Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

114 36 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:10

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ PHƢỢNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ PHƢỢNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Tùng Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ PHƢỢNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Câu hỏi nghiên cứu .3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Bố cục đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG 1.1 HIỆU QUẢ KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm 1.1.3 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh .6 1.1.4 Cơ sở thực nghiệm nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp 12 1.1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp 16 1.2 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG 23 1.2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống 23 1.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống giai đoạn 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG .32 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 33 2.1 XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 33 2.1.1 Xác định biến mơ hình .33 2.1.2 Mơ hình nghiên cứu 38 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 43 2.2.1 Mẫu nghiên cứu 43 2.2.2 Kiểm tra xử lý số liệu .44 2.2.3 Xây dựng ma trận hệ số tƣơng quan 44 2.2.4 Lựa chọn biến đƣa vào mơ hình 45 2.2.5 Ƣớc lƣợng mơ hình ban đầu 45 2.2.6 Kiểm định mơ hình .45 KẾT LUẬN CHƢƠNG .46 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 47 3.1 THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÀNH THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG 47 3.1.1 Thực trạng chung hiệu kinh doanh doanh nghiệp .47 3.1.2 Mối quan hệ hiệu kinh doanh số nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh 48 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH 55 3.2.1 Phân tích hệ số tƣơng quan 55 3.2.2 Mơ hình hồi quy 57 3.2.3 Phân tích kết nghiên cứu mơ hình lựa chọn 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG .64 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 65 4.1 KẾT LUẬN 65 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 66 4.2.1 Đối với doanh nghiệp ngành thực phầm đồ uống 66 4.2.2 Đối với quan quản lý Nhà nƣớc 76 4.2.3 Các đối tƣợng khác 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG .79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CÁC NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỂN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tổng hợp nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp 21 1.2 Tình hình xuất, nhập số mặt hàng chủ yếu ngành thực phẩm đồ uống giai đoạn 2013-2015 29 1.3 Trị giá xuất số mặt hàng chủ yếu ngành thực phẩm giai đoạn 2013-2015 30 2.1 Tổng hợp giả thiết ảnh hƣởng nhân tố đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp 37 3.1 Mối quan hệ tổng doanh thu hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống 49 3.2 Mối quan hệ tổng tài sản doanh nghiệp hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm 50 đồ uống 3.3 Mối quan hệ tốc độ tăng trƣởng hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống 51 3.4 Mối quan hệ tỷ suất nợ hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống 52 3.5 Mối quan hệ tỷ trọng tài sản cố định hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ 53 uống 3.6 Mối quan hệ kỳ thu tiền bình quân hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống 54 Số hiệu bảng 3.7 Tên bảng Mối quan hệ vòng quay hàng tồn kho hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ Trang 55 uống 3.8 Ma trận hệ số tƣơng quan 56 3.9 Hồi quy theo mơ hình ảnh hƣởng cố định 58 3.10 Hồi quy theo mơ hình với ảnh hƣởng ngẫu nhiên 59 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Doanh thu tiêu thụ ngành thực phẩm đồ uống Việt Nam qua năm 26 3.1 Tỷ suất sinh lời tài sản bình quân doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống giai đoạn 2013-2015 47 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nâng cao hiệu kinh doanh mục tiêu quan trọng then chốt doanh nghiệp Hiệu kinh doanh mối quan hệ so sánh kết đạt đƣợc trình sản xuất kinh doanh với chi phí bỏ để đạt đƣợc kết Các đại lƣợng chịu tác động nhiều nhân tố khác với mức độ khác nhau, có ảnh hƣởng tới hiệu kinh doanh doanh nghiệp Việc tìm nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu kinh doanh doanh nghiệp phục vụ cho nhà quản lý doanh nghiệp nhà đầu tƣ có đƣợc lựa chọn, đánh giá định phù hợp tùy vào mục đích Đặc biệt, việc tìm nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh có ý nghĩa quan trọng với nhà quản lý việc đƣa sách liên quan để bƣớc nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị doanh nghiệp Ngành thực phẩm đồ uống ngành công nghiệp quan trọng, phổ biến có tiềm phát triển Trong xu tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ vấn đề cạnh tranh chất lƣợng giá hàng hóa trở nên gay gắt, sản phẩm công ty nƣớc ngồi hay cơng ty liên doanh chiếm ƣu định thị trƣờng doanh nghiệp không ngừng phấn đấu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Tuy nhiên chịu tác động nhiều nhân tố khác nên việc xác định mức độ tác động nhân tố đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp vô quan trọng, nhằm giúp cho doanh nghiệp có biện pháp hợp lý hiệu quả, thúc đẩy trình phát triển kinh doanh tồn doanh nghiệp PHỤ LỤC Danh sách 55 công ty nghiên cứu thuộc ngành thực phẩm đồ uống niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam STT Mã CK Tên công ty Sàn giao dịch BLF Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu HNX CAN Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long HNX CTP Công ty cổ phần Thƣơng Phú HNX DBC Cơng ty Cổ phần Tập đồn Dabaco Việt Nam HNX HDA Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dƣơng HNX HAT Công ty Cổ phần Thƣơng mại Bia Hà Nội HNX HHC Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà HNX HKB HNM Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội HNX 10 KTS Công ty Cổ phần Đƣờng Kon Tum HNX 11 MCF 12 NDF 13 NGC 14 SAF 15 SGC Công ty Cổ phần Xuất nhập Sa Giang HNX 16 SGO Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn HNX Cơng ty Cổ phần nơng nghiệp thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí Lƣơng thực Thực phẩm (Mecofood) Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất Nam Định Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất Ngô Quyền Công ty Cổ phần Lƣơng thực Thực phẩm SAFOCO HNX HNX HNX HNX HNX STT Mã CK Tên công ty Sàn giao dịch 17 SJ1 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu HNX 18 SLS Cơng ty Cổ phần Mía đƣờng Sơn La HNX 19 TFC Công ty cổ phần Trang 20 TH1 21 THB Cơng ty Cổ phần Bia Thanh Hóa HNX 22 VDL Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng HNX 23 VTL Công ty Cổ phần Vang Thăng Long HNX 24 AAM Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong HOSTC 25 ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập thủy sản HOSTC Công ty Cổ phần Xuất nhập Tổng hợp I Việt Nam HNX HNX Bến Tre 26 ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản HOSTC Cửu Long An Giang 27 AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập thủy sản HOSTC An Giang 28 AGM Công ty Cổ phần xuất nhập An Giang HOSTC 29 ANV Công ty Cổ phần Nam Việt HOSTC 30 ATA Công ty Cổ phần NTACO HOSTC 31 BBC Công ty Cổ phần Bibica HOSTC 32 BHS Công ty Cổ phần Đƣờng Biên Hòa HOSTC 33 CMX Cơng ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất HOSTC nhập Cà Mau (Camimex) 34 FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta HOSTC 35 HNG Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế HOSTC STT Mã CK Tên cơng ty Sàn giao dịch Hồng Anh Gia Lai 36 HVG Công ty Cổ phần Hùng Vƣơng 37 ICF Công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại Thủy HOSTC HOSTC sản 38 IDI Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Đa HOSTC Quốc Gia IDI 39 KDC Cơng ty Cổ phần tập đồn Kido HOSTC 40 LAF Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất HOSTC Long An 41 LSS Cơng ty Cổ phần Mía đƣờng Lam Sơn HOSTC 42 MSN Công ty Cổ phần Tập đồn Ma San HOSTC 43 NAF Cơng ty Cổ phần Nafoods Group HOSTC 44 NSC Công ty Cổ phần Giống trồng Trung HOSTC Ƣơng 45 PIT Công ty Cổ phần Xuất nhập Petrolimex 46 SBT Công ty Cổ phần mía đƣờng Thành Thành HOSTC HOSTC Cơng Tây Ninh 47 SCD Công ty Cổ phần Nƣớc Giải khát Chƣơng HOSTC Dƣơng (CDBECO) 48 SSC Công ty Cổ phần Giống trồng miền Nam HOSTC 49 TAC Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tƣờng An HOSTC 50 TS4 HOSTC 51 TSC Công ty Cổ phần Vật tƣ kỹ thuật nông Công ty Cổ phần Thủy sản số nghiệp Cần Thơ HOSTC STT Mã CK Tên công ty Sàn giao dịch 52 VCF Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa HOSTC 53 VHC Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn HOSTC 54 VNH Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật HOSTC 55 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam HOSTC PHỤ LỤC HỒI QUY ROA THEO FEM Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 01/11/16 Time: 22:46 Sample: 2013 2015 Cross-sections included: 61 Total panel (unbalanced) observations: 165 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C SIZE_SALE TAN ERR DAR GROWTH GDP R FL IR RETURN 0.357260 -0.072277 -0.175406 0.235434 -0.248025 4.83E-09 4.685150 2.390039 5.888035 -0.019843 -0.170875 185499.5 0.076976 0.136416 0.140445 0.104185 3.28E-08 1472269 870559.3 192035.1 0.070342 0.055086 1.93E-06 -0.938952 -1.285815 1.676342 -2.380624 0.147353 3.18E-06 2.75E-06 3.07E-05 -0.282091 -3.101979 0,0040 0.3502 0.2017 0.0970 0.0193 0.8832 0,8944 0,9020 0,8601 0.7785 0.0025 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.659934 Mean dependent var 0.075265 0.406694 S.D dependent var 0.089010 Akaike info criterion 0.115558 -1.702181 0.744741 Schwarz criterion 211.4300 F-statistic -0.365684 2.605958 2.936541 Prob(F-statistic) 0.000008 PHỤ LỤC HỒI QUY ROA THEO REM Dependent Variable: ROA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 01/11/16 Time: 22:55 Sample: 2013 2015 Cross-sections included: 61 Total panel (unbalanced) observations: 165 Swamy and Arora estimator of component variances Variable C SIZE_SALE TAN ERR DAR GROWTH GDP R FL RETURN IR Coefficient Std Error -0.073257 0.044964 -0.036412 -0.242952 -0.242176 -1.14E-08 0.847675 0.873505 5.587702 -0.091469 -0.063387 311299.3 0.013562 0.059037 0.088493 0.037603 2.41E-08 2470714 1460944 322267.1 0.019996 0.021967 t-Statistic Prob -2.35E-07 3.315565 -0.616757 2.745444 -6.440322 -0.473287 3.43E-07 5.98E-07 1.73E-05 -4.574260 -2.885605 0,0020 0.0011 0.5383 0.0068 0.0000 0.6367 0,9201 0,8020 0,8502 0.0000 0.0045 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.025601 0.088540 Rho 0.0772 0.9228 Weighted Statistics R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.383595 Mean dependent var 0.067323 0.343568 S.D dependent var 0.087949 Sum squared resid 9.583562 Durbin-Watson stat 0.000000 0.108552 1.191205 1.889861 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH HAUSMAN ĐỂ LỰA CHỌN ROA THEO FEM HAY REM Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 22.000234 Test Summary Cross-section random Prob 0,0842 * Cross-section test variance is invalid Hausman statistic set to zero Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob 0.005679 0.014928 0.011686 0.009326 0.000000 61044293846 65.9994 21343577674 45.8244 0.002603 0.004413 0.1198 0.2553 0.9446 0.9517 0.4599 SIZE_SALE TAN ERR DAR GROWTH -0.072277 -0.175406 0.235434 -0.248025 0.000000 0.044964 -0.036412 0.242952 -0.242176 -0.000000 GDP 49.826755 0.847675 R RETURN IR 29.082466 -0.170875 -0.019843 0.873505 -0.091469 -0.063387 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 01/20/17 Time: 23:01 0.2241 0.1213 0.1196 0.5122 Sample: 2013 2015 Cross-sections included: 61 Total panel (unbalanced) observations: 165 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C SIZE_SALE TAN ERR DAR GROWTH GDP R FL RETURN IR -5.330386 -0.072277 -0.175406 0.235434 -0.248025 4.83E-09 49.82675 29.08247 19.00201 -0.170875 -0.019843 4.872435 0.076570 0.135697 0.139704 0.103635 3.26E-08 38.06113 22.87146 20.86820 0.054795 0.069971 -1.093988 -0.943937 -1.292637 1.685235 -2.393253 0.148134 1.309124 1.271561 1.007886 -3.118436 -0.283587 0.2767 0.3476 0.1993 0.0952 0.0187 0.8826 0.1936 0.2066 0.1202 0.0024 0.7773 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.659934 Mean dependent var 0.075265 0.412939 S.D dependent var 0.088540 Akaike info criterion 0.115558 -1.714303 0.744741 Schwarz criterion 211.4300 F-statistic -0.396629 2.671851 2.936541 Prob(F-statistic) 0.000005 ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ PHƢỢNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN... Việt Nam? - kinh doanh doanh nghiệp? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣơng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết Sàn chứng khoán Việt. .. doanh doanh nghiệp - Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài xác định nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết Sàn chứng khoán Việt Nam Đồng thời kết nghiên cứu chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn