Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực quảng nam – đà nẵng

111 27 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:10

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HỒ THỊ MỸ LÝ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦUTẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC QUẢNG NAM- ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐàNẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HỒ THỊ MỸ LÝ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦUTẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC QUẢNG NAM- ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng ĐàNẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu: Câu hỏi nghiên cứu: Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Bố cục luận văn: 8.Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 1.1.1 Ngân hàng phát triển 1.1.2 Tín dụng Ngân hàng Phát triển 11 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 15 1.2.1 Rủi ro tín dung 15 1.2.2 Đặc điểm cho vay dự án đầuNgân hàng Phát triển .17 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay dự án đầu tƣ NHPT 20 1.3 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU 21 1.3.1 Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay dự án đầu tƣ 21 1.3.2.Tiêu chí đánh giá hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay dự án đầu 30 1.3.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay dự án đầu 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG .37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦUTẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG 38 2.1.KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VDB VÀ CHI NHÁNH NHPT KHU VỰC QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG 38 2.1.1 Sự hình thành phát triển 38 2.1.2 Tổng quan Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Khu vực Quảng Nam Đà Nẵng 40 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦUTẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU VỰC QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG 46 2.2.1 Bối cảnh chung đặc điểm hoạt động chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đà Nẵng (nay chi nhánh Khu vực Quảng Nam Đà Nẵng) 46 2.2.2 Tổ chức hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh 47 2.2.3 Các biện pháp mà Chi nhánh triển khai công tác KSRRTD cho vay dự án đầunăm qua 47 2.2.4 Kết hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay dự án đầuchi nhánh thời gian qua 51 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦUTẠI CHI NHÁNH 56 2.3.1 Những mặt làm đƣợc 56 2.3.2 Những tồn cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay dự án đầuChi Nhánh 57 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG .68 CHƢƠNG GIẢI PHÁPHỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁNĐẦU TƢ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG 69 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH KHU VỰCQUẢNG NAM ĐÀ NẴNG 69 3.1.1 Định hƣớng phƣơng châm chiến lƣợc hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam 69 3.1.2 Định hƣớng NHPT Chi nhánh Khu vực Quảng Nam Đà Nẵng 71 3.1.3 Định hƣớng hồn thiện kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay dự án đầuNgân hàng Phát triển Chi nhánh Khu vực Quảng Nam Đà Nẵng 72 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦUTẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHU VỰC QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG 73 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định 74 3.2.2 Tăng cƣờng giám sát khoản vay quản lý tín dụng 75 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng công tác kiểm tra nội hoạt động tín dụng 76 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng cán trực tiếp phụ trách tín dụng 77 3.2.5 Hồn thiện công tác định giá giám sát tài sản bảo đảm tiền vay 78 3.2.6 Xây dựng hệ thống thơng tin phòng ngừa rủi ro 78 3.2.7 Tích cực vận dụng biện pháp kỹ thuật nhằm chuyển giao rủi ro 79 3.2.8 Đa dạng hóa cho vay nhằm phân tán rủi ro tín dụng xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng 79 3.3 KIẾN NGHỊ 80 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành 80 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nƣớc .84 3.3.3 Kiến nghị với doanh nghiệp vay vốn VDB 85 3.3.4 Kiến nghị NHPT Việt Nam 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG .90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TAIF (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu CBTD CN Ý nghĩa Cán tín dụng Chi nhánh ĐBTV Đảm bảo tiền vay DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc DPRR Dự phòng rủi ro ĐTPT ĐầuPhát triển KSRRTD NH Kiểm soát rủi ro tín dụng Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHPT Ngân hàng Phát triển NHPTVN Ngân hàng Phát triển Việt Nam NHTM Ngân hang Thƣơng mại NSNN Ngân sách Nhà nƣớc ODA Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức PATC, PATN Phƣơng án tài chính, Phƣơng án trả nợ QTRRTD RRTD TD Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Tín dụng TDĐT Tín dụng đầu tƣ TDNN Tín dụng Nhà nƣớc TDXK Tín dụng xuất VDB Ngân hàng Phát triển Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hìnhgiải ngân thu nợ gốc dự án đầuchi nhánh 42 2.2 Tình hình cho vay TDXK cho vay ODA chi nhánh 45 2.3 tình hình thu nợ gốc nợ lãi dự án đầuchi nhánh 51 2.4 Tỷ lệ dƣ nợ từ nhóm đến nhóm cho vay dự án đầu tƣ 52 2.5 Cơ cấu nhóm nợ cho vay dự án đầuchi nhánh 53 2.7 Tình hình nợ xấu dự án đầuchi nhánh 54 2.8 Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay đầu tƣ qua năm 2013-2016 54 2.9 Tình hình lãi treo chi nhánh 55 87 thực,công nắm bắt, cập nhập, theo dõi thƣờng xuyên nghị định thông tƣ c Thiết lập hệ thống cảnh báo phòng ngừa rủi ro: NHPT nên xây dựng hệ thống phòng ngừa RRTD, dựa báo cáo phân tích, dự báo thị trƣờng dựa phƣơng pháp dự báo định lƣợng có kiểm định chuyên gia ngành hàng, theo dõi sát thị trƣờng nƣớc quốc tế để thông báo cho Chi nhánh kịp thời NHPT nên thành lập phòng Xử lý nợ xấu trực thuộc Trung tâm Xử lý nợ nhằm tập trung giúp Chi nhánh hƣớng xử lý khoản nợ có vấn đề có báo cáo dấu hiệu rủi ro xảy Chi nhánh Tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro, có chế quản lý giám sát đặc biệt, hiệu khoản vay dự án đầu tƣ lớn d Chính sách khách hàng quan hệ đối ngoại Trong điều kiện nhƣ nay, ƣu đãi lãi suất ngày giảm thay vào chất lƣợng phục vụ, sách khách hàng cơng tác quảng bá hình ảnh ngày đóng vai trò quan trọng Vì thế, Ngân hàng Phát triển trọng đến việc xây dựng sách chăm sóc khách hàngdụ nhƣ hàng năm tổ chức hội nghị khách hàng để có dịp trao đổi lắng nghe ý kiến đóng góp khách hàng; Trên sở đó, có điều chỉnh thích hợp NHPT cần có chế ƣu đãi thiết thực, gắn liền với lợi ích khách hàng để khuyến khích khách hàng lớn, truyền thống, uy tín quan hệ tín dụng vay vốn NHPT nhƣ chế ƣu đãi mức bảo đảm tiền vay, mức vốn duyệt vay…, NHPT cần có hoạt động tăng tính giao lƣu, gắn kết với khách hàng, tạo niềm tin hiểu biết bên Bên cạnh NHPT nên xây dựng phận chuyên trách marketing Hội sở để xây dựng thực chiến lƣợc hoạt động marketing 88 quảng bá hình ảnh Một mục tiêu hoạt động nâng cao độ nhận biết Ngân hàng Phát triển cộng đồng doanh nhiệp nói chung cộng đồng doanh nghiệp xuất nói riêng, thực tế nay, nói đến Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) thƣờng doanh nhiệp nhầm lẫn với số NHTM khác nhƣ Ngân hàng đầuphát triển (BIDV) hay Ngân Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Agribank) Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tuyên truyền nghiệp vụ tín dụng đầu tƣ Nhà nƣớc với mục tiêu giúp doanh nghiệp có hiểu biết đầy đủ sách tín dụng đầu tƣ nhà nƣớc e Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Đầu tƣ mạnh công nghệ thông tin để nâng cao chất lƣợng thẩm định, phân tích tín dụng chia sẻ thơng tin tín dụng tồn hệ thống; xây dựng hệ thống thông tin liên tục cập nhật nhà nhập khẩu, thị trƣờng nhập khẩu… Từng bƣớc đại hóa cơng nghệ thông tin, trang bị đầy đủ nâng cấp trang thiết bị mạng, truyền thông phục vụ cơng tác, đảm bảo thơng tin đầy đủ, xác kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý ngày cao Hoàn thiện, nâng cấp đƣa vào ứng dụng rộng rãi phần mềm ứng dụng phục vụ mặt nghiệp vụ, đặc biệt nghiệp vụ tín dụng theo hƣớng khai thác chung để thuận tiện công tác báo cáo thống kê, khai thác số liệu phục vụ điều hành hoạt động toàn hệ thống f Phân loại nợ quản lý rủi ro Đổi hoạt động tín dụng Nhà nƣớc theo thông lệ quốc tế cam kết Việt Nam hội nhập quốc tế lĩnh vực tài chính-Ngân hàng Vì quản lý rủi ro cho vay đầu tƣ nhƣ nghiệp vụ cấp tín dụng khác VDB phải đƣợc thực phù hợp với thông 89 lệ quốc tế, mà trƣớc hết quy định phân loại nợ vay, chế độ trích lập sử dụng dự phòng Đối với dƣ nợ, VDB cần thực theo tiêu chí xếp hạng phân loại nợ NHNN Việt Nam theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng nhằm đối phó với rủi ro khơng thu đƣợc nợ Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng phải bảo đảm đủ nguồn để xử lý rủi ro (dự phòng chung dự phòng cụ thể) NHPTVN cần nghiên cứu ban hành Quy trình xử lý rủi ro khoản nợ xấu, có quy định cụ thể biện pháp điều kiện thực phân cấp xử lý rủi ro NHPTVN cần đẩy nhanh trình xử lý nợ xấu nhiều biện pháp khác để khai thác tối đa nguồn thu từ khoản nợ gặp rủi ro Làm tốt cơng tác giúp NHPTVN kiểm sốt rủi ro tín dụng giảm thiểu tổn thất tài sản cho NHPT Mục tiêu NHPTVN tự chủ mặt tài Do vậy, NHPT cần phải sử dụng sách trích lập DPRR thích hợp để đối phó với rủi ro khơng thu đƣợc nợ bên cạnh việc đẩy nhanh trình xử lý nợ xấu nhiều biện pháp khác nhằm khai thác tối đa nguồn thu từ khoản nợ gặp rủi ro 90 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng luận văn tác giả đƣa định hƣớng phƣơng châm hoạt động NHPT- Chi nhánh Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng Những định hƣớng hoàn thiện kiểm soát RRTD cho vay dự án đầuTừ bất cập chế cho vay; nguyên nhân, hạn chế q trình thực thi sách tín dụng Nhà nƣớc, tác giả đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay dự án đầuChi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam Đà Nẵng 91 KẾT LUẬN Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, ngân hàng đối mặt với rủi ro cho vay Ngân hàng khơng thể loại bỏ hồn tồn rủi ro mà chấp nhận mức định Đối với Ngân hàng Phát triển việc cho vay dự án đầu tƣ vừa có nội dung kinh tế vừa có nội dung xã hội trị Sự kết hợp hài hồ lợi ích kinh tế, trị, xã hội Nhà nƣớc Tuy nhiên trình triển khai thực sách tín dụng Nhà nƣớc bộc lộ khơng tồn tại, vƣớng mắc dẫn đến hiệu đầu tƣ vốn tín dụng Nhà nƣớc chƣa cao, gặp nhiều rủi ro, việc quản lý bảo đảm an tồn vốn gặp nhiều khó khăn thử thách Vì vậy, việc đề giải pháp nhằm kiểm soát đƣợc rủi ro cho vay dự án đầu tƣ để việc sử dụng vốn tín dụng Nhà nƣớc đảm bảo an toàn, hiệu Tác giả hy vọng rằng, với nhóm giải pháp chủ yếu đƣợc trình bày luận văn, đƣợc vận dụng vào thực tiễn, việc thực thi sách tín dụng Nhà nƣớc NHPTVN nói chung NHPTVN - Chi nhánh Khu Vực Quảng Nam Đà Nẵng nói riêng đạt hiệu cao hơn, chất lƣợng tín dụng đƣợc cải thiện kiểm sốt đƣợc rủi ro tín dụng 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Báo cáo kết kinh doanh bốn năm 2013, 2014, 2015, 2016 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đà Nẵng (nay chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng) [2] GS.TS Lê Văn Tƣ, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, 2005 [3] Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 tín dụng đầutín dụng xuất Nhà nƣớc [4] Nguyễn Thị mùi (2011), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài [5] PGS.TS Lâm Chí Dũng (2012), Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại, Trƣờng Đại học kinh tế Đà Nẵng [6] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, "Về việc ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý RRTD hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng", ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN Việt Nam [7] Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 Thủ tƣớng Chính phủ việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam [8] Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 03/9/2015 Thủ tƣớng Chính phủ việc Ban hành điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam [9] Quyết định số 2619/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Đề án xử lý nợ xấu tín dụng đầu tƣ, tín dụng xuất Nhà nƣớc Ngân hàng Phát triển Việt Nam [10] Tạp chí Hỗ trợ phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam 93 [11] Thông tƣ số 111/2007/TT-BTC ngày 12 / 9/2007về hƣớng dẫn thực Quy chế quản lý tài Ngân hàng phát triển Việt Nam Trang Web: http://vdb.gov.vn http://tailieu.vn ... TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ẦU TƢ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG 69 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH KHU VỰCQUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG ... RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHU VỰC QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG 46 2.2.1 Bối cảnh chung đặc điểm hoạt động chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đà Nẵng. .. dụng cho vay dự án đầu tƣ Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng 72 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực quảng nam – đà nẵng , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực quảng nam – đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn