Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện đắk hà, tỉnh kon tum

143 33 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:09

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CHU VĂN HIỀN GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐHUYỆN ĐĂK HÀ, TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CHU VĂN HIỀN GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐHUYỆN ĐĂK HÀ, TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Ngƣờ ƣớng n o ọ : TS NGUYỄN THỊ MỸ HƢƠNG Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học Đề tài 7 Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢM NGHÈO 12 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHÈOGIẢM NGHÈO 12 1.1.1 Khái niệm nghèo 12 1.1.2 Tiêu chí xác định chuẩn nghèo 14 1.1.3 Đặc điểm đồng bào dân tộc thiểu số ảnh hƣởng đến nghèo 18 1.1.4 Các nguyên nhân dẫn đến nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 19 1.1.5 Khái niệm giảm nghèo 21 1.1.6 Vai trò giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số 23 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIẢM NGHÈO .26 1.2.1 Nội dung công tác giảm nghèo 26 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá giảm nghèo 31 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO 33 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 33 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 1.3.3 Nguồn lực giảm nghèo 34 1.3.4 Ý thức vƣơn lên thoát nghèo 34 1.3.5 Công tác tổ chức thực chƣơng trình giảm nghèo .35 1.4 KINH NGHIỆM GIẢM NGHÈO Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 35 1.4.1 Kinh nghiệm Huyện Đăk Mil – Đăk Nông 35 1.4.2 Kinh nghiệm tỉnh Thanh Hóa 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG 40 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐHUYỆN ĐĂK 41 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN ĐĂK 41 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 41 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 42 2.1.3 Đặc điểm dân tộc thiểu số huyện Đăk 44 2.2 THỰC TRẠNG NGHÈO CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK 46 2.2.1 Thực trạng nghèo chung huyện, giai đoạn 2011 - 2016 46 2.2.2 Thực trạng nghèo đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà, kết từ số liệu điều tra 54 2.2.3 Nguyên nhân nghèo đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà nhóm hộ khảo sát 63 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN ĐĂK HÀ GIAI ĐOẠN 2011-2016 .67 2.3.1 Thực trạng hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập 67 2.3.2 Thực trạng tạo điều kiện cho ngƣời nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội 74 2.3.3 Thực trạng công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho ngƣời nghèo dân tộc thiểu số 80 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN ĐĂK HÀ GIAI ĐOẠN 2011-2016 81 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 81 2.4.2 Một số tồn tại, hạn chế 83 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 85 KẾT LUẬN CHƢƠNG 87 CHƢƠNG GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐHUYỆN ĐĂK 88 3.1 DỰ BÁO XU HƢỚNG THOÁT NGHÈO VÀ MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐHUYỆN ĐĂK HÀ ĐẾN NĂM 2025 88 3.1.1 Dự báo xu hƣớng thoát nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2025 88 3.1.2 Mục tiêu giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà đến năm 2025 89 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐHUYỆN ĐĂK 91 3.2.1 Nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho ngƣời nghèo dân tộc thiểu số 91 3.2.2 Nhóm giải pháp tạo điều kiện cho ngƣời nghèo dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ xã hội 96 3.2.3 Nhóm giải pháp tăng cƣờng tuyền truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức vƣơn lên thoát nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 101 3.2.4 Nhóm giải pháp cơng tác tổ chức thực giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số 102 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 108 KẾT LUẬN CHƢƠNG 109 KẾT LUẬN 110 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản s o) DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tăng trƣởng kinh tế huyện Đăk Hà giai đoạn 2011-2016 42 2.2 Cơ cấu kinh tế huyện Đăk Hà giai đoạn 2011-2016 43 2.3 Hộ nghèo hộ nghèo dân tộc thiểu số huyện thành phố tỉnh Kon Tum năm 2015 46 2.4 Số hộ nghèo hộ nghèo dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà năm 2016 47 2.5 Phân tích hộ nghèo theo nhóm đối tƣợng huyện Đăk Hà năm 2016 49 2.6 Thu nhập bình quân/ngƣời/năm hộ nghèo huyện Đăk Hà năm 2016 50 2.7 Phân tích hộ nghèo theo mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội năm 2016 51 2.8 Số hộ nghèo hộ nghèo dân tộc thiểu số phát sinh huyện Đăk Hà giai đoạn 2011-2016 53 2.9 Thống kê mẫu điều tra, khảo sát hộ nghèo dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà 54 2.10 Tình hình sử dụng đất đai, lao động, nhân 56 2.11 Tình hình nhà ở, phƣơng tiện sinh hoạt chủ yếu 58 2.12 Các yếu tố sản xuất nhóm hộ khảo sát 59 2.13 Cơ cấu thu - chi nhóm hộ khảo sát 60 2.14 Tình hình vay vốn nhu cầu vay vốn hộ khảo sát 63 2.15 Tổng hợp nguyên nhân chủ quan dẫn đến nghèo nhóm hộ khảo sát 64 Số ệu bảng Tên bảng Trang 2.16 Kết thực đầu tƣ kết cấu hạ tầng nông thôn địa bàn huyện, giai đoạn 2011-2015 70 2.17 Kết giải ngân vốn vay xóa đói giảm nghèo huyện Đăk Hà, giai đoạn 2011-2016 73 2.18 Kết cấp thẻ bảo hiểm y tế cho ngƣời nghèo huyện Đăk Hà, giai đoạn 2011-2016 75 2.19 Số liệu giảm nghèo địa bàn huyện đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 – 2016 82 DANH MỤC CÁC ĐỒ Số ệu đồ 1.1 Tên đồ Thể vòng luẩn quẩn nghèo đói Trang 24 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Trong xu hƣớng tồn cầu hóa nay, xóa bỏ tình trạng nghèo đói bất bình đẳng xã hội khơng mục tiêu riêng quốc gia mà trở thành mục tiêu phấn đấu toàn giới Ở nƣớc Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, xóa đói giảm nghèo, hƣớng tới xã hội phồn vinh kinh tế, lành mạnh xã hội, kết hợp với tăng trƣởng kinh tế công xã hội vấn đề thời Xóa đói giảm nghèo, đặc biệt xóa đói giảm nghèo kinh tế nơng thơn hộ nông dân tiền đề kinh tế tối cần thiết để giữ vững ổn định trị- xã hội Chính phủ thực phân cấp quản lý ngân sách, điều hành hoạt động kinh tế - xã hội cho cấp quyền tỉnh, từ tạo phát triển đồng hơn, liên kết chặt chẽ vùng phát triển với vùng lạc hậu Điều giúp ngƣời nghèo có đƣợc điều kiện tiếp cận nhiều với hội việc làm nhƣ dịch vụ nâng cao chất lƣợng sống họ [19] Ở nƣớc ta, sau 30 năm thực công đổi Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chuyển đổi kinh tế vận hành theo chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, kinh tế có phát triển mạnh, tốc độ tăng trƣởng hàng năm cao, nhƣng lại phải đƣơng đầu với phân hóa giàu nghèo Vì vậy, giảm nghèo tồn diện, bền vững ln đƣợc Đảng Nhà nƣớc quan tâm xác định mục tiêu xuyên suốt trình phát triển kinh tế xã hội nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển đất nƣớc Nhiều nghị quyết, chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc xóa đói giảm nghèo đƣợc ban hành thực thi thời gian vừa qua Vì cơng tác giảm nghèo đƣợc số thành tựu quan trọng đƣợc tổ chức quốc tế đánh giá cao Tuy nhiên, cơng xóa đói giảm nghèo nƣớc ta khó khăn là: Thốt nghèo khơng bền vững, nguy [11] [12] Chƣơng trình Phát triển liên hiệp quốc (UNDP) (2015), Việc làm phát triển người, Communications Development Incorporated, Washington DC, USA [13] Cổng thơng tin Chính phủ Việt Nam (2016), "Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020", Thủ tƣớng Chính phủ [14] Đỗ Thị Dung (2011), Giải pháp xóa đói giảm nghèo địa bàn huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại Học Đà Nẵng [15] Trần Ngọc Hoàng (2011), Xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Kon Tum, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại Học Đà Nẵng [16] Viên Thị Lan (2014), Xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc người tỉnh Hà Giang, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học Viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh [17] Lê Quốc Lý (chủ biên) (2012), Chính sách giảm nghèo – Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật [18] Nicholas Minot, Bob Baulch Michael Epprecht (2003), Đói nghèo bất bình đẳng Việt Nam: yếu tố địa lý không gian, Hà Nội [19] Ngân hàng phát triển Châu Á (2010), Báo cáo đánh giá đói nghèo vùng ven biển Miền Trung, Tây Nguyên, Hà Nội [20] Nguyễn Ngọc Pháp (2015), Giải pháp xóa đói, giảm nghèo địa bàn huyện Krơng Bông, tỉnh Đăk Lăk, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại Học Đà Nẵng [21] Quyết định số 1956/2011/QĐ-TTg, ngày 19/11/2011 Thủ tƣớng Chính Phủ ban hành Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 [22] Quyết định 134/2004/QĐ-TTg, ngày 20/7/2004 Thủ tƣớng Chính phủ số sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nƣớc sinh hoạt hộ nghèo, đời sống khó khăn [23] Quyết định số 35/1997/QĐ-TTg, ngày 13/01/1997 Thủ tƣớng Chính Phủ phê duyệt Chƣơng trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi,vùng cao [24] Quyết định 32/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007 Thủ tƣớng Chính phủ việc cho vay vốn phát triển sản xuất đồng bào dân tộc thiểu số [25] Quyết định 289/2008/QĐ-TTg, ngày 18/3/2008 Thủ tƣớng Chính phủ ban hành số sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện sách, hộ nghèo, cận nghèo ngƣ dân [26] Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg, ngày 31/7/1998 Thủ tƣớng Chính Phủ phê duyệt Chƣơng trình phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa [27] Quyết định số 59/2016/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 Thủ tƣớng Chính Phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 [28] Quyết định số 116/2016/QĐ-TTg, ngày 18/7/2016 Thủ tƣớng Chính Phủ quy định sách hỗ trợ học sinh xã, thơn đặc biệt khó khăn [29] Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg, ngày 15/10/2002 Thủ tƣớng Chính Phủ khám chữa bệnh cho ngƣời nghèo [30] Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, ngày 12/12/2008 Thủ tƣớng Chính Phủ sách hỗ trợ hộ nghèo nhà [31] Lê Trọng (2016) Hướng dẫn cách làm ăn xóa đói giảm nghèo bền vững cho hộ nơng dân, Nxb Nghệ An [32] Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà (2011), Đề án xóa đói giảm nghèo địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn 2011-2016 [33] Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà (2016), Báo cáo tình hình cơng tác giảm nghèo huyện Đăk Hà, giai đoạn 2011 – 2015 [34] Ủy ban nhân dân huyện Đăk Mil (2016), Báo cáo tình hình cơng tác giảm nghèo huyện Đăk Mil, giai đoạn 2011 – 2015 [35] Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà (2016), Kế hoạch giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, giai đoạn 2016 - 2020 [36] Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (2011), Quyết định số 39/QĐ-UBND Ban hành Đề án xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2016, Kon Tum [37] Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (2016), Báo cáo tình hình thực Đề án xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2011 – 2015 [38] Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (2017), Quyết định số 29/QĐ-UBND Ban hành Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, Kon Tum [39] Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XI (2011), Nxb Bộ Thông tin Truyền thông [40] Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc lần XII (2016), Nxb Bộ Thơng tin Truyền thông [41] Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ XV (2016), Nxb Bộ Thông tin - Truyền thông [42] Văn kiện Đại hội Đảng huyện Đăk Hà lần thứ V (2015), Nxb Bộ Thông tin - Truyền thông ... tiêu xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số Để thực mục tiêu giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số quy mơ diện rộng đạt đƣợc kết nhanh Nhà nƣớc thân hộ nghèo dân tộc thiểu số phải có... pháp giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng Nghiên cứu giúp ngƣời dân địa bàn hiểu rõ thực trạng nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn Đồng thời giúp ngƣời nghèo vùng dân tộc thiểu. .. Chƣơng Cơ sở lý luận giảm nghèo Chƣơng Thực trạng công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà 8 Chƣơng Giải pháp giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà Tổng qu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện đắk hà, tỉnh kon tum , Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện đắk hà, tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn