Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại sở tài chính tỉnh đăk nông

128 22 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:10

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN KIM PHONG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐĂK NƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN KIM PHONG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐĂK NƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu, liệu kết đưa luận văn trung thực nội dung luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Ngƣời cam đoan Nguyễn Kim Phong MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 11 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 11 1.1.1 Khái niệm vai trò NSNN 11 1.1.2 Phân cấp NSNN 13 1.1.3 Thu NSNN 18 1.1.4 Chi NSNN 18 1.2 QUẢN LÝ CHI NSNN 20 1.2.1 Khái niệm quản lý chi NSNN 20 1.2.2 Nội dung công tác quản lý chi NSNN 21 1.2.3 Phƣơng thức quản lý chi NSNN 27 1.2.4 Tiêu chí đánh gía kết cơng tác quản lý chi NSNN Sở tài 29 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý chi NSNN 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐĂK NÔNG 36 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐĂK NƠNG 36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 36 2.1.2 Cơ cấu máy tổ chức 37 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 39 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐĂK NÔNG TRONG GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 44 2.2.1 Thực trạng thực nội dung công tác quản lý chi NSNN Sở Tài Đak Nơng 44 2.2.2 Kết công tác quản lý chi NSNN Sở tài Đăk Nơng 64 2.2.3 Những hạn chế công tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng 74 2.2.4 Nguyên nhân hạn chế 77 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ TÀI CHÍNH ĐAK NƠNG 86 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC GIAI ĐOẠN 2017 -2020 VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐẾN NĂM 2025 86 3.1.1 Phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh 86 3.1.2 Định hƣớng công tác quản lý chi NSNN 87 3.1.3 Định hƣớng công tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nông 88 3.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐĂK NƠNG 89 3.2.1.Khuyến nghị Sở tài Đak Nông 89 3.2.2 Khuyến nghị với Bộ Tài Chính phủ 100 3.2.3 Khuyến nghị Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông .101 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT NSNN : Ngân sách nhà nƣớc KT-XH : Kinh tế - xã hội NS : Ngân sách GTGT : Giá trị gia tăng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình lập dự tốn chi NS giai đoạn 2014-2016 49 2.2 Tình hình lập dự tốn chi NS tỉnh Đăk Nơng giai đoạn 2014-2016 64 2.3 Tình hình chi NSNN tỉnh Đăk Nơng giai đoạn 20142016 65 2.4 Cơ cấu chi NS tỉnh Đăk Nông lập dự toán 67 2.5 Cơ cấu chi NSNN tỉnh Đăk Nơng rong cơng tác chấp hành dự tốn giai đoạn 2014-2016 68 2.6 Tình hình thực chi NS so với dự tốn chi NS 70 2.7 Kinh phí tiết kiệm thu nhập bình quân tăng thêm từ việc thực chế độ tự chủ 72 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ Cơ cấu tổ chức máy Trang 37 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Cơ cấu dự toán chi NSNN 68 2.2 Cơ cấu chi NSNN chấp hành dự toán 69 104 KẾT LUẬN Quản lý chi NSNN phải nhằm đảm bảo thực có hiệu việc phân bổ NS theo thứ tự ƣu tiên phát triển KT-XH Thực quản lý chi NSNN điều kiện nguồn lực tài cho phát triển KT-XH hạn chế vấn đề phân bổ quản lý có hiệu đặt yêu cầu phải thực giải pháp để thúc đẩy trình quản lý chi NSNN phát triển quy mơ chất lƣợng, giải pháp nâng cao hiệu chi NSNN vấn đề quan trọng Ở nƣớc ta, đẩy mạnh cải cách lĩnh vực cơng nói chung quản lý chi NSNN nói riêng với đóng góp khơng thể phủ nhận, song vấn đề mẻ Cho đến nay, chƣa có nhiều cơng trình nghiên cứu tập trung tập trung đánh giá công tác quản lý chi NSNN địa phƣơng, cho dù có khơng nghiên cứu đánh giá chi NSNN, đánh giá cấu chi đổi quy trình quản lý chi NS nói chung Nội dung việc gắn kết kế hoạch, chiến lƣợc với nguồn lực tài cơng mà mục đích cuối quản lý chi NSNN đƣợc phổ biến Việt Nam thơng qua số dự án, điển hình dự án cải cách quản lý tài cơng Ngân hàng giới tài trợ cho Bộ Tài Tuy nhiên, nội dung hồn tồn mang tính lý thuyết giới hạn phạm vi quốc gia Trong bối cảnh nhƣ vậy, với đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng” cố gắng tổng qt cách có hệ thống nội dung quản lý chi NSNN nói chung áp dụng khung phân tích vào đánh giá khái quát thực trạng quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng Qua phân tích, đánh giá cho thấy, cơng tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng ngày đƣợc hồn thiện Tuy nhiên, 105 nhiều hạn chế nhƣ phân bổ NS dàn trải, ngắn hạn, chƣa dựa ƣu tiên chiến lƣợc phát triển KT-XH Định mức phân bổ chi NSNN đƣợc xây dựng chƣa khoa học, không gắn liền với tầm nhìn phát triển KT-XH trung hạn Còn giữ cách lập dự toán chi NSNN theo yếu tố đầu vào, hiệu việc sử dụng NSNN chƣa đƣợc quan tâm nhiều Trên sở tổng hợp lý luận phân tích thực trạng, luận văn đề xuất nhóm giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng, thực mục tiêu đƣa Đăk Nông trở thành tỉnh phát triển toàn diện KT-XH DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Báo cáo dự tốn thu, chi ngân sách tỉnh Đăk Nơng từ năm 2014 đến 2016 [2] Báo cáo toán thu, chi ngân sách tỉnh Đăk Nông từ năm 2014 đến 2016 [3] Bộ Tài (2003), Luật Ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội [4] Phan Thu Cúc (2002), Đổi chế quản lý tài đơn vị hành nghiệp hưởng thụ nguồn ngân sách Nhà nước, Nxb Tài chính, Hà Nội [5] Phạm Đình Cƣờng (2004), hân cấp lĩnh vực tài – ngân sách Việt Nam, Tài chính, Hà Nội [6] Dƣơng Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình Quản lý tài cơng, Nxb Tài chính, Hà Nội [7].Nguyễn Ngọc Hải (2008), Hoàn thiện chế chi NSNN cho việc cung ứng hàng hố cơng cộng Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế [8].Trần Xuân Hải, (2010) "Tăng cường công tác quản lý tài cơng Việt Nam điều kiện nay", Đề tài cấp Bộ - Bộ Tài [9] Bùi Thị Mai Hồi (2007), Cân đổi ngân sách nhà nước Việt Nam kinh tế thị trƣờng, Nxb Đại học quôc gia, Tp HCM [10] Nguyễn Ngọc Hùng (2006), Quản lý ngân sách nhà nước, Nxb Thông kê, Hà Nội [11] Trần Văn Lâm (2009), Hoàn thiện quản lý chi NSNN nhằm th c đẩy phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Luận án tiến sỹ kinh tế [12] Luật kế tốn (2006), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [13] Lê Chi Mai (2006), hân cấp ngân sách nhà nước Việt Nam - thực trạng giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [14] Dƣơng Thị Bình Minh (2005), “Quản lý chi tiêu cơng Việt Nam Thực trạng giải pháp”, NXB Tài chính, Hà Nội [15] Hoàng Thị Thúy Nguyệt (2008), “Quản lý ngân sách theo kết đầu khả ứng dụng Việt Nam”, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội [16] Hoàng Thị Thúy Nguyệt (2009), “Đổi lập dự toán ngân sách theo kế hoạch chi tiêu trung hạn”, Tạp chí nghiên cứu Tài kế tốn, số 12 (77) [17] Nguyễn Xuân Thu (15/7/2010), “Tăng cường quản lý chi NSNN theo kết đầu Việt Nam”, Tạp chí Thị trƣờng tài tiền tệ, số 14 (311) [18] Sử Đình Thành (2005), “Vận dụng phương thức lập ngân sách theo kết đầu quản lý chi NSNN Việt Nam”, Nxb Tài chính, Hà Nội [19].Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hồi (2012), “Xây dựng hệ thống giám sát đánh giá chi NSNN dựa kết Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế, (258) [20] Uỷ ban nhân tỉnh Đăk Nông (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Nông đến năm 2020, Đăk Nông Website [21] http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/ttbt/r/m/thd/thd_chitiet?dDocN ame=MOFUCM083676&dID=85959&_afrLoop=102866782294446 90#!%40%40%3FdID%3D85959%26_afrLoop%3D1028667822944 4690%26dDocName%3DMOFUCM083676%26_adf.ctrl- state%3D13yi6fd4bu_4, 24/5/2017 [22] http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl ass_id=2&mode=detail&document_id=184949, 24/5/2017 [23] http://www.sav.gov.vn/4515-1-ndt/7-giai-phap-dieu-hanh-nsnn-nam2016.sav, 01/6/2017 [24] http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/su-kien-tai-chinh/nhung-buocchuyen-lon-trong-dieu-hanh-ngan-sach-nha-nuoc-68183.html, ngày 01/5/2017 [25] http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/kinhnghiem-quan-ly-ngan-sach-cua-mot-so-nuoc-73415.html, 02/6/2017 [26] http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/kinhnghiem-quan-ly-ngan-sach-cua-mot-so-nuoc-73415.html, 02/6/2017 ... hội tỉnh 86 3.1.2 Định hƣớng công tác quản lý chi NSNN 87 3.1.3 Định hƣớng công tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng 88 3.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN... công tác quản lý chi NSNN Sở tài Đăk Nơng 64 2.2.3 Những hạn chế công tác quản lý chi NSNN Sở Tài tỉnh Đăk Nơng 74 2.2.4 Nguyên nhân hạn chế 77 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN... quản lý chi NSNN Sở tài gì? - Tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý chi NSNN Sở tài gì? - Những nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc - Thực trạng công tác quản lý chi ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại sở tài chính tỉnh đăk nông , Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại sở tài chính tỉnh đăk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn