cứu đề tài 69 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tổng hợp động thúc đẩy M&A 11 1.2 Tổng hợp kết nghiên cứu tác động hoạt động sáp nhập mua lại (M&A) đến tỷ suất sinh lợi 23 cổ phiếu công ty 3.1 CAAR công ty bên bán 50 3.2 CAAR công ty bên mua 54 3.3 CAAR cơng ty bên bán có khác biệt phƣơng thức toán 58 3.4 CAAR cơng ty bên mua có khác biệt phƣơng thức tốn 60 3.5 CAAR cơng ty bên bán có khác biệt đối tác tham gia M&A 63 3.6 CAAR công ty bên mua có khác biệt đối tác tham gia M&A 64 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ tiến trình thực M&A 12 2.1 Số lƣợng giao dịch M&A thị trƣờng Việt Nam giai đoạn 1999- 2015 33 2.2 Minh họa mơ hình nghiên cứu kiện 40 2.3 Khung thời gian kiểm định phƣơng pháp nghiên cứu kiện (MacKinlay, 1997) 44 3.1 Biến động CAAR công ty bên bán 49 3.2 Biến động CAAR công ty bên mua 53 3.3 Biến động CAAR cơng ty bên bán có khác biệt phƣơng thức toán 58 3.4 Biến động CAAR cơng ty bên mua có khác biệt phƣơng thức tốn 60 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động sáp nhập mua lại doanh nghiệp (M&A) hoạt động sôi đƣợc quan tâm nhiều thị trƣờng chứng khoán năm qua Tại Việt Nam, hoạt động có bƣớc đột phá quan trọng từ sau năm 2003 đến nay, số lƣợng giá trị thƣơng vụ gia tăng mạnh mẽ M&A ngày thu hút ý nhà nghiên cứu học giả khắp giới Một vấn đề mấu chốt có nhiều nghiên cứu tranh luận lợi nhuận cho cổ đơng từ hoạt động M&A Một số tác giả nhận thấy lợi nhuận tăng đáng kể cho cổ đông sau thực M&A, M&A có lợi việc phát triển kinh doanh Số khác lại cho cổ đơng cơng ty mua lại đối mặt với thiệt hại thực M&A Trên giới, cách sử dụng nhiều phƣơng pháp khác để đo lƣờng tỷ suất sinh lợi bất thƣờng trung bình (AAR - Average abnormal returns) xung quanh ngày kiện (event day), có nhiều nghiên cứu đƣợc thực nhằm tìm hiểu ảnh hƣởng giao dịch M&A đến biến động giá cổ phiếu công ty tham gia hoạt động M&A Tuy nhiên chủ đề chƣa có nhiều nghiên cứu đƣợc thực thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Với mong muốn ứng dụng phƣơng pháp nghiên cứu kiện để làm rõ tác động thông tin M&A đến công ty Việt Nam, đề tài: “Nghiên cứu tác động hoạt động sáp nhập mua lại (M&A) đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” đƣợc chọn để thực 2 Mục tiêu nghiên cứu + Hệ thống hóa sở lý luận M&A nghiên cứu thực nghiệm tác động M&A đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu công ty + Phân tích tác động M&A đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu công ty niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam + Cung cấp hàm ý sách dựa kết nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Thông qua nghiên cứu mức độ tác động thông tin M&A đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu, đề tài xem xét trả lời câu hỏi nghiên cứu: - M&A tác động nhƣ đến giá cổ phiếu công ty bên bán (Targets) công ty bên mua (Bidders) niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam? - Phƣơng thức toán (tiền mặt hay cổ phiếu) M&A có tác động nhƣ đến suất sinh lợi bất thƣờng cổ phiếu công ty bên mua bên bán? - Đối tác tham gia (M&A nội địa hay M&A có yếu tố nƣớc ngồi) có tác động nhƣ đến suất sinh lợi bất thƣờng cổ phiếu công ty bên mua bên bán? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Tác động M&A đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu thông qua khảo sát biến động giá cổ phiếu công ty tham gia thƣơng vụ niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu tác động ngắn hạn M&A đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu thông tin M&A đƣợc công bố Mẫu nghiên cứu đƣợc lựa chọn gồm 125 giao dịch M&A đƣợc thực cơng ty niêm yết sàn chứng khốn HOSE HNX giai đoạn từ 2008 đến 2016 Date NBB REE CII BID VPL -5 -4 -3 -2 -1 10 11 12 13 14 15 0.24 0.10 0.02 0.59 -0.61 -1.03 1.27 -1.55 -0.02 0.70 0.21 0.18 0.93 -0.82 0.38 -1.65 -1.03 1.40 -0.02 -0.36 1.73 0.25 0.72 -2.15 0.49 0.21 0.46 -0.62 -0.13 -0.42 -0.90 -0.45 0.37 -1.07 0.58 -0.97 0.52 1.30 0.18 1.03 -0.89 -0.41 -0.59 -0.25 0.17 -0.04 -0.62 -0.35 0.49 -0.02 -0.63 -0.26 1.48 -0.71 0.40 0.28 0.19 -0.37 0.20 -0.67 0.58 -0.11 -0.69 -0.40 -0.70 -0.03 0.16 -0.09 -1.64 0.18 -0.10 0.80 0.98 -0.39 0.05 -0.52 0.27 -0.05 0.17 -0.43 -0.20 -0.41 0.20 0.46 -0.43 1.19 -0.23 -0.29 -0.07 0.36 0.70 -1.59 1.86 -0.94 -0.46 -1.23 0.70 -0.54 1.20 -0.46 -0.27 1.56 0.67 0.19 0.57 VNM VIC -0.40 0.06 0.08 -0.12 0.60 0.18 -0.12 -0.02 -0.07 -0.08 -0.05 0.21 -0.06 -0.24 -0.16 0.13 -0.29 0.08 -0.11 0.11 -0.09 0.53 -0.34 0.67 0.53 -0.40 -0.38 -0.07 -0.36 0.02 -0.53 0.11 0.56 0.54 -0.11 -0.21 -0.83 0.49 0.24 -0.12 0.46 0.11 … SBS STB ASP ASP … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7.17 -1.38 -1.20 -0.83 -1.01 0.09 4.49 3.64 -2.81 1.44 0.52 3.67 8.49 -1.38 -0.81 -0.21 -1.31 8.17 0.43 0.56 0.22 0.64 -0.61 -3.22 1.45 -0.96 0.13 1.03 0.65 0.45 -1.54 0.10 -2.31 -1.89 1.12 -2.64 1.87 4.45 1.99 1.43 3.01 -3.34 -0.33 -3.52 -3.25 0.76 0.68 0.57 -3.49 2.08 -0.20 2.02 -2.93 -2.67 0.27 2.97 -2.15 3.66 0.79 -4.15 -0.91 -0.24 -1.32 -2.10 1.36 3.17 -0.53 -5.14 0.31 0.16 -1.37 -3.78 6.26 0.03 0.39 -1.42 0.18 -1.81 1.60 1.48 -0.38 3.47 -5.65 -6.13 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) 0.06 0.14 -0.32 0.12 0.13 -0.10 0.42 -0.86 -0.60 0.09 -0.34 0.06 0.20 0.54 0.02 0.16 0.36 0.18 -0.13 -0.26 -0.38 Date NBB REE CII BID VPL 16 17 18 19 20 1.26 -0.39 0.10 -0.78 0.15 0.45 1.91 -0.46 -0.18 0.27 -0.58 0.14 0.15 0.23 0.84 0.64 0.61 1.05 -0.06 0.87 2.82 -1.32 2.50 0.42 0.24  VNM VIC -0.68 0.03 -0.29 0.30 0.15 0.85 0.11 -0.13 -0.98 0.50 … SBS STB ASP ASP … … … … … -2.44 5.54 1.59 0.68 -0.85 -1.15 -1.41 2.96 2.31 -1.03 -0.83 -1.18 1.66 1.72 -2.56 4.62 0.41 -1.32 5.98 -0.31 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) 0.44 0.53 -0.27 0.37 0.04 THANH TỐN BẰNG CỔ PHIẾU: Đơn vị tính: % Date HVX -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 1.43 -3.13 -2.52 2.36 2.18 2.82 1.97 -2.83 -0.81 BMP VIS VIC TLH PVD KMF … SJD SJD HT1 SJE 0.12 -1.13 -0.31 -0.07 -0.23 0.57 0.27 -0.99 0.56 -0.03 -1.33 1.42 2.54 -1.37 0.99 -2.14 -0.34 -0.93 -0.02 -0.24 -0.18 -0.23 0.10 0.27 -0.03 0.56 -0.30 -1.11 0.68 -0.34 0.65 0.89 1.79 0.08 0.29 1.34 -1.62 -0.48 -1.10 -0.88 -1.69 1.57 0.18 -0.06 -0.99 0.74 -0.10 -2.55 1.21 3.56 1.99 1.51 1.77 2.47 … … … … … … … … … 1.76 -0.01 2.79 -1.75 -0.93 -0.15 -0.18 2.20 0.31 -0.01 2.80 -1.75 -0.93 -0.15 -0.18 2.21 0.31 1.80 -3.44 3.34 0.28 -1.42 3.40 -2.85 2.58 -3.41 1.85 2.51 2.62 4.79 1.32 -3.13 -2.71 -1.32 -2.06 2.15 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) 0.15 0.10 0.06 -0.10 0.15 0.22 0.18 -0.16 0.37 Date HVX BMP VIS VIC TLH PVD KMF … SJD SJD HT1 SJE -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -2.32 0.67 2.78 -0.80 -0.09 -0.80 -0.10 2.04 -1.48 0.61 -2.98 -2.35 2.24 2.81 0.62 -2.20 2.73 -0.74 -0.80 -1.52 2.01 1.11 1.41 0.33 -0.28 -1.39 1.10 0.10 1.85 2.27 2.13 0.72 0.65 0.61 2.12 -1.14 0.91 0.45 -0.87 -2.16 1.99 -0.18 -1.80 1.60 1.67 -0.16 0.41 0.93 -0.17 2.08 1.19 -1.18 -1.15 -0.90 -1.63 0.31 -0.66 0.66 1.10 1.05 -0.19 1.84 1.80 -0.62 0.81 0.14 -0.25 0.09 -0.51 0.53 -0.34 0.67 0.53 -0.40 -0.38 -0.07 -0.36 0.02 -0.53 0.11 0.56 0.54 -0.11 -0.21 0.38 0.45 0.56 -0.73 0.60 0.24 0.15 0.07 1.16 2.07 1.39 2.58 -1.88 1.72 0.65 2.09 -0.55 -1.20 -0.82 -1.24 -0.13 -0.12 -0.15 -0.25 -0.52 -0.39 1.18 1.22 0.29 0.53 2.05 0.00 -0.31 -2.62 0.20 -0.25 0.10 0.12 0.76 0.05 0.82 -0.53 3.45 -1.14 -2.11 -2.79 -1.56 1.74 4.39 -1.66 -2.15 -1.95 2.24 -0.74 -2.27 -1.51 1.19 -0.57 1.15 0.39 -1.33 -0.35 2.44 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1.80 -1.11 -2.94 0.37 -1.74 -1.33 0.27 0.78 -0.90 -0.02 -0.06 0.23 -1.10 0.29 0.02 1.67 -0.74 -0.63 -0.04 -0.33 0.06 -1.11 -2.94 0.37 -1.74 -1.34 0.27 0.79 -0.90 -0.02 -0.06 0.22 -1.10 0.30 0.02 1.67 -0.73 -0.63 -0.04 -0.33 0.06 0.86 4.74 -0.25 -5.39 1.12 -1.15 -1.05 0.68 1.09 -1.23 1.38 -4.79 -4.41 -0.49 3.24 1.31 2.30 -3.97 2.26 3.18 0.68 -1.57 2.52 -2.16 3.26 -2.24 -3.48 -1.20 1.13 2.02 8.15 -3.02 -0.63 -3.75 3.61 0.64 1.57 0.03 0.83 -1.93 -0.57 6.07 0.73 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) -0.16 -0.05 -0.01 -0.28 -0.29 0.22 0.12 0.11 0.26 0.02 -0.04 0.23 -0.15 0.79 0.14 0.05 -0.23 0.20 -0.08 0.26 0.00 BMP VIS VIC TLH PVD KMF … SJD SJD HT1 SJE -2.21 2.66 -2.89 -3.07 -1.62 1.50 -0.11 -0.09 -0.90 0.71 -0.29 0.95 -0.11 -0.18 -0.90 0.71 0.05 0.69 -0.05 -0.01 1.79 1.98 1.94 -1.49 -1.68 -0.69 2.25 2.12 2.03 -1.35 -0.83 0.49 0.24 -0.12 0.46 0.11 0.85 0.11 -0.13 -0.98 -0.16 0.86 0.05 0.44 1.75 -0.38 -1.42 1.57 -1.40 1.40 0.93 0.17 -0.24 -0.78 0.56 1.08 -0.34 0.00 0.08 0.29 3.91 0.26 1.00 -0.53 -1.56 -1.72 -1.02 0.00 -0.76 0.19 … … … … … … … … … … 0.86 -0.01 -1.06 -0.05 0.28 -0.12 -0.09 -0.02 -0.30 -0.47 -0.01 -1.06 -0.05 0.28 -0.12 -0.09 -0.02 -0.29 -0.47 0.69 -1.47 -1.13 3.18 -1.75 -2.28 2.68 -0.85 3.30 -1.68 -1.17 -1.96 -5.71 0.72 0.19 -1.85 -1.53 -0.09 -0.13 2.89 4.55 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) 0.22 0.31 0.48 -0.21 -0.42 0.16 -0.20 0.54 -0.18 0.36 2.21 -0.22 0.29 0.50 -2.05 0.49 0.10 … 0.69 0.63 0.32 -2.75 0.06 Date HVX 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PHỤ LỤC 6: TỶ SUẤT SINH LỢI BẤT THƢỜNG (AR) CỦA CÁC CÔNG TY BÊN BÁN KHI CÓ SỰ KHÁC BIỆT VỀ ĐỐI TÁC THAM GIA  M&A GIỮA CÁC CÔNG TY NỘI ĐỊA: Đơn vị tính: % Date TDW NBB HPS FBT DHL VTF VCG … PHC SBT PGS YBC -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 0.13 0.05 0.04 0.15 2.91 0.13 0.15 -0.02 0.01 0.12 0.04 0.24 0.15 2.92 3.14 2.23 -0.18 0.25 -1.99 2.10 0.53 -1.50 0.13 0.24 1.50 -1.46 1.41 -2.06 0.61 -0.10 2.52 1.03 0.92 2.10 -0.93 1.21 2.72 2.31 2.87 1.71 -2.94 -2.24 -2.02 3.32 0.43 -1.24 2.16 -1.24 1.99 0.24 0.25 -1.76 -1.56 0.22 0.10 0.31 -1.89 0.12 -1.00 -1.99 -0.48 4.12 0.44 -4.18 0.18 -0.07 -2.55 2.92 2.86 2.63 3.09 1.52 -4.69 0.52 -0.32 -0.01 -0.44 -0.01 -0.75 0.26 -1.20 0.56 0.07 0.23 -0.20 -0.09 -0.31 0.54 -1.03 -0.34 -1.26 -0.20 0.64 -0.80 0.91 0.03 1.08 0.27 -1.50 -0.47 -0.24 1.32 0.25 -0.05 0.34 … … … … … … … … … … … … … … … -1.83 -0.82 2.32 0.27 4.49 -0.98 -5.00 -1.60 -0.02 -5.71 0.53 6.21 3.13 5.21 1.80 3.28 1.10 -0.94 -1.64 -1.55 2.66 -2.38 4.04 1.54 -4.27 -4.31 0.93 -0.25 1.67 -9.61 -2.79 8.49 1.93 -0.12 -1.89 -0.77 2.28 2.91 2.40 2.05 1.76 3.25 2.83 -2.55 -2.45 -0.04 6.11 4.63 5.55 2.86 6.86 -6.56 5.50 -0.13 -6.91 -6.71 -6.71 -6.69 0.02 -0.01 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) 0.13 0.76 0.12 0.05 0.56 0.24 -0.27 0.31 0.41 -0.32 -0.26 0.18 -0.27 -0.05 -0.24 Date TDW NBB HPS FBT DHL VTF VCG … PHC SBT PGS YBC -5 -4 -3 -2 -1 10 11 12 13 14 15 16 2.68 0.22 2.88 0.22 0.02 0.12 -0.14 -3.12 2.60 1.15 0.01 -2.72 0.41 -2.86 -2.39 2.89 -2.64 -1.92 -0.94 -1.34 -1.43 -1.48 0.98 -0.01 0.34 0.24 0.11 -0.27 0.11 0.18 0.21 0.06 -0.62 0.03 0.18 1.09 -2.12 1.43 -0.10 0.07 0.37 0.16 1.99 0.06 0.43 1.33 -1.05 -1.16 -0.01 0.61 -0.67 1.88 2.58 -1.14 -0.01 0.35 -1.47 -1.72 -0.51 1.89 -1.58 -0.19 0.12 -0.79 1.34 -0.37 1.40 1.50 2.43 1.67 2.23 1.60 1.72 1.47 1.45 2.57 2.44 1.80 1.77 1.80 0.19 0.26 -1.64 -1.33 -1.28 -1.33 -0.78 -1.20 3.31 1.46 -0.23 3.65 0.50 -4.17 5.02 -0.47 3.14 -0.14 0.10 0.18 0.26 -0.14 1.10 0.74 -0.06 0.10 0.50 -3.88 -3.82 -3.10 0.73 -0.17 -0.27 -0.06 0.13 0.27 -0.17 1.95 1.26 -1.02 -1.25 -1.68 -0.97 1.49 -0.29 -0.10 1.41 -0.05 -0.59 -0.94 0.03 -0.13 -0.93 0.50 -0.50 0.76 -0.79 -1.29 -1.30 -0.62 -1.94 0.12 -2.14 1.03 1.74 3.18 3.14 -1.40 -1.41 -1.41 0.21 0.45 -0.12 -0.57 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … -3.59 -2.81 -3.96 -3.29 -5.22 11.25 -6.96 -5.13 6.38 -3.79 -4.89 4.45 4.03 -4.62 2.39 9.82 -4.85 -0.66 4.35 -5.41 2.59 -0.85 -3.30 -3.22 5.40 3.68 -2.60 -5.68 4.34 1.67 2.58 2.87 5.72 1.37 4.44 0.26 1.03 -1.56 0.58 -2.17 -0.20 -0.32 -1.70 -0.19 -2.28 -0.39 1.82 -1.85 -5.55 1.00 1.77 5.84 6.43 -0.09 0.79 0.33 -0.33 1.23 -2.34 2.60 -0.88 -0.52 2.29 -3.23 -1.29 0.83 -0.15 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -1.00 13.74 -0.13 -7.04 0.01 0.02 -2.96 -0.22 2.32 -5.28 -0.01 6.84 -0.22 -6.24 4.37 6.27 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) 0.13 -0.11 0.30 0.09 -0.11 0.11 0.29 0.61 0.68 -0.08 0.00 0.23 -0.22 0.05 0.19 0.41 -0.40 -0.32 0.09 -0.67 0.07 -0.10 Date TDW NBB HPS FBT DHL VTF VCG … PHC SBT PGS YBC 17 18 19 20 2.74 2.88 -1.05 -0.94 0.71 -1.56 -1.33 0.72 0.56 -0.65 0.49 0.07 -0.69 -0.67 -2.39 1.25 -4.27 -0.48 -3.66 -2.99 -1.96 1.67 -0.55 0.07 1.04 1.89 -0.64 -2.06 … … … … -2.10 5.32 0.54 -2.31 -1.80 -1.07 0.51 1.73 2.49 4.74 -0.70 -2.83 2.64 -5.20 -0.13 6.51  TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) 0.06 0.15 -0.25 -0.01 M&A CĨ YẾU TỐ NƢỚC NGỒI: Đơn vị tính: % Date VTC KDC NBB CII CSM BMP BIC … DMC PIT NTP AGD -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -0.22 2.38 -0.15 -0.42 -0.45 -0.76 -0.49 -3.29 -0.01 1.12 0.60 2.18 -0.73 0.26 -1.33 1.04 -0.87 -0.67 -1.16 -1.38 -1.58 0.13 -0.05 -0.22 -0.14 -1.79 -1.73 2.07 1.72 0.21 0.97 -1.13 0.44 -0.02 0.06 -0.36 0.35 0.18 -0.30 -0.50 1.97 -1.11 1.62 -0.41 0.09 -0.19 0.30 -0.69 0.56 -0.07 0.12 -1.13 -0.31 -0.07 -0.23 0.57 0.27 -0.99 0.56 1.11 -0.35 0.18 0.13 -0.21 0.10 -1.24 0.05 -0.47 0.61 1.24 … … … … … … … … … … 1.68 -0.39 0.01 -0.64 -1.30 -1.82 -2.04 0.14 1.03 1.37 0.02 -2.82 -2.39 2.39 0.64 -1.21 2.87 2.72 -1.08 -1.64 1.28 1.39 0.62 -0.33 -1.60 -0.65 0.32 0.37 1.80 1.74 -0.30 -0.66 -2.02 1.76 -0.26 -0.44 1.54 1.87 -0.15 -1.10 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) 0.38 -0.09 -0.26 0.19 -0.40 -0.62 0.05 0.11 0.32 0.19 Date VTC KDC NBB CII CSM BMP BIC … DMC PIT NTP AGD -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 -0.60 -0.57 -0.65 -1.12 1.19 -0.79 -0.36 -2.99 0.00 0.21 0.99 1.83 1.08 1.87 -0.49 -3.49 -0.84 -0.29 -0.11 -0.53 -0.18 -1.68 -0.91 1.25 -1.07 -2.28 -0.59 1.84 0.74 0.48 -1.09 -1.73 0.18 0.60 0.23 -0.51 -0.96 -2.18 1.57 2.01 0.65 -1.43 -1.80 0.71 -0.07 -0.05 0.13 -0.47 -0.16 -0.12 0.12 -0.21 0.48 -1.81 1.07 1.63 0.65 -1.71 1.04 -0.14 -2.15 -1.70 0.09 -0.07 0.31 -0.82 -0.57 -0.70 0.69 1.05 0.10 -0.12 -0.75 0.30 -1.15 0.25 -0.72 0.60 0.16 0.48 0.34 0.35 0.23 1.45 -0.84 2.03 0.43 0.24 0.33 1.66 -1.42 -0.59 -0.23 -0.25 1.42 0.05 0.47 -0.09 -0.33 0.37 -0.42 -0.54 0.44 0.68 -0.19 1.41 0.33 -0.28 -1.39 1.10 0.10 1.85 2.27 2.13 0.72 0.65 0.61 2.12 -1.14 0.91 0.45 -0.87 -2.16 1.99 -0.18 -0.29 -0.40 -0.26 -0.21 -0.59 0.48 0.14 3.08 0.03 -0.40 -1.40 0.05 0.12 0.95 0.04 0.05 1.82 1.24 -1.13 -0.52 -0.28 -0.28 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … -0.11 -0.93 -0.79 0.29 0.34 0.18 0.15 1.06 0.63 -0.03 0.31 0.84 0.81 2.29 2.01 -0.18 0.38 -2.34 -1.95 1.52 1.58 1.09 -1.68 0.56 0.53 -0.57 0.01 -0.55 1.11 0.55 -0.02 -1.02 -0.03 0.01 -1.15 0.56 0.03 0.03 0.04 1.08 0.48 -0.01 0.48 0.66 1.31 2.14 0.21 -2.27 1.70 0.74 -0.44 0.01 0.08 -1.50 -0.25 1.12 -0.09 -2.51 2.39 2.15 0.97 0.47 -2.16 -1.31 0.52 -1.61 -0.18 -0.07 1.01 1.92 -0.05 -1.82 -0.11 -1.22 -0.35 1.97 0.88 -0.56 -0.52 -1.29 0.29 -0.06 -0.20 -0.04 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) -0.35 0.02 -0.08 -0.16 0.01 -0.03 0.83 0.21 0.08 -0.27 0.03 -0.11 0.83 0.45 0.25 -0.59 0.00 -0.20 0.19 0.10 -0.13 Date VTC KDC NBB CII CSM BMP BIC … DMC PIT NTP AGD 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.17 -0.43 -0.14 -0.29 0.32 -2.09 1.59 2.75 2.29 2.36 -1.83 -0.30 -0.03 0.32 0.73 -0.08 -0.43 -0.69 0.35 0.12 1.47 1.95 0.21 0.57 -1.10 0.99 0.82 0.20 -2.01 -2.16 2.02 3.00 -1.56 0.62 0.01 -0.58 0.62 0.76 -0.94 -0.73 -0.02 -0.54 0.62 0.30 0.15 0.45 -0.29 2.66 0.96 -1.02 0.95 -0.11 -0.18 -0.90 0.71 0.05 0.69 -0.05 -0.01 -0.22 0.89 -0.33 0.18 -1.92 -0.10 1.32 -0.19 -0.33 -0.27 0.11 … … … … … … … … … … -1.89 -1.73 -0.58 1.85 1.17 -0.19 0.87 0.47 -0.04 -0.62 1.03 -0.55 -0.54 -1.08 0.53 0.02 1.63 -1.62 0.51 -0.01 2.66 -1.77 0.89 -1.05 0.00 -0.70 1.42 -3.05 0.18 0.85 -0.55 0.19 0.04 0.08 1.47 -0.13 -1.76 1.60 -0.12 0.37 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) 0.54 -0.06 -0.10 -0.14 0.35 -0.09 0.45 0.25 0.08 -0.09 PHỤ LỤC 7: TỶ SUẤT SINH LỢI BẤT THƢỜNG (AR) CỦA CÁC CÔNG TY BÊN MUA KHI CÓ SỰ KHÁC BIỆT VỀ ĐỐI TÁC THAM GIA  M&A GIỮA CÁC CÔNG TY NỘI ĐỊA: Đơn vị tính: % Date HVX REE CII BID VPL VNM VIS … SJE STB ASP ASP -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 1.43 -3.13 -2.52 2.36 2.18 2.82 1.97 -2.83 -0.81 -2.32 0.67 2.78 -0.80 -0.09 -1.72 -0.03 -1.34 0.13 -0.24 -0.79 -1.10 -0.86 1.06 1.97 -0.28 0.44 -0.14 -1.22 0.97 -1.13 0.44 -0.02 0.06 -0.36 0.35 0.18 -0.30 -0.50 -0.07 0.31 -0.82 -0.57 0.08 0.23 0.68 -0.53 0.33 0.66 0.14 0.59 -0.51 -0.70 -0.08 -0.72 0.97 -0.90 0.25 -0.83 -0.79 -0.54 1.10 0.02 -0.28 -2.06 -2.12 -0.69 -0.46 -0.18 -0.70 -1.24 0.38 1.37 0.17 -1.72 0.25 -0.02 -0.01 0.29 -1.02 0.03 -0.04 -0.85 -0.80 0.20 -0.03 -1.33 1.42 2.54 -1.37 0.99 -2.14 -0.34 -0.93 -1.80 1.60 1.67 -0.16 0.41 … … … … … … … … … … … … … … 2.51 2.62 4.79 1.32 -3.13 -2.71 -1.32 -2.06 2.15 2.52 -2.16 3.26 -2.24 -3.48 -0.14 0.79 0.53 1.38 -0.35 -0.16 -1.17 -0.26 -0.82 -0.70 -0.78 1.19 0.08 -0.58 3.16 -4.75 -5.72 -5.00 2.52 -4.02 -2.01 2.34 4.52 -3.37 -0.89 -2.47 0.18 3.24 -0.23 1.18 3.28 -0.47 1.14 -3.03 1.52 -0.37 1.54 4.46 -0.20 -0.06 1.61 -1.38 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) 0.24 0.24 -0.10 -0.28 0.01 -0.33 -0.01 0.04 0.36 0.06 -0.39 0.02 -0.05 -0.15 Date HVX REE CII BID VPL VNM VIS … SJE STB ASP ASP -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 11 12 13 14 -0.80 -0.10 2.04 -1.48 0.61 -2.98 -2.35 2.24 2.81 0.62 -2.20 2.73 -0.74 -0.80 -1.52 2.01 -2.21 2.66 -2.89 -3.07 -1.62 0.30 0.25 0.72 -2.15 0.49 0.21 0.46 -0.62 -0.13 -0.42 -0.90 -0.45 0.37 -1.07 0.58 -0.97 0.52 1.30 0.18 1.03 -0.89 -0.70 0.69 1.05 0.10 -0.12 -0.75 0.30 -1.15 0.25 -0.72 0.60 0.16 0.48 0.34 0.35 0.23 1.45 2.02 3.00 -1.56 0.62 -0.34 -0.40 -0.70 -0.03 0.16 -0.09 -1.64 0.18 -0.10 0.80 0.98 -0.39 0.05 -0.52 0.27 -0.05 0.17 -0.43 -0.20 -0.41 0.20 -0.91 -0.43 1.19 -0.23 -0.29 -0.07 0.36 0.70 -1.59 1.86 -0.94 -0.46 -1.23 0.70 -0.54 1.20 -0.46 -0.27 1.56 0.67 0.19 -0.21 -0.69 -0.63 0.04 -0.48 -0.54 0.43 0.45 -1.24 -0.57 -0.76 0.16 -0.78 -0.57 0.03 -0.29 -1.37 -1.09 0.14 -0.68 -0.02 0.93 -0.17 2.08 1.19 -1.18 -1.15 -0.90 -1.63 0.31 -0.66 0.66 1.10 1.05 -0.19 1.84 1.80 1.79 1.98 1.94 -1.49 -1.68 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … -1.20 1.13 2.02 8.15 -3.02 -0.63 -3.75 3.61 0.64 1.57 0.03 0.83 -1.93 -0.57 6.07 0.73 -1.96 -5.71 0.72 0.19 -1.85 0.12 0.64 -0.61 -3.22 1.45 -0.96 0.13 1.03 0.65 0.45 -1.54 0.10 -2.31 -1.89 1.12 -2.64 1.87 4.45 1.99 1.43 3.01 -1.36 -0.33 -3.52 -3.25 0.76 0.68 0.57 -3.49 2.08 -0.20 2.02 -2.93 -2.67 0.27 2.97 -2.15 3.66 0.79 -4.15 -0.91 -0.24 -1.59 -2.10 1.36 3.17 -0.53 -5.14 0.31 0.16 -1.37 -3.78 6.26 0.03 0.39 -1.42 0.18 -1.81 1.60 1.48 -0.38 3.47 -5.65 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) -0.27 0.19 -0.04 -0.18 -0.02 0.03 0.03 0.31 -0.36 -0.38 0.09 -0.48 0.13 0.23 0.53 -0.08 0.20 0.23 0.38 -0.11 -0.36 Date HVX REE CII BID VPL VNM VIS … SJE STB ASP ASP 15 16 17 18 19 20 1.50 -0.11 -0.09 -0.90 0.71 2.21 -0.41 0.45 1.91 -0.46 -0.18 0.27 0.01 -0.58 0.62 0.76 -0.94 -0.73 0.46 0.64 0.61 1.05 -0.06 0.87 0.57 2.82 -1.32 2.50 0.42 0.24 -1.03 0.02 -0.32 -0.97 -0.31 2.84 -0.69 2.25 2.12 2.03 -1.35 0.29 … … … … … … -1.53 -0.09 -0.13 2.89 4.55 -2.75 -3.34 -1.15 -1.41 2.96 2.31 -1.03 -1.32 -0.83 -1.18 1.66 1.72 -2.56 -6.13 4.62 0.41 -1.32 5.98 -0.31  TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) -0.20 0.04 0.59 -0.43 0.38 0.05 M&A CĨ YẾU TỐ NƢỚC NGỒI: Đơn vị tính: % Date FPT VNM VNM MSN -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -0.19 0.68 -0.81 -0.34 -0.7 0.06 -0.32 0.49 0.4 -0.39 -0.32 0.13 -0.2 -0.12 -0.02 1.05 -0.11 -0.51 -0.17 0.14 0.2 -0.097 1.414 -0.192 0.124 -0.444 -0.197 -0.042 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) 0.04 0.71 -0.3 -0.21 -0.24 -0.04 -0.05 Date FPT VNM VNM MSN -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -0.17 -0.7 0.32 -0.37 -0.43 1.38 2.48 0.41 -0.59 -0.25 0.17 -0.04 -0.62 -0.35 0.49 -0.02 -0.63 -0.26 1.48 -0.71 0.4 0.71 -0.6 0.33 -0.41 0.29 -0.62 0.36 -0.01 -0.28 -0.28 0.54 -0.17 0.33 0.12 0.11 0.09 -0.27 0.4 0.09 -0.8 -0.84 -0.04 -0.06 0.36 -0.21 0.05 -0.12 -0.21 -0.59 -0.4 0.06 0.08 -0.12 0.6 0.18 -0.12 -0.02 -0.07 -0.08 -0.05 0.21 -0.06 1.926 2.173 -1.466 -0.242 0.011 -1.683 0.456 1.892 -1.995 0.051 0.139 -0.141 1.921 1.756 2.149 1.467 -0.427 -0.241 -1.819 -1.344 -1.42 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) 0.49 0.16 -0.09 -0.25 -0.02 -0.21 0.62 0.34 -0.65 -0.09 0.19 -0.09 0.45 0.34 0.53 0.3 -0.28 -0.04 -0.06 -0.53 -0.38 Date FPT VNM VNM MSN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.28 0.19 -0.37 0.2 -0.67 0.58 -0.11 -0.69 -0.58 0.14 0.15 0.23 0.84 0.57 1.27 0.22 -0.3 -1.12 -0.14 -0.16 0.2 0.7 0.63 0.2 0.18 -0.24 -0.16 0.13 -0.29 0.08 -0.11 0.11 -0.09 -0.68 0.03 -0.29 0.3 0.15 2.062 2.654 2.312 2.873 0.794 0.965 -2.249 0.129 0.129 -0.121 1.297 2.024 -0.033 TSSL bất thƣờng trung bình (AAR) 0.53 0.79 0.46 0.5 -0.18 0.26 -0.48 -0.13 -0.19 0.15 0.36 0.55 0.23 ... thị trƣờng chứng khoán Vi t Nam Với mong muốn ứng dụng phƣơng pháp nghiên cứu kiện để làm rõ tác động thông tin M&A đến công ty Vi t Nam, đề tài: Nghiên cứu tác động hoạt động sáp nhập mua lại... lợi cổ phiếu công ty niêm yết thị trƣờng chứng khoán Vi t Nam + Cung cấp hàm ý sách dựa kết nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Thông qua nghiên cứu mức độ tác động thông tin M&A đến tỷ suất sinh lợi... phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Tác động M&A đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu thông qua khảo sát biến động giá cổ phiếu công ty tham gia thƣơng vụ niêm yết thị trƣờng chứng khoán Vi t Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của thông điệp lên hành vi gắn kết của ngƣời dùng trên trang thƣơng hiệu trƣờng hợp facebook tại việt nam , Nghiên cứu tác động của thông điệp lên hành vi gắn kết của ngƣời dùng trên trang thƣơng hiệu trƣờng hợp facebook tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn