Hoàn thiện công tác kế toán tại cục hải quan thành phố đà nẵng

123 27 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:10

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ THỊ MINH TÂM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ THỊ MINH TÂM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣờ ƣớng n o ọ : PGS TS Đoàn Ngọ P Đà Nẵng - Năm 2017 An LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Võ T ị M n Tâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP .7 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP .7 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại đơn vị hành nghiệp 1.1.2 Đặc điểm kế tốn đơn vị hành nghiệp 1.1.3 Nhiệm vụ kế tốn hành nghiệp 10 1.2 CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ HCSN 11 1.2.1 Lập dự toán thu chi: 11 1.2.2 Cơng tác kế tốn số phần hành chủ yếu 17 1.2.3 Hệ thống báo cáo kế toán 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG .33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cục Hải quan TP Đà Nẵng 34 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quảnCục Hải quan TP Đà Nẵng .34 2.1.3 Đặc điểm tổ chức kế toán Cục Hải quan TP Đà Nẵng 36 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG 42 2.2.1 Lập dự toán Cục Hải quan TP Đà Nẵng 42 2.2.2 Kế toán số phần hành chủ yếu 47 2.2.3 Hệ thống báo cáo kế toán Cục Hải quan TP Đà Nẵng 52 2.2.4 Đánh giá cơng tác kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG .58 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐNTẠI CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG 59 3.1 YÊU CẦU VÀ CƠ SỞ HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG 59 3.1.1 u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng 59 3.1.2 Cơ sở việc hồn thiện cơng tác kế toán Cục Hải quan TP Đà Nẵng 63 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG 63 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn 63 3.2.2 Hoàn thiện kế toán số phần hành chủ yếu 67 3.2.3 Hồn thiện ứng dụng cơng nghệ thơng tin cơng tác kế tốn 70 3.2.4 Hồn thiện báo cáo kế toán .71 KẾT LUẬN CHƢƠNG .81 KẾT LUẬN 82 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ (Bản s o) KIỂM DUYỆT VỀ HÌNH THỨC LUẬN VĂN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ v ết tắt D ễn g ả BCQT : Báo cáo toán BCTC : Báo cáo tài BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CNTT : Công nghệ thông tin KP : Kinh phí KTQT : Kế tốn quản trị NSNN : Ngân sách Nhà nƣớc TK : Tài khoản TP : Thành phố TSCĐ : Tài sản cố định XNK : Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Dự toán NSNN năm 2016 44 2.2 Dự tốn thu, chi nguồn lệ phí hải quan năm 2016 cho Cục Hải quan TP Đà Nẵng 45 3.1 Lập dự toán Cục Hải quan TP Đà Nẵng 66 3.2 Báo cáo tình hình sử dụng nguồn thu 77 3.3 Báo cáo tình hình thực tiêu dự toán 79 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số ệu sơ đồ Tên sơ đồ 2.1 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính Trang 41 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết củ đề tài Các đơn vị hành hoạt động nguồn kinh phí nhà nƣớc cấp từ nguồn kinh phí khác nhƣ thu phí, lệ phí Do đó, để quản lý chủ động khoản chi tiêu mình, hàng năm đơn vị hành phải lập dự tốn cho khoản chi tiêu Trên sở dự toán đƣợc duyệt, NSNN (NSNN) cấp kinh phí cho đơn vị Chính vậy, kế tốn khơng quan trọng thân đơn vị mà quan trọng NSNN Trong trình hoạt động, đơn vị phải có trách nhiệm chấp hành quy định Luật NSNN, Luật Kế toán, tiêu chuẩn định mức, quy định chế độ kế toán Nhà nƣớc ban hành Vì thế, cơng tác kế tốn đơn vị hành phải đảm bảo đƣợc tính thống kế toán yêu cầu quản lý nhà nƣớc đơn vị; đảm bảo thống nội dung, phƣơng pháp kế toán với chế độ kế toán hành Nhà nƣớc; đảm bảo phù hợp với đặc thù đơn vị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng quan hành chính, trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức tổ chức thực pháp luật Nhà nƣớc Hải quan địa bàn TP Đà Nẵng Là đơn vị dự toán cấp III, cấp cuối dự toán Ngân sách, chịu lãnh đạo trực tiếp tài quan hệ cấp phát kinh phí Tổng cục Hải quan Cục Hải quan TP Đà Nẵng trực tiếp sử dụng kinh phí ngân sách, chấp hành sách chi tiêu, hạch tốn, tổng hợp chi tiêu kinh phí báo cáo lên Tổng cục Hải quan Cơng tác kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng đƣợc tuân thủ theo chế độ kế tốn đơn vị hành nghiệp, nhƣng đặc thù riêng ngành nên công tác kế tốn có số vấn đề bất cập cần phải xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Xuất phát từ thực tế trên, phạm vi nghiên cứu luận văn thạc sĩ, tác giả chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng” làm đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu Luận văn chọn lọc hệ thống hoá vấn đề cơng tác kế tốn đơn vị hành nghiệp; khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kế toán Cục Hải quan TP Đà Nẵng, từ rút mặt đạt đƣợc tồn tại, hạn chế; đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kế toán Cục Hải quan TP Đà Nẵng Đố tƣợng phạm vi nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu cơng tác kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi Cục Hải quan TP Đà Nẵng, với thực trạng công tác kế toán số liệu nghiên cứu năm 2016, Luận văn tập trung nghiên cứu cơng tác lập dự toán thu, chi NSNN, kế toán số phần hành nhƣ kế tốn nguồn kinh phí, kế tốn chi kinh phí, kế tốn TSCĐ, kế tốn toán hệ thống báo cáo kế toán P ƣơng p áp ng ên ứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu tình đơn vị Phƣơng pháp mơ tả, giải thích đƣợc sử dụng để tổng hợp giải thích nội dung có liên quan thực trạng cơng tác kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng Phƣơng pháp suy luận đƣợc áp dụng để lập luận, phân tích thực trạng nhằm bất cập làm sở đƣa giải pháp thích hợp, áp dụng để hồn thiện cơng tác kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng Thông tin, số liệu đƣợc thu thập phục vụ cho việc phân tích, đánh giá bao gồm liệu sơ cấp liệu thứ cấp Cục Hải quan TP Đà Nẵng năm 2016 Bố cụ đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục 10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰ HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DỰ TỐN Đơn vị tính:Đồng TT C ỉ t A B Tổng số ỳ Hoạt động quản lý àn ín n nƣớ ( oản 463) C t n toán n ân quản lý hành 1.1 Chi tốn cá nhân Dự tốn Tỷ trọng Số t ền (%) 132.240.723.618 A Tiền lƣơng Tiền công trả cho lao động thƣờng xuyên theo hợp đồng Phụ cấp lƣơng Tiền thƣởng Phúc lợi tập thể 100 T ự tế Tỷ trọng Số t ền (%) 123.930.784.232 99,97 132.206.123.618 77.424.796.276 15.292.931.759 323.680.500 14.804.146.065 751.928.000 10.733.072.924 100 8.309.939.386 99,97 8.306.339.386 93,72 62,47 -16.010.724 99,98 123.899.784.232 58,56 77.440.807.000 C ên lệ Số t ền Tỷ lệ (%) TT C ỉ t A B Dự toán Tỷ trọng Số t ền (%) Các khoản đóng góp T ự tế Tỷ trọng Số t ền (%) C ên lệ Số t ền Tỷ lệ (%) 4.281.524.008 Các khoản toán khác cho cá nhân 22.398.831.262 1.2 Quản lý hành Thanh tốn dịch vụ cơng cộng 2.020.385.545 Vật tƣ văn phòng 1.029.797.079 Thơng tin, tun truyền, liên lạc 517.884.466 Hội nghị 73.941.000 Cơng tác phí 1.401.215.700 Chi phí thuê mƣớn 1.146.138.210 1.3 Chi đào tạo, bồi dƣỡng 1.3 Chi nhiệm vụ chun mơn đặc thù Phòng chống bn lậu (Nhiên liệu tàu thuyền, bảo hiểm tàu thuyền) Chi tun truyền có tính chất tồn ngành 1.075.571.000 1.916.737.136 96.073.000 151.603.500 813.134.725 -262.436.275 75,60 636.990.033 1.279.747.103 33,23 -96.073.000 0,00 -28.513.500 81,19 123.090.000 TT C ỉ t A B Chi thuê bao đƣờng truyền, trì Website Chi nhiệm vụ đặc thù lực lƣợng kiểm soát Hải quan Khác C mu sắm, sử ữ tà sản, tr ng t ết bị ện đạ oá sở vật ất Sử ữ tà sản Dự toán Tỷ trọng Số t ền (%) T ự tế Tỷ trọng Số t ền (%) 30.212.796 C ên lệ Số t ền Tỷ lệ (%) -30.212.796 0,00 213.731.468 10.156.278 -203.575.190 4,75 1.425.116.372 503.743.755 -921.372.617 35,35 -604.203.593 97,57 24.831.892.482 18,78 24.227.688.889 2.003.505.540 1.629.486.765 -374.018.775 81,33 8.095.000 - -8.095.000 0,00 Camera 541.371.000 347.394.400 -193.976.600 64,17 Máy soi 1.123.123.724 1.043.243.000 -79.880.724 92,89 330.915.816 238.849.365 -92.066.451 72,18 22.828.386.942 22.598.202.124 -230.184.818 98,99 4.551.474.603 -134.110.238 97,14 18.046.727.521 -96.074.580 99,47 Tàu thuyền Sửa chữa khác Mu sắm tà sản Thiết bị tin học Mua sắm tài sản khác (ngoài nội dung mua sắm từ tiết đến tiết 16) 18.142.802.101 TT C ỉ t A B N ệm vụ xây ựng ( t ết ơng trìn ) Địa điểm Kiểm tra hàng hóa tập trung Cảng Tiên Sa Địa điểm Kiểm tra hàng hóa tập trung Hòa Khánh – Liên Chiểu B Trụ sở Chi cục Hải quan cửa Sân bay quốc tế Đà Nẵng Sửa chữa phòng làm việc Chi cục Hải quan cửa Cảng Đà Nẵng Sửa chữa hạng mục sụt lún phần nền, cải tạo nhà vệ sinh Chi cục Hải quan Khu cơng nghiệp Hòa Khánh Liên Chiểu Sửa chữa đƣờng điện cấp thoát nƣớc đơn vị Lắp đặt đƣờng nƣớc tƣới Trụ sở Những hạng mục phát sinh trụ sở thiết kế C ƣơng trìn mụ t quố g Dự toán Tỷ trọng Số t ền (%) T ự tế Tỷ trọng Số t ền (%) C ên lệ Số t ền Tỷ lệ (%) 20.797.174.309 6.143.941.691 77,19 5.395.966.000 5.357.623.000 -38.343.000 99,29 20.002.100.000 13.997.836.424 6.004.263.576 69,98 800.000.000 732.866.900 -67.133.100 91,61 9.050.000 9.050.000 100,00 15.000.000 14.848.385 -151.615 98,99 9.000.000 4.428.200 -4.571.800 49,20 60.000.000 38.955.400 -21.044.600 64,93 650.000.000 641.566.000 -8.434.000 98,70 31.000.000 -3.600.000 89,60 26.941.116.000 34.600.000 20,37 0,03 Phụ lục 11 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHI PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ Đơn vị tính: Ngàn đồng T ền đ ện TT C ỉ t A B Trụ sở Cục - Chi cục Hải quan quản lý Số t ền 681.781 T ền nƣớ Tỷ lệ (%) 41,34 Số t ền 61.770 Tỷ lệ (%) Văn p òng p ẩm, ụng vụ vệ s n Số t ền Tỷ lệ (%) Tổng ộng Số t ền 5,63 C ên lệ (Tăng, g ảm) Tỷ lệ Số t ền (%) 743.551 202.723 27,3 -18,5 29.360 -18,5 29.360 -6.653 - Đội Kiểm soát Hải quan 1.535 10,1 1.535 -172 10,1 - Đội Kiểm sốt phòng, chống ma túy - Chi cục Kiểm tra sau thơng quan - Phòng Chống bn lậu Xử lý vi phạm - Phòng Tổ chức cán Thanh tra 1.169 64,9 1.169 -2.152 64,9 11.617 22,9 11.617 2.166 22,9 7.136 67,2 7.136 2.867 67,2 5.276 - 27,8 5.276 -2.031 -27,8 10.687 -3,6 10.687 -402 -3,6 4.340 -2,2 4.340 2.046 -2,2 hàng Đầu tƣ, Gia công - Phòng Tài vụ - Quản trị - Phòng Thuế Xuất nhập T ền đ ện TT C ỉ t Số t ền T ền nƣớ Tỷ lệ (%) Số t ền Tỷ lệ (%) - Phòng Giám sát quảnHải quan - Văn phòng - Phòng CNTT Văn p òng p ẩm, ụng vụ vệ s n Số t ền Tỷ lệ (%) Chi cục Hải quan cửa 196.753 -6,78 26.096 217,70 -2,2 4.243 94.648 51,8 94.648 32.295 51,8 2.588 85,3 2.588 1.191 85,3 1.938 56,7 312.967 106.656 34,1 225.946 58.231 90.118 2,2 Cảng Đà Nẵng Chi cục Hải quan cửa Cảng Sân bay quốc tế Đà Nẵng Chi cục Hải quan khu cơng Hòa Khánh – Liên chiểu Chi cục Hải quan khu công Đà Nẵng 182.331 13,71 76.841 -0.06 10.799 33.817 0,82 1.691 C ên lệ (Tăng, g ảm) Tỷ lệ Số t ền (%) -97 -2,2 4.243 - Phòng Quản lý rủi ro Tổng ộng Số t ền 43.615 5,8 25,8 97,03 36.668 -7.5 124.308 37.255 30,0 1,62 16.323 -6,0 51.831 16.629 32,1 ... triển Cục Hải quan TP Đà Nẵng 34 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Cục Hải quan TP Đà Nẵng .34 2.1.3 Đặc điểm tổ chức kế toán Cục Hải quan TP Đà Nẵng 36 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CỤC HẢI QUAN. .. TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG 59 3.1.1 u cầu hồn thiện cơng tác kế toán Cục Hải quan TP Đà Nẵng 59 3.1.2 Cơ sở việc hoàn thiện cơng tác kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng ... cơng tác kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG .58 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐNTẠI CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG 59 3.1 YÊU CẦU VÀ CƠ SỞ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại cục hải quan thành phố đà nẵng , Hoàn thiện công tác kế toán tại cục hải quan thành phố đà nẵng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn