Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty TNHH thương mại trường lộc an tỉnh kon tum

133 65 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:10

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ HUỆ HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH TM TRƢỜNG LỘC AN, TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ HUỆ HOÀN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH TM TRƢỜNG LỘC AN, TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 N ƣờ ƣớn ẫn o ọ PGS TS ĐÀO HỮU HỊA Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả VŨ THỊ HUỆ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu Quan điểm tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu .3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Dự kiến kết nghiên cứu Kết cấu nội dung .4 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN .9 1.1 KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, VAI TRỊ CỦA ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm đánh giá thành tích nhân viên 1.1.2 Mục đích đánh giá thành tích .10 1.1.3 Vai trò đánh giá thành tích nhân viên 14 1.1.4 Các lỗi thƣờng mắc trình đánh giá thành tích nhân viên 16 1.2 NỘI DUNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 17 1.2.1 Xác định mục tiêu việc đánh giá thành tích nhân viên .17 1.2.2 Xác định tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá thành tích .18 1.2.3 Lựa chọn phƣơng pháp đánh giá thành tích nhân viên 22 1.2.4 Xác định đối tƣợng chủ thể tham gia đánh giá thành tích 27 1.2.5 Thời điểm đánh giá thành tích nhân viên 32 1.2.6 Phản hồi kết đánh giá 33 1.2.7 Kiểm soát thay đổi sau đánh giá 35 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 35 1.3.1 Những quy định pháp luật 35 1.3.2 Quan điểm, thái độ Lãnh đạo 36 1.3.3 Bầu văn hóa cơng ty 37 1.3.4 Công đoàn đoàn thể .37 1.3.5 Cơ cấu tổ chức đơn vị 37 1.3.6 Bản thân nhân viên 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH TM TRƢỜNG LỘC AN TỈNH KON TUM 39 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH TM TRƢỜNG LỘC AN TỈNH KON TUM HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 39 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển 39 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 39 2.1.3 Đặc điểm tổ chức, quản lý Công ty 40 2.1.4 Đặc điểm nguồn lực Công ty 42 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty 45 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH TRƢỜNG LỘC AN KON TUM 46 2.2.1 Mục tiêu công tác đánh giá thành tích 46 2.2.2 Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá nhân viên hành 49 2.2.3 Phƣơng pháp đánh giá 51 2.2.4 Đối tƣợng đánh giá 53 2.2.5 Thảo luận kết đánh giá .55 2.2.6 Kiểm soát thay đổi sau đánh giá 56 2.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TRƢỜNG LỘC AN .57 2.3.1 Ƣu điểm 57 2.3.2 Hạn chế 58 2.3.3 Nguyên nhân .59 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH TM TRƢỜNG LỘC AN 61 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 61 3.1.1 Những mục tiêu Công ty 61 3.1.2 Định hƣớng phát triển nguồn nhân lực Công ty thời gian đến 61 3.1.3 Cơ sở thực tiễn đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty 62 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN VỀ CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TRƢỜNG LỘC AN 62 3.2.1 Xây dựng mục tiêu đánh giá thành tích nhân vIên 62 3.2.2 Hồn thiện tiêu chuẩn đánh giá thành tích Cơng ty TNHH Trƣờng Lộc An Kon Tum .64 3.2.3 Hoàn thiện phƣơng pháp đánh giá nhân viên 79 3.2.4 Hoàn thiện đối tƣợng đánh giá 82 3.2.5 Hồn thiện cơng tác phản hồi kết sau đánh giá .84 3.2.6 Đổi công tác giám sát thay đổi sau đánh giá 89 3.2.7 Tăng cƣờng kiến thức cho cấp lãnh đạo Công ty phƣơng pháp đánh giá nhân viên 90 KẾT LUẬN 92 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PR : Public relations - Quan hệ công chúng PGS-TS : Phó giáo sƣ - Tiến sĩ QTKD : Quản trị kinh doanh TS : Tiến sĩ Ths : Thạc sĩ DN : Doanh nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Mục đích việc đánh giá thành tích nhân viên 14 1.2 Các loại tiêu chí đánh giá thành tích 20 1.3 Các đối tƣợng chủ thể tham gia đánh giá thành tích 29 2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty 42 2.2 Đặc điểm tài Cơng ty Trƣờng Lộc An 44 2.3 Kết kinh doanh Công ty giai đoạn 2013-2016 45 2.4 Tiêu chuẩn phân loại thành tích để xét thƣởng 47 2.5 Nhận thức ngƣời lao động mục tiêu đánh giá thành tích 48 2.6 Đánh giá nhân viên tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên Công ty Trƣờng Lộc An 50 2.7 Đánh giá nhân viên việc đƣợc Công ty thơng báo tiêu chuẩn đánh giá thành tích 51 2.8 Đánh giá nhân viên phƣơng pháp đánh giá thành tích 53 2.9 Đánh giá nhân viên chủ thể đánh giá thành tích 54 2.10 Đánh giá nhân viên việc lãnh đạo có thảo luận với họ kết đánh giá thành tích 56 2.11 Đánh giá nhân viên kế hoạch khắc phục hạn chế sau đánh giá thành tích 57 3.1 Tiêu chuẩn kết thực công việc 72 3.2 Trọng số tiêu chuẩn kết thực công việc 73 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.3 Tiêu chuẩn đánh giá dựa lực 74 3.4 Bảng tiêu chí trọng số tiêu chuẩn đánh giá dựa lực 76 3.5 Tiêu chuẩn đánh giá dựa hành vi đặc điểm 76 3.6 Ttrọng số tiêu chuẩn đánh giá dựa hành vi đặc điểm 78 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 2.1 Tên hình Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH TM Trƣờng Lộc An Trang 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Công ty TNHH TM Trƣờng Lộc An (2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo công tác nhân [2] Công ty TNHH TM Trƣờng Lộc An (2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh [3] Công ty TNHH TM Trƣờng Lộc An (2012), Quy chế trả lƣơng ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-TLA ngày 25/01/2012 [4] Công ty TNHH TM Trƣờng Lộc An (2012), Quy chế đánh giá, xếp loại nhân viên Công ty kèm theo Quyết định số 25/QĐ-TLA ngày 25/01/2012 [5] Trần Thị Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà Xuất Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh [6] Đồn Gia Dũng, Đào Hữu Hoà, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Bích Thu (2006), Quản trị nguồn Nhân lực, Nhà Xuất Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh [7] Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2005), Quản trị nhân lực, Nhà Xuất Lao động Xã hội, Hà Nội [8] Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải (2007), Quản trị chiến lƣợc, Nhà Xuất Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh [9] Nguyễn Thanh Hội (2002), Tài liệu Quản trị nguồn nhân lực, Khoa Quản trị kinh doanh, Thành phố Hồ Chí Minh [10] Nguyễn Hữu Thân, (2008), Quản trị nhân sự, Nhà Xuất Lao động Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh ... tiêu đánh giá thành tích 48 2.6 Đánh giá nhân viên tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Trƣờng Lộc An 50 2.7 Đánh giá nhân viên việc đƣợc Công ty thông báo tiêu chuẩn đánh giá thành tích. .. THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TRƢỜNG LỘC AN 62 3.2.1 Xây dựng mục tiêu đánh giá thành tích nhân vIên 62 3.2.2 Hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá thành tích Cơng ty TNHH Trƣờng Lộc An Kon Tum ... 2.8 Đánh giá nhân viên phƣơng pháp đánh giá thành tích 53 2.9 Đánh giá nhân viên chủ thể đánh giá thành tích 54 2.10 Đánh giá nhân viên việc lãnh đạo có thảo luận với họ kết đánh giá thành tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty TNHH thương mại trường lộc an tỉnh kon tum , Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty TNHH thương mại trường lộc an tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn