Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện sơn tây, tỉnh quảng ngãi

150 30 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:09

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI VĂN BA GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI VĂN BA GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: TS Ninh Thị Thu Thủy Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Ngƣời m o n Bùi Văn B MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính ấp thiết ủ ề tài Mụ tiêu nghiên ứu 3 Câu hỏi h y giả thuyết nghiên ứu Đối tƣợng phạm vi nghiên ứu Phƣơng pháp nghiên ứu Ý nghĩ kho họ thự tiễn lƣợ ủ ề tài .5 tài liệu nghiên ứu hính sử dụng nghiên ứu Kết ấu ủ luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢM NGHÈO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHÈOGIẢM NGHÈO 9 1.1.1 Khái niệm nghèo 1.1.2 Nguyên nhân nghèo 16 1.1.3 Khái niệm giảm nghèo 21 1.1.4.Đặ iểm ủ 1.1.5 V i trò ồng bào DTTS ảnh hƣởng ến ông tá giảm nghèo 22 ủ giảm nghèo ho ồng bào DTTS 24 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIẢM NGHÈO 25 1.2.1 Hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề 1.2.2 Hƣớng dẫn ngƣời nghèo h làm ăn, thự 25 ông tá khuyến nông, khuyến lâm 26 1.2.3 Tín dụng ƣu ãi ho hộ nghèo 27 1.2.4 Đào tạo nghề, giải việ làm ho ngƣời nghèo 28 1.2.5 Hỗ trợ hộ nghèo thơng qu 29 hính sá h n sinh xã hội 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DTTS 30 1.3.1 Cơhế, hính sá h biện pháp tổ thự giảm nghèo30 1.3.2 Cá nguồn lự thự giảm nghèo 31 1.3.3 Ý thứ vƣơn lên ủ thân ngƣời nghèo 32 1.4 KINH NGHIỆM GIẢM NGHÈO Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 32 1.4.1 Kinh nghiệm ủ huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi 32 1.4.2 Kinh nghiệm ủ huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi .36 1.4.3 Kinh nghiệm ủ huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI 41 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI 41 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 41 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 46 2.2 THỰC TRẠNG NGHÈO CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN SƠN TÂY 58 2.2.1 Diễn biến hộ nghèo ồng bào DTTS huyện Sơn Tây 58 2.2.2 Nguyên nhân nghèo ủ ồng bào DTTS huyện Sơn Tây 60 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN SƠN TÂY TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Thự trạng hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề 2.3.2 Thự trạng hƣớng dẫn ngƣời nghèo h làm ăn, ông tá 61 61 khuyến nông, khuyến lâm 63 2.3.3 Thự trạng thự hính sá h tín dụng ƣu ãi hộ nghèo 64 2.3.4 Công tá tạo nghề, giải việ làm ho ngƣời nghèo 67 2.3.5 Thự trạng hỗ trợ hộ nghèo thơng qu hính sá h n sinh xã hội 68 2.4 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DTTS HUYỆN SƠN TÂY 71 2.4.1 Những kết ạt ƣợ 71 2.4.2 Những hạn hế 72 2.4.3 Nguyên nhân ủ hạn hế 76 CHƢƠNG GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI 80 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DTTS HUYỆN SƠN TÂY 80 3.1.1 Qu n iểm ủ Đảng giảm nghèo 80 3.1.2 Mụ tiêu 82 3.1.3 Định hƣớng 82 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DTTS HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG THỜI GIAN ĐẾN 83 3.2.1 Giải pháp hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề 83 3.2.2 Tăng ƣờng hƣớng dẫn ngƣời nghèo h làm ăn, ông tá khuyến nông, khuyến lâm 86 3.2.3 Nâng o hiệu hính sá h tín dụng ƣu ãi ho hộ nghèo 86 3.2.4 Đẩy mạnh tạo nghề, giải việ làm ho ngƣời nghèo 87 3.2.5 Đẩy mạnh hính sá h n sinh xã hội ối với hộ nghèo .88 3.2.6 Một số giải pháp 90 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 96 3.3.1 Kiến nghị với nhà nƣớ 96 3.3.2 Kiến nghị với tỉnh Quảng Ngãi 96 KẾT LUẬN CHƢƠNG 98 KẾT LUẬN 99 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản sao) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN CÁC T VIẾT TẮT BCHTW B n hấp hành trung ƣơng BHYT BTC CP DTTS HĐND KT&PT KT-XH LĐ-TB&XH NHCSXH NQ NXB QĐ QLBVR THCS TT TTg TW UBND WTO Bảo hiểm y tế Bộ tài hính Chính phủ Dân tộ thiểu số Hội ồng nhân dân Kinh tế phát triển Kinh tế xã hội L o ộng thƣơng binh xã Ngân hàng hính sá h xã hội Nghị Nhà xuất Quyết ịnh Quản l bảo vệ rừng Trung họ sở Thông tƣ Thủ tƣớng Trung Ƣơng Ủy b n nhân dân Tổ thƣơng mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng hỉ tiêu kinh tế - xã hội hủ yếu Trang 2.1 Cá ủ huyện Sơn Tây 47 2.2 Cơ sở hạ tầng huyện Sơn Tây 2.3 Một số hỉ tiêu ặ Tây năm 2016 2.4 Tình hình giáo dụ ị bàn huyện Sơn Tây 54 2.5 Tình hình miễn giảm họ phí, khoản óng góp nghèo 56 2.6 Tình hình án y tế 2011 ến 2015 ị bàn huyện Sơn Tây từ năm 56 2.7 Tổng hợp hộ nghèo ủ 2015 huyện Sơn Tây gi i oạn 2011- 59 2.8 Nguyên nhân nghèo ủ ồng bào DTTS huyện Sơn Tây 60 2.9 Tổng hợp tình hình gi o nhận khoán bảo vệ rừng theo NQ 30 /2008 từ năm 2011 – 2015 61 2.10 Tình hình vốn v y ho hộ nghèo qu 66 2.11 Kết giảm nghèo ồng bào dân tộ năm 2011-2015 50 iểm nhân họ ủ huyện Sơn năm 2011-2015 thiểu số từ 52 72 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ 2.1 Tên biểu đồ Cơ cấu sử dụng đất huyện Sơn Tây năm 2016 Trang 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đói nghèo tƣợng tự nhiên ủ xã hội xảy r hầu hết nƣớ giới, ả nƣớ nghèo, nƣớ không nghèo nƣớ giàu, hí nƣớ giàu ũng òn ó ngƣời nghèo Vấn ói ó nhiều nguyên nhân, ó hú kinh tế - xã hội ó phận dân q trình phát triển ƣ ó hoàn ảnh ặ biệt, bị yếu uộ mƣu sinh, tự thân gi ình khơng thể vƣơn lên ể thoát nghèo ƣợ , mà phải nhờ vào hỗ trợ, giúp Ngoài r , ề nghèo ỡ ủ ộng ồng xã hội iều kiện tự nhiên nơi dân ƣ sinh sống không thuận lợi ũng nguyên nhân dẫn giảm nghèo trở thành vấn ề lớn ến nghèo ói Do ó, vấn ng thu hút qu n tâm ủ quố gi giới nhằm bƣớ giảm nghèo ho phận dân ƣ nhập thấp, dƣới mứ sống trung bình ủ xã hội, tạo lên uộ sống, hò nhập ộng ồng, bƣớ ề xó ói, ó mứ thu iều kiện ho họ vƣơn thự ông xã hội Ở Việt N m, năm qu Đảng Nhà nƣớ t trƣơng, hính sá h, dự án xó tí h ự , xó ƣợ hộ ũng nhƣ vùng, ói giảm nghèo ói, giảm ƣợ ã ềr nhiều hủ ã ạt ƣợ kết hộ nghèo phạm vi ả nƣớ ị phƣơng, vùng núi, vùng sâu, vùng x , vùng ồng bào dân tộ thiểu số Đảng Nhà nƣớ t xá ịnh thự mụ tiêu giảm nghèo hủ trƣơng lớn nhằm ải thiện ời sống vật hất tinh thần ủ ngƣời nghèo, góp phần thu hẹp khoảng thị, giữ tâm việ Nm ã h hênh lệ h mứ sống giữ vùng, nhóm dân ƣ, dân tộ ; thự mụ tiêu thiên niên kỷ ủ m kết nông thôn thành ồng thời thể Liên Hợp quố mà Việt ... luận giảm nghèo Chƣơng 2:Thự trạng giảm nghèo ho ồng bào dân tộ thiểu số ị bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi Chƣơng 3: Một số giải pháp giảm nghèo ị bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi ho ồng bào. .. THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI 41 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI ... trạng ông tá giảm nghèo ho ồng bào dân tộ huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi Chỉ r hạn hế nguyên nhân kết ủ tồn thiểu ạt ƣợ , tồn ông tá giảm nghèo ho ồng bào dân tộ thiểu số huyện Sơn Tây - Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện sơn tây, tỉnh quảng ngãi , Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện sơn tây, tỉnh quảng ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn