Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam

94 25 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - NGUYỄN THỊ THANH THANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI TẠI BẢO HIỂM HỘI TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - NGUYỄN THỊ THANH THANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI TẠI BẢO HIỂM HỘI TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã ngành: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Tùng Đà Nẵng - Năm 2017 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BHXH Bảo hiểm hội NLĐ Người lao động SDLĐ Sử dụng lao động DN Doanh nghiệp HCSN Hành nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân NSNN Ngân sách nhà nước MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG LUẬN VỀ BẢO HIỂM HỘICÔNG TÁC QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI 1.1 KHÁI NIỆM VỀ BẢO HIỂM HỘI 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm hội 1.1.2 Đặc điểm BHXH 1.1.3 Ý nghĩa BHXH 1.1.4 Nguyên tắc hoạt động BHXH 1.2 NỘI DUNG QUẢN THU BHXH 10 1.2.1 Khái niệm quản thu BHXH 10 1.2.2 Đặc điểm quản thu BHXH .11 1.2.3 Nội dung quản thu BHXH 12 1.3 CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN THU BHXH 20 1.3.1 Hệ thống sách pháp luật BHXH 21 1.3.2 Cơ quan BHXH 22 1.3.3 Người lao động .24 1.3.4 Tổ chức hay đơn vị SDLĐ 25 1.4 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN THU BHXH 26 1.4.1 Số lượng đơn vị số lao động tham gia BHXH 26 1.4.2 Số thu BHXH theo kế hoạch 26 1.4.3 Quản nợ công tác xử phạt 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI TẠI BẢO HIỂM HỘI TỈNH QUẢNG NAM 27 2.1 GIỚI THIỆU VỀ BHXH TỈNH QUẢNG NAM VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, HỘI TỈNH QUẢNG NAM 27 2.1.1 Giới thiệu BHXH tỉnh Quảng Nam 27 2.1.2 Điều kiện tự nhiên tình hình phát triển kinh tế - hội tỉnh Quảng Nam 29 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI TẠI BẢO HIỂM HỘI TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2014 – 2016 .34 2.2.1 Rà sốt, cụ thể hóa triển khai phổ biến văn quy phạm pháp luật BHXH 34 2.2.2 Tổ chức thực dự toán thu BHXH 35 2.2.3 Tổ chức quản thu BHXH 37 2.2.4 Tổ chức thực quy trình quản thu BHXH 44 2.2.5 Tổ chức kiểm tra, tra BHXH 48 2.3 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU BHXH TẠI BHXH TỈNH QUẢNG NAM 49 2.3.1 Kết mở rộng đối tượng tham gia BHXH .49 2.3.2 Đánh giá kết quản thu BHXH 51 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI TẠI BẢO HIỂM HỘI TỈNH QUẢNG NAM 52 2.4.1 Những kết đạt .52 2.4.2 Những hạn chế 54 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU BHXH TẠI BHXH TỈNH QUẢNG NAM 57 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 57 3.1.1 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản thu BHXH .57 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác quản thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam 59 3.1.3 Mục tiêu hồn thiện cơng tác quản thu BHXH 61 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN THU BHXH TẠI BHXH TỈNH QUẢNG NAM .64 3.2.1 Tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật sách BHXH 64 3.2.2 Hoàn thiện cơng tác lập dự tốn thu BHXH 65 3.2.3 Hồn thiện quy trình tổ chức thực quản thu BHXH cho NLĐ 66 3.2.4 Tăng cường phối hợp tốt với quan có liên quan việc thực sách BHXH cho NLĐ 68 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra BHXH xử nghiêm minh đơn vị nợ đóng BHXH cho NLĐ 72 3.2.6 Hoàn thiện máy nâng cao lực cán quản thu BHXH 73 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình nợ đọng BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam 2014-2016 46 2.2 Tình hình thực kế hoạch kiểm tra BHXH tỉnh Quảng Nam 2014 - 2016 48 2.3 Số lượng đơn vị tham gia BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam 2014-2016 50 2.4 Số lượng lao động tham gia BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam 2014-2016 51 2.5 Tình hình thực kế hoạch thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam 2014-2016 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bảo hiểm hội sách quan trọng hệ thống an sinh hội quốc gia giới BHXH cơng cụ hữu ích Nhà nước việc thực mục tiêu tăng trưởng, ổn định công quản kinh tế vĩ mô Bước vào thời kỳ đổi mới, hoạt động bảo hiểm có bước phát triển, tăng nguồn thu quỹ bảo hiểm hội hàng năm để sử dụng vào nghiệp phát triển kinh tế - hội, đồng thời bảo hiểm hội góp phần đảm bảo chi cho đối tượng hưởng sách, không ngừng nâng cao đời sống, ổn định kinh tế hội Trong năm qua với trình phát triển kinh tế, thành phần kinh tế nước phát triển số lượng chất lượng, cơng tác BHXH có hội tạo địa bàn hoạt động, tăng nguồn thu, mở rộng đối tượng thu khu vực kinh tế Nhà nước mà lan tỏa sang thành phần kinh tế khác Nhận thức người dân BHXH ngày cao, ý thức chấp hành hoạt động BHXH ngày phát triển Tuy nhiên, cơng tác quản BHXH số hạn chế, yếu kém, quản nhà nước BHXH chưa đáp ứng yêu cầu, việc tổ chức thực chế độ, sách BHXH có thiếu sót, tình trạng NLĐ đơn vị SDLĐ vi phạm việc thực BHXH phổ biến nợ trốn đóng BHXH nhiều, Quỹ BHXH quỹ hưu trí, tử tuất có nguy cân đối tương lai gần; tình trạng NLĐ lạm dụng sách BHXH xảy phổ biến Từ thành lập đến nay, BHXH tỉnh Quảng Nam cố gắng nỗ lực phấn đấu công tác quản BHXH nên kết thu năm đạt vượt 100% kế hoạch năm Tuy nhiên kết chưa tương xứng với tiềm tỉnh, bên cạnh mặt tích cực đạt được, công tác quản BHXH bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập nên việc đánh giá thực trạng tìm giải pháp hồn thiện công tác quản thu BHXH vấn đề vô thiết, chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản thu bảo hiểm hội bảo hiểm hội tỉnh Quảng Nam” làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề luận công tác quản thu BHXH - Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 – 2016 - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung công tác quản thu BHXH bao gồm vấn đề gì? Các tiêu chí phản ánh kết cơng tác đó? Nhân tố ảnh hướng đến công tác quản thu BHXH? - Thực trạng công tác quản thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam thời gian qua nào? Những thành công đạt được, hạn chế nguyên nhân? - BHXH tỉnh Quảng Nam cần phải làm để hồn thiện cơng tác quản thu BHXH mình? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu công tác quản thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu BHXH tỉnh Quảng Nam từ năm 2014 đến 2016 72 phép hoạt động kinh doanh nhằm sớm đưa vào đối tượng quản thu để giảm thiểu việc trốn đóng BHXH Phối hợp giữa BHXH với quan Thuế cấp Một vấn đề đặt số lao động quỹ tiền lương doanh nghiệp làm trừ chi phí hợp lương quan Thuế thấp nhiều so với số lao động quỹ tiền lương tham gia BHXH bắt buộc theo luật định Bên cạnh nguyên nhân doanh nghiệp né tránh nghĩa vụ thực sách BHXH cho người lao động theo luật định, có ngun nhân chưa có phối hợp ngành liên quan để thống mặt quản nhà nước lao động, Do vậy, giải pháp đặt cần có phối hợp chặt chẽ quan BHXH quan Thuế cấp, cụ thể thực thủ tục toán với doanh nghiệp, để xác định chi phí tiền lương quan Thuế quy định doanh nghiệp có xác nhận quan BHXH số lao động, quỹ tiền lương tham gia BHXH; bên cạnh cần thực nối mạng máy tính quan Thuế BHXH để chia sẻ thông tin 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra BHXH xử nghiêm minh đơn vị nợ đóng BHXH cho NLĐ Với đặc điểm đơn vị sử dụng lao động có biến động lớn số đơn vị, số lao động tham gia BHXH có nhiều doanh nghiệp né tránh tham gia BHXH; cần phải tăng cường kiểm tra diện rộng tất chế độ BHXH, cần kiểm tra khoảng 20% số doanh nghiệp/năm, thay số lượng doanh nghiệp kiểm tra q ỏi Tăng cường công tác tra, kiểm tra liên ngành: tra lao động, tra tài chính, tổ chức liên đồn kiểm tra quan BHXH Việc tổ chức phối hợp tra, kiểm tra liên ngành tránh tượng chồng chéo, trùng lắp thường xảy tra, kiểm tra; mặt khác, tập trung vào tra, kiểm tra đơn vị trọng điểm 73 Xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật việc xử phạt trường hợp vi phạm sách BHXH nói chung nghĩa vụ đóng BHXH nói riêng phải theo hướng có chế thực chịu trách nhiệm cụ thể, không chồng chéo, mức xử phạt phải tăng cao - Nhà nước điều chỉnh lại mức phạt hành vi vi phạm chế độ trích nộp BHXH theo nguyên tắc: Mức phạt phải lớn mức thu lợi bất phải tăng nặng theo số lượng người lao động bị vi phạm: + Số tiền chiếm đoạt, hay chiếm dụng lớn, thời gian chiếm đoạt, chiếm dụng lâu mức phạt phải cao + Số người lao động bị ảnh hưởng đơng mức phạt phải nặng, đồng thời phải quy định biện pháp cưỡng chế hữu hiệu để thu hồi tiền nợ BHXH khoản nộp phạt theo quy định - Giao cho quan BHXH quyền xử phạt vi phạm sách BHXH, có ngăn chặn kịp thời xử nghiêm trường hợp cố tình vi phạm Đây bước đột phá nhằm làm tăng thêm hiệu lực pháp luật để đảm bảo quản thu BHXH đạt hiệu cao Đây điểm yếu thời gian qua cần phải sớm khắc phục 3.2.6 Hoàn thiện máy nâng cao lực cán quản thu BHXH Với số lượng nhân viên khối lượng cơng việc khơng có cấu tổ chức phù hợp lực quản lực chun mơn nhân viên thích hợp khơng thể giải kịp thời chế độ BHXH cho đối tượng tham gia BHXH Trước hết, cần xây dựng tổ chức BHXH đáp ứng nhu cầu tương lai áp dụng công nghệ thông tin vào quản hoạt động BHXH Cần tiến hành hoàn thiện yếu tố sau: 74 * Nâng cao lực lãnh đạo, điều hành tổ chức phận phù hợp đảm bảo thực tốt công tác quản lý thu BHXH - Xây dựng cấu tổ chức hợp để dễ nắm bắt thông tin, phù hợp với việc áp dụng công nghệ thông tin đại quản BHXH dễ giảm sát - Nâng cao lực lãnh đạo, cần có kinh nghiệm ngành để đảm trách việc điều hành BHXH có hiệu - Xây dựng quy chế quản BHXH theo chuẩn mực định, cần có quy định rõ ràng việc quản thu để giám sát nhân viên - Hoàn thiện máy kiểm tra, kiểm sốt nội cơng tác quản thu *Nâng cao nhận thức sách, nghiệp vụ thu BHXH ngành nhân viên thực nghiệp vụ - Phải cho nhân viên nhận thức hoạt động thu BHXH làm theo quy định đem lại lợi ích tương lai đối tượng tham gia BHXH - Tùy theo đối tượng tham gia BHXH mà có biện pháp quản thu phù hợp, thay đổi tùy theo thay đổi thông tin - Dựa thay đổi sách BHXH Nhà nước, BHXH tỉnh Quảng Nam phải cập nhập quy định để kịp thời triển khai, hướng dẫn cán nhân viên thực công việc đảm bảo tính rõ ràng, xác phù hợp với pháp luật quy định * Nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ cán nhân viên BHXH qua nhiều hình thức đào tạo - Tổ chức hội thảo, tập huấn ngắn hạn thường xuyên, đào tạo chuyên sâu loại nghiệp vụ cụ thể, đối tượng tham gia BHXH cụ thể; mời chun gia từ nước ngồi trao đổi kinh nghiệm, học hỏi thêm phương pháp quản đại; cập nhập nguồn thông tin pháp luật mới… Khơng ngừng nâng cao trình độ tác nghiệp, trình độ quản đặc 75 biệt hiểu biết công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác BHXH, thông qua việc đào tạo mới, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ, công chức tư Trung ương đến địa phương, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày tăng công tác BHXH giai đoạn - Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng luận, kinh nghiệm quản nhằm nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán làm cơng tác thu BHXH cấp có đủ điều kiện lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao * Khi tuyển dụng nhân viên cần có tiêu chuẩn tối thiểu rõ ràng đối với cơng việc, chức danh để đảm bảo cho họ có đủ lực đảm bảo công việc Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt đội ngũ cán làm công tác thu BHXH Chú việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, thay người lực hạn chế, tín nhiệm thấp phẩm chất đạo đức sa sút không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tuyển chọn công chức, viên chức vào ngành chặt chẽ sỏ tiêu chuẩn * Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nghiệp vụ thu BHXH Không ngành khác, sở liệu ngành BHXH lớn người lao động, trình làm việc tham gia BHXH 30 năm, cần phải quản trình tham BHXH để làm sở giải chế độ BHXH cho họ đến tuổi hưởng hưu trí (55 tuổi lao động nữ 60 tuổi lao động nam) giải chế độ BHXH khác Bên cạnh đó, sở liệu cần kết nối thành kho liệu chung ngành nhằm mục đích tra cứu để xác định xác trình tham gia BHXH người lao động, nhằm tránh giải hướng trùng lắp loại 76 trợ cấp BHXH, kịp thời phát triển sai phạm hành vi trục lợi quỹ BHXH Giải pháp cho vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Nam cần quan tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác thống kê, quản thu BHXH, cụ thể sau: Thứ nhất, cần xây dựng chương trình ứng dụng quản thu BHXH sử dụng thống toàn ngành, đáp ứng tất mặt hoạt động quan BHXH, xây dựng sở liệu hồn chỉnh, thơng suốt từ lúc người lao động bắt đầu tham gia BHXH; đến chuyển công tác sang đơn vị, doanh nghiệp khác tỉnh; giai đoạn thay đổi mức tiền lương, chức danh công việc,… giải chế độ BHXH cho người lao động Từ xây dựng kho liệu dùng chung cho toàn ngành BHXH Việt Nam quản Thứ hai, nghiên cứu áp dụng hình thức nộp hồ sơ đăng kí tham gia BHXH qua mạng Internet số ngành áp dụng hiệu Hải quan, Thuế, Sở KH&ĐT… nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp nâng cao hiệu công tác cải cách hành phục vụ người lao động Thứ ba, cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ, viên chức trực tiếp làm cơng tác thu BHXH, có chế đặc thù riêng việc đào tạo, bồi dưỡng đối tượng để nắm vững quy trình, nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin quản thu BHXH lao động 3.3 KIẾN NGHỊ Nhằm tăng cường công tác quản thu BHXH, tác giả đề giải pháp phần Tuy nhiên giải pháp có số nội dung khơng thuộc thẩm quyền giải quan BHXH tỉnh Quảng Nam, tác giả đề xuất số kiến nghị quan Nhà nước có thẩm quyền cụ thể sau: 77 - Nhằm tăng mức chế tài đảm bảo tính răn đe hành vi vi phạm Luật BHXH, kiến nghị Quốc hội thay đổi, bổ sung điều khoản Luật BHXH tăng mức lãi phạt chậm đóng BHXH cao lãi suất cho vay hạn ngân hàng thương mại; tăng mức xử phạt vi phạm hành hành vi vi phạm Luật BHXH với mức phạt tương ứng 10% số tiền nợ BHXH, đồng thời bổ sung vào Luật Tố tụng hình hành vi chiếm dụng quỹ BHXH chủ sử dụng lao động - Tăng cường hoạt động giám sát tình hình thực Luật BHXH địa phương, việc thực sạc, chế độ BHXH cho người lao động; hoạt động tra, kiểm tra BHXH; hoạt động tổ chức BHXH địa phương nhằm kịp thời có giải pháp khắc phục để việc thực thi Luật BHXH địa phương đáp ứng yêu cầu đặt - Chính phủ ngành sớm nghiên cứu sửa đổi hệ thống văn pháp quy đồng hướng dẫn thực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp không phù hợp - Hồn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến sách BHXH Chẳng hạn ban hành sách kinh tế, tài chính, thuế văn điều chỉnh quan hệ kinh tế, tài chính, thuế văn điều chỉnh quan hệ kinh tế pháp lệnh hợp đồng kinh tế, Luật doanh nghiệp… cần có điều khoản quy định trách nhiệm nghĩa vụ thực thực BHXH - Ủy ban nhân dân tỉnh đạo ngành phối hợp với quan BHXH việc theo dõi thống kê, xác đinh đầy đủ, quản chặt chẽ đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc mức tiền lương, tiền cơng làm sở đóng BHXH; Ban hành quy chế phối hợp ngành có liên quan, quy định rõ trách nhiệm Sở, ngành nhằm xây dựng hệ thống 78 sở liệu thống dùng chung, quản chặt chẽ biến động doanh nghiệp né tránh nợ BHXH kéo dài - Trêm tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TW ngày 26/5/1997 Bộ Chính trị “tăng cường lãnh đạo thực chế độ BHXH” nhấn mạnh việc tập trung đạo, phát huy vai trò lãnh đạo tổ chức Đảng doanh nghiệp quốc doanh việc thực chế độ BHXH người lao động Tỉnh ủy, UBND HĐND tỉnh Quảng Nam cần phải có chiến lược phát triển BHXH, đưa mục tiêu phát triển tham gia BHXH vào tiêu nghị phát triển kinh tế hội tỉnh 79 KẾT LUẬN Từ nghiên cứu chung BHXH kinh nghiệm thực tiễn hoạt động quản thu BHXH, luận văn làm rõ thêm vai trò cơng tác thu BHXH, việc sửa đổi, bổ sung để hồn thiện cơng tác quản thu BHXH tất yếu, xét phương diện luận thực tiễn, đặc biệt công tác đổi đất nước Trên sở phân tích thực trạng công tác thu, luận văn xác khách quan kết đạt được, hạn chế, tồn phát sinh trình tổ chức thực hiện; tìm nguyên nhân để có giải pháp khắc phục Bên cạnh kết đạt nhằm bình đẳng quyền nghĩa vụ BHXH NLĐ, người sử dụng lao động thụ hưởng BHXH Công tác phối hợp ban ngành liên quan việc thực sách BHXH, tuyên truyền chế độ BHXH sâu rộng đến tầng lớp nhân dân địa bàn thực tương đối tốt, kết thể cụ thể hiểu biết BHXH người dân tăng lên, người lao động hiểu rõ quyền lợi tham gia BHXH Số thu BHXH tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng lớn góp phần giúp quỹ BHXH tăng trưởng bền vững, đảm bảo lợi ích người lao động tham gia BHXH Tuy nhiên số doanh nghiệp tham gia BHXH cho NLĐ thấp, chưa tương xứng với số đơn vị địa bàn tỉnh Mặt khác số đơn vị tham gia lại xảy tình trạng đóng thiếu, đóng khơng thời gian quy định, gây khơng khó khan cho hoạt động quỹ BHXH, quy định pháp luật công tác quản thu BHXH vừa thừa lại vừa thiếu; việc xử trách nhiệm bên tham gia BHXH chung chung, chưa rõ rang, mức xử vi phạm q nhẹ, chưa có tác dụng răn đe ngăn chặn hành vi vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH bên tham gia 80 Luận văn đưa giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản thu BHXH địa bàn tỉnh đến năm 2020 tập trung vào giải pháp: Hồn thiện nâng cao tính đồng bộ, khả thi hệ thống pháp luật; Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, mở rộng đối tượng tham gia BHXH… Hy vọng với kết nghiên cứu luận văn góp phần hồn thiện bước cơng tác quản thu BHXH giai đoạn tương lai để hoạt động BHXH ngày có hiệu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Nguyễn Huy Ban (1996), Chiến lược phát triển BHXH phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế hội đến năm 2020, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp [2] Bảo hiểm hội tỉnh Quảng Nam, Báo cáo hoạt động năm 2013, 2014, 2015 [3] Bộ Luật lao động (2011), Nhà xuất Lao động hội, Hà Nội [4] Nguyễn Công Chánh (2010), Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng kiểm soát nội tại Bảo hiểm hội tỉnh Kiên Giang [5] Phan Thị Cúc (2007), Giáo trình Nguyên lý bảo hiểm, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh [6] Bùi Văn Hồng (2003), “Các giải pháp để tăng nhanh số người tham gia BHXH”, Tạp chí BHXH [7] Luật BHXH (2006), NXB Lao động - hội, Hà Nội [8] Trần Ngọc Quân (2015), Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm hội bắt buộc tại huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [9] Quyết định 902/QĐ-BHXH ngày 26/06/2007 Tổng giám đốc BHXH Việt Nam quy định quản thu BHXH bắt buộc [10] Mạc Văn Tiến, Vũ Quang Thọ (1997), Một số vấn đề kinh tế bảo hiểm, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [11] Trần Ngọc Tuấn (2012), Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm hội khu vực kinh tế tư nhân địa bàn tỉnh Gia Lai, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [12] Nguyễn Viết Vượng (2006), Giáo trình kinh tế bảo hiểm, Trường Đại học Cơng đồn, NXB Lao Động Trang Website: [13] https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/07/28/1459/ [14] http://www.baohiemxahoi.gov.vn/?u=con&cid=158&t=1 [15] http://ketoanthienung.vn/muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-moi-nhat.htm [16] Website Tổng cục thống kê [17] Website Bảo hiểm hội Việt Nam PHỤ LỤC GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Phòng Chế độ BHXH Phòng Tiếp nhận hồ sơ Phòng Giám định BHYT Phòng TCHC Phòng KHTC Phòng Thu Phòng Kiểm tra Phòng CNTT Phòng Cấp sổ, thẻ BHXH T.Phố Tam Kỳ BHXH TP Hội An BHXH Huyện Tây Giang BHXH Huyện Đông Giang BHXH Huyện Đại Lộc BHXH TX Điện Bàn BHXH Huyện Duy Xuyên BHXH Huyện Quế Sơn BHXH Huyện Nam Giang Huyện Phước Sơn Huyện Hiệp Đức Huyện Thăng Bình Huyện Tiên Phước Huyện Bắc Trà My Huyện Nam Trà My Huyện Núi Thành Huyện Phú Ninh Huyện Nông Sơn Quan hệ chức Quan hệ trực tuyến Hình 2.1 Sơ đồ Cơ cấu tổ chức quản BHXH tỉnh Quảng Nam PHỤ LỤC Kho bạc, NH (9) (6) (8) (7) Người lao động (1) Đơn vị SDLĐ (2) (3) Phòng TN QLHS (4) (5) Phòng Thu Phòng KHTC (10) (11) Phòng Cấp Sổ Thẻ (13) (12) Lập tờ khai tham gia A01-TS (1 bộ) Kiểm tra đối chiếu tờ khai với hồ sơ gốc Hướng dẫn, tiếp nhận, trả hồ sơ BHXH Thẩm định, kiểm tra, cấp mã số quản Cập nhật chứng từ nộp BHXH đơn vị Kiểm tra liệu trình tham gia BHXH Lập mẫu D02-TS, kèm hồ sơ theo quy định Kiểm tra, lập mẫu đối chiếu D02aTSký, biểu mẫu Cung cấp số liệu thu nộp cho phòng cấp sổ thẻ Thực cấp sổ BHXH Hàng tháng nộp tiền BHXH nơi đăng ký tham gia Cung cấp q trình đóng BHXH cho P.cấp sổ thẻ Hàng tháng đối chiếu số liệu thu nộp với phòng thu Chuyển hồ sơ tham gia, sổ BHXH cho P.TNHS Hàng tháng TB kết đóng BHXH mẫu C12-TS Hình 2.2 Sơ đồ quy trình quản thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam ... LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 27 2.1 GIỚI THIỆU VỀ BHXH TỈNH QUẢNG NAM VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 27 2.1.1 Giới thiệu BHXH tỉnh Quảng. .. 1: Lý luận BHXH công tác quản lý thu BHXH - Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam - Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội. .. tiếp công tác quản lý thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam, hướng đề tài tác giả lựa chọn làm rõ công tác quản lý thu BHXH Đề tài nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam , Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn