nghiên cứu về hidrazin

2 126 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:06

hidrazin là một chất hóa học sẽ nghiên cứu trong chương các nguyên tố nhóm VAQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Sơ đồ cấu tạo phân tử N2H4 Là chất lỏng khơng màu , bốc khói mạnh khơng khí , hóa rắn 2oC sơi nhiệt độ 114oC Rất độc ! • Do cấu tạo khơng gian khơng đối xứng ( giống H2O2 ) nên phân tử có cực tính lớn , dung mơi ion hóa tốt , có khả tự ion hóa : • Trong dung dịch nước bazơ nấc yếu amoniac : N2H4 + H2O N2H5+ + H2O N2H5+ + OHN2H62+ + OH- K = 8,5.10-7 K = 8,9.10-16 Do tạo hai dạng ion nên tác dụng với axit , hidrazin tạo hai loại muối có chứa ion N2H5+ ion N2H6+ : N2H4 + HCl N2H5Cl ( hidrazin clorua ) Hoặc viết dạng N2H4.HCl N2H4 + 2HCl N2H6Cl2 ( hidrazin diclorua ) Hoặc viết dạng N2H4.2HCl Hoặc muối khác hidrazin sunfat N2H4SO4 ( N2H4 H2SO4 ) : hidrazin nitrat N2H5NO3 ( N2H4.NO3 ) … • Giống amoniac , hidrazin hòa tan nhiều kim loại mạnh giải phóng H2 2N2H4 + 2Na 2N2H3Na + H2↑ • Cũng giống amoniac , hidrazin bị phân hủy 350oC tạo nitơ amoniac : 3N2H4 N2 + 4NH3 • hidrazin dẫn xuất hidrazin có tính khử mạnh: − khơng khí, hidrazin cháy cho lửa màu tím, phát nhiệt mạnh: N2H4 + O2 N2 + 2H2O − bị KMnO4 oxi hóa: 4KMnO4 + 5N2H4 + 6H2SO4 5N2 ↑ + 2K2SO4 + 16H2O − khử muối số kim loại tạo kim loại: N2H4 + 4AgNO3 4Ag + N2 ↑ + 4HNO3 N2H4 + 2HgCl2 2Hg + N2 ↑ + 4HCl • hidrazin khơng thể tính oxi hóa, tách dụng với chất khử mạnh hidro sinh, Zn, Sn3+ tạo thành NH3: N2H4 + 2H (mới sinh) 2NH3 N2H4 + 2HSnO2- + OH−+ 3H2O [Sn(OH)6]2− + 2NH3 ↑ N2H4 + Zn + 2OH− ZnO22− + 2NH3 ↑ • hidrazin điều chế cách cho natri hipoclorit tác dụng với amoniac có gelatin keo làm súc tác: NH3 + NaOCl NaOH + NH2Cl (cloramin) NH2Cl + NH3 + NaOH N2H4 + NaCl + H2O Tổng quát: 2NH3 + NaOCl N2H4 + NaCl + H2O • hidrazin dùng tổng hợp hữu cơ, công nghiệp chế tạo chất dẻo, cao su… ... 2N2H3Na + H2↑ • Cũng giống amoniac , hidrazin bị phân hủy 350oC tạo nitơ amoniac : 3N2H4 N2 + 4NH3 • hidrazin dẫn xuất hidrazin có tính khử mạnh: − khơng khí, hidrazin cháy cho lửa màu tím, phát...Hoặc muối khác hidrazin sunfat N2H4SO4 ( N2H4 H2SO4 ) : hidrazin nitrat N2H5NO3 ( N2H4.NO3 ) … • Giống amoniac , hidrazin hòa tan nhiều kim loại mạnh giải phóng... muối số kim loại tạo kim loại: N2H4 + 4AgNO3 4Ag + N2 ↑ + 4HNO3 N2H4 + 2HgCl2 2Hg + N2 ↑ + 4HCl • hidrazin khơng thể tính oxi hóa, tách dụng với chất khử mạnh hidro sinh, Zn, Sn3+ tạo thành NH3:
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu về hidrazin, nghiên cứu về hidrazin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn