Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng NN PTNT việt nam chi nhánh đắk lắk

121 17 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:10

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN NHẬT MINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN NHẬT MINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣờ ƣớng n o ọ : GS TS L Đà Nẵng - Năm 2017 THẾ GIỚI LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tá g ả Nguyễn N ật M n MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu đề tài .2 Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Những nhân tố dẫn đến rủi ro tín dụng .11 1.1.4 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 14 1.1.5 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng 15 1.1.6 Tín dụng trung dài hạn 15 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 17 1.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 17 1.2.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 20 1.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 24 1.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 28 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 31 1.3.1 Các yếu tố khách quan 31 1.3.2 Các yếu tố chủ quan 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG .33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 35 2.1.3 Các hoạt động 36 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 37 2.2.1 Hoạt động cho vay 37 2.2.2 Hoạt động bảo lãnh 45 2.2.3 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đắk Lắk .47 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNGDÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẮK LẮK 59 2.3.1 Thực trạng hoạt động nhận diện rủi ro tín dụng .59 2.3.2 Thực trạng hoạt động đo lƣờng rủi ro tín dụng 64 2.3.3 Thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng 68 2.3.4 Thực trạng hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng 69 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 74 2.4.1 Những thành công .74 2.4.2 Những mặt hạn chế công tác quản trị rủi ro cho vay trungdài hạn .75 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung- dài hạn NHNo&PTNT Đắk Lắk .77 KẾT LUẬN CHƢƠNG .79 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 80 3.1 CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ .80 3.1.1 Dự báo xu hƣớng kinh tế hoạt động ngân hàng thời gian tới 80 3.1.2 Định hƣớng hoạt động Agribank Đắk Lắk giai đoạn 20172022 tầm nhìn đến 2027 80 3.1.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Agribank Đắk Lắk thời gian tới 82 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK 83 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán tín dụng 83 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng trung dài hạn 84 3.2.3 Cân đối hợp lý loại hình cho vay trung dài hạn .85 3.2.4 Thực công tác thu hồi nợ xấu 86 3.2.5 Phát triển công nghệ quảnrủi ro 88 3.2.6 Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội 88 3.2.7 Các giải pháp khác 89 3.3 NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP91 3.3.1 Đối với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam .91 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG .94 KẾT LUẬN 95 PHỤ LỤC .97 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Đắk Lắk : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NQH : Nợ hạn RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng phân tích tổng hợp dƣ nợ Agribank Đắk Lắk từ năm 2013-2016 38 2.2 Bảng tổng hợp dƣ nợ bảo lãnh Agribank Đắk Lắk từ năm 2013-2016 46 2.3 Bảng nợ xấu dƣ nợ tín dụng Agribank Đắk Lắk 2013-2016 47 2.4 Nợ xấu phân theo nhóm nợ 48 2.5 Nợ xấu phân theo ngành nghề kinh doanh Agribank Đắk Lắk 51 2.6 Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế Agribank Đắk Lắk 53 2.7 Nợ xấu phân theo hình thức cho vay Agribank Đắk Lắk 55 2.8 Phân tích nợ xấu theo thời hạn cho vay 57 2.9 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng xử lý rủi ro tín dụng quỹ dự phòng Agribank Đắk Lắk 70 giai đoạn 2014-2016 2.10 Tình hình thu hồi nợ XLRR 2013-2016 71 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Số ệu Tên ìn vẽ, b ểu đồ Trang 2.1 Sơ đồ máy tổ chức Agribank Đắk Lắk 36 2.1 Đồ thị biểu diễn cấu dƣ nợ cho vay theo thời hạn tín dụng Agribank Đắk Lắk 41 2.2 Đồ thị biểu diễn cấu dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế Agribank Đắk Lắk 42 2.3 Đồ thị biểu diễn cấu dƣ nợ cho vay theo ngành kinh tế Agribank Đắk Lắk 45 2.4 Đồ thị biểu diễn cấu dƣ nợ cho vay theo ngành kinh tế Agribank Đắk Lắk 44 2.5 Thực trạng nợ xấu Agribank Đắk Lắk giai đoạn 20132016 48 2.6 Dƣ nợ xấu từ nhóm 3–5 giai đoạn 2013-2016 49 2.7 Tỷ trọng xợ xấu phân theo ngành nghề kinh doanh 2013-2016 52 2.8 Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 20132016 53 2.9 Nợ xấu phân theo bảo đảm tài sản 55 2.10 Phân tích nợ xấu theo thời hạn cho vay 57 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: SƠ ĐỒ TỔNG THỂ QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG TRONG HỆ THỐNG AGRIBANK PHỤ LỤC 02: PHÂN NHÓM KHÁCH HÀNG THEO KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN DỤNG BẰNG CHƢƠNG TRÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ Đ ểm Mứ xếp Ý ng ĩ ạng 90-100 AAA Đây khách hàng có mức độ xếp hạng cao Khả hoàn trả khoản vay khách hàng đặc biệt tốt 80-90 AA Khách hàng có lực trả nợ khơng nhiều so với AAA Khả hoàn trả nợ khách hàng tốt 73-80 A Khách hàng xếp hạng A có nhiều khả chịu tác động tiêu cực yếu tố bên điều kiện kinh tế khách hàng xếp hạng cao Tuy nhiên khả trả nợ tốt Khách hàng xếp hạng BB có khả khả trả nợ nhóm từ B đến D Tuy nhiên, khách hàng 63-70 BB phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn ảnh hƣởng từ điều kiện kinh doanh, tài kinh tế bất lợi, ảnh hƣởng có khả dẫn đến suy giảm khả trả nợ khách hàng Khách hàng xếp hạng B có nhiều nguy khả trả nợ khách hàng nhóm BB Tuy nhiên, thời khách 60-63 B hàng có khả tốn khoản vay Các điểu kiện kinh doanh, tài kinh tế có nhiều ảnh hƣởng đến khả thiện chí trả nợ khách hàng 56-60 CCC Khách hàng xếp hạng CCC thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ khách hàng phụ thuộc vào độ thuận lợi điều kiện kinh doanh, tài kinh Đ ểm Mứ xếp Ý ng ĩ ạng tế Trong trƣờng hợp có yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng có nhiều khả không trả nợ đƣợc 53-56 43-53 CC C Khách hàng xếp hạng CC thời bị suy giảm nhiều khả trả nợ Khách hàng xếp hạng C trƣờng hợp thực thủ tục xin phá sản có động thái tƣơng tự nhƣng việc trả nợ khách hàng đƣợc trì
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng NN PTNT việt nam chi nhánh đắk lắk , Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng NN PTNT việt nam chi nhánh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn