Lập kế hoạch cho sản xuất theo đơn hàng tình huống tại công ty cổ phần giấy sài gòn miền trung

121 37 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ ĐỨC TÀI LẬP KẾ HOẠCH CHO SẢN XUẤT THEO ĐƠN HÀNG – TÌNH HUỐNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ðà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ ĐỨC TÀI LẬP KẾ HOẠCH CHO SẢN XUẤT THEO ĐƠN HÀNG – TÌNH HUỐNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GỊN MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ THỊ MINH HẰNG Ðà Nẵng – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận vân trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Lê Đức Tài MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài .3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ SẢN XUẤT, HOẠCH ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁT QUÁT VỀ SẢN XUẤT 1.1.1 Khái niệm sản xuất 1.1.2 Vai trò, ý nghĩa sản xuất .6 1.2 HỆ THỐNG SẢN XUẤT 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Loại hình sản xuất .8 1.2.3 Phân loại loại hình sản xuất 1.3 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 12 1.3.1 Bản chất mục đích quản trị sản xuất 12 1.4 TIẾN TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH CHO SẢN XUẤT THEO ĐƠN HÀNG 13 1.4.1 Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm 13 1.4.2 Hoạch định lực sản xuất doanh nghiệp 15 1.4.3 Hoạch định tổng hợp 20 1.4.4 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu 27 1.4.5 Điều độ kiểm soát sản xuất 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG .34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH SẢN XUẤT PHẨM GIẤY XEO CUỘN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GỊN MIỀN TRUNG 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GỊN MIỀN TRUNG 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 35 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh – Sản phẩm sản xuất Công ty 35 2.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty 36 2.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 36 2.2 CÔNG TÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT SẢN PHẨM GIẤY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN MIỀN TRUNG 40 2.2.1 Sản phẩm sản xuất 40 2.2.2 Mô tả hệ thống sản xuất 40 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MIỀN TRUNG 46 2.3.1 Thực trạng công tác dự báo phân tích nhu cầu khách hàng 46 2.3.2 Thực trạng hoạch định lực sản xuất 53 2.3.3 Hoạch định tổng hợp 57 2.3.4 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu 57 2.3.5 Thực trạng kiểm soát điều độ sản xuất 59 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG HOẠCH ĐỊNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM GIẤY TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GỊN MIỀN TRUNG62 2.4.1 Những mặt đạt đƣợc 62 2.4.2 Những hạn chế 62 2.4.3 Nguyên nhân .63 KẾT LUẬN CHƢƠNG .64 CHƢƠNG LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THEO ĐƠN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GIẤY TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GỊN MIỀN TRUNG 65 3.1 CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 65 3.1.1 Dự báo xu phát triển chung ngành giấy Việt Nam đến năm 2020 .65 3.1.2 Định hƣớng phát triển Cơng ty Cổ phần Giấy Sài Gòn miền Trung thời gian tới .72 3.2 LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THEO ĐƠN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GIẤY TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GỊN MIỀN TRUNG74 3.2.1 Dự báo nhu cầu khách hàng 74 3.2.2 Hoạch định lực sản xuất 79 3.2.3 Hoạch định tổng hợp 82 3.2.4 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu 84 3.2.5 Hồn thiện cơng tác điều độ sản xuất 87 3.2.6 Ứng dụng công nghệ thông tin lập kế hoạch sản xuất 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG .95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AFTA : Khu vực mậu dịch tự ASEAN (ASEAN Free Trade Area) BPKD : Bộ phận kinh doanh CBCNV : Cán công nhân viên CN : Chức CP : Cổ phần CTY : Công ty KCN : Khu công nghiệp KCS : Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm KHKD : Kế hoạch kinh doanh NCC : Nhà cung cấp NVL : Nguyên vật liệu SGMT : Cơng ty Cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung TPP : Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (Pacific Three Closer Economic Partnershi) WTO : Tổ chức thƣơng mại giới (World Trade Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết kinh doanh Công ty năm 2014 2016 37 2.2 Cơ cấu lao động Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung qua năm 2015-2016 38 2.3 Tình hình sản xuất đáp ứng đơn hàng 45 2.4 Lƣợng đặt hàng khách hàng theo tháng từ năm 2014 – 2016 48 2.5 Lƣợng đặt hàng theo khách hàng trung bình tháng từ năm 2014 - 2016 49 2.6 Năng lực máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất xeo giấy 54 2.7 Cơng suất hoạt động máy móc thiết bị năm 2014 2016 54 2.8 Hệ số sử dụng công suất từ năm 2014 đến năm 2016 55 2.9 Tồn kho NVL sản xuất giấy năm 2015 - 2016 59 3.1 Chỉ tiêu sản lƣợng giấy đến năm 2025 67 3.2 Chỉ tiêu nhu cầu vốn đầu tƣ 67 3.3 Phân tích lực đối thủ cạnh tranh lớn 71 3.4 Năng lực sản xuất nhu cầu số khách hàng liên kết SGMT 75 3.5 Thông tin chung số khách hàng tiềm SGMT 75 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.6 Năng lực sản xuất nhu cầu số khách hàng tiềm SGMT 77 3.7 Dự báo nhu cầu sản xuất từ 2017 - 2020 78 3.8 Dự báo hệ số sử dụng công suất từ 2017 - 2019 79 3.9 Dự kiến Phƣơng án đầu tƣ thêm thiết bị cho Phân xƣởng carton 80 3.10 Số lƣợng sản xuất vƣợt công suất 82 3.11 Dự báo mức tồn kho sản phẩm so với mức sản xuất theo nhu cầu từ năm 2017 - 2019 83 83 3.12 Dự báo nguyên vật liệu từ 2017 - 2010 85 3.13 Dự kiến nguồn cung cấp NVL cho hoạt động sản xuất xeo giấy thời gian tới 86 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ hệ thống sản xuất 1.2 Sơ đồ hệ thống sản xuất có yếu tố biến đổi 13 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Cơng ty Cổ phần giấy Sài gòn Miền Trung 36 2.2 Quy trình sản xuất giấy sản xuất giấy carton 41 2.3 Tính mùa vụ nhu cầu đặt hàng Cơng ty Tín Thành 49 2.4 Quy trình lập kế hoạch sản xuất sản phẩm giấy Công ty 50 2.5 Tính mùa vụ nhu cầu đặt hàng Cơng ty Tân Tấn Lộc 51 2.6 Tính mùa vụ nhu cầu đặt hàng Công ty Tân Nguyên Phƣớc 51 2.7 Tính mùa vụ nhu cầu đặt hàng Công ty Việt Phát 52 2.8 Tính mùa vụ nhu cầu đặt hàng Cơng ty Tịnh Tiến 52 2.9 Tính mùa vụ nhu cầu đặt hàng Công ty Nam Việt 53 2.10 Hệ số sử dụng công suất từ năm 2014 đến năm 2016 56 2.11 Quy trình lập kế hoạch sản xuất sản phẩm giấy Công ty 59 95 KẾT LUẬN CHƢƠNG Căn phần phân tích thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất xeo giấy, xu hƣớng phát triển thị trƣờng định hƣớng phát triển Cơng ty Cổ phần Sài Gòn Miền Trung Luận văn thực lập kế hoạch sản xuất sản phẩm giấy theo đơn hàng thời gian trung hạn từ năm 2017 đến năm 2019 Về bản, nội dung q trình lập kế hoạch gồm có: Phân tích, dự báo nhu cầu khách hàng, hoạch định lực sản xuất, hoạch định tổng hợp điều độ sản xuất Để đảm bảo sản xuất lâu dài, Công ty cần mở rộng quy mô sản xuất chun nghiệp hóa q trình lập kế hoạch sản xuất ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác Đây nội dung chƣơng 96 KẾT LUẬN Có thể nói sản xuất hoạt động ảnh hƣởng đến thành bại doanh nghiệp Quá trình quản lý hoạt động sản xuất hiệu góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh chung doanh nghiệp Làm để lập kế hoạch sản xuất hiệu vấn đề trăn trở nhiều nhà quản lý Với đặc điểm công ty chuyên sản xuất nên công tác lập kế hoạch sản xuất Cơng ty Cổ phần Giấy Sài Gòn miền Trung quan trọng Công tác lập kế hoạch sản xuất Công ty trƣớc tầm ngắn hạn thời tháng, quý năm Khi yêu cầu mở rộng quy mô hay tăng hiệu kinh doanh khai thác thêm nhu cầu khách hàng đòi hỏi Cơng ty cần có kế hoạch sản xuất dài hạn Do đó, đề tài có ý nghĩa quan trọng thiết thực Công ty Qua gần năm thực kết nghiên cứu luận văn đáp ứng đƣợc mục tiêu đề là: Thực số nghiên cứu có chiều sâu vấn đề lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng dựa sở lý thuyết, thực trạng công tác xây dựng kế hoạch sản xuất doanh nghiệp để từ đề xuất số phương án lập kế hoạch sản xuất cho Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung Tuy nhiên, thời gian kiến thức hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận đƣợc đóng góp thầy giáo bạn học viên để luận văn đƣợc hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung, Báo cáo thường niên năm 2014, 2015 [2] Cơng ty Cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2016 [3] Ngô Thái Hiếu (2013), Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập kế hoạch sản xuất công ty cổ phần sữa TH, Luận văn thạc sỹ, Đại học bách khoa Hà Nội [4] Đào Duy Hn (2012), Quản trị học (trong tồn cầu hóa kinh tế), NXB Lao động - Xã Hội [5] Nguyễn Thị Ngọc Huyền- Nguyễn Thị Hồng Thủy (1997), Lý thuyết quản trị kinh doanh, NXB Khoa học Kỹ thuật, HàNội [6] Trần Thanh Hƣơng (2007), Giáo trình Lập kế hoạch sản xuất ngành may, Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh [7] Nguyễn Thanh Liêm (2006), Quản trị sản xuất, NXB Tài Chính [8] Đồng Thị Thanh Phƣơng (2004), Quản trị sản xuất dịch vụ, NXB Thống Kê [9] Lê Thị Nhƣ Sƣơng (2013), Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất Nhà máy An Hải – Cơng ty Cổ phần Thủy sản Bình Định, luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [10] Phan Thị Ngọc Thuận (2006), Chiến lược kinh doanh kế hoạch hóa nội doanh nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật [11] Bùi Đức Tuân (2010), Giáo trình kế hoạch kinh doanh, NXB Giáo dục Tiếng anh [12 ] S Anil Kumar N Suresh (2008), Production and Operations Management (With Skill Development, Caselets and Cases) second edition [13] Margaretha Gansterer (2014), Aggreate planning and forecasting in make –to-order production systems, Elsevier Trang web [14] http://www.thesaigontimes.vn/153977/Don-dau-nhu-cau-bao-bi-giay-oViet-Nam.html] ... trạng lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng sản phẩm giấy Cơng ty cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung; Đề xuất số phƣơng án lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng cho sản phẩm giấy Cơng ty cổ phần Giấy Sài. .. hƣớng phát triển Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn miền Trung thời gian tới .72 3.2 LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THEO ĐƠN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GIẤY TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GỊN MIỀN TRUNG7 4 3.2.1... chung sản xuất, hoạch định doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng hoạch định sản xuất sản phẩm giấy xeo cuộn Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn miền Trung Chƣơng 3: Lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch cho sản xuất theo đơn hàng tình huống tại công ty cổ phần giấy sài gòn miền trung , Lập kế hoạch cho sản xuất theo đơn hàng tình huống tại công ty cổ phần giấy sài gòn miền trung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn