Nghiên cứu cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

128 28 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - LÊ THỊ NGỌC THÚY NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - LÊ THỊ NGỌC THÚY NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã ngành: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Tùng Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .1 Cách tiếp cận, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG .10 1.1 TỔNG QUAN CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP .10 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn 10 1.1.2 Các tiêu phản ảnh cấu trúc vốn công ty 11 1.1.3 Ý nghĩa nghiên cứu cấu trúc vốn doanh nghiệp .12 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP 13 1.2.1 Lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu 13 1.2.2 Lý thuyết cấu trúc vốn theo quan điểm Modigliani Miller (M&M) 14 1.2.3 Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn 20 1.2.4 Lý thuyết trật tự phân hạng 21 1.2.5 Lý thuyết chi phí đại diện .22 1.2.6 Lý thuyết tín hiệu 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP .24 1.3.1 Nhân tố thuộc quy mô doanh nghiệp 24 1.3.2 Nhân tố thuộc cấu trúc tài sản 25 1.3.3 Nhân tố thuộc hiệu hoạt động kinh doanh 26 1.3.4 Nhân tố thuộc rủi ro kinh doanh 27 1.3.5 Nhân tố thuộc hội tăng trưởng doanh nghiệp 28 1.3.6 Nhân tố thuộc đặc điểm tài sản doanh nghiệp 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐNNGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN (SGDCK) TP HỒ CHÍ MINH 31 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SGDCK TP HỒ CHÍ MINHCÁC CƠNG TY NIÊM YẾT 31 2.1.1 Giới thiệu Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh 31 2.1.2 Sự biến động giá cổ phiếu thị trường công ty niêm yết thông qua số VN-Index công niêm yết 37 2.2 TÌNH HÌNH CHUNG VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP HỒ CHÍ MINH 39 2.2.1 Số lượng cơng ty niêm yết sàn HOSE 39 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh 40 2.2.3 Tình hình doanh thu theo ngành 41 2.2.4 Tình hình doanh thu lãi trước thuế theo quy mô vốn điều lệ 42 2.3 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP HỒ CHÍ MINH 43 2.3.1 Tỷ lệ nợ bình quân công ty niêm yết từ năm 2012 đến năm 2016 43 2.3.2 Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu bình quân từ năm 2012 đến năm 2016 44 2.3.3 Đặc điểm cấu nguồn vốn vay công ty niêm yết 45 2.3.4 Đặc điểm cấu trúc vốn theo nhân tố ảnh hưởng 46 2.4 ĐỊNH LƯỢNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 50 2.4.1 Về phương pháp 50 2.4.2 Các giả thiết mối tương quan cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng 53 2.4.3 Kết phân tích 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG CÁC KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH 68 3.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .68 3.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ CẤU TRÚC VỐN 70 3.2.1 Đối với doanh nghiệp .70 3.2.2 Đối với quan Nhà Nước 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BTROA : Hệ số biến thiên ROA LNST : Lợi nhuận sau thuế ROA : Tỷ suất sinh lời tài sản ROE : Tỷ suất lời vốn chủ sở hữu SGDCK : Sở Giao dịch Chứng khoán TSCD : Tài sản cố định TSN : Tỷ suất nợ TTCK : Thị trường Chứng khoán TTTS : Tăng trưởng tài sản TTTSCD : Tỷ trọng tài sản cố định WACC : Chi phí sử dụng vốn bình qn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Thu nhập ròng doanh nghiệp 2.1 Quy mơ niêm yết HOSE 34 2.2 Thị phần giao dịch cổ phiếu Cơng ty Chứng khốn tính 36 đến q 2/2015 2.3 Tình hình doanh thu lãi trước thuế công ty niêm 40 yết HOSE từ 2012 – 2016 2.4 Tốc độ tăng doanh thu theo ngành (%) 41 2.5 Tốc độ tăng doanh thu theo qui mô vốn điều lệ (%) 42 2.6 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu theo qui mô vốn điều lệ 42 (%) 2.7 Tỷ lệ nợ bình quân công ty niêm yết năm 2012- 43 2016 (%) 2.8 Tỷ lệ nợ VCSH bình qn cơng ty niêm yết 44 năm 2012- 2016 (%) 2.9 Cơ cấu vốn vay ngắn hạn vốn vay trung – dài hạn 45 công ty niêm yết từ năm 2012 đến năm 2016(%) 2.10 Tỷ lệ nợ theo quy mô công ty (%) 46 2.11 Tỷ lệ nợ theo hiệu hoạt động kinh doanh công ty 47 (%) 2.12 Tỷ lệ nợ theo rủi ro hoạt động kinh doanh công ty (%) 48 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.13 Tỷ lệ nợ theo cấu tài sản công ty (%) 49 2.14 Tỷ lệ nợ theo tốc độ tăng trưởng công ty (%) 49 2.15 Bảng mã hóa biến nhân tố 51 2.16 Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 57 2.17 Bảng thống kê mô tả 58 2.18 Bảng hệ số xác định đợ phù hợp R2 mơ hình hồi quy tuyến 62 tính bợi 2.19 Bảng phân tích phương sai ANOVA 64 2.20 Bảng tham số thống kê mơ hình 65 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình \ Tên hình Trang 1.1 Mối quan hệ chi phí sử dụng vốn tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu theo lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu 14 1.2 Chi phí vốn chủ sở hữu WACC: mệnh đề M&M I II trường hợp khơng có thuế 17 1.3 Giá trị doanh nghiệp nợ khơng nợ 19 2.1 Giá trị vốn hóa sàn HOSE 35 2.2 Sự biến động số VN-Index từ 2007-2016 37 2.3 Số lượng Công ty niêm yết tính tháng năm 2015 40 Tỷ trọng TSCĐ thấp Tỷ trọng TSCĐ trung bình Tỷ trọng TSCĐ cao Dưới 20% Từ 20% đến 40% Trên 40% 32.21% 29.62% 27.79% Giá trị thấp 6.96% 6.78% 3.71% Giá trị lớn 62.69% 51.61% 53.48% Độ lệch chuẩn 13.77% 11.83% 13.15% 2.11: Mối quan hệ tốc độ tăng trưởng công ty cấu trúc vốn công ty Tốc đợ tăng trưởng thấp Tốc đợ tăng trưởng trung bình Tốc độ tăng trưởng cao Dưới 20% Từ 20% đến 40% Trên 50% Tỷ lệ nợ Công ty Tỷ lệ nợ Công ty Tỷ lệ nợ Công ty 61.64% VNM 25.57% VCF 47.99% RAL 26.24% TRA 26.89% POT 45.93% FPT 30.57% DHG 16.67% TDC 45.28% VAT 27.27% PAC 17.85% GMC 40.40% BTP 34.38% SAF 33.36% VNL 39.42% BHS 17.53% IMP 29.65% HVG 62.69% CLC 30.03% ABT 48.80% NHS 47.08% HAI 35.95% KSB 40.25% AAA 30.59% NSC 28.24% TAC 41.24% ASM 16.88% PAN 17.77% COM 23.47% BCE 24.10% BMP 19.86% DPR 7.28% DIC 19.52% CII 29.71% OPC 51.44% DLG 8.00% CTI 18.50% SGC 7.08% FMC 38.89% HVX 27.67% VDL 8.20% HBC 34.09% ITA 17.89% PLC 51.15% MSN 36.23% LGC 8.91% DDN 30.15% PDN 35.13% NBB 27.29% DQC 14.14% PGC 33.46% VIC 30.76% ITD 41.93% PJT 27.65% ELC 41.70% SBT 34.93% GTA 46.75% SSM 14.80% AAM Tốc độ tăng trưởng thấp Tốc đợ tăng trưởng trung bình Tốc đợ tăng trưởng cao Dưới 20% Từ 20% đến 40% Trên 50% 28.65% AGM 51.61% PGS 29.11% PMS 18.86% HT1 54.62% CDC 22.99% NKG 32.68% PVD 34.35% CNG 23.86% DHC 42.31% HDC 8.40% TCT 6.78% HLG 21.55% DVP 32.87% GMD 40.07% TLG 7.41% CMX 27.25% BBC 20.62% LAF 42.80% VTO 28.84% DMC 32.81% LIX 6.96% CMV 28.49% BCI 29.94% CCI Tốc độ tăng trưởng thấp Tốc đợ tăng trưởng trung bình Tốc đợ tăng trưởng cao Dưới 20% Từ 20% đến 40% Trên 50% 32.12% CLG 49.42% CMT 52.56% D2D 11.76% DPM 14.16% DRL 17.00% EVE 32.75% FDC 30.87% GDT 49.54% GIL 35.49% HAS 37.34% HDG 16.14% HTV 24.84% KDC 23.98% KHA 53.48% KHP 26.03% KMR 47.33% LHG 24.18% LSS 35.00% NHS 25.28% NNC 30.74% NTL 20.32% PDR 20.68% PET 14.14% PGC Tốc độ tăng trưởng thấp Tốc đợ tăng trưởng trung bình Tốc độ tăng trưởng cao Dưới 20% Từ 20% đến 40% Trên 50% 56.03% PGD 35.72% PHR 33.20% PPC 41.10% RDP 38.19% SBA 46.55% SCR 30.79% SJD 4.22% TBC 38.55% TDH 45.80% TIX 52.00% TPC 36.59% UIC 50.73% VFG 46.36% VIP 3.71% VMD Giá trị trung bình 29.93% 30.48% 33.32% Giá trị thấp 3.71% 7.08% 8.00% Giá trị lớn 56.03% 51.44% 62.69% Độ lệch chuẩn 12.86% 15.28% 13.03% PHỤ LỤC 3: TÍNH TỐN CHỈ TIÊU CỦA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG DT VCSH TTTSCD ROA ROE BTROA TgTTS GVHB TSNO VCF 2394154 1211795 0.178541 0.19236 0.254951 0.302284 0.342182 0.687633 0.255653 VNM 30838984 17252561 0.129352 0.225185 0.352688 0.450458 0.130413 0.508294 0.616391 TRA 1554117 706275.6 0.200753 0.129837 0.201894 0.13221 0.116064 0.572394 0.349038 DHG 3293918 1982246 0.234848 0.186611 0.269119 0.107987 0.145805 0.524188 0.305707 RAL 2270828 PAC 1574150 519597.2 0.284756 0.062332 0.148889 SAF 615509 498292 0.151051 0.095922 0.151674 1.025274 1.807912 0.787912 2.029126 0.2129 0.024696 1.014063 0.583053 88296 0.234712 0.163655 0.249052 0.089644 0.021447 0.880387 0.343844 IMP 859487.6 770638.2 0.259919 0.084377 0.102336 0.0974 0.073873 0.544451 0.17527 ABT 550880.8 402965.6 0.085621 0.14105 0.198762 0.263896 0.064366 0.783986 KSB 604785.8 467518.8 0.175006 0.141557 0.221162 0.162054 0.064459 0.643228 0.359496 FPT 29519359 8200057 0.168638 0.294311 0.220915 1.368535 2.750493 0.684474 1.472611 TAC 4094360 405306.2 0.182247 0.050251 0.140257 0.26807 0.048742 0.965514 0.643733 COM 4916699 DPR 1221645 2450290 0.18773 0.14855 0.185302 0.698745 0.090093 0.618094 0.19863 OPC 550402.6 371006.4 0.386781 0.113302 0.161295 0.060528 0.061926 0.508398 0.297126 SGC 204774.6 0.30035 371910 0.325808 0.09324 0.123033 0.705152 0.025858 0.587027 0.177715 109285 0.433527 0.187553 0.229846 0.384045 0.005658 0.800275 0.185047 VDL 272925 116050.6 0.103568 0.133592 0.184871 0.14338 0.148324 1.051638 0.276718 PLC 6412679 1066182 0.089395 0.072835 0.220998 0.093264 0.107201 0.704781 0.661846 DDN 5592818 82227.2 0.038588 0.017225 0.170757 DQC 868821.8 892033 0.066847 0.077699 0.138969 0.623893 0.040423 0.701139 0.47257 ITD 509939.4 313801.2 0.261935 0.040802 0.082897 0.597314 0.009708 0.741581 0.489092 ELC 488856.2 GTA 481860.8 158809.6 0.217122 0.050855 0.078375 SSM 209429.2 AAM 489399.6 261552.2 0.165229 0.061578 0.070836 1.095337 0.002455 0.683035 0.147967 AGM 2097141 361646.4 0.136725 0.049239 0.113724 0.598055 0.062649 0.939812 0.598943 PGS 6496348 1072932 0.302373 0.057773 0.164967 0.168916 0.046952 0.511345 0.642955 PMS 747893.2 122474.4 0.055056 0.065576 0.107668 0.625976 0.012033 0.93306 0.381119 0.1068 0.089341 0.335405 0.898731 560745 0.117529 0.076864 0.471258 0.403151 0.00663 0.657632 0.363158 0.134 0.119122 0.932813 0.349316 82647 0.138301 0.05176 0.09552 0.473506 0.004954 0.89409 0.467527 VAT 42577.8 21257 0.026524 0.022778 0.061036 0.794243 0.457974 0.813034 0.56315 POT 753019.6 HT1 6367968 3012980 0.73777 0.018658 0.054611 1.400474 0.01772 0.77083 0.761791 298305 0.080977 0.014802 0.042834 0.172034 0.257297 0.85896 0.604336 CDC 260301 254685.8 0.020811 0.012387 0.036493 0.742174 0.04502 0.854901 0.668274 TDC 1685873 1232439 0.046833 0.036427 0.116208 0.552363 0.2872 0.790607 0.707365 NKG 3951781 388043.4 0.334087 0.018859 0.134087 0.628775 0.168607 1.030834 0.837058 BTP 1779102 982582.2 0.160828 0.158771 0.097444 1.444586 1.617118 0.904404 1.516315 PVD 14267116 9624683 0.627782 0.080135 0.18376 0.227827 0.077307 0.784314 0.560187 CNG 903715.4 404368.2 0.278935 0.219051 0.334773 0.234543 0.001018 0.750144 0.343527 DHC 495529.2 244143.8 0.50977 0.074582 0.112844 0.964407 0.09934 0.828426 0.451846 GMC 1212941 HDC 355474.8 596686.6 TCT 108301.6 183276.6 0.385852 0.274732 0.292653 0.124534 0.117945 0.261173 0.058478 HLG 1637306 351009.2 0.220132 0.053432 0.683736 0.918708 0.018339 0.912734 0.812265 DVP 514433.8 GMD 2819312 4036645 0.278896 0.030188 0.230373 0.744133 0.070956 0.796306 0.351923 TLG 1432693 642609.6 0.201377 0.116525 0.193026 0.182592 0.081662 0.621785 0.40074 VNL 568811.2 156234.6 0.051001 0.139301 0.211601 0.155086 0.198796 0.951116 0.333623 CMX 907102.4 HVG 8501925 2874628 0.110206 0.034849 0.099126 0.53641 0.30686 1.263412 0.670987 BBC 1056284 619003.2 0.342922 0.059626 0.082529 0.277736 0.065406 0.680826 0.272454 BHS 2963184 CLC 1231415 254482.6 0.145428 0.57924 0.282137 1.070959 1.916707 1.121872 2.899523 NHS 913027 603315.6 0.35266 0.275408 0.217808 1.139852 0.272182 0.818114 1.320332 216510 0.198694 0.096745 0.261812 0.118215 0.217248 0.838584 0.630607 0.0382 0.035424 0.074416 0.486118 0.011179 1.689555 0.520233 690433 0.311337 0.192476 0.259096 0.447651 0.124691 0.55906 0.24574 92683.4 0.139533 0.052355 0.841245 1.470557 0.059121 0.883033 0.874573 956804 0.221721 0.051319 0.139572 0.665855 0.449519 0.894756 0.628309 LAF 801634.4 76750.6 0.18774 0.193238 0.735568 1.203861 0.082732 0.930134 0.539405 VTO 1546396 1054370 0.852975 0.023018 0.050771 0.140753 0.089433 0.850855 0.542391 DMC 1308457 658453.8 0.283627 0.118596 0.165894 0.168076 0.048285 0.692501 0.288354 LIX 1520385 267826.6 0.253791 0.135177 0.634863 0.543046 0.182854 0.815878 0.401259 HAI 997254.4 561076.2 0.076756 0.044673 0.083342 0.510572 0.456881 0.719726 0.470822 NSC 590453.2 514120.2 0.186341 0.160924 0.233032 0.283515 0.500538 0.765863 0.305936 CMV 4276931 158858.6 0.172492 0.054498 0.179789 0.286713 0.087885 0.969031 0.699654 PAN 782704 1145579 0.135874 0.073641 0.087544 1.020832 0.976265 0.945832 0.173563 AAA 1250674 607270.6 0.4323 0.042045 0.0865 0.497876 0.2478 0.65216 0.5064 ASM 1021338 1152860 0.0311 0.025409 0.0486 0.566529 0.3158 0.840508 0.5053 BCE 640973.6 365098.6 0.0221 0.040872 0.1105 0.659071 0.3113 0.90237 0.4607 BCI 293950.8 1888437 0.0077 0.04123 0.0782 0.59183 0.0564 0.567416 0.3843 BMP 2202496 1509208 0.1648 0.25149 0.2545 2.464342 2.0346 0.705738 0.2410 CCI 412125.6 191610.8 0.0554 0.036517 0.1076 0.257687 0.0446 0.927988 0.6621 CII 1099783 2552713 0.1496 0.042557 0.1309 2.576572 3.3213 0.653888 2.0668 CLG 205686.2 258302 0.1466 0.01251 0.0543 0.757476 0.1742 1.086986 0.7746 CMT 335831.4 117025.6 0.0632 0.030103 0.0645 0.182043 0.0613 0.854302 0.5262 450027 356664.2 0.3100 0.009998 0.0531 0.717127 0.4315 0.737759 0.8013 D2D 270910.4 360392.2 0.0415 0.048355 0.1311 0.107398 0.1215 0.680478 0.6234 DIC 2124934 232554.4 0.1080 0.011904 0.0465 0.566015 0.2078 0.951535 0.7278 DLG 1019291 1229113 0.1962 0.009525 0.0271 0.636096 0.3997 0.892297 0.6451 DPM 10245120 7285057 0.1926 0.211236 0.2998 0.40566 0.0438 0.681951 0.3555 DRL 61119.4 115821.6 0.5914 0.252175 0.2939 0.081697 0.0105 0.378148 0.1416 EVE 778335.6 784848.6 0.2589 0.09149 0.1103 0.5877 0.0700 0.637356 0.3729 FDC 207114 508688.8 0.0177 0.098314 0.1467 0.788189 0.0108 0.69008 0.3275 FMC 2275425 259607.4 0.1309 0.050385 0.1752 0.385464 0.2349 0.925187 0.7074 GDT 249636.2 182427.4 0.1692 0.17406 0.2528 0.175471 0.0943 0.656985 0.3087 GIL 960143.4 359417.4 0.1498 0.064483 0.1606 0.249755 0.0533 0.836189 0.5974 HAS 150641.4 125802.4 0.0097 0.012912 0.0319 0.550105 0.0043 0.940764 0.5892 HBC 3829770 907241.8 0.0893 0.018053 0.1018 0.805377 0.2233 0.612469 0.8197 HDG 1207094 936823.4 0.0417 0.048649 0.1157 0.447947 0.1777 0.832636 0.4686 HTV 178652.6 266896.8 0.2569 0.094661 0.1135 0.218073 0.0874 0.650762 0.1614 HVX 779459.4 284498.4 0.6897 0.013991 0.0376 1.529398 0.6479 0.863901 0.5376 ITA 300789.4 7238240 0.0084 0.010406 0.0131 0.897142 2.2448 0.606436 1.0742 KDC 4237214 4886360 0.1900 0.214466 0.2836 1.342787 0.0486 0.582765 0.2484 KHA 178158.8 317783.8 0.0414 0.113973 0.1498 0.443907 0.0213 0.661995 0.2398 KHP 2297790 549581.4 0.4304 0.069798 0.1516 0.240806 0.0930 0.922565 0.5348 KMR 349697 467460.8 0.4345 0.013853 0.0187 0.823126 0.0198 0.800923 0.2603 LGC 229161.4 773761.6 0.1585 0.057535 0.1528 0.812679 1.5843 0.689423 0.4689 LHG 281964.2 642444 0.0307 0.033165 0.0825 0.470536 0.0667 0.469603 0.5928 LSS 1783568 1134167 0.4546 0.049491 0.1021 1.37298 0.0343 0.536214 0.3040 MSN 15221168 22711020 0.2242 0.025631 0.0550 0.656306 0.2125 0.623195 0.5115 NBB 273843 1289630 0.0216 0.007352 0.0536 2.812212 2.6191 0.689761 0.4592 TMP 527916.6 1085323 0.4946 0.110312 0.1522 0.282981 0.0570 0.469524 0.3500 NNC 356638.2 211619.4 0.0684 0.325024 0.4406 0.11293 0.1649 0.646236 0.2573 CTI NTL 484832.2 877470 0.0278 0.050509 0.0887 0.346233 0.1062 0.768902 0.4119 PDN 216822.8 282441.6 0.5109 0.106574 0.1602 0.203317 0.2374 0.615695 0.3015 PDR 217614.6 1611093 0.0223 0.007223 0.0264 1.055838 0.1328 0.692758 0.7264 PET 10844931 1419298 0.0479 0.045244 0.1753 0.363155 0.0836 0.923158 0.7365 PGC 2957287 643169.8 0.1742 0.043969 0.1271 0.112635 0.1958 0.842981 0.6395 PGD 5426808 1066061 0.1555 0.11134 0.2613 0.56609 0.1435 0.89586 0.5603 PHR 1438990 2100971 0.1706 0.150533 0.2339 0.602518 0.0179 0.959969 0.3572 PJT 369117.4 116584.8 0.6164 0.083495 0.1555 0.699372 0.2330 0.903964 0.4193 PPC 5920832 4812504 0.1335 0.079174 0.1914 0.788178 0.0154 0.88408 0.5840 RDP 1001369 227194.4 0.3248 0.057367 0.1600 0.303745 0.1150 0.878999 0.6421 SBA 199942.6 625115 0.9375 0.032139 0.0763 0.38952 0.0098 0.362384 0.4828 SBT 2026428 1914490 0.2181 0.072757 0.1352 1.109603 0.3204 0.816239 0.4170 SCR 616389 2436186 0.0091 0.013932 0.0336 0.968701 0.0714 0.831781 0.5752 SJD 326701.6 820950 0.7242 0.135657 0.1933 0.153038 0.0851 0.409442 0.3079 TBC 258531.8 870824.2 0.5512 0.154649 0.1615 0.19472 0.0093 0.424346 0.0422 TDH 518605.6 1435520 0.0759 0.014481 0.0236 0.195951 0.0285 0.773225 0.3855 TIX 523562.8 579413.2 0.0995 0.098471 0.1828 0.386755 0.0275 0.658969 0.4580 TPC 696437 319736.4 0.0601 0.031867 0.0688 0.335189 0.1245 0.926553 0.5200 UIC 1596068 170908.8 0.1928 0.058093 0.1544 0.313094 0.0829 0.971264 0.6124 VFG 1492410 591548.8 0.0779 0.103198 0.2089 0.370816 0.0450 0.712828 0.5073 VIC 18073490 20520765 0.1092 0.056009 0.2200 0.639012 0.4329 0.623777 0.7535 VIP 753456.4 967485.6 0.5936 0.056529 0.1076 0.662241 0.0806 0.74362 0.4636 VMD 9972131 178558.8 0.0057 0.004614 0.1333 0.302422 0.1204 0.911825 0.9644 PHỤ LỤC 4: THỐNG KÊ MÔ TẢ, HỆ SỐ TƯƠNG QUAN Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation DT VCSH 120 120 4.6292 4.3275 7.4891 7.3562 6.006620 5.775626 5546277 5345609 TTTSCD 120 0559 2.9890 822039 4494450 ROA 120 2371 2.3359 1.216270 4141362 ROE 120 0751 1.8826 883292 3234155 BTROA 120 0049 2.0480 547811 4543276 TTTS 120 0104 2.9924 1.067767 5683378 TTGVHB 120 0061 5831 137859 1079364 TSN 120 0157 1.3743 362658 2242068 Valid N (listwise) 120 Correlations DT DT VCSH TTTSCD Pearson ROE BTROA TTGVHB TSN 532 243** 011 -.211* -.143 375 000 057 568 007 904 020 119 000 120 120 120 120 120 120 120 120 120 ** -.026 009 085 176 182* * -.082 779 923 354 054 047 029 373 120 120 120 120 120 120 -.060 -.147 -.023 127 -.223 573 573 Correlation Sig (2-tailed) 000 N 120 120 120 -.174 -.026 Correlation Sig (2-tailed) 057 779 N 120 120 120 Pearson 532 009 -.060 767** Correlation Sig (2-tailed) 568 923 517 N 120 120 120 ** 085 -.147 Correlation Sig (2-tailed) 007 354 108 000 N 120 120 120 120 120 Pearson 011 176 -.023 * * -.157 Correlation Sig (2-tailed) 904 054 806 043 013 N 120 120 120 120 120 TTTSCD Pearson ROA BTROA TTTS -.174 Correlation Sig (2-tailed) VCSH ROE ** Pearson N ROA Pearson 243 -.199 * ** 085 * 517 108 806 167 014 044 120 120 120 120 120 120 * -.096 000 043 298 011 000 120 120 120 120 120 120 ** -.225 * -.087 -.121 206 013 346 188 024 120 120 120 120 ** -.161 087 008 079 120 120 120 767 185 -.225 -.185 120 -.232 241 * ** -.535 * TTTS Pearson * 182 * 127 -.096 -.087 -.157 Correlation Sig (2-tailed) 020 047 167 298 346 087 N 120 120 120 120 120 120 -.143 * * * -.121 ** TTGVHB Pearson TSN -.211 -.199 -.223 -.232 241 121 003 120 120 120 -.142 Correlation Sig (2-tailed) 119 029 014 011 188 008 121 N 120 120 120 120 120 120 120 ** -.082 * ** * -.161 Pearson 375 085 -.535 206 - ** 354 000 120 120 ** 000 120 120 354 ** Correlation Sig (2-tailed) N -.142 -.266** 000 120 373 120 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .044 120 000 120 024 120 266 079 003 120 120 PHỤ LỤC 5: KIỂM TRA TÍNH CHUẨN CỦA DỮ LIỆU TRƯỚC KHI XỬ LÝ SỐ LIỆU One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test DT VCSH TTTSCD ROA 120 2.504223E6 120 1.523400E6 120 216718 120 090412 ROE BTROA TTTS TTGVHB 120 576545 120 292159 120 766303 120 549833 0838090 1348954 4876522 5873294 1939175 3843164 N Normal Mean Parametersa,b Std Most Extreme Deviation Absolute 302 336 165 157 146 147 322 087 Differences Positive 301 336 165 157 146 136 322 087 185 Negative -.302 -.330 -.134 -.153 -.124 -.147 -.310 -.047 -.127 3.312 3.677 1.812 1.721 1.594 1.608 3.533 952 2.022 000 000 003 005 012 011 000 325 001 4.7561266E6 Kolmogorov-Smirnov Z Asymp Sig (2-tailed) 3.4067710E6 1903817 120 169116 TSN 185 a Test distribution is Normal b Calculated from data SAU KHI XỬ LÝ DỮ LIỆU One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test DT VCSH TTTSCD ROA ROE 120 6.006620 120 5.775626 120 822039 120 1.216270 120 883292 Std Deviation 5546277 5345609 4494450 Most Extreme Absolute 056 078 085 072 075 116 088 115 Differences Positive 056 078 085 072 075 105 088 109 117 Negative -.053 -.040 -.044 -.056 -.066 -.116 -.053 -.115 -.068 Kolmogorov-Smirnov Z 619 852 934 788 824 1.271 960 1.257 1.279 Asymp Sig (2-tailed) 838 463 347 564 505 079 315 085 076 N a,b Normal Parameters Mean a Test distribution is Normal b Calculated from data BTROA TTTS 120 120 547811 1.067767 TTGVHB TSN 120 137859 120 362658 4141362 3234155 4543276 5683378 1079364 2242068 117 PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH HỒI QUY Biến phụ tḥc: Tỷ suất nợ Biến độc lập: Các nhân tố ảnh hưởng Phương pháp BACKWARD b Model Variables Entered/Removed Variables Entered Variables Removed Method TTGVHB, TTTS, DT, ROA, a TTTSCD, BTROA Enter BTROA Backward (criterion: Probability of F-to-remove >= 100) TTTSCD Backward (criterion: Probability of F-to-remove >= 100) a All requested variables entered b Dependent Variable: TSN Model Summary d Adjusted R Model R R Square 0.545 0.521 15.51731 b 0.545 0.525 15.45097 c 0.538 0.522 15.49629 738 738 734 a Predictors: (Constant), TTGVHB, TTTS, DT, ROA, TTTSCD, BTROA b Predictors: (Constant), TTGVHB, TTTS, DT, ROA, TTTSCD d Dependent Variable: TSN Estimate a c Predictors: (Constant), TTGVHB, TTTS, DT, ROA Square Std Error of the DurbinWatson 2.008 Model Regression Residual Total Sum of Squares 3261.128 2721.174 5982.302 Regression Residual Total 3259.867 2722.435 5982.302 Regression Residual Total 3219.405 2762.897 5982.302 ANOVA df d Mean Square 544.15 134.051 F 2.2572 114 119 652.253 115.369 2.7314 043 115 119 705.458 104.733 3.3527 015 113 119 Sig a 068 b c a Predictors: (Constant), TTGVHB, TTTS, DT, ROA, TTTSCD, BTROA b Predictors: (Constant), TTGVHB, TTTS, DT, ROA, TTTSCD c Predictors: (Constant), TTGVHB, TTTS, DT, ROA a d Dependent Variable: TSN Coefficients Model (Constant) DT Unstandardized Coefficients B Std Error 42.391 66.185 18.132 9.027 Standardized Coefficients Beta TTTSCD ROA BTROA TTTS TTGVHB (Constant) DT 227 -16.265 -.235 9.041 546 21.395 16.132 338 13.036 033 12.26 344 54.182 7.027 585 -.489 -.511 104 463 TTTSCD ROA TTTS TTGVHB (Constant) DT -2.043 -18.264 8.040 541 25.376 15.136 133 11.361 12.026 241 41.182 027 -.086 -.487 202 260 ROA TTTS TTGVHB -14.259 5.043 580 036 7.026 238 327 t -.507 4.934 Collinearity Statistics Sig Tolerance VIF 341 042 718 1.090 873 -5.339 -1.165 564 2.782 -.647 4.962 506 251 067 321 106 537 027 528 408 604 713 534 2.102 1.102 1.136 1.295 1.499 919 1.089 398 045 121 103 348 035 713 620 529 772 1.095 1.087 1.076 1.247 -.337 -1.294 -7.402 -.563 3.848 -1.531 3.140 732 1.073 -.478 109 479 -3.281 669 2.214 039 018 027 732 536 614 1.073 1.009 1.094 347 a Dependent Variable: TSN ... luận cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn công ty + Phân tích đánh giá thực trạng cấu trúc vốn công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh Trên cở sở lý thuyết nghiên cứu. .. (SGDCK) TP Hồ Chí Minh Chương 3: Kết luận nghiên cứu hàm ý sách cấu trúc vốn công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh Tổng quan tài liệu nghiên cứu Một nghiên cứu Anh cấu trúc vốn Marsh... TRẠNG CẤU TRÚC VỐN VÀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN (SGDCK) TP HỒ CHÍ MINH 31 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SGDCK TP HỒ CHÍ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn