Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

148 26 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:10

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI XN THƢỜNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI XUÂN THƢỜNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đào Hữu Hòa Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tác giả luận văn BÙI XN THƢỜNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Luận văn Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vị nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiến đề tài Kết cấu dự kiến luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LUẬN VỀ QUẢN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 12 1.1 SỞ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 12 1.1.1 Đầu tƣ XDCB 12 1.1.2 Vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn NSNN 15 1.1.3 Quản vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn NSNN 17 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 19 1.2.1 Công tác kế hoạch vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn NSNN 19 1.2.2 Công tác lập quản dự tốn xây dựng cơng trình .21 1.2.3 Công tác đấu thầu 23 1.2.4 Cơng tác kiểm sốt tốn VĐTTNS 25 1.2.5 Về công tác tốn dự án hồn thành 26 1.2.6 Thanh tra, kiểm tra trình sử dụng vốn đầu tƣ XDCB .28 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NSNN 28 1.3.1 Nhân tố ngƣời 28 1.3.2 Tổ chức máy quản Vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn NSNN .29 1.3.3 Điều kiện tự nhiên 30 1.3.4 Điều kiện kinh tế - xã hội 30 1.3.5 chế sách quy định nhà nƣớc quản vốn NSNN đầu tƣ XDCB 31 1.4 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN VỐN ĐẦU TƢ XDCB BẰNG NGUỒN VỐN NSNN Ở TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC NƢỚC 31 1.4.1 Kinh nghiệm tỉnh Phú Thọ 31 1.4.2 Kinh nghiệm Thành phố Đà Nẵng 33 1.4.3 Kinh nghiệm Trung Quốc 35 1.4.4 Kinh nghiệm Hàn Quốc 36 1.4.5 Những học rút từ kinh nghiệm quản nƣớc 36 TÓM TẮT CHƢƠNG 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN VỐNĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 39 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 39 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 39 2.1.2 Đặc điểm xã hội 42 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 43 2.1.4 Tình hình đầu tƣ XDCB nguồn vốn địa bàn Thành phố Đồng Hới giai đoạn 2012 – 2016 47 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 52 2.2.1 Công tác kế hoạch VĐTTNS 52 2.2.2 Cơng tác lập quản dự tốn cơng trình 58 2.2.3 Cơng tác đấu thầu lựa chon nhà thầu 67 2.2.4 Cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tƣ XDCB 73 2.2.5 Cơng tác thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu 77 2.2.6 Công tác tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tƣ XDCB 80 2.3 NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 84 2.3.1 Những thành công 84 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 85 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 86 TÓM TẮT CHƢƠNG 92 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI .93 3.1 SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 93 3.1.1 Các dự báo 93 3.1.2 sở pháp 94 3.1.3 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thành phố Đồng Hới đến năm 2020 tầm nhìn 2025 [21] 96 3.1.4 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản vốn đầu tƣ XDCB nguồn vốn ngân sách địa bàn Tp Đồng Hới 96 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦU TƢ XDCB BẰNG NGUỒN VỐN NS TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐỒNG HỚI .99 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng công tác kế hoạch vốn đầu 99 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng công tác lập quản dự toán 100 3.2.3 Hồn thiện cơng tác đấu thầu 101 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB 102 3.2.5 Đẩy mạnh cơng tác tốn vốn đầu 104 3.2.6 Tăng cƣờng công tác tra, giám sát 106 3.2.7 Một số giải pháp khác 107 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 109 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành 109 3.3.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Bình 110 TÓM TẮT CHƢƠNG 111 KẾT LUẬN 112 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản sao) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT VIẾT TẮT NGHĨA BQLDA Ban quản dự án CNH-HĐH Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố ĐTPT Đầu tƣ phát triển ĐTXDCB Đầuxây dựng FDI Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc HĐND Hội đồng nhân dân KCN Khu công nghiệp KT-XH Kinh tế - xã hội NSNN Ngân sách Nhà nƣớc 10 NSTW Ngân sách trung ƣơng 11 ODA Nguồn vốn hỗ trợ thức 12 TMĐT Tổng mức đầu tƣ 13 TSCĐ Tài sản cố định 14 TW Trung ƣơng 15 TPCP Trái phiếu phủ 16 UBND Uỷ ban nhân dân 17 XDCB Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình dân số, lao động, việc làm Thành phố Đồng Hới giai đoạn 2012- 2016 42 2.2 cấu kinh tế Thành phố Đồng Hới giai đoạn 2012-2016 44 2.3 Thu – chi cân đối ngân sách Thành phố Đồng Hới 45 2.4 Nguồn vốn đầu tƣ phát triển toàn xã hội Thành phố Đồng Hới thời kỳ 2012 – 2016 49 2.5 cấu vốn đầu tƣ phát triển thời kỳ 2012– 2016 phân theo ngành kinh tế 50 2.6 Tỷ trọng vốn đầu tƣ XDCB qua năm 50 2.7 Tình hình thực kế hoạch VĐTTNS TP Đồng Hới 55 2.8 Tình tình cắt giảm, hỗn, dãn tiến độ vốn 56 2.9 Tình tình bố trí kế hoạch vốn năm 57 2.10 Tình tình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầucông trung hạn 2011-2015 58 2.11 Bảng thống kê mô tả điều tra cơng tác lập quản dự tốn xây dựng cơng trình sử dụng vốn ngân sách 63 2.12 Tình hình xử tránh nhiệm phát sai phạm lập quản dự toán 65 2.13 Tổng hợp kết đấu thầu giai đoạn 2012-2016 68 2.14 Bảng thống kê mô tả điều tra cơng tác đấu thầu dối với cơng trình sử dụng vốn ngân sách 69 2.15 Tình hình giải ngân vốn đầu tƣ XDCB qua năm 75 2.16 Cấp phát vốn qua kho bạc nhà nƣớc tháng năm 76 2.17 Kết thẩm tra, phê duyệt tốn dự án hồn thành 77 2.18 Dự án hồn thành chƣa đƣợc tốn qua năm 20122016 79 2.19 Tình hình tra, kiểm tra qua năm 80 2.20 Bảng thống kê mô tả điều tra công tác tra, kiểm tra dối với cơng trình sử dụng vốn ngân sách 81 Investment Management”– Một khung chuẩn cho đánh giá quản trị đầu công [25] Các tác giả Era Babla - Norris, Jim Brumby, Annette Kyobe, Zac Mills, and Chris Papageorgiou: “Investing in Public Investment, An Index of Public Investment Efficiency” - Khảo sát đầu tƣ công, tiêu hiệu đầucông (tháng 2/2011) – IMF ... đề quản lý VĐTTNS Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Với vấn đề đặt nêu trên, tơi chọn đề tài: "Hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng. .. ảnh hƣởng đến công tác quản lý vốn đầu tƣ từ nguồn ngân sách Thành phố Đồng Hới gì? - Giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tƣ từ nguồn ngân sách Thành phố Đồng Hới gì? Đối tƣợng, phạm... CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 12 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 12 1.1.1 Đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách thành phố đồng hới tỉnh quảng bình , Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn