Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

125 30 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KIỀU THỊ XUÂN THẢO NGHIÊN CỨU T C Đ NG CỦ CẤU TR C VỐN ĐẾN HI U QUẢ TÀI CH NH CỦ C C O NH NGHI P CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TR N THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHO N VI T N M LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KIỀU THỊ XUÂN THẢO NGHIÊN CỨU T C Đ NG CỦ CẤU TR C VỐN ĐẾN HI U QUẢ TÀI CH NH CỦ C C DOANH NGHI P CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TR N THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHO N VI T N M LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 T nh ấp thiết ề t i 2M u ti u nghi n Câu hỏi nghiên c u Đối tƣợng phạm vi nghiên c u Phƣơng pháp nghi n u Ý nghĩ kho học thực tiễn c ề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên c u CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ HI U QUẢ TÀI CHÍNH 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN 10 1.1.1 Khái niệm ti u o lƣờng cấu trúc vốn 10 1.1.2 Các lý thuyết cấu trúc vốn 12 1.2 TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 20 1.2.1 Khái niệm hiệu tài 20 1.2.2 Chỉ ti u ánh giá hiệu tài 22 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng ến hiệu tài 23 TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 27 Tá ộng c a cấu trúc vốn 1.3.2 Nghiên c u thực nghiệm tá ến hiệu tài 27 ộng c a cấu trúc vốn ến hiệu tài 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THIẾT KẾ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU T CĐ NG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HI U QUẢ TÀI CHÍNH 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 35 1 Đặ iểm phân loại ngành 35 2.1.2 Phân tích kết hoạt ộng kinh doanh c a doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết TTCK Việt Nam 37 2.2 XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 38 2 Xá ịnh biến c a mơ hình 38 2.2.2 Mơ hình nghiên c u 44 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 50 2.3.1 Thu thập liệu 50 2.3.2 Xây dựng ma trận hệ số tƣơng qu n 51 2.3.3 Lựa chọn biến ƣ v o mô hình 51 Ƣớ lƣợng mơ hình b n ầu 52 2.3.5 Kiểm ịnh mơ hình 52 KẾT LUẬN CHƢƠNG 53 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHI M TÁC Đ NG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HI U QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHI P CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VI T NAM 54 ĐẶC TRƢNG CỦA HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 54 1 Đặ trƣng hiệu tài c a doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết thị trƣờng ch ng khoán Việt Nam 54 Đặ trƣng ấu trúc vốn c a doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết thị trƣờng ch ng khoán Việt Nam 56 3 Đặ trƣng a hiệu tài theo hệ số nợ c a doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết thị trƣờng ch ng khoán Việt Nam 60 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62 3.2.1 Phân tích hệ số tƣơng qu n 62 3.2.2 Kết hồi quy 63 3.2.3 Phân tích kết nghiên c u c a mơ hình lựa chọn 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH RÚT RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 73 4.1 KẾT LUẬN 73 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 74 4.2.1 Nâng cao công tác quản trị nguồn vốn 75 2 Đ dạng hóa hình th Nâng huy ộng vốn 76 o lực quản trị 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LI U THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GI O ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên tiếng Việt CBTP Chế biến thực phẩm CTV Cấu trúc vốn DN Doanh nghiệp DNNY Doanh nghiệp niêm yết DTT Doanh thu LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế KNTT Khả th nh toán GDP Tổng sản phẩm quốc nội HQTC Hiệu tài ROA Tỷ suất sinh lời tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn ch sở hữu SXKD Sản xuất kinh doanh TTCK Thị trƣờng ch ng khoán VCSH Vốn ch sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 Tên bảng Trang Các DN CBTP niêm yết TTCK Việt Nam Tình hình doanh thu lợi nhuận c a DN CBTP niêm yết TTCK Việt Nam Tổng hợp giả thiết tá ộng c a cấu trúc vốn ến hiệu tài c a DN CBTP niêm yết TTCK Việt Nam 44 3.1 Chỉ tiêu ROE bình quân qu năm CBTP niêm yết TTCK Việt Nam 3.2 Hiệu tài c a DN CBTP niêm yết TTCK Việt Nam theo nhóm liệu 55 3.3 Quy mô vốn c a DN CBTP niêm yết TTCK Việt Nam theo nhóm liệu 56 3.4 Cấu trúc vốn c a DN CBTP niêm yết TTCK Việt Nam 58 3.5 Hệ số nợ c a DN CBTP niêm yết TTCK Việt Nam theo nhóm liệu 58 3.6 a DN 36 37 So sánh tỷ suất sinh lời kinh tế c a tài sản (BEP) lãi suất vay trung bình (r) c a DN CBTP niêm yết TTCK Việt Nam 54 60 3.7 Hệ số nợ ROE c a DN CBTP niêm yết TTCK Việt Nam theo nhóm liệu 61 3.8 3.9 Ma trận hệ số tƣơng qu n Kết hồi quy theo mơ hình với ảnh hƣởng cố ịnh (FEM) 62 63 3.10 Kết hồi quy theo mơ hình với ảnh hƣởng ngẫu nhiên (REM) 65 3.11 3.12 3.13 Kết kiểm ịnh Hausman Kết hồi quy So sánh kết nghiên c u kỳ vọng 66 67 67 MỞ ĐẦU T nh ấp thiết ủ ề tài M c tiêu c a doanh nghiệp lợi nhuận Trong iều kiện sản xuất kinh doanh hội nhập, ể tồn phát triển doanh nghiệp phải tối y u ầu với nguồn lực ó iều này, doanh nghiệp phải phát huy áp ng ể thu ƣợc lợi nhuận Để l m ƣợc ƣợc vai trò c a quản trị tài Trong ó, quản trị nguồn vốn hay cấu trúc vốn c a doanh nghiệp ó nội dung quan trọng c a quản trị tài doanh nghiệp Nhiều nghiên c u ã h ng minh tá ộng c a cấu trúc vốn ảnh hƣởng tới hiệu tài Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh có nét ặc thù riêng hoạt nên m tá ộng ũng quan trọng ộng kinh nh ũng nhƣ quản trị nguồn vốn, nh u Lĩnh vực chế biến thực phẩm có vai trò ối với kinh tế Việt Nam Ngành chế biến thực phẩm (CBTP) có quy mơ việ óng góp v o tổng sản phẩm quốc nội (GDP), doanh nghiệp chế biến thực phẩm ƣợc niêm yết chiếm tỷ trọng cao số doanh nghiệp niêm yết (DNNY) thị trƣờng ch ng khoán (TTCK) Việt N m Tuy nhi n, gi i oạn vừa qua, kh ng hoảng kinh tế nhiều ã tá ộng tới ng nh, tá ộng tới hiệu tài (HQTC) HQTC c a DNNY thấp, khơng ổn ịnh v ó xu hƣớng giảm n n hƣ thực thu hút nh ầu tƣ kinh tế v hƣ giúp ho nh nghiệp thực tốt vai trò dẫn dắt doanh nghiệp khác kinh tế Một nguy n nhân, ó l vấn ề tiếp cận nguồn vốn c a doanh nghiệp, việ huy ộng vốn c a doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn Tình hình thực tế cho thấy hƣ hợp lý tá Còn ri ng ấu nguồn vốn c a doanh nghiệp ộng nhiều tới hiệu tài c a doanh nghiệp ối với DN CBTP niêm yết TTCK Việt Nam nhƣ PHỤ LỤC PHỤ LỤC Kết hồi quy theo mơ hình với ảnh hƣởng cố ịnh FEM FEM Y Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 09/12/16 Time: 10:24 Sample: 2012 2015 Periods included: Cross-sections included: 41 Total panel (balanced) observations: 164 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X1 X2 -0.194291 0.282716 0.027755 0.238256 -7.000221 1.186608 0.0000 0.0008 X3 0.041777 0.064270 0.650020 0.5169 X4 -1.360864 0.536297 -2.537521 0.0005 X5 0.031826 0.054295 0.586162 0.0009 C -1.057909 1.484064 -0.712846 0.4773 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared 0.520152 Mean dependent var 0.337160 S.D dependent var 0.075007 0.377851 S.E of regression 0.307628 Akaike info criterion 0.711942 Sum squared resid 11.16692 Schwarz criterion 1.581416 Log likelihood -12.37922 Hannan-Quinn criter 1.064916 F-statistic 2.842476 Durbin-Watson stat 2.474167 Prob(F-statistic) 0.000009 PHỤ LỤC Kết hồi quy theo mơ hình với ảnh hƣởng ngẫu nhiên REM REM Y Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 09/12/16 Time: 10:25 Sample: 2012 2015 Periods included: Cross-sections included: 41 Total panel (balanced) observations: 164 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X1 X2 -0.088165 0.082780 0.012344 0.045039 -7.142226 1.837973 0.0000 0.0029 X3 -0.016159 0.023126 -0.698746 0.4857 X4 -0.342535 0.199408 -1.717766 0.0038 X5 0.012906 0.026001 0.496355 0.0003 C -0.168141 0.282359 -0.595486 0.5524 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.000000 0.307628 Rho 0.0000 1.0000 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared 0.285698 Mean dependent var 0.263094 S.D dependent var 0.075007 0.377851 S.E of regression 0.324360 Sum squared resid 16.62308 F-statistic 12.63901 Durbin-Watson stat 2.261356 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.285698 Mean dependent var 16.62308 Durbin-Watson stat 0.075007 2.261356 PHỤ LỤC Kết kiểm ịnh Hausman Hausman Y1 Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 27.601666 Cross-section random Prob 0.0000 * WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob X1 X2 -0.194291 0.282716 -0.088165 0.082780 0.000618 0.054737 0.0000 0.0008 X3 0.041777 -0.016159 0.003596 0.3340 X4 -1.360864 -0.342535 0.247851 0.0008 X5 0.031826 0.012906 0.002272 0.0009 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 09/12/16 Time: 14:13 Sample: 2012 2015 Periods included: Cross-sections included: 41 Total panel (balanced) observations: 164 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X1 -1.057909 -0.194291 1.484064 0.027755 -0.712846 -7.000221 0.4773 0.0000 X2 0.282716 0.238256 1.186608 0.0088 X3 0.041777 0.064270 0.650020 0.5169 X4 -1.360864 0.536297 -2.537521 0.0015 X5 0.031826 0.054295 0.586162 0.0019 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared 0.520152 Mean dependent var 0.337160 S.D dependent var 0.075007 0.377851 S.E of regression 0.307628 Akaike info criterion 0.711942 Sum squared resid 11.16692 Schwarz criterion 1.581416 Log likelihood -12.37922 Hannan-Quinn criter 1.064916 F-statistic 2.842476 Durbin-Watson stat 2.474167 Prob(F-statistic) 0.000003 PHỤ LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT CỦA 41 DN CBTP STT MCP o nh thu Năm 2015 Giá vốn hàng bán Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2015 Tổng LNKT trƣớ thuế Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 VNM 40.080.385 34.976.928 30.948.602 26.561.574 23817970 22668451 19765794 17484830 9.367.141 7.613.369 8.010.257 6.929.668 MSN 11.942.533 16.088.636 11.942.533 10.389.414 20819786 9489008 6943196 6178926 3.226.729 2.739.731 2.013.444 2.488.522 KDC 4.560.598 4.952.663 4.560.598 4.285.797 1964677 2806831 2584485 2416752 6.682.302 662.958 618.618 489.928 SBT 2.220.040 2.066.900 2.220.040 1.960.829 3438925 1808240 1939059 1590814 311.183 208.306 275.493 422.271 VHC 5.095.012 6.292.449 5.095.012 4.227.932 5690816 5469173 4491391 3680318 386.668 587.062 227.547 269.636 AAM 533.487 439.017 533.487 485.567 319863 395912 471143 432823 3.104 11.714 10.930 17.824 ABT 534.534 448.861 534.534 634.180 356418 347984 432096 522023 77.719 90.438 86.425 86.075 ACL 987.212 854.490 987.212 1.032.195 967101 732310 832858 904719 30.395 14.089 5.459 17.412 AGF 3.056.403 2.780.325 3.056.403 2.791.454 1552353 2442578 2685185 2442838 158 90.342 37.303 42.067 10 ANV 2.559.210 2.769.743 2.559.210 1.746.163 2111826 2349242 2210433 1519806 5.150 61.552 6.808 25.408 11 ATA 236.956 253.377 236.956 416.642 92624 220148 174209 333974 34.662 -14.401 403 6.074 12 BBC 1.052.963 1.126.714 1.052.963 929.653 764731 735530 721264 664229 105.519 76.095 57.305 32.464 13 BHS 2.928.040 2.974.812 2.928.040 3.044.246 3611315 2627304 2689264 2764270 221.582 126.765 48.813 166.098 14 CMX 602.756 893.251 602.756 1.014.644 690279 788060 645272 893852 28.784 10.213 -125.647 3.518 15 FMC 2.184.394 2.880.762 2.184.394 1.536.074 2604870 2652807 2050790 1435105 104.654 78.552 35.585 6.726 16 HLG 1.140.531 1.426.895 1.140.531 1.938.411 1786278 1290500 1230733 1702538 120.302 -44.404 -281.979 5.480 17 HVG 11.042.964 14.901.695 11.042.964 7.688.523 11446478 13782266 10058267 6602936 151.323 450.473 292.160 322.287 18 ICF 166.419 218.892 166.419 106.994 94848 179681 126347 74480 472 5.400 1.713 527 19 LAF 537.590 691.442 537.590 905.855 830415 647378 498790 995297 24.359 11.648 42.571 -152.598 20 LSS 1.847.389 1.733.028 1.847.389 1.888.875 1734136 1525946 1621632 1712816 116.020 61.869 55.517 43.548 STT MCP o nh thu Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Giá vốn hàng bán Năm 2012 Năm 2015 Tổng LNKT trƣớ thuế Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 21 TAC 4.291.079 4.123.378 4.291.079 4.031.608 3240464 3694421 3874856 3653421 87.286 79.704 86.208 82.502 22 TS4 703.841 754.487 703.841 593.882 615823 593719 564149 459705 8.311 21.020 14.340 19.835 23 VNH 37.100 17.681 37.100 94.836 12625 51519 61682 90981 -6.997 -41.525 8.087 -14.195 24 BLF 495.116 1.356.663 495.116 263.668 735121 1236454 421383 197601 2.612 3.504 4.709 1.535 25 CAN 482.183 405.313 482.183 671.657 326674 293793 365147 558618 18.446 23.011 19.278 14.314 26 DBC 5.791.393 5.118.771 4.704.280 4.774.351 5090940 4530703 4194664 4207746 283.617 249.156 240.568 305.620 27 HHC 781.773 775.247 737.575 676.798 641500 641740 602642 573562 34.163 34.024 31.731 29.182 28 HNM 781.773 775.247 737.575 676.798 641500 641740 602642 573562 34.163 34.024 31.731 29.182 29 KTS 292.951 190.855 295.480 313.713 255050 182838 261517 259890 23.108 -3.266 17.753 33.746 30 NGC 238.669 257.044 168.601 226.526 216889 233307 150500 202464 2.364 12.026 3.647 2.047 31 SAF 737.789 667.034 626.002 540.042 656634 581248 549900 471459 34.250 30.932 27.506 27.082 32 SGC 234.893 210.735 201.014 179.533 189604 175335 163824 146278 26.600 20.074 24.649 19.627 33 SJ1 513.317 433.648 374.833 330.182 464975 396994 341283 294277 20.209 15.906 11.235 14.609 34 CLC 1.762.606 1.472.158 1.602.041 1.380.339 1524988 1305990 1460469 1256004 121.250 86.371 78.128 52.962 35 SCD 354.805 404.769 411.898 327.031 248732 290500 298168 241428 33.031 28.064 37.827 33.049 36 VCF 2.999.670 2.972.201 2.298.669 2.114.659 1984251 1909555 1613677 1530526 310.728 423.749 287.315 326.169 37 HAD 197.359 197.087 202.758 234.920 147454 152277 143857 175104 27.521 29.648 43.109 39.941 38 NST 819.790 723.664 879.451 722.280 707289 610145 764032 636706 -25.070 17.563 18.042 15.174 39 THB 534.892 467.751 402.356 361.104 447716 346507 310202 283205 19.449 46.846 44.288 38.428 40 VDL 420.702 351.968 284.268 335.941 349526 262810 226076 285902 31.042 25.142 28.723 26.351 41 VTL 83.385 76.139 91.473 105.650 66074 57830 67153 86745 3.644 2.467 1.584 -2.356 STT Tổng ộng TS MCP Nợ phái trả Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 VNM 27.478.176 25.770.138 22.875.414 19.697.868 MSN 71.849.700 52.965.100 46.502.141 KDC 6.724.109 7.875.877 SBT 6.853.712 VHC Năm 2013 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2015 Năm 2014 6.554.260 5.969.902 5.307.061 4.204.772 6.004.317 5.453.263 4.956.398 4.144.990 38.699.256 44.740.654 31.039.961 23.240.644 18.994.871 15.005.196 11.796.756 9.783.892 4.748.364 6.378.246 5.514.704 1.358.537 1.588.185 1.495.030 1.469.331 1.302.221 1.535.881 1.265.590 1.353.060 3.296.586 3.250.051 2.634.394 4.238.218 1.375.002 1.409.326 938.635 2.867.854 866.293 1.331.029 889.469 4.356.963 4.491.964 2.549.617 3.073.558 2.267.634 2.605.206 993.335 1.668.512 1.818.697 2.533.902 901.955 1.668.512 AAM 321.934 297.191 302.072 285.761 72.281 39.846 43.782 30.440 69.149 36.753 40.689 27.343 ABT 584.656 656.658 688.269 516.133 177.164 240.949 273.455 131.629 171.771 234.019 273.455 131.629 ACL 1.209.725 837.341 718.957 831.753 909.403 556.952 449.962 556.528 821.173 545.256 425.894 539.710 AGF 2.529.832 2.216.206 2.250.909 1.564.982 1.672.983 1.351.700 1.431.097 906.210 1.660.758 1.339.422 1.417.805 888.912 10 ANV 3.274.072 3.326.865 2.811.239 2.438.234 1.978.297 1.973.636 1.446.271 1.020.524 1.639.411 1.855.015 1.392.149 1.003.739 11 ATA 643.574 768.865 754.862 697.733 471.624 627.042 598.041 540.570 471.624 627.042 598.041 534.122 12 BBC 1.006.902 893.127 808.294 768.378 301.304 251.950 213.413 189.325 281.964 240.574 211.942 187.575 13 BHS 4.593.758 2.429.595 2.193.791 2.107.835 2.518.401 1.515.903 1.348.933 1.535.111 2.010.607 1.448.330 1.251.830 1.427.676 14 CMX 678.665 615.662 609.247 711.347 612.260 573.918 574.769 549.774 607.278 568.547 567.070 530.197 15 FMC 1.343.959 1.189.902 741.771 458.960 998.927 800.607 506.278 302.494 992.657 793.200 505.748 301.964 16 HLG 1.882.289 1.739.845 1.878.229 2.520.737 1.515.089 1.520.845 1.616.726 2.003.026 1.054.301 770.656 1.164.743 1.929.902 17 HVG 14.446.109 9.025.124 9.989.772 6.390.857 11.138.121 6.171.811 6.787.609 3.804.005 10.354.238 5.442.592 6.771.151 3.768.803 18 ICF 368.517 381.934 389.095 413.599 188.606 201.945 213.670 239.672 151.617 173.004 165.796 232.672 19 LAF 305.095 240.187 188.794 235.746 153.953 113.435 73.682 154.236 149.339 113.405 73.657 154.235 20 LSS 2.717.832 2.241.396 2.182.939 2.676.072 1.070.031 774.404 882.414 1.400.640 936.169 715.979 633.174 1.049.663 21 TAC 1.225.982 1.209.437 1.222.589 1.001.871 778.325 771.511 813.138 623.583 778.325 771.511 813.138 623.583 22 TS4 1.290.997 1.075.198 986.537 915.690 1.012.314 789.860 701.242 668.663 997.839 770.296 661.398 613.622 68.692 83.158 139.893 159.798 36.796 44.265 57.462 86.276 21.865 44.265 57.462 86.103 23 VNH Năm 2015 Nợ ngắn hạn Năm 2012 STT Tổng ộng TS MCP Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Nợ phái trả Năm 2012 Năm 2015 Nợ ngắn hạn Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 24 BLF 651.786 807.520 479.689 410.409 566.339 723.925 395.625 329.558 485.429 661.577 369.324 315.333 25 CAN 234.129 196.221 179.336 228.394 113.257 80.589 72.582 126.280 112.985 80.317 72.311 123.237 26 DBC 4.615.211 4.220.362 4.013.797 3.550.505 2.668.763 2.390.100 2.291.139 2.174.183 2.410.964 2.214.923 2.160.104 2.025.080 27 HHC 384.295 337.102 315.210 300.326 162.372 127.718 120.112 115.481 161.843 127.302 119.820 115.188 28 HNM 384.295 337.102 315.210 300.326 162.372 127.718 120.112 115.481 161.843 127.302 119.820 115.188 29 KTS 154.171 139.802 164.323 182.235 24.589 24.709 36.641 56.779 24.589 24.709 36.641 56.779 30 NGC 109.114 111.997 107.345 101.679 86.853 89.213 90.445 85.686 82.400 89.213 82.462 69.654 31 SAF 138.679 144.473 134.213 126.483 38.119 49.368 48.705 43.737 38.119 49.188 48.526 43.527 32 SGC 143.578 127.325 130.189 127.726 33.860 28.674 18.621 18.986 32.539 28.674 18.621 18.986 33 SJ1 403.439 301.699 234.498 190.213 263.218 174.870 133.544 92.326 220.095 174.870 133.544 92.326 34 CLC 739.070 724.223 577.267 580.066 415.241 421.475 299.111 341.753 415.241 421.475 299.111 341.753 35 SCD 286.081 293.726 306.320 232.646 85.460 103.016 121.337 55.810 84.840 103.016 121.181 55.654 36 VCF 2.529.460 2.492.716 1.613.352 1.133.188 760.764 1.012.786 479.641 181.732 695.199 1.011.778 479.213 181.732 37 HAD 173.420 166.438 155.332 145.048 21.520 17.908 19.552 22.045 21.520 17.908 19.552 22.045 38 NST 608.084 557.409 705.260 494.686 466.270 380.570 548.976 360.440 441.637 346.303 501.022 283.026 39 THB 361.475 373.794 343.299 301.348 140.486 135.286 117.257 90.132 128.404 134.859 116.624 88.966 40 VDL 213.106 181.678 141.381 139.517 56.597 50.128 29.602 43.964 56.242 49.565 28.932 43.070 41 VTL 121.562 105.697 102.201 121.887 90.260 75.065 71.812 93.003 87.237 70.485 67.966 87.569 ... QUẢ TÀI CHÍNH VÀ CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 54 1 Đặ trƣng hiệu tài c a doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết thị. .. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHI M TÁC Đ NG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HI U QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHI P CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VI T NAM 54 ĐẶC TRƢNG CỦA HIỆU QUẢ... ề tài nghiên c u Nghiên cứu tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Mụ ti u nghi n ứu M c tiêu nghiên c u c - L m rõ ề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn