Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

118 39 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:10

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ THU TRANG TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ THU TRANG TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số:60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Đề tài nghiên cứu thân thực hướng dẫn PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tơi hồn toàn chịu trách nhiệm cam đoan Tác giả luận văn Phạm Thị Thu Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.1 CẤU TRÚC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Các hình thức cấu trúc sở hữu 1.2 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động công ty 1.3 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 13 1.3.1 Sở hữu nhà nước hiệu hoạt động công ty 13 1.3.2 Sở hữu nước ngồi hiệu hoạt động cơng ty 16 1.3.3 Một số khía cạnh khác cấu trúc sở hữu hiệu hoạt động công ty 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 25 2.1 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 25 2.1.1 Xác định biến mơ hình 25 2.1.2 Mô hình nghiên cứu 32 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 34 2.2.1 Thu thập liệu 34 2.2.2 Xử lý liệu 36 2.2.3 Xây dựng ma trận hệ số tương quan 37 2.2.4 Lựa chọn biến đưa vào mơ hình 37 2.2.5 Ước lượng tham số mơ hình 37 2.2.6 Kiểm định phù hợp mơ hình 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 40 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 40 3.2 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 42 3.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NHÀ NƯỚC, SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CỔ ĐÔNG LỚN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 43 3.3.1 Tác động sở hữu nhà nước đến hiệu hoạt động (Q, ROE, ROA) 43 3.3.2 Tác động sở hữu nước đến hiệu hoạt động (Q, ROE, ROA) 46 3.3.3 Tác động tồn cổ đông lớn đến hiệu hoạt động (Q, ROE, ROA) 49 3.3.4 Tác động sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngồi tồn cổ đơng lớn đến hiệu hoạt động (Q, ROE, ROA) 50 3.4 KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH 52 3.5 NHẬN XÉT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 58 4.1 KẾT LUẬN 58 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 KẾT LUẬN 67 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AGE : Tuổi công ty BLOCK : Sự tồn cổ đông lớn CSH : Chủ sở hữu FE : Ước lượng tác động cố định FEM : Mô hình tác động cố định FORG : Sở hữu nước GOV : Sở hữu nhà nước GROW : Tốc độ tăng trưởng công ty HOSE : Sàn Giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh HNX : Sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội LEV : Cấu trúc tài cơng ty LSDV : Phương pháp ước lượng hồi quy biến giả tối thiểu NĐT : Nhà đầu tư OLS : Phương pháp hồi quy liệu chéo Q : Chỉ số Tobin’s Q RE : Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản REM : Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA : Tỷ suất sinh lời tài sản ROE : Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROS : Tỷ suất lợi nhuận doanh thu SGDCK : Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM SIZE : Quy mô công ty Tobin’s Q : Tỷ số giá trị thị trường giá trị thay tài sản TS : Tài sản DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tổng hợp giả thuyết nghiên cứu 31 2.2 Danh sách 164 công ty nghiên cứu niêm yết sàn HOSE 81 3.1 Thống kê mô tả biến mơ hình 40 3.2 Ma trận hệ số tương quan biến 42 3.3 Tác động GOV tới Q 43 3.4 Tác động GOV tới ROA 44 3.5 Tác động GOV tới ROA sau loại biến LOGAGE 44 3.6 Tác động GOV tới ROE 45 3.7 Tác động FORG tới Q 46 3.8 Tác động FORG tới Q sau loại biến LOGAGE 47 3.9 Tác động FORG tới ROA 47 3.10 Tác động FORG tới ROA sau loại biến LOGAGE 48 3.11 Tác động FORG đến ROE 49 3.12 Tác động tồn cổ đông lớn đến Q, ROA, ROE 50 3.13 Tác động đồng thời GOV, FORG, BLOCK đến Q, ROA, ROE 51 3.14 So sánh cấu trúc sở hữu nhóm cơng ty 54 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 3.1 So sánh nhóm nhóm theo ROE 55 3.2 So sánh nhóm nhóm theo ROA 55 3.3 So sánh nhóm nhóm theo Q 56 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tại Việt Nam, q trình cổ phần hóa thực từ năm 1992 giúp thay đổi cấu sở hữu công ty nhà nước cách bán phần toàn cổ phần cho nhà đầu tư nước, với mục tiêu cải thiện hiệu hoạt động công ty Điều cho thấy, sở hữu tư nhân nước ngồi đóng vai trò trọng yếu việc cải thiện kinh tế Việt Nam Tháng 10 năm 2011, Hội nghị Trung ương khóa XI định tái cấu kinh tế đến năm 2020, tập trung ưu tiên vào ba lĩnh vực quan trọng tái cấu đầu tư với trọng tâm đầu tư cơng; cấu lại thị trường tài với trọng tâm tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại tổ chức tài chính; tái cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm tập đồn kinh tế tổng cơng ty nhà nước Cổ phần hóa thu hút vốn đầu tư nước vấn đề quan tâm Việt Nam trình tái cấu kinh tế Vậy cổ phần hóa gia tăng sở hữu nước ngồi có tác động đến công ty niêm yết Để trả lời cho câu hỏi này, nghiên cứu tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động cơng ty cần thiết q trình tái cấu Trên giới nghiên cứu mối quan hệ cấu trúc sở hữu hiệu hoạt động xuất từ sớm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động công ty quốc gia phát triển Mỹ quốc gia châu Âu Đa số kết nghiên cứu thực nghiệm tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động công ty cho thấy ảnh hưởng ngược chiều sở hữu nhà nước ảnh hưởng thuận chiều sở hữu nước lên hiệu hoạt động cơng ty thị trường Tuy nhiên, có DAI HOC DA NANG TRUONG D�I HOC KINH TE S6: /\ C\1l /QE>-DHKT CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM D9c l�p - T\r - H�.mhphuc De, N6ng, ngc'1y () th6ng lf nam 2016 ;: QUYETD{NH v� vi�c giao d� tai va phan cong ngtrfri hi.r6'ng dfin lu�n van th�c si HI�U TRUONG TRUONG D�J HQC I(INH TE Can CU' Nghi dinh s6 32/CP 04 thang nam 1994 Clla Chinh phu vf; vi�c lthanh l?p B?i h9c Ba N�ng va cac.Trucmg thw)c B?-i h9c Ba.N&ng; !Can cu Thong tu 08/2014/TT-BGDBT 20 thang nam 20f4 c1h B9 tru6'ng I B9 Giao dvc va Dao t?-O vs vi?c han hanh Quy chS t6 chfrc va ho?,t d9ng cua d?,i h9c vung Va cac CO SO' giao d\lC d?-i hQC Vien; Can cu Thong tu 15/2014/TT-BGDBT 15 thang 5.nam 2014 ctrn B9 truong B9 Giao dvc va Dao t?-O vs vi?c ban hanh Quy chS dao t?-O trinh d9 th?C sI; Can cu Quy@t dinh s6 858/QB-DHKT 29 thang nam 2016 cua Hi�u truong Truong B:;ii h9c Kinh t@ vs vi?c ban hanh Quy ch@ dao t?,O trinh d9 th?C sI; Can cu Quy@t dinh s6 6943/QD-DHBN 28 thang 11 nam 2014 cua Giam d6c D:;ii h9c Ba N�ng vs vi�c cong nh?n h9c vien cao h9c tdmg tuy@n kh6a 30; Theo dS nghi cua Ong Truong phong Dao t?O, OUYETDINH:� Di�u Giao cho h9c vien Ph�m Thi Thu Trang, lap K.30.TNH.DN chuyen nganh Tai chinh - Ngan hang, thvc hi� n d§ tai lu?n van "Tac d(lng ciia din true SO' hii'u d�n hi�u qua ho�t d(lng cua cac cong ty niem y�t tren San Giao djch chung khoan ph6 H6 Chi Minh", du&i sv hu6ng d�n cua PGS.TS Vo Thi Thuy Anh, Truang B?,i h9c Kinh t@, B?i h9c Ba N�ng Di�u H9c vien cao h9c va nguai hu6ng d �n c6 ten o Bi§u GU'Q'C huong cac quySn lqi va th\tC hi �n nhi?m V\1 dung theo Quy chS dao t?,O trinh d9 th?C Si_ B9 · Giao d\lC va Bao t?,O ban hanh va Quy chS vs dao t?O trinh d9 tlwc Sl cua Truong B?i h9c Kinh tS, D?,i h9c Ba N�ng Di�u Cac Ong (Ba) Truong cac Phong, Truong cac Khoa c6 lien quan, ngubi hu6ng d[n lu�n van va h9c vie� c6 ten o f)i§u can cu QuySt dinh thi ?anh.l J(L/ HIED TRUONG Nui uhq.n: - Nhu di�u 3; - Luu: VT, Phong Dao ti:to l, tai li?u tham khao - Trich dfin tai li?u phAn t6ng quan nghien Danh ill\JC Tai CUU duqc them vao danh lll\JC tai li?u tham khao li?u tham khao Da Nang, 16 thang nam2017 HQC vien Ph,m Thj Thu Trang Xac nhin cua Ngrrcri hrr&ng din khoa hQC Nguai huong d�n khoa h9c d6ng y v6i giai trinh chinh sua cua h9c vien: Chu tjch H{>i d6ng danh gia luin van Khoa Quan ly chuyen nganh da ki�m tra va xac nhin: Lug,n van aup vJ Phong Dao tp luu chidu lwjn van, ban Ban giai trinh sita chfta kem theo (rang thong tin fu(m an ad hoan thu fl,lC Xe! (6( nghi?p, ... TẾ PHẠM THỊ THU TRANG TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số:60.34.02.01... tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động cơng ty niêm yết Sàn Giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí - Đề xuất khuyến nghị cơng ty, phủ chủ thể có liên quan tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt. .. CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.1 CẤU TRÚC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY 1.1.1 Khái niệm Cấu trúc sở hữu hiểu phân bổ vốn chủ sở hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn