Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

125 29 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TRẦN NGỌC DIỆU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN ĐÀ NẴNG – NĂM 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TRẦN NGỌC DIỆU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH ĐÀ NẴNG – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Trần Ngọc Diệu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu: .3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN .8 1.1.1 Khái niệm HTTTKT 1.1.2 Bản chất 1.1.3 Các yếu tố cấu thành HTTTKT 11 1.1.4 Chức HTTTKT .12 1.1.5 Phân loại hệ thống thông tin kế toán 13 1.2 SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN .14 1.2.1 Sự hài lòng ngƣời sử dụng 14 1.2.2 Sự hài lòng ngƣời sử dụng HTTTKT .15 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HTTTKT 17 1.3.1 Chất lƣợng thông tin 17 1.3.2 Chất lƣợng hệ thống 20 1.3.3 Chất lƣợng dịch vụ 23 1.3.4 Sử dụng hệ thống 24 1.3.5 Chất lƣợng đội ngũ làm cơng tác kế tốn 25 1.3.6 Nhận thức tính hữu ích 25 1.3.7 Sự hài lòng ngƣời sử dụng 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG .28 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 29 2.1 MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 29 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.2.1 Nghiên cứu định tính 33 2.2.2 Nghiên cứu định lƣợng 34 2.2.3 Tiến trình nghiên cứu 35 2.3 XÂY DỰNG THANG ĐO .36 2.3.1 Thang đo Chất lƣợng thông tin 37 2.3.2 Thang đo Chất lƣợng hệ thống 39 2.3.3 Thang đo Chất lƣợng đội ngũ làm cơng tác kế tốn 40 2.3.4 Thang đo Nhận thức tính hữu ích 41 2.3.5 Thang đo Sự hài lòng ngƣời sử dụng 42 2.4 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC .43 2.4.1 Khách thể nghiên cứu 43 2.4.2 Mẫu điều tra 43 2.4.3 Kết cấu bảng câu hỏi khảo sát .44 KẾT LUẬN CHƢƠNG .45 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 46 3.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU .46 3.2 PHÂN TÍCH KHÁI QT VỀ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HTTTKT 48 3.3 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 51 3.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 51 3.3.2 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA 53 3.3.3 Đánh giá thang đo phân tích CFA, hệ số tin cậy tổng hợp .56 3.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU .63 3.5 BÀN LUẬN 72 3.5.1 Hàm ý kết nghiên cứu 72 3.5.2 Một số kiến nghị 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG .78 KẾT LUẬN 79 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (BẢN SAO) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN (BẢN SAO) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN (BẢN SAO) BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CFA Phân tích nhân tố khẳng định - Confirmatory Factor Analysis EFA Phân tích nhân tố khám phá - Exploratory Factor Analysis HTTT Hệ thống thông tin HTTTKT Hệ thống thông tin kế tốn IQ Chất lƣợng thơng tin - Information Quality PU Nhận thức tính hữu ích - Perceived Usefulness QA Chất lƣợng đội ngũ làm cơng tác kế tốn - Quality of Accountants SEM Mơ hình cấu trúc tuyến tính - Structure Equation Modelling SQ Chất lƣợng hệ thống - System Quality US Sự hài lòng ngƣời sử dụng - User Satisfication D&M Mơ hình tác giả DeLone McLean DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tổng hợp nghiên cứu biến đo lƣờng Chất lƣợng thông tin 18 1.2 Tổng hợp nghiên cứu biến đo lƣờng Chất lƣợng hệ thống 21 1.3 Tổng hợp nghiên cứu biến đo lƣờng Chất lƣợng dịch vụ 23 1.4 Tổng hợp nghiên cứu biến đo lƣờng Sử dụng hệ thống 24 1.5 Tổng hợp nghiên cứu biến đo lƣờng Chất lƣợng đội ngũ làm cơng tác kế tốn 25 1.6 Tổng hợp nghiên cứu biến đo lƣờng Nhận thức tính hữu ích 26 1.7 Tổng hợp nghiên cứu biến đo lƣờng Sự hài lòng ngƣời sử dụng 27 2.1 Thang đo Chất lƣợng thông tin 37 2.2 Thang đo Chất lƣợng hệ thống 39 2.3 Thang đo Chất lƣợng đội ngũ làm cơng tác kế tốn 40 2.4 Thang đo Nhận thức tính hữu ích 41 2.5 Thang đo Sự hài lòng ngƣời sử dụng 42 3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 47 3.2 Mức độ hài lòng ngƣời sử dụng HTTTKT 50 3.3 Kết phân tích Cronbach Alpha 51 3.4 Hệ số KMO, kiểm định Barlett’s 54 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.5 Kết EFA 55 3.6 Kết kiểm định giá trị hội tụ khái niệm (chuẩn hóa) 59 3.7 Kết kiểm định giá trị phân biệt khái niệm (chƣa chuẩn hóa) 60 3.8 Hệ số tƣơng quan khái niệm 61 3.9 Độ tin cậy tổng hợp phƣơng sai trích thang đo 62 3.10 Kết kiểm định mối quan hệ khái niệm SEM (chƣa chuẩn hóa) 66 3.11 Mối quan hệ khái niệm (chuẩn hóa) 68 3.12 Kết ƣớc lƣợng Bootstrap với N= 1000 71 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 1.1 Các yếu tố cấu thành HTTTKT 11 2.1 Mơ hình nghiên cứu 32 2.2 Quy trình tiến độ nghiên cứu 36 3.1 Kết CFA thang đo mơ hình nghiên cứu 58 3.2 Kết mơ hình cấu trúc SEM chƣa chuẩn hóa 65 3.3 Kết mơ hình cấu trúc SEM chuẩn hóa 67 [36] Lucas, H C J (1981), “An Experimental Investigation of the Use of Computer-Based Graphics in Decision –Making”, Management Science, 27(7), pp 757-768 [37] McGill, T and Klobas, J (2003) , “User- developed applications and information systems success: a test of DeLone and McLean’s model”, Information Resources Management Journal, 16(1), pp 24-45 [38] McKinney, V., Kaghuyn, Y., and Zahedi, F.M (2002),”The Measument of Web-Customer Satisfaction: An Expectation and Disconfirmation Approach”, Information Systems Research, 13(3), pp 296-315 [39] Myers, B L., Kappelman, L A.,and Prybutok, V R (1997), “ A Comprehensive Model for Assessing the Quality and Productivity of the Information Systems Function: Toward a Theory for Information Systems Assessment”, Information Resources Management Journal, 10(1), pp.6 [40] Oliver, R L (1989), “Processing of the Satisfaction Response in Consumption: A Suggested Framework and Research Propositions”, Journal of consumer satisfaction, dissatisfaction, and complaining behaviour , 2(1) [41] Petter, S and DeLone, W H., McLean, E R (2008), “Measuring information systems success: models, dimensions, measures, and interrelationships”, European Journal of Information Systems, 17 , pp 236-263 [42] Rai, A., Lang, S S and Welker, R B (2002), “Assessing the Validity of IS Success Models: An Empirical Test and Theoretical Analysis” , Information Systems Research, 13(1), pp 50-69 [43] Rivard, S , Poirier, G , Raymond, L and Bergeron, F (1997), “Development of a measure to assess the quality of user-developed applications”, The Database for Advances in Information Systems, 28(3), pp 44-58 [44] Sajady, H , Dastgir, M (2008), “Evaluation of the effectiveness of AIS”, International Journal of Information Science & Technology, 6(2) [45] Sanders, G L., Courtney, J F and Loy, S.(1984), “The Impact of DSS on Organizational Communication”, Information & Management, 7(3), pp 141-148 [46] Seddon, P B (1997), “A respecification and extension of the DeLone Mclean Model of IS success”, Information Systems Research, 8(3), pp 240-253 [47] Seddon, P B and Kiew, M Y (1994), “ A partial test and development of the DeLone and McLean model of IS success”, International Conference on Information Systems, J.I.DeGross, S.L Huff and M.M.C (eds.), Atlanta, GA: Association for Information Systems, pp 99-110 [48] Sedera, D , Gable, G and Chan, T (2004), “A factor and structural equation analysis of the enterprise systems success measurement model”, In Proceedings of the Twenty-Fifth International Conference on Information Systems (Appelgate L., Galliers R and Degross J.I., Eds), pp 449, Association for Information Systems, Washington, DC, USA [49] Shaw, N C., DeLone, W H., and Niederman, F.(2002), “Sources of Dissatisfaction in End-User Support: An Empirical Study”, SIGMIS Database, 33(2), pp 41-56 [50] Vaezi, R (2013), User satisfaction with information systems: A comprehensive model of attribute satisfaction, The Faculty of the C.T Bauer College of Business, University of Houston [51] Wang, R Y., Lee Y W., Pipino, L L., Strong, D M (1998), “Manage your information as a product”, Sloan Management Review, 39 [52] Whitman, M E and Mattord, H J (2011), Principles of Information Security, Course Technology Ptr [53] Wixom, B H and Todd, P A (2005), “ A Theoretical Integration of User Satisfaction and Technology Acceptance”, Information Systems Research, 16(1), pp 85- 102 [54] Woodruff, R B and Gardial, S F (1996), Know Your Customer: New Approaches To Understanding Customer Value and Satisfaction, Cambridge, MA: Blackwell Publications [55] Zhang, Z., Lee, M., Huang, P., Zhang L & Huang, X (2005), “A framework of ERP systems implementation success in China: An empirical study” , International Journal of Production Economics, 98, pp 56-80 ... ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TRẦN NGỌC DIỆU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG... HTTTKT, nhân tố tác động đến hài lòng ngƣời sử dụng HTTTKT Xác định nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng ngƣời sử dụng hệ thống thơng tin kế tốn thơng qua khảo sát doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Đề... chất lƣợng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng ngƣời sử dụng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng , Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn