Quản lý hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

113 25 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:06

Quản lý hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào CaiQuản lý hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI NGỌC QUANG QUẢN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI NGỌC QUANG QUẢN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI Ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS TẠ THỊ THANH HUYỀN THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn: "Quản hoạt động tín dụng hộ nghèo ngân hàng sách hội - huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai" cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung nghiên cứu kết trình bày luận văn trung thực, rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Bùi Ngọc Quang ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nhận hướng dẫn tận tình TS Tạ Thị Thanh Huyền với ý kiến đóng góp quý báu để tơi hồn thành luận văn Ngồi ra, tơi gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu, thầy, cô Trường, khoa Quản - Luật kinh tế, phòng Đào tạo - phận sau đại học trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn tới lãnh đạo, anh chị em Ngân hàng sách hội, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai tận tình giúp đỡ q trình hồn thành luận văn Xin cảm ơn động viên, hỗ trợ gia đình, đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn./ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Bùi Ngọc Quang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO 1.1 Cơ sở luận quản hoạt động tín dụng hộ nghèo 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm, vai trò quản hoạt động tín dụng hộ nghèo 10 1.1.3 Tác động tín dụng hộ nghèo 12 1.1.4 Nội dung quản hoạt động tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội 14 1.1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến quản hoạt động tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội 19 1.2 Kinh nghiệm thực tiễn quản hoạt động tín dung hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội 24 1.2.1 Kinh nghiệm quản hoạt động tín dụng hộ nghèo Ngân hàng sách hội huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 24 1.2.2 Kinh nghiệm quản hoạt động tín dụng hộ nghèo Ngân hàng sách hội huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 26 1.2.3 Bài học kinh nghiệm quản hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 27 iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 28 2.2 Phương pháp nghiên cứu 28 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 28 2.2.2 Phương pháp phân tích thơng tin 29 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 30 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 30 2.3.1 Nhóm tiêu đánh giá cơng tác lập kế hoạch cung cấp dịch vụ tín dụng hộ nghèo từ NHCSXH 30 2.3.2 Nhóm tiêu đánh giá cơng tác triển khai cung cấp sản phẩm tín dụng hộ nghèo NHCSXH 31 2.3.3 Nhóm tiêu đánh giá cơng tác kiểm tra, giám hoạt động tín dụng hộ nghèo 34 Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI 35 3.1 Khái quát địa bàn huyện Sa Pa ngân hàng sách hội huyện Sa Pa 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế - hội huyện Sa Pa 35 3.1.2 Tình hình Ngân hàng Chính sách hội huyện Sa Pa 38 3.2 Thực trạng quản hoạt động tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội huyện Sa Pa 42 3.2.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 42 3.2.2 Triển khai thực hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 49 3.2.3 Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 65 v 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 68 3.3.1 Nhóm nhân tố khách quan 68 3.3.2 Nhóm nhân tố chủ quan 72 3.4 Đánh giá kết tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 76 3.4.1 Kết đạt 76 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế 76 3.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 77 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN SA PA 79 4.1 Quan điểm, mục tiêu quản hoạt động tín dụng hộ nghèo Ngân hàng sách hội huyện Sa Pa 79 4.1.1 Quan điểm 79 4.1.2 Mục tiêu 80 4.2 Một số giải pháp tăng cường quản hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 80 4.2.1 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch hoạt động tín dụng hộ nghèo từ NHCSXH huyện Sa Pa 80 4.2.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sách tín dụng 81 4.2.3 Hoàn thiện tổ chức mạng lưới hoạt động cho vay qua ủy thác 82 4.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác quản tín dụng hộ nghèo 84 4.2.5 Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay 86 4.3 Kiến nghị 89 4.3.1 Đối với ngân hàng sách hội Việt Nam 89 4.3.2 Kiến nghị UBND tỉnh Lào Cai 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 96 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBNV : Cán nhân viên CNH-HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa CTXH : Cơng tác hội CT-XH : Công tác hội HĐND : Hội đồng nhân dân HĐQT : Hội đồng quản trị NHCSXH : Ngân hàng sách hội NHN0&PTNT : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM : Ngân hàng thương mại SXKD : Sản xuất kinh doanh TK&VV : Tiết kiệm vay vốn TLSX : Tư liệu sản xuất TSTD : Tài sản tiêu dùng TTCN : Tiểu thủ công nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân VNĐ : Việt Nam đồng XĐGN : Xóa đói giảm nghèo XHCN : hội chủ nghĩa vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Một số chương trình tín dụng NHCSXH huyện Sa Pa năm 2017 40 Bảng 3.2: Kết tín dụng cho hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 41 Bảng 3.3: Xây dựng kế hoạch tín dụng hộ nghèo NHCS 44 Bảng 3.4: Kế hoạch huy động nguồn vốn NHCSXH huyện Sa Pa giai đoạn 2013-2017 46 Bảng 3.5: Đánh giá cán ngân hàng hoạt động xây dựng kế hoạch tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 48 Bảng 3.6: Công tác tuyên truyền NHCSXH huyện Sa Pa 49 Bảng 3.7: Mạng lưới tín dụng hộ nghèo huyện Sa Pa 51 Bảng 3.8: Kết cho vay hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 52 Bảng 3.9: Dư nợ cho vay hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 53 Bảng 3.10: Cho vay ủy thác qua tổ chức trị- hội 54 Bảng 3.11: Phân loại dư nợ hộ nghèo theo thời gian cho vay NHCSXH huyện Sa Pa 56 Bảng 3.12: Phân loại dư nợ hộ nghèo theo ngành nghề đầu tư NHCSXH huyện Sa Pa 57 Bảng 3.13: Doanh số thu nợ cho vay hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 59 Bảng 3.14: Tình hình nợ hạn cho vay hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 61 Bảng 3.15: Kết xử rủi ro tín dụng cho vay hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 63 Bảng 3.16: Đánh giá hộ nghèo vay vốn tín dụng NHCSXH huyện Sa Pa 64 viii Bảng 3.17: Kiểm tra tình hình sử dụng tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 66 Bảng 3.18: Đánh giá cán ngân hàng việc kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa 67 Bảng 3.19: Đánh giá cán NHCSXH điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới quản tín dụng hộ nghèo địa bàn 69 Bảng 3.20: Đánh giá cán sách nhà nước ảnh hưởng tới quản hoạt động tín dụng hộ nghèo 70 Bảng 3.21: Đánh giá cán ngân hàng yếu tố thân hộ nghèo ảnh hưởng tới hoạt động quản tín dụng ngân hàng 71 Bảng 3.22: Đánh giá chiến lược hoạt động Ngân hàng 72 Bảng 3.23: Đánh giá cán ngân hàng CSXH huyện Sa Pa sở vật chất kỹ thuật 73 Bảng 3.24: Đánh giá hộ nghèo vay vốn NHCSXH huyện Sa Pa phẩm chất, trình độ, lực đội ngũ cán ngân hàng 75 88 Đối với công tác kiểm tra, giám sát tổ chức nhận ủy thác: - Các tổ chức nhận uỷ thác cấp huyện: Căn kế hoạch kiểm tra tổ chức nhận uỷ thác cấp tỉnh tình hình thực tế địa phương để đề kế hoạch kiểm tra năm; hàng tháng tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động tổ chức nhận ủy thác cấp thực công việc NHCSXH huyện uỷ thác, hoạt động tổ TK&VV kiểm tra, đối chiếu tận hộ vay - Đối với tổ chức nhận uỷ thác cấp xã: + Chỉ đạo tham gia tổ tiết kiệm vay vốn, tổ chức họp tổ để bình xét cơng khai người vay có nhu cầu xin vay đủ điều kiện vay đa vào danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH + Kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay người vay theo hình thức đối chiếu công khai thông báo kịp thời cho ngân hàng đối tượng sử dụng vốn sai mục đích, vay ké, bỏ trốn, chết, tích, bị rủi ro nguyên nhân khách quan, để có biện pháp xử kịp thời Kết hợp với tổ tiết kiệm vay vốn quyền địa phương xử trường hợp nợ chây ỳ, nợ hạn, hướng dẫn người vay lập hồ sơ đề nghị xử nợ rủi ro nguyên nhân khách quan (nếu có) + Chỉ đạo giám sát ban quản tổ tiết kiệm vay vốn việc thực hợp đồng uỷ nhiệm ký với NHCSXH + Đối với cán ban XĐGN, cán hội, phải phân định rõ địa bàn kiểm tra gắn quyền lợi với trách nhiệm Nếu thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy tiêu cực, tham nhũng, gây lãng phí, vốn phải bồi hồn vật chất - NHCSXH trả phí ủy thác cho tổ chức hội nhận làm dịch vụ uỷ thác, theo mức độ hồn thành nội dung cơng việc theo hợp đồng ủy thác ký Riêng thân Ngân hàng sách hội cấp cần trọng thực nội dung kiểm tra, giám sát cụ thể sau: 89 * Đối với NHCSXH cấp huyện - Thực kiểm tra đối chiếu danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH với danh sách thành viên tổ TK&VV Kiểm tra tính pháp hồ sơ xin vay theo quy định - Định kỳ đột xuất, lãnh đạo NHCSXH mời thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện thực Chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động tổ TK&VV tổ chức hội nhận ủy thác cấp việc chấp hành sách tín dụng hiệu sử dụng vốn vay người vay - Tổ chức giao ban định kỳ điểm giao dịch xã, để trao đổi kết uỷ thác, tồn tại, vớng mắc, bàn giải pháp kiến nghị xử nợ đến hạn, nợ hạn, nợ bị rủi ro, nợ bị xâm tiêu (nếu có) - Phòng giao dịch cấp huyện tăng cường kiểm tra hoạt động Tổ TK&VV, đối chiếu 75% số hộ vay vốn môi tổ TK&VV kiểm tra Kiểm tra việc ghi chép, lưu giữ hồ sơ, sổ sách ban quan tổ TK&VV, việc bình xét cho vay; kiểm tra việc sử dụng vốn, chấp hành trả lãi, gốc hộ vay - Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cán NHCSXH cán tổ chức trị- hội nhận uỷ thác, ban quản tổ TK&VV, ban XĐGN NHCSXH huyện Sa Pa cần có kế hoạch tổng thể, dài xuyên suốt năm để tham mu cho cấp, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp, đảm bảo số kiểm tra theo quy định song đảm bảo chất lượng kiểm tra, tránh tình trạng kiểm tra chồng chéo, mang tính chất hình thức, gây khó khăn cho đơn vị kiểm tra, từ làm giảm hiệu cơng tác kiểm tra, giám sát 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với ngân hàng sách hội Việt Nam - Tăng cường nguồn vốn vay cho nông dân, đặc biệt vốn vay cho hộ cận Nâng mức cho vay hộ nghèo vào nhu cầu sử dụng vốn hộ nghèo 90 - Tiếp tục thực chế ưu đãi lãi suất hộ nghèo, hộ cận nghèo đối tượng sách, thực ý kiến đạo Chính phủ Nghị số 14/NQ-CP ngày 5/3/2014, NHNN tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 872/QĐ-TTg ngày 6/6/2014 điều chỉnh giảm lãi suất cho vay hộ nghèo - Phối hợp tích cực với Bộ Lao động - Thương binh hội, Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu giúp Chính phủ có sách tạo điều kiện tốt để hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống -Bổ sung số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị 30a/2008/NQ-CP, theo hộ nghèo, tham gia dự án chuyển đổi cấu trồng, vật ni cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy hoạch sản xuất, hưởng sách vay vốn ưu đãi NHCSXH - Đề xuất với Chính phủ xem xét giảm lãi suất cho vay chương trình cho vay hộ nghèo nhằm tạo điều kiện cho đối tượng giảm bớt khó khăn sản xuất kinh doanh 4.3.2 Kiến nghị UBND tỉnh Lào Cai - Phối hợp với cấp, ngành việc xác định hộ nghèo, nghèo theo chuẩn nghèo cho đối tượng với vùng - Tiếp tục đầu tư sở hạ tầng tới vùng đồng bào khó khăn, qua tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương giảm bớt hộ nghèo địa bàn tỉnh - Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH địa bàn việc hỗ trợ cho hộ nghèo vay vốn để sản xuất kinh doanh nhằm thoát nghèo - Phối hợp với quyền địa phương cấp sở để tuyên truyền, hỗ trợ hộ dân nói chung hộ nghèo địa bàn nói riêng sách ưu đãi nhà nước cho hộ nghèo, qua giúp hộ nghèo nâng cao nhận thức nghèo bền vững - UBND tỉnh cần có sách phát triển tổ chức đồn thể sở việc hỗ trợ hộ nghèo sản xuất, sử dụng nguồn vốn vay mục đích để sản xuất kinh doanh hiệu quả, từ đó, giúp hộ nghèo 91 KẾT LUẬN Sa Pa huyện miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao Những năm qua, ngân hàng sách hội huyện nỗ lực việc cung cấp tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, qua đó, giúp nhiều hộ nghèo nghèo hoạt động tín dụng chưa thực hiệu so với tiềm địa phương Thông qua kết nghiên cứu đề tài “Quản hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai” Luận văn đạt số kêt sau: Thứ nhất, hệ thống hóa luận chung tín dụng hộ nghèo, nhân tố ảnh hưởng tới quản hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH; Từ học kinh nghiệm thực tiễn quản hoạt động tín dụng hộ nghèo huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, rút học cho huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai việc quản hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Thứ hai, đề tài phân tích thực trạng hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa: sách áp dụng để hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo; tình hình vay vốn hộ nghèo; cơng tác quản hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa; phân tích yếu tố ảnh hưởng tới cơng tác quản hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện; đồng thời, đề tài phân tích đánh giá kết đạt ngân hàng CSXH huyện, hạn chế nguyên nhân hạn chế mà NHCSXH huyện Sa Pa cần khắc phục thời gian tới Thứ ba, vào thực tế quản hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện Sa Pa, đề tài đề xuất nhóm giải pháp nhằm tăng cường cơng tác quản hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH huyện: hồn thiện cơng tác lập kế hoạch hoạt động tín dụng hộ nghèo từ NHCSXH huyện Sa Pa; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến 92 sách tín dụng; Hồn thiện tổ chức mạng lưới hoạt động cho vay qua ủy thác; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác quản tín dụng hộ nghèo; Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay Thông qua nghiên cứu này, tác giả mong muốn đóng góp phần cơng sức vào phát triển ngân hàng nói chung phát triển ngân hàng CSXH huyện Sa Pa nói riêng, từ giúp ngân hàng CSXH huyện Sa Pa quản tốt hoạt động tín dụng hộ nghèo địa bàn./ 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng sách hội huyện Sa Pa (2013-2017): Các báo cáo sơ tổng kết từ 2013- 2017 Bộ LĐTB&XH: Những định hướng chiến lược Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Chi cục thống kê huyện Sa Pa (2013-2017): Niêm giám thông kê huyện Sa Pa Cổng thông tin điện tử huyện Sa Pa Đại học Quốc gia Hà Nội (2006), Giáo trình Luật Ngân hàng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội NHCSXH huyện Sa Pa (2013 - 2017), Báo cáo cân đối kế toán NHCSXH huyện Sa Pa (2013 - 2017), Tài liệu tổng kết năm NHCSXH Việt Nam (2018), Hệ thống văn nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng Chính sách hội Việt Nam Phạm Ngọc Dũng, Đinh Xn Hạng (2011), Giáo trình Tài chính- Tiền tệ, Nxb Tài 10 Quốc Hội (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 11 Sổ tay tín dụng (2004), Sổ tay tín dụng Ngân hàng sách hội 12 Thủ tướng Chính phủ (2002), Nghị định phủ số 78/2002/NĐ CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 tính dụng người nghèo đối tượng sách khác 13 Thủ tướng Chính phủ (2002), Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 Thủ tướng phủ Ngân hàng sách hội thành lập để thực sách tín dụng với người nghèo đối tượng sách khác sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo 14 Thủ tướng Chính phủ (2003), Chỉ thị số 05/2003/CT - TTg ngày 18 tháng năm 2003, việc đạo hoạt động ngân hàng sách hội 15 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/02/2003 Thủ tướng phủ 94 16 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định 852/QĐ - TTg ngày 10 tháng năm 2012 việc phê duyệt chiến lược phát triển ngân hàng sách hội giai đoạn 2011-2020, Hà Nội 17 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg Thủ tướng phủ ngày 19 tháng 11 năm 2015 việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 18 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định 1722/QĐ - TTg ngày 02 tháng năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững giai đoạn 2016-2020 19 Trong Lê Trọng (2004), Hướng dẫn kế hoạch làm ăn xóa đói nghèo bền vững cho hộ nông dân, Viện nghiên cứu Phổ biến kiến thức bách khoa -Tủ sách hồng phổ biến kiến thức Bách khoa, Nxb Nghệ An 20 UBND huyện Sa Pa (2018): Báo cáo thực Chương trình XĐGN giai đoạn 2016-2018 giải pháp thực giai đoạn 2016-2020 Tài liệu tiếng Anh 21 Frederic S.Mishkin (2001), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 22 Jonothan Golin (2014), The bank credit analysis hanbook A guide for analysts bankers and investors http://www Reseachadmarkets.com/report/2242057/1 23 Ledgerwood J, Earne J, Nelson C (2013) The new microfinance handbook Washington, DC: The World Bank 24 Stewart R, van Rooyen C, de Wet T (2012) Do micro-credit, microsavings and micro-leasing serve as effective financial inclusion interventions enabling poor people, and especially women, to engage in meaningful economic opportunities in LMICs A systematic review of the evidence London: EPPICentre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London 95 Tài liệu internet 25 Hội Nông dân Yên Châu: Ủy thác tín dụng giúp hội viên phát triển sản xuất, http://baosonla.org.vn/vi/bai-viet/hoi-nong-dan-yen-chau-uy-thac-tindung-giup-hoi-vien-phat-trien-san-xuat-11979 26 Nâng cao chất lượng tín dụng sách Nghệ An, http://nhandan.com.vn/kinhte/item/30494802-nang-cao-chat-luong-tindung-chinh-sach-o-nghe-an.html 27 Ngân hàng sách hội Việt Nam Website: http://www.vbsp.org.vn/ 28 Phụ nữ Nghệ An giúp phát triển kinh tế gia đình, http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/phu-nu-nghe-an-giup-nhau-phattrien-kinh-te-gia-dinh-142412.html 29 Tín dụng sách Ngân hàng sách hội góp phần giảm nghèo bền vững tỉnh Sơn La, http://tapchinganhang.com.vn/tin-dungchinh-sach-cua-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-gop-phan-giam-ngheo-benvung-o-tinh-son-la.htm 96 PHỤ LỤC Phụ lục 01 PHIẾU KHẢO SÁT Dành cho cán quản hoạt động tín dụng hộ nghèo ngân hàng CSXH huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Họ tên cán bộ: Tuổi: Giới tính: Chức vụ: Trình độ học vấn: Chuyên ngành đào tạo: Xin Ơng/Bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý qua phát biểu tích vào thích hợp từ đến Mỗi câu có mức lựa chọn nh sau: Mức 1: Hồn tồn khơng đồng ý Mức 2: Không đồng ý Mức 3: Trung Lập Mức 4: Đồng ý Mức 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 1: Ông/ bà cho biết ý kiến kế hoạch hoạt động tín dụng hộ nghèo? Chỉ tiêu Phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xác định hộ nghèo Phối hợp với hội, đoàn thể UBND tổ chức khảo sát tín dụng hộ nghèo Xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế Kế hoạch huy động vốn đáp ứng nhu cầu giải ngân Xây dựng kế hoạch thực theo quy định (1) (2) (3) (4) (5) 97 Câu 2: Ông/ bà cho biết ý kiến kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng hộ nghèo? Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) Ban đại diện cấp kiểm tra giám sát tổ chức hội đoàn, Tổ tiết kiệm vay vốn Phát huy vai trò tự kiểm tra đơn vị Ban đại diện thường xuyên kiểm tra đột xuất Đoàn kiểm tra lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng hộ Hội, đoàn thể tổ tiết kiệm, vay vốn thường xuyên kiểm tra hộ dân Câu Đánh giá Ông/Bà điều kiện tự nhiên, kinh tế hội địa bàn huyện Sapa ảnh hưởng đến vay vốn khả trả nợ hộ nghèo vay vốn? Chỉ tiêu Cơ sở hạ tầng có nhiều thay đổi nhưngvẫn gặp nhiều khó khăn Điều kiện tự nhiên gặp nhiều khó khăn sản xuất nơng nghiệp Số lượng hộ nghèo nhiều, ngân hàng đáp ứng phần nhu cầu người dân Thị trường sản phẩm nơng nghiệp cho hộ dân Đa phần hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số nên có kiến thức sản xuất đại Địa phương sách ưu đãi hộ nghèo (1) (2) (3) (4) (5) 98 Câu 4: Đánh giá sách nhà nước Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) (4) (5) Nhà nước có nhiều sách tín dụng cho người nghèo Định mức mức độ ưu đãi ngày nhiều Lãi suất phù hợp cho đối tượng sách vay Nguồn vốn ngày nhiều dành cho người nghèo Câu 5: Đánh giá thân hộ nghèo Chỉ tiêu (1) (2) (3) Hộ nghèo ln có nhu cầu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh Ln có ý thức việc sử dụng trả nợ vốn vay Đã thay đổi phương thức sản xuất Luôn học hỏi để thay đổi sống Câu 6: Đánh giá chiến lược hoạt động Ngân hàng Chỉ tiêu Lãnh đạo có chiến lược phát triển tín dụng cho hộ nghèo rõ ràng Mục tiêu tín dụng cho hộ nghèo xây dựng sát với thực tế Chiến lược phối hợp với tổ chức trị địa phương việc giải ngân tín dụng hộ nghèo rõ ràng Chiến lược đào tạo cán bộ, giảm thủ tục hành chính… ngày phù hợp (1) (2) (3) (4) (5) 99 Câu 7: Đánh giá sở vật chất kỹ thuật Chỉ tiêu Ngân hàng huyện áp dụng nhiều công nghệ thông tin vào cho vay vốn Ngân hàng đầu tư hệ thống sở vật chất đại Hệ thống cập nhật quản tốt khách hàng Hệ thống thơng tin khách hàng đầy đủ xác Các điểm giao dịch đầu tư, nâng cao khang trang, thuận tiện cho khách hàng Trân trọng cảm ơn hợp tác Ông/Bà (1) (2) (3) (4) (5) 100 Phụ lục 02 PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho hộ nghèo địa bàn huyện Sa Pa vay vốn NHCSXH) Ngày vấn: ……………………………………………………………… Nơi vấn: ……………………………………………………………… Người vấn: …………………………………………………………… A Thông tin chung người vấn: Họ tên: ………………… tuổi: …, giới tính: Nam Nữ: Địa thường trú: ………………………………………………………… Trình độ văn hố: ………………………………………………………… B Thơng tin chung hộ gia đình Khu vực định c: Xã: ……………………huyện ………………………… Nguồn thu nhập chính: Chăn ni: Trồng trọt: Kinh doanh: Khác: Tổng số nhân hộ: …………………người SC Tình hình đầu t vay vốn hộ C Tình hình vay vốn hộ Gia đình ơng bà có phải thành viên Tổ TK&VV khơng? Có: Khơng: Nếu có ơng (bà) tham gia nhóm tín dụng nào? Quỹ tín dụng nhân dân: Hội cựu chiến binh: Hội nơng dân: Đồn niên: Hội phụ nữ: Khác (ghi rõ): Ơng (bà) có vay vốn tín dụng khơng? Có: Khơng: Số tiền vay? Dưới 10 triệu Từ 10 đến 20 triệu Trên 20 triệu 101 5.Thời gian vay vốn ông bà Dưới năm: Từ - năm: Trên năm: Mục đích sử dụng vốn ơng (bà)? Trồng trọt: Tiêu dùng Chăn nuôi Trả nợ Phát triển ngành nghề TTCN: Mục đích khác (ghi rõ): Kinh doanh buôn bán Chỉ tiêu Công tác tuyên truyền Công tác tuyên truyền đến tận hộ dân Thông qua buổi tuyên truyền cán ngân hàng giải đáp thắc người dân tín dụng hộ nghèo Mạng lưới, quy trình, thủ tục vay vốn Mạng lưới rộng khắp, người dân dễ dàng tìm kiếm Các đồn thể, tổ TK & VV giúp đỡ tận tình hộ dân có nhu cầu Người dân nắm rõ quy trình, thủ tục vay vốn Mức vốn vay đáp ứng nhu cầu người dân Lãi suất thời hạn vay vốn phù hợp với nhu cầu Thời gian giải ngân nhanh Bình xét vay vốn diễn công khai, công (1) (2) (3) (4) (5) 102 Sự giúp đỡ thành viên tổ vay vốn, tổ tiết kiệm Các thành viên hội sẵn sàng giúp đỡ lẫn Cán hội sẵn sàng giúp đỡ hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn Chế tài xử phạt Các hộ dân nắm rõ chế tài xử phát phát sử dụng vốn sai mục đích Biết rõ chế tài xử phát không trả nợ hạn Đánh giá phẩm chất, trình độ, lực đội ngũ cán Chỉ tiêu Cán nắm trình độ chun mơn Ln tận tình giúp đỡ hộ nghèo vay vốn Sẵn sàng giải đáp thắc mắc trình làm hồ sơ sử dụng vốn Cán đưa nhiều tư vấn giúp người nghèo sử dụng hiệu nguồn vốn vay Cảm ơn hợp tác Ông/Bà (1) (2) (3) (4) (5) ... VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO 1.1 Cơ sở lý luận quản lý hoạt động tín dụng hộ nghèo 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Ngân hàng Chính sách xã hội Ngân hàng sách xã hội tổ chức tín. .. tín dụng hộ nghèo 10 Quản lý hoạt động tín dụng hộ nghèo hoạt động Ngân hàng sách xã hội nhằm tác động tới hộ nghèo chủ thể tham gia vào q trình cấp tín dụng hộ nghèo ngân hàng sách xã hội thơng... hưởng đến quản lý hoạt động tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Đến có nhiều cơng trình nghiên cứu hoạt động tín dụng ngân hàng, quản lý hoạt động tín dụng hộ nghèo ngân hàng khác [19]
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn