Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân trong cho vay tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh quảng nam

93 19 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:10

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƢƠNG VŨ NHẬT MIÊN HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG NHÂN TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƢƠNG VŨ NHẬT MIÊN HOÀN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG NHÂN TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.01.02 N ƣờ ƣớn n o ọ PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNGCƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG NHÂN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN .7 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Khái niệm tín dụng khách hàng nhân 1.1.3 Đặc điểm tín dụng ngân hàng khách hàng nhân 1.1.4 Vai trò tín dụng ngân hàng khách hàng nhân 11 1.1.5 Phân loại tín dụng khách hàng nhân 12 1.1.6 Rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 13 1.2 CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 16 1.2.2 Ý nghĩa cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng nhân Ngân hàng thƣơng mại 16 1.2.3 Phƣơng pháp xếp hạng tín dụng nội khách hàng nhân .17 1.2.4 Quy trình cơng tác xếp hạng nội khách hàng nhân ngân hàng thƣơng mại 18 1.2.5 Tiêu chí đánh giá cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng nhân ngân hàng thƣơng mại 20 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng nhân ngân hàng thƣơng mại 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG .27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM 28 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 28 2.1.2 Kết hoạt động giai đoạn 2014 – 2016 Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam 35 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM 39 2.2.1.Cơ sở pháp lý cho hoạt động xếp hạng tín dụng nội khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam .39 2.2.2 Thực trạng cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG .65 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM 66 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM .66 3.1.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam 66 3.1.2 Định hƣớng cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam .67 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG NAM .68 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng thu thập xử lý thông tin cho công tác xếp hạng tín dụng nội 68 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tổ chức phân tích tín dụng xếp hạng tín dụng nội khách hàng nhân vay vốn .69 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 72 3.2.4 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 75 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng 76 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 76 3.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 76 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 79 3.3.3 Đối với quan , ngành có liên quan .80 KẾT LUẬN CHƢƠNG .81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung CIC : Trung tâm thông tin tín dụng CB : Cán CBTĐ : Cán thẩm định CBTD : Cán tín dụng CĐTD : Chấm điểm tín dụng KHCN : Khách hàng nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NHCV : Ngân hàng cho vay NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảm Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Vietinbank Quảng Nam : Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam XHTD : Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 – 2016 Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 35 2.2 Nguồn vốn huy động giai đoạn 2014 – 2016 37 2.3 Dƣ nợ cho vay giai đoạn 2014 – 2016 38 2.4 Trọng số điểm tài chính, phi tài dùng XHTD nội 48 2.5 Thang điểm xếp hạng 48 2.6 Đánh giá rủi ro tín dụng theo kết XHTD 49 2.7 Kết XHTD KHCN giai đoạn 2014 – 2016 54 2.8 Kết xếp hạng tín dụng nội KHCN dƣ nợ phát sinh tƣơng ứng với kết xếp hạng giai đoạn năm 2014 – 2016 55 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Hoạt động tín dụng nghiệp vụ lớn chủ yếu Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) Thu nhập từ hoạt động tín dụng thƣờng chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập ngân hàng nhƣng kèm theo nhiều rủi ro Việc quản lý phòng ngừa rủi ro tín dụng điều kiện phức tạp khó khăn Ngân hàng khơng thể hồn tồn loại trừ khả rủi ro nhƣng đƣa giải pháp đồng bộ, biện pháp phòng chống hữu hiệu để ngăn ngừa, hạn chế mức thấp rủi ro tín dụng Từ nhận thức hoạt động ngân hàng chứa đựng rủi ro tiềm ẩn để quản lý an toàn hoạt động ngân hàng, NHTM cần sử dụng công cụ khác để hạn chế tối đa mức độ rủi ro tín dụng, có Hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng nội Trong năm gần đây, cạnh tranh thị trƣờng cho vay doanh nghiệp dự án ngày trở nên khốc liệt với đời tăng trƣởng quy mô nhiều ngân hàng nƣớc nhƣ nƣớc Tốc độ tăng trƣởng kinh tế sụt giảm ảnh hƣởng từ khủng hoảng thời gian trƣớc làm cho chất lƣợng tín dụng nhiều doanh nghiệp xuống đối mặt với nhiều rủi ro Chính điều kiện khách quan mơi trƣờng kinh tế nhƣ vậy, nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ lại trở thành mảnh đất màu mỡ đƣợc ngân hàng ƣu tiên phát triển nhờ tính chất nhỏ lẻ chia sẻ rủi ro Tuy nhiên, tăng trƣởng tín dụng cao cơng quản lý rủi ro phải đƣợc thắt chặt hết việc vận hành hồn thiện Hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng nội khách hàng nhân quan trọng Tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam ngân hàng chiếm thị phần tín dụng dành cho khách hàng nhân cao Thời gian qua, cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng nội hỗ trợ tích cực việc định, đo lƣờng rủi ro khách hàng nhân Thực tiễn cho thấy, Hệ thống CĐTD XHKH nội Vietinbank Quảng Nam nhiều hạn chế Vì lý đó, tơi chọn nghiên cứu đề tài: “ Hồn t ện ơn tá ấm đ ểm àn n ân tron o v y tạ N ân àn TMCP Côn t ƣơn V ệt N m – C n án Quản N m” Mụ t n ên ứu Luận văn tập trung nghiên cứu số vấn đề sau: - Làm sáng tỏ lý luận chung Công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng nhân Ngân hàng thƣơng mại - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác Xếp hạng tín dụng nội khách hàng nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần (TMCP) Công Thƣơng Việt NamChi nhánh Quảng Nam - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng nhân Vietinbank Quảng Nam Câu ỏ y ả t ết n ên ứu Những nghiên cứu đề tài nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu chủ yếu sau: - Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội gì? Xuất phát từ nêu tiêu chí chủ yếu đánh giá kết xếp hạng tín dụng nội bộ? - Nhân tố chủ yếu tác động đến công tác xếp hạng tín dụng nội bộ? - Cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng nhân Vietinbank Quảng Nam có điểm phù hợp chƣa phù hợp? 71 CBTD, đồng thời giúp CBTD trẻ bƣớc nâng cao khả nhƣ kinh nghiệm - Chun mơn hố CBTD theo khâu quy trình tín dụng NH NH thực chun mơn hố phân cơng CBTD phụ trách khâu quy trình cấp TD cho KH Cụ thể, CBTD phụ trách nội dung nhƣ Maketing, tiếp xúc KH, hƣớng dẫn KH lập hồ sơ vay vốn; thẩm định KH mặt; kiểm tra xử lý sau vay; quản lý hồ sơ TD KH Bên cạnh đó, NH phân cơng CBTD phụ trách theo mảng chuyên môn riêng nhƣ chuyên viên pháp lý chuyên thẩm định nội dung hồ sơ pháp lý KH, chuyên viên phân tích KH, chuyên viên thẩm định phƣơng ánvay vốn Ƣu điểm phƣơng pháp tính chun mơn hố cao, khả phân tích nội dung khâu sâu sắc hơn, CBTD giám sát lẫn nhau, giảm thiểu nguy rủi ro đạo đức Bên cạnh đó, mơ hình đòi hỏi phải có kết hợp đồng bộ, thống CBTD, phòng ban để đảm bảo cơng tác thẩm định KH đƣợc diễn chặt chẽ kịp thời Tuy nhiên, nhƣợc điểm mơ hình chỗ việc chun mơn hố theo nội dung nhƣ dẫn đến CBTD bị thiên lệch cơng việc mà phụ trách, họ biết sâu sắc cơng việc họ đảm nhận mà khơng có hiểu biết nghiệp vụ lại Song, NH giải vấn đề cách sau thời gian hoán đổi CBTD nhóm, lĩnh vực nhƣ nội dung họ phụ trách Nhƣ suốt q trình cơng tác, CBTD có điều kiện tìm hiểu nhiều lĩnh vực kinh tế nhƣ nhiều nội dung công việc với khối lƣợng công việc hợp lý, trau dồi kiến thức nghiệp vụ nhƣ nhiều kinh nghiệm để giải công việc vị trí hay lĩnh vực 72 Tóm lại, để nhằm giảm bớt khối lƣợng cơng việc cho CBTD nhƣ nâng cao chất lƣợng công tác phân tích, đánh giá KHCN, Vietinbank Quảng Nam nên chọn lựa phƣơng pháp tối ƣu để triển khai theo biện pháp Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực phân tích, đánh giá, XHTD nội KHCN Những tồn công tác phân tích, đánh giá khách hàng, XHTD nội phần chế quản lý giám sát NH cơng tác nhiều hạn chế Hoạt động tín dụng ngày mở rộng nhƣ đòi hỏi cơng tác kiểm tra, kiểm sốt công tác đánh giá khách hàng ngày cao Để đáp ứng đƣợc đòi hỏi này, NH nên thành lập chi nhánh phận chuyên kiểm sốt hoạt động kinh doanh nói chung cơng tác phân tích, đánh giá, XHTD nội hoạt động tín dụng nói riêng Ngồi ra, hàng năm chi nhánh nên tổ chức buổi tổng kết việc thực cơng tác phân tích, đánh giá, XHTD nội KHCN năm Từ buổi tổng kết này, NH thấy kết đạt đƣợc, vƣớng mắc, khó khăn cơng tác thực hiện, từ rút kinh nghiệm, có biện pháp tiếp tục phát huy điểm hạn chế, khắc phục nhƣợc điểm tồn đọng Dựa sở đó, NH xây dựng hồn thiện chƣơng trình hoạt động, thực mục tiêu đề cần hoàn thành năm tới nhƣ định hƣớng lớn cho công tác thẩm định, XHTD nội khách hàng tƣơng lai Thứ ba, tiến hành XHTD nội cho KHCN cách thường xuyên Việc thu thập thông tin, tiến hành XHTD nội phải đƣợc thực định kì thƣờng xuyên trƣớc, sau vay để phát huy hết tác dụng phòng ngừa RRTD sách quản trị khác NH 3.2.3 Nâng cao ất lƣợn n uồn nhân lự Hiện nay, với phát triển không ngừng kinh tế lớn 73 mạnh ngành NH, việc cạnh tranh gay gắt NH điều tránh khỏi Cạnh tranh NH thực chất cạnh tranh chất xám công nghệ đại Hơn nữa, xu tồn cầu hố nhƣ nay khơng có cạnh tranh nƣớc mà NH Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh liệt với NH nƣớc Trong điều kiện đó, muốn tồn đứng vững thƣơng trƣờng, giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực vấn đề mà NH quan tâm hàng đầu Để làm tốt công tác XHTD nội bộ, cán quản lý nhƣ CBTD khơng có lực chuyên môn cao thể kỹ phân tích, có am hiểu tƣờng tận lĩnh vực kinh tế, nắm bắt đƣợc luật pháp, tập quán thực tiễn hoạt động KHCN mà phải có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, trung thực, có khả làm việc dƣới nhiều áp lực Chiến lƣợc quản trị nguồn nhân lực gồm: - Xây dựng hệ thống phƣơng pháp luận, công cụ, phƣơng tiện đánh giá tuyển dụng nhân minh bạch khoa học - Xây dựng chế đãi ngộ minh bạch có tác dụng khuyến khích nhân tố tích cực giảm thiểu rủi ro - Xây dựng chiến lƣợc đào tạo đào tạo lại nhân viên thƣờng xuyên, liên tục Để làm đƣợc điều đó, Vietinbank Quảng Nam cần thực biện pháp sau: Thứ nhất, NH cần thực tốt công tác tuyển dụng nhân viên, xây dựng sách tuyển dụng hợp lý, phải đặt điều kiện yêu cầu tối thiểu trình độ kinh nghiệm nhằm tuyển đƣợc ứng cử viên có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức để đảm nhiệm tốt công việc đƣợc giao Việc tuyển dụng thiết phải thực cách nghiêm túc, đảm bảo chất lƣợng 74 Thứ hai, NH có kế hoạch đào tạo đào tạo lại CBTD, hƣớng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng kiến thức, cử cán học lớp nghiệp vụ trung tâm đào tạo có uy tín nhằm giúp CBTD nắm bắt kĩ kiến thức kiến thức phân tích tài cách đầy đủ, vững Ngồi ra, phải tạo điều kiện cho họ tự nâng cao trình độ, lực nhƣ kinh nghiệm làm việc Hơn nữa, NH phải đặt điều kiện bắt buộc chuyên môn, kiến thức chuyên sâu lĩnh vực kinh doanh cụ thể, phƣơng án kinh doanh, nắm bắt hiểu rõ văn pháp quy, quy định, hƣớng dẫn NHNN, quan ngành nhƣ NHCT Trong trình làm việc, NH phải thƣờng xuyên đánh giá khả làm việc nhân viên kiên sàng lọc nhân viên không đủ lực tƣ cách để đáp ứng nhu cầu công việc Thứ ba, Vietinbank Quảng Nam cần thực công tác phân công công việc theo lực sở trƣờng cán để phát huy hết khả cán nhằm đem lại hiệu cao công việc Những cán có trình độ cao, làm việc lâu năm đƣợc phân cơng đảm nhiệm khoản vay khó, có giá trị lớn, có thời hạn dài rủi ro cao, cán trẻ đảm nhiệm khoản vay nhỏ, độ rủi ro thấp Để thực phân công cơng việc hợp lý NH cần tìm hiểu lực, sở trƣờng CBTD, thực đề bạt cán giỏi Đồng thời, NH cử cán giỏi, giàu kinh nghiệm hƣớng dẫn kèm cặp cán trẻ để bƣớc nâng cao trình độ đội ngũ cán Thứ tư, Vietinbank Quảng Nam nên quy định nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng cho nhân viên cán NH, thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động họ để có biện pháp kịp thời phát sai sót có biện pháp xử lý Những trƣờng hợp vi phạm quy định, khơng hồn thành cơng việc đƣợc 75 giao phải kiên xử lý, thƣởng phạt phân minh Chính điều kích thích cán phấn đấu hồn thành cơng việc đƣợc giao Thứ năm, NH phải có chế độ lƣơng bổng, khen thƣởng, trợ cấp hợp lý dành cho cán hồn thành tốt cơng việc, chủ động tích cực tìm kiếm khách hàng Để thực tốt cơng việc phân tích XHTD nội KHCN, CBTD phải có gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng vay, kiểm tra thực tế địa điểm kinh doanh, nhà KH, thu thập tìm hiểu thơng tin nên phát sinh chi phí nhƣ lại hay quan hệ Do vậy, NH cần có chế độ trợ cấp riêng chi phí nhằm giảm bớt khó khăn cho CBTD, khuyến khích tinh thần trách nhiệm nhƣ lòng hăng say làm việc họ Ngồi cần xây dựng văn hóa NH thân thiện: Môi trƣờng làm việc ngày trở thành điều quan trọng yếu tố lựa chọn đơn vị công tác ngƣời lao động bên cạnh yếu tố nhƣ thu nhập, hội thăng tiến Một NH có mơi trƣờng văn hóa thân thiện giúp cho ngƣời lao động trở nên vui vẻ, tự hào cơng việc sẵn sàng cống hiến, nỗ lực lao động cam kết gắn lâu dài 3.2.4 Đẩy mạn ứn ụn ơn n ệ t ôn tin Công tác XHTD nội muốn đạt đƣợc hiệu cao việc có hệ thống quản lý thông tin nội chuyên nghiệp, đại, cập nhật đáp ứng đầy đủ thông tin mà CBTD cần vấn đề đƣợc đặc biệt quan tâm Việc thực sở công nghệ thông tin đại Hiện nay, cơng nghệ thơng tin góp phần quan trọng thiếu hoạt động XHTD nội KHCN NHTM lẽ: Quy mô KHCN NH ngày tăng lên Nên việc lƣu trữ thông tin khách hàng, kể thơng tin cập nhật hàng ngày tình hình hoạt động hàng quý, hàng năm khối lƣợng công việc khổng lồ, làm thủ 76 cơng đƣợc tốn kém, lãng phí không hiệu Thực tế Vietinbank Quảng Nam làm bán thủ cơng, việc áp dụng công nghệ tin học giúp lƣu trữ, bảo quản, cập nhật hệ thống thông tin khổng lồ cách khoa học, xác, nhanh chóng, nâng cao suất lao động lên nhiều lần qua giúp hạ giá thành thơng tin Vietinbank Quảng Nam cần xây dựng cho chiến lƣợc cơng nghệ dài hạn sở chiến lƣợc kinh doanh nhằm phát huy tối đa hiệu công nghệ mang lại Các định đầu tƣ đại hóa cơng nghệ thơng tin khơng đòi hỏi nguồn lực tài lớn mà đòi hỏi đầu tƣ lớn chất xám nhằm đảm bảo công nghệ đƣợc lựa chọn phù hợp có khả nâng cấp, phát triển để thích ứng với thay đổi nhanh chóng cơng nghệ thơng tin 3.2.5 Nân o ất lƣợn p ụ vụ àn Vietinbank Quảng Namcần trọng việc cải thiện chất lƣợng hoạt động trực tiếp với KH, đảm bảo tất KH có cảm giác hài lòng với NH Từ tạo mối liên hệ thƣờng xuyên, liên tục với KH KH sẵn sàng cung cấp thông tin NH cần NH dễ dàng thu thập thông tin cần thiết KH, tổ chức lƣu giữ thơng tin cách có hệ thống, khoa học phục vụ đắc lực cho công tác XHTD nội KHCN Khơng thế, NH xây dựng nên tranh đầy đủ nhu cầu KH nhƣ tƣơng lai Từ đó, NH xây dựng chiến lƣợc marketing hiệu quả, tăng cƣờng mối quan hệ gắn NH với KH mục tiêu Nếu Vietinbank sở hữu đƣợc hệ thống sở liệu KH đầy đủ yếu tố quan trọng hỗ trợ cho công tác XHTD nội KHCN 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đố vớ N ân àn TMCP Côn t ƣơn V ệt N m Hệ thống XHTD nội công cụ quan trọng giúp NHTM đánh giá, 77 thẩm định khách hàng toàn diện trƣớc, sau cấp tín dụng, công cụ để phân loại nợ theo chuẩn quốc tế nhƣ làm để định giá theo rủi ro Vì việc hồn thiện XHTD nội cần tập trung vào giải pháp sau: Thứ nhất: Hoàn thiện mơ hình tổ chức nhân Chất lƣợng XHTD nội phụ thuộc lớn vào mơ hình tổ chức đội ngũ nhân NHTM NHTM cần hồn thiện mơ hình tổ chức theo hƣớng tuân thủ nguyên lý quản trị doanh nghiệp (corporate governance) đảm bảo phân tách rõ trách nhiệm phận liên quan việc quản lý rủi ro tránh xung đột lợi ích (phân tách chức frontmiddle-back) Mơ hình tổ chức phải đặc biệt lƣu ý việc phân quyền chức (độc lập kiểm sốt chéo) tách biệt vòng kiểm sốt (vòng 1: đơn vị kinh doanh; vòng 2: phận kiểm sốt rủi ro vòng 3: phận kiểm tốn nội bộ) đảm bảo tính độc lập, khách quan cơng tác XHTD nội Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu mới, hƣớng tới chuẩn mực quản trị rủi ro tín dụng theo Basel (Basel II), cán thực XHTD nội phải chuyên sâu nghiệp vụ am hiểu toán kinh tế để ứng dụng mơ hình kinh tế lƣợng phân tích, quản lý rủi ro Thứ hai: Hồn thiện phương pháp xếp hạng tín dụng Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo phƣơng pháp tiếp cận nội nâng cao (FIRB AIRB) theo chuẩn Basel II Việc xếp hạng tín dụng phải (i) số liệu thống kê lịch sử ngân hàng cho đối tƣợng khách hàng nhân, doanh nghiệp, để tính tốn thƣớc đo rủi ro PD, LGD, EAD cho đối tƣợng (hiện số NHTM triển khai theo cách này) đồng thời (ii) áp dụng điều chỉnh cần thiết sở ý kiến chuyên gia (đòi hỏi có cán chun sâu, am hiểu nghiệp vụ) Có nhƣ việc XHTD nội thực công cụ 78 hạn chế rủi ro hữu dụng hoạt động tín dụng để định giá theo rủi ro (risk based pricing) NHTM Thứ ba: Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin sở liệu đồng Hệ thống XHTD nội theo thông lệ quốc tế đòi hỏi đồng hạ tầng cơng nghệ thông tin sở liệu NHTM cần xây dựng hệ thống thơng tin khách hàng đồng bộ, có khả lƣu trữ liệu đa chiều theo lịch sử Một điểm lƣu ý quan trọng chất lƣợng thơng tin/dữ liệu phải tốt Muốn vậy, ngồi việc tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc minh bạch thông tin doanh nghiệp, công tác nhập liệu phận liên quan (chủ yếu từ Chi nhánh Ngân hàng) phải đƣợc cập nhật lƣu trữ đầy đủ, chuẩn xác Đây tiền đề để NHTM đẩy mạnh cung cấp dịch vụ ngân hàng đến khách hàng tiềm tốt hơn, chuyên nghiệp Thứ tư: Giám sát việc triển khai ứng dụng XHTD nội hoạt động tín dụng Để đảm bảo hệ thống XHTD nội không ngừng đƣợc hồn thiện nâng cao chất lƣợng đòi hỏi NHTM không làm tốt công tác chuyển đổi mô hình tổ chức, nâng cấp hệ thống cơng nghệ thơng tin mà để đảm bảo hệ thống vận hành có hiệu phải làm tốt công tác giám sát triển khai đảm bảo phận liên quan nghiêm túc tn thủ quy trình, trách nhiệm đƣợc phân cơng Vì để quản lý rủi ro tín dụng có hiệu quả, NHTM cần định kỳ đột xuất kiểm tra việc tuân thủ quy định XHTD nội bộ, đảm bảo chất lƣợng thông tin đầu vào nhằm ngăn ngừa sai sót vơ tình hay cố ý đánh giá khách hàng theo ý kiến chủ quan một, hay nhóm ngƣời, làm sai lệch tình hình thực tế khách hàng Thứ năm: Hồn thiện mơi trường pháp lý XHTD nội hoạt động với hệ thống NHTM Việt Nam, văn pháp quy, định cụ thể Vì vậy, cần có hệ 79 thống pháp lý chặt chẽ để hƣớng dẫn, hỗ trợ cho công tác Muốn vậy, cần thực biện pháp mặt pháp lý sau: - Hồn thiện mơi trƣờng pháp lý cho hoạt động NH nói chung cho hoạt động tín dụng nói riêng Tiếp tục đổi sách tín dụng theo hƣớng phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo hành lang pháp lý đảm bảo cho hoạt động TD đƣợc minh bạch, lành mạnh an toàn - Rà sốt lại quy định có liên quan đến công tác XHTD nội bộ, sở sửa đổi, xây dựng bổ sung văn pháp luật mang tính bắt buộc XHTD nội bộ, có hƣớng dẫn cụ thể công tác xếp hạng nhƣ: hệ thống tiêu, khung điểm số tạo hành lang pháp lý cho hoạt động XHTD nội - Cần ban hành thêm văn hƣớng dẫn hỗ trợ đắc lực cho CBTD công tác XHTD nội KHCN 3.3.2 Đố vớ N ân àn N nƣớ Hoàn thiện khung pháp lý đầy đủ để NHTM có thực xếp hạng tín dụng nội hƣớng theo thơng lệ quốc tế; đƣa lộ trình rõ ràng đảm bảo tất Ngân hàng phải tn thủ, qua thúc đẩy cơng tác hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng ngân hàng Đƣa quy định hệ thống XHTD nội NHTM phải trình NHNN đƣợc áp dụng thức nhận đƣợc phê duyệt để đảm bảo tính đồng hệ thống xếp hạng ngân hàng Nâng cao vai trò CIC phát triển hệ thống tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập: Tạo mơi trƣờng thơng tin công khai, minh bạch, độc lập khách quan cho thị trƣờng Bên cạnh đó, tiếp tục hồn thiện phát triển CIC trở thành trung tâm lƣu trữ liệu tập trung thống để sở liệu ngân hàng khai thác đánh giá kịp thời, hiệu tƣơng lai 80 3.3.3 Đố vớ qu n , n àn ó l ên qu n Nhà nƣớc cần có sách phát triển đơn vị xếp hạng tín dụng độc lập làm sở tham chiếu chung công tác xếp hạng tín dụng Kinh nghiệm nhiều nƣớc khu vực cho thấy, cần phải hình thành tổ chức định mức tín dụng khơng nhà nƣớc quản lý, tổ chức hoạt động theo mơ hình doanh nghiệp cổ phần, để hạn chế việc chi phối tổ chức hay nhân, làm sai lệch kết xếp hạng Nhà nƣớc cần xây dựng tiêu bình quân ngành để làm sở cho Ngân hàng so sánh, đánh giá, xếp hạng khách hàng 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa thực trạng công tác XHTD nội KHCN Vietinbank Quảng Nam với định hƣớng Chi nhánh hoạt động kinh doanh nói chung cơng tác XHTD nội nói riêng Luận văn đƣa số đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác XHTD nội KHCN Đồng thời luận văn nêu lên kiến nghị, đề xuất với quan quản lý cấp biện pháp hằm hồn thiện mơi trƣờng pháp lý, góp phần tạo điều kiện cho cơng tác XHTD nội ngày đƣợc hoàn thiện 82 KẾT LUẬN Hiện nay, việc tăng trƣởng tín dụng giảm thiểu rủi ro tín dụng nhân tố sống tồn phát triển NHTM Công tác XHTD nội đƣợc sử dụng nhƣ công cụ hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng, kết cơng tác đƣợc sử dụng nhằm đề xuất cấp tín dụng sách khách hàng phù hợp với mức rủi ro khoản vay Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam với vị ngân hàng hàng đầu việc đổi công nghệ đề cao trọng việc xây dựng hệ thống XHTD nội hiệu quả, nhƣ việc hoàn thiện hệ thống tiêu tài phi tài phục vụ việc chấm điểm khách hàng đƣợc Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam trọng nhằm đem lại kết sát thực phục vụ cho công tác quản trị rủi ro Quá trình làm việc Vietinbank giúp tác giả hiểu sâu sắc công tác XHTD nội bộ, đặc biệt mảng cho vay khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam nói chung Chi nhánh Ngân hàng Cơng thƣơng Quảng Nam nói riêng Luận văn nêu lên đƣợc lý luận Công tác XHTD nội khách hàng nhân ý nghĩa công tác việc quản trị rủi ro hoạch định sách khách hàng Từ đó, phân tích thực trang Công tác XHTD nội khách hàng nhân Chi nhánh Ngân hàng Công thƣơng Quảng Nam; đồng thời rút mặt tích cực hạn chế công tác nhằm đƣa giải pháp kiến nghị hồn thiện cơng tác XHTD nội đƣợc triển khai chi nhánh Ngân hàng Công thƣơng Quảng Nam Tuy nhiên, giới hạn nghiên cứu luận văn xét mặt thời gian (giai đoạn từ năm 2014 đến 2016) luận văn chƣa đánh giá đƣợc tổng qt q trình đổi cơng tác XHTD nội Chi nhánh Ngân hàng Công 83 thƣơng Quảng Nam, đặc biệt giai đoạn chuyển đổi mô hình cho vay từ khối doanh nghiệp sang khối bán lẻ nhƣ nay; nhƣ giai đoạn đƣợc đánh giá giai đoạn chuyển cơng đổi công nghệ thông tin Vietinbank lĩnh vực, bao gồm công tác XHTD nội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tổng kết kinh doanh (2013, 2014, 2015), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam– Chi nhánh Quảng Nam [2] PGS, TS Nguyễn Văn Hiệu (2014), “Cơ chế điều chỉnh tự động/bán tự động cho mục đích quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại“, Tạp chí Ngân hàng, (số 5/2014), 15-17 [3] Luật Các tổ chức tín dụng 2010 [4] Sổ tay tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam [5] Quyết định số 2305/2014/QĐ-NHCT9 ngày 30/09/2014 V/v Ban hành quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng nhân, hộ gia đình [6] Phan Văn Thiết (2012), Hoàn thiện hệ thống XHTD nội Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – BIDV Đà Nẵng - Kontum, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [7] Đinh Thị Thanh Vân (2012), So sánh nợ xấu, phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Việt Nam thông lệ quốc tế ... khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam .67 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM. .. trạng công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam Chương 3: Hồn thiện cơng tác chấm điểm xếp hạng khách hàng cá nhân cho vay Ngân hàng. .. Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam 35 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân trong cho vay tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh quảng nam , Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân trong cho vay tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn