Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại công ty cổ phần sản thép việt mỹ

108 27 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN THANH HẢO HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT MỸ LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN THANH HẢO HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT MỸ LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣờ ƣớng n o ọ : TS HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG ERP 1.1 TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN .8 1.1.1 Khái niệm hệ thống thơng tin kế tốn 1.1.2 Mối quan hệ HTTTKT với hệ thống thông tin khác doanh nghiệp 10 1.1.3 Tổ chức thơng tin kế tốn 12 1.2 TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ ERP 13 1.2.1 Định nghĩa ERP 13 1.2.2 Cấu trúc ERP 13 1.2.3 Sự cần thiết ứng dụng ERP 15 1.3 TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG ERP 17 1.3.1 Hệ thống chứng từ 17 1.3.2 Tổ chức liệu 18 1.3.3 Tổ chức hệ thống sổ báo cáo kế toán 19 1.3.4 Tổ chức thơng tin theo chu trình 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG ERP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT MỸ 28 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT MỸ 28 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 28 2.1.2 Tổ chức máy công ty 31 2.1.3 Tổ chức máy kế toán công ty 32 2.2 THỰC TẾ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SAP ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT MỸ 32 2.2.1 Quá trình triển khai thực ERP Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Việt Mỹ 32 2.2.2 Các phân hệ hệ thống ERP Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Việt Mỹ 34 2.3 TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT MỸ 37 2.3.1 Những thay đổi tổ chức thơng tin kế tốn 37 2.3.2 Những thay đổi tổ chức thơng tin kế tốn theo chu trình 45 Khi ứng dụng ERP, vào cách thức tổ chức thơng tin kế tốn trƣớc đây, tác giả nhận diện thay đổi tổ chức thông tin kế tốn cơng ty theo chu trình 45 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 CHƢƠNG HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT MỸ 63 3.1 ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT MỸ 63 3.1.1 Ƣu điểm 63 3.1.2 Hạn chế 66 3.2 ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN 67 3.3 ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẨN SẢN XUẤT THÉP VIỆT MỸ 71 3.3.1 Nâng cao tổ chức thực quy trình kế toán 71 3.3.2 Tăng cƣờng công nghệ 74 3.3.3 Nâng cao khả kiểm soát hệ thống 76 3.3.4 Xây dựng cấu nhân 79 3.3.5 Đánh giá hiệu tác động ERP đến hệ thống thơng tin kế tốn 80 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 81 3.4.1 Đối với công ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Việt Mỹ 81 3.4.2 Đối với công ty Cổ Phần Citek 83 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản s o) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ERP Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp FI Financials – Kế tốn tài HTTTKT Hệ thống thơng tin kế tốn MM Material Management – Quản lý mua hàng kho PO Purchase Order – Đơn đặt hàng PP Production Planning - Quản lý sản xuất PR Purchase Request – Đề nghị mua hàng SD Sale & Distribution – Quản lý bán hàng TSCĐ Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Cấu trúc hệ thống tài khoản Công ty CPSX Thép Việt Mỹ 38 2.2 Các nhóm TK trung gian mà cơng ty sử dụng 39 2.3 Một số danh sách báo cáo chuẩn báo cáo phát triển Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Việt Mỹ 44 2.4 Quy định tài khoản hạch tốn kho 55 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Khái qt hệ thống thơng tin kế toán 1.2 Các yếu tố hệ thống thơng tin kế tốn 1.3 Sơ đồ phân loại hệ thống thông tin tổ chức 11 1.4 Quan hệ phận chu trình doanh thu 23 1.5 Mối quan hệ phận chu trình cung ứng 24 1.6 Mối quan hệ chức chu trình chuyển đổi 25 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 31 2.2 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 32 2.3 Các phân hệ hệ thống SAP ERP 35 2.4 Quy trình điều chỉnh chứng từ 43 2.5 Quy trình bán hàng 47 2.6 Tình trạng hạn mức khách hàng 48 2.7 Hệ thống tự động kiểm tra hạn mức tín dụng thông báo hạn mức bị vƣợt 49 2.8 Báo cáo chuẩn công nợ khách hàng FBL5N 52 2.9 Quy trình yêu cầu mua hàng 53 2.10 Quy trình thực sản xuất 58 2.11 Đóng-mở kỳ kế tốn 59 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Hệ thống thơng tin kế tốn (HTTTKT) hệ thống thu thập, ghi nhận, lƣu trữ xử lý liệu nhằm tạo thông tin cho ngƣời định HTTTKT công cụ quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp việc kiểm soát, điều hành định cấp quản lý, đồng thời đóng vai trò quan trọng việc phối hợp hoạt động phận chức Trong năm gần đây, việc phát huy đầy đủ vai trò chức HTTTKT điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thông tin kế tốn hữu ích ln đƣợc doanh nghiệp đặt lên hàng đầu Phần lớn doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán để ghi lại xử lý nghiệp vụ kế toán cách dễ dàng nhanh chóng Tuy nhiên, phần mềm sử dụng chủ yếu cho phận kế tốn, hầu nhƣ khơng có kết nối chia sẻ thông tin với phận khác Vì vậy, để nâng cao hiệu cơng tác kế tốn nói riêng, hệ thống thơng tin quản lý nói chung, nhiều doanh nghiệp ngày trọng đến việc ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể nhằm khắc phục đƣợc hạn chế mặt không gian thời gian nhờ khả chia sẻ liên kết cao phận chức doanh nghiệp Ngày nay, phần mềm quản lý tổng thể tổ chức nhƣ ERP đƣợc nhìn nhận đắn tầm quan trọng nhƣ hiệu thực tiễn đem lại Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp - Enterprise Resource Planning (ERP) mơ hình ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào quản lý hoạt động kinh doanh, thu thập liệu, lƣu trữ, phân tích diễn giải, giúp cho cơng ty quản lý hoạt động chủ chốt, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, quản lý bán hàng 84 KẾT LUẬN Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP công cụ hiệu giúp doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh xu hội nhập quốc tế, không giải pháp công nghệ mà thay đổi tƣ quản lý Các doanh nghiệp ứng dụng ERP để quản lý hoạt động kinh doanh đơn vị xem yếu tố then chốt, chìa khóa cho thành công Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Việt Mỹ khơng nằm ngồi xu thế giới, nhu cầu quản lý ngày cao, đòi hỏi thơng tin phải xác kịp thời, lý ban lãnh đạo công ty định áp dụng hệ thống ERP vào doanh nghiệp Qua nghiên cứu đề tài, tác giả hệ thống hóa cách rõ nét khái niệm hệ thống thông tin kế toán nhƣ hệ thống ERP, khác biệt ứng dụng hệ thống ERP tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Đồng thời, thu thập, khảo sát liệu liên quan đến thực trạng công tác tổ chức hệ thống thông tin kế tốn điều kiện ứng dụng ERP Cơng Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Việt Mỹ Để từ đó, đƣa đề xuất nhằm hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn điều kiện ứng dụng phần mềm ERP, mong muốn thơng qua góp phần tăng cƣờng hiệu tổ chức thông tin Công ty, giúp ban giám đốc có đƣợc nguồn thơng tin thống nhất, xác, kịp thời nhanh chóng để đƣa định quản trị hữu ích củng cố lợi cạnh tranh Công ty thị trƣờng nội địa TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Nguyễn Thị Thùy Anh (2011), Hồn thiện cơng tác kế toán điều kiện ứng dụng ERP Bệnh viện C Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ kế toán, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [2] Nguyễn Bích Liên (2012), Xác định kiểm soát nhân tố ảnh hưởng chất lượn thơng tin kế tốn mơi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) doanh nghiệp Việt Nam, Luận văn Tiến sĩ kế toán, Đại học Kinh tế TP HCM [3] Trần Thanh Thúy (2011), Tình hình ứng dụng ERP tác động ERP đến tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ kế toán, Đại học Kinh tế TP HCM [4] Nguyễn Mạnh Toàn (2011), “Tiếp cận theo chu trình – Cơ sở để nâng cao hiệu hệ thống thơng tin kế tốn”, Tạp chí Kế tốn & Kiểm tốn-số 05/2011(92), tr.20-23 [5] Nguyễn Mạnh Tồn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2011), Hệ thống thông tin kế tốn, Nhà xuất Tài TIẾNG ANH [6] Aernoudts, R.H.R.M., Boom, van der, T., Vosselman, E.G.J.and Pijl, van der, G.J (05 August 2005.), “Management Accounting Change and ERP, an Assessment o Research Aernoudts”, Erasmus School Economics [7] Kumar, K and J.V.Hillegersberg (April/2000), “ERP experiences and evolution”, Communications o the ACM, page 22-26 [8] Marshall Romney and Paul Steinbart (2006), Accounting In.ormation Systems, Pearson Education International, page 651-758 [9] Olson, David L (2003), Managerial Issues o Enterprise Resource Planning Systems, McGraw-Hill, Inc., New York [10] Y.Zeng, R H L.Chiang and D.C.Yen (2003), “Enterprise integration with advanced in.ormation technologies: ERP and data warehousing”, In.ormation Management & Computer Security, Vol 11, Issue 3, page 115-122 ... chức thông tin kế tốn điều kiện ứng dụng ERP Cơng ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Việt Mỹ Chƣơng 3: Hoàn thiện hệ thống thơng tin kế tốn điều kiện ứng dụng hệ thống ERP Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Việt. .. THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT MỸ 63 3.1 ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN TRONG CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN... 27 CHƢƠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT MỸ 28 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT MỸ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại công ty cổ phần sản thép việt mỹ , Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại công ty cổ phần sản thép việt mỹ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn